Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Kaveri | Kaverya Ashtottara Shatanama Lyrics in Bengali

Kaveri Ashtottara Shatanama Bengali Lyrics:

॥ কাবের্যষ্টোত্তরশতনামানি ॥

ওঁ অনন্ত-গুণ-গম্ভীরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অর্কপুষ্কর-সেবিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অমৃতস্বাদু-সলিলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অগস্ত্যমুনি-নায়ক্যৈ নমঃ ।
ওঁ আশান্ত-কীর্তি-তিলকায়ৈ নমঃ । ৫ ।

ওঁ আশুগাগম-বর্দ্ধিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ইতিহাস-পুরাণোক্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ঈতিবাধা-নিবারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ উন্মত্তজন-দূরস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ঊর্জিতানন্দ-দায়িন্যৈ নমঃ । ১০ ।

ওঁ ঋষিসঙ্ঘ-সুসংবীতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ঋণত্রয়-বিমোচনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ লুপ্ত-ধর্ম-জনোদ্ধারায়ৈ ল্
ওঁ লূনভাব-বিবর্জিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ এদিতাখিল-লোকশ্রিয়ৈ নমঃ । ১৫ ।

ওঁ ঐহিকামুষ্মিক-প্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ওঙ্কারনাদ-নিনদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ওষধীকৃত-জীবনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ঔদার্যগুণ-নির্দিষ্টায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ঔদাসীন্য-নিবারিণ্যৈ নমঃ । ২০ ।

ওঁ অন্তঃকরণ-সংসেব্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অচ্ছ-স্বচ্ছ-জলাশ্রয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কপিলাখ্য-নদী-স্নিগ্ধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ করুণা-পূর্ণ-মানসায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কাবেরী-নাম-বিখ্যাতায়ৈ নমঃ । ২৫ ।

ওঁ কামিতার্থ-ফল-প্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কুম্বকোণ-ক্ষেত্র-নাথায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কৌতুকপ্রথম-প্রভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ খগরাজ-রথোত্সাহ-রঙ্গস্থল-সুশোভিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ খগাবল়ি-সমাক্রান্ত-কল্লোলাবল়ি-মণ্ডিতায়ৈ নমঃ । ৩০ ।

ওঁ গজারণ্য-সুবিস্তীর্ণ-প্রবাহ-জনমোহিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ গায়ত্র্যাখ্য-শিলা-মদ্ধ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গরুডাসন-ভক্তিদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ঘন-গম্ভীর-নিনদ-নির্জরপ্রাপ্ত-নির্ঝরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রপুষ্কর-মধ্যস্থায়ৈ নমঃ । ৩৫ ।

ওঁ চতুরানন-পুত্রিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চোলদেস-জনোদ্ধার-গ্রীষ্মকাল-প্রবাহিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ চুঞ্চক্ষেত্র-সমানীতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ছদ্মদোষ-নিবারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ জম্বূদ্বীপ-সরিচ্ছ্রেষ্ঠ-নদী-নদ-গরীয়স্যৈ নমঃ । ৪০ ।

ওঁ ঝঙ্কারনাদ-সংস্পৃষ্ট-ষট্পদাল়ি-সমাকুলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানৈক-সাধন-পরয়ৈ নমঃ ।
ওঁ ঞপ্তিমাত্রর্তি-হারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ টিট্টিভারাবস-ব্যাজ-দিবিজ-স্তুতি-পাত্রিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ঠঙ্কারনাদ-সম্ভেদ-ঝর্ঝরীকৃত-পর্বতায়ৈ নমঃ । ৪৫ ।

ওঁ ডাকিনী-শাকিনী-সঙ্ঘনী-বারণ-সরিত্তটায়ৈনমঃ ।
ওঁ ঢক্কা-নিনাদ-বারীণ-পার্বতীশ-সমাশ্রিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ণান্তবাচ্য-দ্বিজাষ্টাঙ্গয়োগ-সাধন-তত্পরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরঙ্গাবলি-সংবিদ্ধ-মৃদু-বালুক-শোভিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপস্বিজন-সত্কার-নিবেশিত-শিলাসনায়ৈ নমঃ । ৫০ ।

ওঁ তাপত্রয়-তরূন্মূল-গঙ্গাদিভিরভিষ্টুতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধান্ত-প্রমথ-সংসেব্য-সাম্ভ-সান্নিধ্য-কারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ দয়া-দাক্ষিণ্য-সত্কারশীল-লোক-সুভাবিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দাক্ষিণাত্য-জনোদ্ধার-নির্বিচার-দয়ান্বিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধন-মান-মদান্ধাদি-মর্ত্য-নির্বর্তন-প্রিয়ায়ৈ নমঃ । ৫৫ ।

ওঁ নমজ্জনোদ্ধার-শীলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিমজ্জজ্জন-পাবনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নাগারিকেতু-নিলয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নানা-তীর্থাধি-দেবতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নারীজন-মনোল্লাসায়ৈ নমঃ । ৬০ ।

ওঁ নানারূপ-ফল-প্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নারায়ণ-কৃপা-রূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নাদব্রহ্ম-স্বরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ পরাভূত-সমস্তাঘায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পশু-পক্ষ্যাদি-জীবনায়ৈ নমঃ । ৬৫ ।

ওঁ পাপতূলাগ্নি-সদৃশায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পাপিষ্ঠজন-পাবনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ফণীন্দ্র-কীর্তিত-কলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ফলদান-পরায়ণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বহুজন্ম-তপো-য়োগ-ফলসংপ্রাপ্ত-দর্শনায়ৈ নমঃ । ৭০ ।

ওঁ বাহুরূপ-দ্বিপার্শ্বস্থ-স্বমাতৃক-জলার্থিনাং\
কলমক্ষেত্র-শাল্যন্ন-দান-নির্জিত-বিত্তপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভগবত্কৃত-সংতোষায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভাস্করক্ষেত্র-গামিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভাগীরতী-সমাক্রন্ত-তুলামাস-জলাশ্রয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মজ্জদ্দুর্জন-প্রাগ্জন্ম-দুর্জয়াংহঃ প্রমার্জন্যৈ নমঃ । ৭৫ ।

ওঁ মাঘ-বৈশাকাদি-মাস-স্নান-স্মরণ-সৌখ্যদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞ-দান-তপঃ-কর্মকোটি-পুণ্য-ফল-প্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়ক্ষ-গন্ধর্ব-সিদ্ধাদ্যৈরভিষ্টুত-পদদ্বয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রঘুনাথ-পদদ্বন্দ্ব-বিরাজিত-শিলাতলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রামনাথপুরক্ষেত্র-কামধেনু-সমাশ্রিতায়ৈ নমঃ । ৮০ ।

ওঁ লবোদক-স্পর্শমাত্র-নির্বণ-পদ-দায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ লক্ষ্মী-নিবাস-সদনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ললনা-রত্ন-রূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ লঘূকৃত-স্বর্গ-ভোগায়ৈ নমঃ ।
ওঁ লাবণ্য-গুণ-সাগরায়ৈ নমঃ । ৮৫ ।

ওঁ বহ্নিপুষ্কর-সান্নিদ্ধ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বন্দিতাখিল-লোকপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ব্যাঘ্রপাদ-ক্ষেত্র-পরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ব্যোময়ান-সমাবৃতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ষট্কাল-বন্দ্য-চরণায়ৈ নমঃ । ৯০ ।

ওঁ ষট্কর্ম-নিরত-প্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ষডাস্য-মাতৃ-সংসেব্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ষডূর্মি-জিত-সোর্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সকৃত্স্মরণ-সংশুদ্ধ-তাপত্রয়-জনাশ্রিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সজ্জনোদ্ধার-সন্ধানসমর্থ-স্ব-প্রবাহিন্যৈ নমঃ । ৯৫ ।

ওঁ সরস্বত্যাদি-দেবীভিরভিবন্দিত-নির্ঝরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সহ্যশৈল-সমুদ্ভূতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সহ্যাসহ্য-জন-প্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সঙ্গমক্ষেত্র-সামীপ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্ববশার্থ-চতুষ্টয়ায়ৈ নমঃ । ১০০ ।

ওঁ সৌভরিক্ষেত্র-নিলয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সৌভাগ্য-ফল-দায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ সংশয়াবিষ্ট-দূরস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সাঙ্গোপাঙ্গ-ফলোদয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ হরি-ব্রহ্মেশ-লোকেশ\-সিদ্ধবৃন্দার-বন্দিতায়ৈ নমঃ । ১০৫ ।

ওঁ ক্ষেত্র-তীর্থাদি-সীমান্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ক্ষপানাথ-সুশীতলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ক্ষমাতলাখিলানন্দ-ক্ষেম-শ্রী-বিজয়াবহায়ৈ নমঃ । ১০৮।
॥ ইতি কাবের্যষ্টোত্তরশত নামাবলিঃ ॥

Also Read:

108 Names of Kaveri | Kaverya Ashtottara Shatanama Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Kaveri | Kaverya Ashtottara Shatanama Lyrics in Bengali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top