Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Kaveri | Kaverya Ashtottara Shatanama Lyrics in Punjabi

Kaveri Ashtottara Shatanama Punjabi Lyrics:

॥ ਕਾਵੇਰ੍ਯਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਨਿ ॥

ॐ ਅਨਨ੍ਤ-ਗੁਣ-ਗਮ੍ਭੀਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਰ੍ਕਪੁਸ਼੍ਕਰ-ਸੇਵਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਮਤਸ੍ਵਾਦੁ-ਸਲਿਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਗਸ੍ਤ੍ਯਮੁਨਿ-ਨਾਯਕ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਆਸ਼ਾਨ੍ਤ-ਕੀਰ੍ਤਿ-ਤਿਲਕਾਯੈ ਨਮਃ । ੫ ।

ॐ ਆਸ਼ੁਗਾਗਮ-ਵਰ੍ਦ੍ਧਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਇਤਿਹਾਸ-ਪੁਰਾਣੋਕ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਈਤਿਬਾਧਾ-ਨਿਵਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਉਨ੍ਮਤ੍ਤਜਨ-ਦੂਰਸ੍ਥਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਊਰ੍ਜਿਤਾਨਨ੍ਦ-ਦਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੧੦।

ॐ ऋਸ਼ਿਸਙ੍ਘ-ਸੁਸਂਵੀਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ऋਣਤ੍ਰਯ-ਵਿਮੋਚਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲੁਪ੍ਤ-ਧਰ੍ਮ-ਜਨੋਦ੍ਧਾਰਾਯੈ ਲ੍
ॐ ਲੂਨਭਾਵ-ਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਏਦਿਤਾਖਿਲ-ਲੋਕਸ਼੍ਰਿਯੈ ਨਮਃ । ੧੫ ।

ॐ ਐਹਿਕਾਮੁਸ਼੍ਮਿਕ-ਪ੍ਰਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਓਙ੍ਕਾਰਨਾਦ-ਨਿਨਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਓਸ਼ਧੀਕਤ-ਜੀਵਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਔਦਾਰ੍ਯਗੁਣ-ਨਿਰ੍ਦਿਸ਼੍ਟਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਔਦਾਸੀਨ੍ਯ-ਨਿਵਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੨੦।

ॐ ਅਨ੍ਤਃਕਰਣ-ਸਂਸੇਵ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਚ੍ਛ-ਸ੍ਵਚ੍ਛ-ਜਲਾਸ਼੍ਰਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਪਿਲਾਖ੍ਯ-ਨਦੀ-ਸ੍ਨਿਗ੍ਧਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਰੁਣਾ-ਪੂਰ੍ਣ-ਮਾਨਸਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਵੇਰੀ-ਨਾਮ-ਵਿਖ੍ਯਾਤਾਯੈ ਨਮਃ । ੨੫ ।

ॐ ਕਾਮਿਤਾਰ੍ਥ-ਫਲ-ਪ੍ਰਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੁਮ੍ਬਕੋਣ-ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰ-ਨਾਥਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੌਤੁਕਪ੍ਰਥਮ-ਪ੍ਰਭਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਖਗਰਾਜ-ਰਥੋਤ੍ਸਾਹ-ਰਙ੍ਗਸ੍ਥਲ-ਸੁਸ਼ੋਭਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਖਗਾਵਲ਼ਿ-ਸਮਾਕ੍ਰਾਨ੍ਤ-ਕਲ੍ਲੋਲਾਵਲ਼ਿ-ਮਣ੍ਡਿਤਾਯੈ ਨਮਃ । ੩੦।

ॐ ਗਜਾਰਣ੍ਯ-ਸੁਵਿਸ੍ਤੀਰ੍ਣ-ਪ੍ਰਵਾਹ-ਜਨਮੋਹਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਯਤ੍ਰ੍ਯਾਖ੍ਯ-ਸ਼ਿਲਾ-ਮਦ੍ਧ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਰੁਡਾਸਨ-ਭਕ੍ਤਿਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਘਨ-ਗਮ੍ਭੀਰ-ਨਿਨਦ-ਨਿਰ੍ਜਰਪ੍ਰਾਪ੍ਤ-ਨਿਰ੍ਝਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਨ੍ਦ੍ਰਪੁਸ਼੍ਕਰ-ਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾਯੈ ਨਮਃ । ੩੫ ।

ॐ ਚਤੁਰਾਨਨ-ਪੁਤ੍ਰਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਚੋਲਦੇਸ-ਜਨੋਦ੍ਧਾਰ-ਗ੍ਰੀਸ਼੍ਮਕਾਲ-ਪ੍ਰਵਾਹਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਚੁਞ੍ਚਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰ-ਸਮਾਨੀਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਛਦ੍ਮਦੋਸ਼-ਨਿਵਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਮ੍ਬੂਦ੍ਵੀਪ-ਸਰਿਚ੍ਛ੍ਰੇਸ਼੍ਠ-ਨਦੀ-ਨਦ-ਗਰੀਯਸ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੪੦।

ॐ ਝਙ੍ਕਾਰਨਾਦ-ਸਂਸ੍ਪਸ਼੍ਟ-ਸ਼ਟ੍ਪਦਾਲ਼ਿ-ਸਮਾਕੁਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਜ੍ਞਾਨੈਕ-ਸਾਧਨ-ਪਰਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਞਪ੍ਤਿਮਾਤ੍ਰਰ੍ਤਿ-ਹਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਟਿਟ੍ਟਿਭਾਰਾਵਸ-ਵ੍ਯਾਜ-ਦਿਵਿਜ-ਸ੍ਤੁਤਿ-ਪਾਤ੍ਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਠਙ੍ਕਾਰਨਾਦ-ਸਮ੍ਭੇਦ-ਝਰ੍ਝਰੀਕਤ-ਪਰ੍ਵਤਾਯੈ ਨਮਃ । ੪੫ ।

ॐ ਡਾਕਿਨੀ-ਸ਼ਾਕਿਨੀ-ਸਙ੍ਘਨੀ-ਵਾਰਣ-ਸਰਿਤ੍ਤਟਾਯੈਨਮਃ ।
ॐ ਢਕ੍ਕਾ-ਨਿਨਾਦ-ਵਾਰੀਣ-ਪਾਰ੍ਵਤੀਸ਼-ਸਮਾਸ਼੍ਰਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਣਾਨ੍ਤਵਾਚ੍ਯ-ਦ੍ਵਿਜਾਸ਼੍ਟਾਙ੍ਗਯੋਗ-ਸਾਧਨ-ਤਤ੍ਪਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਰਙ੍ਗਾਵਲਿ-ਸਂਵਿਦ੍ਧ-ਮਦੁ-ਵਾਲੁਕ-ਸ਼ੋਭਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਪਸ੍ਵਿਜਨ-ਸਤ੍ਕਾਰ-ਨਿਵੇਸ਼ਿਤ-ਸ਼ਿਲਾਸਨਾਯੈ ਨਮਃ । ੫੦।

ॐ ਤਾਪਤ੍ਰਯ-ਤਰੂਨ੍ਮੂਲ-ਗਙ੍ਗਾਦਿਭਿਰਭਿਸ਼੍ਟੁਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਧਾਨ੍ਤ-ਪ੍ਰਮਥ-ਸਂਸੇਵ੍ਯ-ਸਾਮ੍ਭ-ਸਾਨ੍ਨਿਧ੍ਯ-ਕਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਯਾ-ਦਾਕ੍ਸ਼ਿਣ੍ਯ-ਸਤ੍ਕਾਰਸ਼ੀਲ-ਲੋਕ-ਸੁਭਾਵਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਾਕ੍ਸ਼ਿਣਾਤ੍ਯ-ਜਨੋਦ੍ਧਾਰ-ਨਿਰ੍ਵਿਚਾਰ-ਦਯਾਨ੍ਵਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਧਨ-ਮਾਨ-ਮਦਾਨ੍ਧਾਦਿ-ਮਰ੍ਤ੍ਯ-ਨਿਰ੍ਵਰ੍ਤਨ-ਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ । ੫੫ ।

ॐ ਨਮਜ੍ਜਨੋਦ੍ਧਾਰ-ਸ਼ੀਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਮਜ੍ਜਜ੍ਜਨ-ਪਾਵਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਗਾਰਿਕੇਤੁ-ਨਿਲਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਨਾ-ਤੀਰ੍ਥਾਧਿ-ਦੇਵਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਰੀਜਨ-ਮਨੋਲ੍ਲਾਸਾਯੈ ਨਮਃ । ੬੦।

ॐ ਨਾਨਾਰੂਪ-ਫਲ-ਪ੍ਰਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਰਾਯਣ-ਕਪਾ-ਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਦਬ੍ਰਹ੍ਮ-ਸ੍ਵਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਾਭੂਤ-ਸਮਸ੍ਤਾਘਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਸ਼ੁ-ਪਕ੍ਸ਼੍ਯਾਦਿ-ਜੀਵਨਾਯੈ ਨਮਃ । ੬੫ ।

ॐ ਪਾਪਤੂਲਾਗ੍ਨਿ-ਸਦਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਾਪਿਸ਼੍ਠਜਨ-ਪਾਵਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਫਣੀਨ੍ਦ੍ਰ-ਕੀਰ੍ਤਿਤ-ਕਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਫਲਦਾਨ-ਪਰਾਯਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਬਹੁਜਨ੍ਮ-ਤਪੋ-ਯੋਗ-ਫਲਸਂਪ੍ਰਾਪ੍ਤ-ਦਰ੍ਸ਼ਨਾਯੈ ਨਮਃ । ੭੦।

ॐ ਬਾਹੁਰੂਪ-ਦ੍ਵਿਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵਸ੍ਥ-ਸ੍ਵਮਾਤਕ-ਜਲਾਰ੍ਥਿਨਾਂ\
ਕਲਮਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰ-ਸ਼ਾਲ੍ਯਨ੍ਨ-ਦਾਨ-ਨਿਰ੍ਜਿਤ-ਵਿਤ੍ਤਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਗਵਤ੍ਕਤ-ਸਂਤੋਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਾਸ੍ਕਰਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰ-ਗਾਮਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਾਗੀਰਤੀ-ਸਮਾਕ੍ਰਨ੍ਤ-ਤੁਲਾਮਾਸ-ਜਲਾਸ਼੍ਰਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਜ੍ਜਦ੍ਦੁਰ੍ਜਨ-ਪ੍ਰਾਗ੍ਜਨ੍ਮ-ਦੁਰ੍ਜਯਾਂਹਃ ਪ੍ਰਮਾਰ੍ਜਨ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੭੫ ।

ॐ ਮਾਘ-ਵੈਸ਼ਾਕਾਦਿ-ਮਾਸ-ਸ੍ਨਾਨ-ਸ੍ਮਰਣ-ਸੌਖ੍ਯਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਜ੍ਞ-ਦਾਨ-ਤਪਃ-ਕਰ੍ਮਕੋਟਿ-ਪੁਣ੍ਯ-ਫਲ-ਪ੍ਰਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਕ੍ਸ਼-ਗਨ੍ਧਰ੍ਵ-ਸਿਦ੍ਧਾਦ੍ਯੈਰਭਿਸ਼੍ਟੁਤ-ਪਦਦ੍ਵਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਘੁਨਾਥ-ਪਦਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵ-ਵਿਰਾਜਿਤ-ਸ਼ਿਲਾਤਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਾਮਨਾਥਪੁਰਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰ-ਕਾਮਧੇਨੁ-ਸਮਾਸ਼੍ਰਿਤਾਯੈ ਨਮਃ । ੮੦।

ॐ ਲਵੋਦਕ-ਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ਮਾਤ੍ਰ-ਨਿਰ੍ਵਣ-ਪਦ-ਦਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ-ਨਿਵਾਸ-ਸਦਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਲਨਾ-ਰਤ੍ਨ-ਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਘੂਕਤ-ਸ੍ਵਰ੍ਗ-ਭੋਗਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਾਵਣ੍ਯ-ਗੁਣ-ਸਾਗਰਾਯੈ ਨਮਃ । ੮੫ ।

ॐ ਵਹ੍ਨਿਪੁਸ਼੍ਕਰ-ਸਾਨ੍ਨਿਦ੍ਧ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਨ੍ਦਿਤਾਖਿਲ-ਲੋਕਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵ੍ਯਾਘ੍ਰਪਾਦ-ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰ-ਪਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵ੍ਯੋਮਯਾਨ-ਸਮਾਵਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਟ੍ਕਾਲ-ਵਨ੍ਦ੍ਯ-ਚਰਣਾਯੈ ਨਮਃ । ੯੦।

ॐ ਸ਼ਟ੍ਕਰ੍ਮ-ਨਿਰਤ-ਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਡਾਸ੍ਯ-ਮਾਤ-ਸਂਸੇਵ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਡੂਰ੍ਮਿ-ਜਿਤ-ਸੋਰ੍ਮਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਕਤ੍ਸ੍ਮਰਣ-ਸਂਸ਼ੁਦ੍ਧ-ਤਾਪਤ੍ਰਯ-ਜਨਾਸ਼੍ਰਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਜ੍ਜਨੋਦ੍ਧਾਰ-ਸਨ੍ਧਾਨਸਮਰ੍ਥ-ਸ੍ਵ-ਪ੍ਰਵਾਹਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੯੫ ।

ॐ ਸਰਸ੍ਵਤ੍ਯਾਦਿ-ਦੇਵੀਭਿਰਭਿਵਨ੍ਦਿਤ-ਨਿਰ੍ਝਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਹ੍ਯਸ਼ੈਲ-ਸਮੁਦ੍ਭੂਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਹ੍ਯਾਸਹ੍ਯ-ਜਨ-ਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਙ੍ਗਮਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰ-ਸਾਮੀਪ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਵਵਸ਼ਾਰ੍ਥ-ਚਤੁਸ਼੍ਟਯਾਯੈ ਨਮਃ । ੧੦੦।

ॐ ਸੌਭਰਿਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰ-ਨਿਲਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੌਭਾਗ੍ਯ-ਫਲ-ਦਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਂਸ਼ਯਾਵਿਸ਼੍ਟ-ਦੂਰਸ੍ਥਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਾਙ੍ਗੋਪਾਙ੍ਗ-ਫਲੋਦਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਰਿ-ਬ੍ਰਹ੍ਮੇਸ਼-ਲੋਕੇਸ਼\-ਸਿਦ੍ਧਬਨ੍ਦਾਰ-ਵਨ੍ਦਿਤਾਯੈ ਨਮਃ । ੧੦੫ ।

ॐ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰ-ਤੀਰ੍ਥਾਦਿ-ਸੀਮਾਨ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕ੍ਸ਼ਪਾਨਾਥ-ਸੁਸ਼ੀਤਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕ੍ਸ਼ਮਾਤਲਾਖਿਲਾਨਨ੍ਦ-ਕ੍ਸ਼ੇਮ-ਸ਼੍ਰੀ-ਵਿਜਯਾਵਹਾਯੈ ਨਮਃ । ੧੦੮।
॥ ਇਤਿ ਕਾਵੇਰ੍ਯਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲਿਃ ॥

Also Read:

108 Names of Kaveri | Kaverya Ashtottara Shatanama Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Kaveri | Kaverya Ashtottara Shatanama Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top