Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Kaveri | Kaverya Ashtottara Shatanama Lyrics in English

Kaveri Ashtottara Shatanama English Lyrics:

॥ kaveryastottarasatanamani ॥

Om ananta-guna-gambhirayai Namah ।
Om arkapuskara-sevitayai Namah ।
Om amrtasvadu-salilayai Namah ।
Om agastyamuni-nayakyai Namah ।
Om asanta-kirti-tilakayai Namah । 5 ।

Om asugagama-varddhinyai Namah ।
Om itihasa-puranoktayai Namah ।
Om itibadha-nivarinyai Namah ।
Om unmattajana-durasthayai Namah ।
Om urjitananda-dayinyai Namah । 10 ।

Om rsisangha-susamvitayai Namah ।
Om rnatraya-vimocanayai Namah ।
Om lupta-dharma-janoddharayai l
Om lunabhava-vivarjitayai Namah ।
Om editakhila-lokasriyai Namah । 15 ।

Om aihikamusmika-pradayai Namah ।
Om onkaranada-ninadayai Namah ।
Om osadhikrta-jivanayai Namah ।
Om audaryaguna-nirdistayai Namah ।
Om audasinya-nivarinyai Namah । 20 ।

Om antahkarana-samsevyayai Namah ।
Om accha-svaccha-jalasrayayai Namah ।
Om kapilakhya-nadi-snigdhayai Namah ।
Om karuna-purna-manasayai Namah ।
Om kaveri-nama-vikhyatayai Namah । 25 ।

Om kamitartha-phala-pradayai Namah ।
Om kumbakona-ksetra-nathayai Namah ।
Om kautukaprathama-prabhayai Namah ।
Om khagaraja-rathotsaha-rangasthala-susobhitayai Namah ।
Om khagavaḷi-samakranta-kallolavaḷi-manditayai Namah । 30 ।

Om gajaranya-suvistirna-pravaha-janamohinyai Namah ।
Om gayatryakhya-sila-maddhyayai Namah ।
Om garudasana-bhaktidayai Namah ।
Om ghana-gambhira-ninada-nirjaraprapta-nirjharayai Namah ।
Om candrapuskara-madhyasthayai Namah । 35 ।

Om caturanana-putrikayai Namah ।
Om coladesa-janoddhara-grismakala-pravahinyai Namah ।
Om cuñcaksetra-samanitayai Namah ।
Om chadmadosa-nivarinyai Namah ।
Om jambudvipa-saricchrestha-nadi-nada-gariyasyai Namah । 40 ।

Om jhankaranada-samsprsta-satpadaḷi-samakulayai Namah ।
Om jñanaika-sadhana-parayai Namah ।
Om ñaptimatrarti-harinyai Namah ।
Om tittibharavasa-vyaja-divija-stuti-patrinyai Namah ।
Om thankaranada-sambheda-jharjharikrta-parvatayai Namah । 45 ।

Om dakini-sakini-sanghani-varana-sarittatayaiNamah ।
Om dhakka-ninada-varina-parvatisa-samasritayai Namah ।
Om nantavacya-dvijastangayoga-sadhana-tatparayai Namah ।
Om tarangavali-samviddha-mrdu-valuka-sobhitayai Namah ।
Om tapasvijana-satkara-nivesita-silasanayai Namah । 50 ।

Om tapatraya-tarunmula-gangadibhirabhistutayai Namah ।
Om dhanta-pramatha-samsevya-sambha-sannidhya-karinyai Namah ।
Om daya-daksinya-satkarasila-loka-subhavitayai Namah ।
Om daksinatya-janoddhara-nirvicara-dayanvitayai Namah ।
Om dhana-mana-madandhadi-martya-nirvartana-priyayai Namah । 55 ।

Om namajjanoddhara-silayai Namah ।
Om nimajjajjana-pavanayai Namah ।
Om nagariketu-nilayayai Namah ।
Om nana-tirthadhi-devatayai Namah ।
Om narijana-manollasayai Namah । 60 ।

Om nanarupa-phala-pradayai Namah ।
Om narayana-krpa-rupayai Namah ।
Om nadabrahma-svarupinyai Namah ।
Om parabhuta-samastaghayai Namah ।
Om pasu-paksyadi-jivanayai Namah । 65 ।

Om papatulagni-sadrsayai Namah ।
Om papisthajana-pavanayai Namah ।
Om phanindra-kirtita-kalayai Namah ।
Om phaladana-parayanayai Namah ।
Om bahujanma-tapo-yoga-phalasamprapta-darsanayai Namah । 70 ।

Om bahurupa-dviparsvastha-svamatrka-jalarthinam\
kalamaksetra-salyanna-dana-nirjita-vittapayai Namah ।
Om bhagavatkrta-samtosayai Namah ।
Om bhaskaraksetra-gaminyai Namah ।
Om bhagirati-samakranta-tulamasa-jalasrayayai Namah ।
Om majjaddurjana-pragjanma-durjayamhah pramarjanyai Namah । 75 ।

Om magha-vaisakadi-masa-snana-smarana-saukhyadayai Namah ।
Om yajña-dana-tapah-karmakoti-punya-phala-pradayai Namah ।
Om yaksa-gandharva-siddhadyairabhistuta-padadvayayai Namah ।
Om raghunatha-padadvandva-virajita-silatalayai Namah ।
Om ramanathapuraksetra-kamadhenu-samasritayai Namah । 80 ।

Om lavodaka-sparsamatra-nirvana-pada-dayinyai Namah ।
Om laksmi-nivasa-sadanayai Namah ।
Om lalana-ratna-rupinyai Namah ।
Om laghukrta-svarga-bhogayai Namah ।
Om lavanya-guna-sagarayai Namah । 85 ।

Om vahnipuskara-sanniddhyayai Namah ।
Om vanditakhila-lokapayai Namah ।
Om vyaghrapada-ksetra-parayai Namah ।
Om vyomayana-samavrtayai Namah ।
Om satkala-vandya-caranayai Namah । 90 ।

Om satkarma-nirata-priyayai Namah ।
Om sadasya-matr-samsevyayai Namah ।
Om sadurmi-jita-sormikayai Namah ।
Om sakrtsmarana-samsuddha-tapatraya-janasritayai Namah ।
Om sajjanoddhara-sandhanasamartha-sva-pravahinyai Namah । 95 ।

Om sarasvatyadi-devibhirabhivandita-nirjharayai Namah ।
Om sahyasaila-samudbhutayai Namah ।
Om sahyasahya-jana-priyayai Namah ।
Om sangamaksetra-samipyayai Namah ।
Om svavasartha-catustayayai Namah । 100 ।

Om saubhariksetra-nilayayai Namah ।
Om saubhagya-phala-dayinyai Namah ।
Om samsayavista-durasthayai Namah ।
Om sangopanga-phalodayayai Namah ।
Om hari-brahmesa-lokesa\-siddhabrndara-vanditayai Namah । 105 ।

Om ksetra-tirthadi-simantayai Namah ।
Om ksapanatha-susitalayai Namah ।
Om ksamatalakhilananda-ksema-sri-vijayavahayai Namah । 108।
॥ iti kaveryastottarasata namavalih ॥

Also Read:

108 Names of Kaveri | Kaverya Ashtottara Shatanama Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Kaveri | Kaverya Ashtottara Shatanama Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top