108 - Shatanamavali

108 Names of Mantravarnaksharayukta Shri Rama | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Mantra Varnakshara Yukta Sri Rama Ashtottarashata Namavali Lyrics in English:

॥ mantravarnaksarayukta sriramastottarasatanamavalih ॥

Om srimatsuryakulambhodhivardhaniyakalanidhaye namah ।
srimadbrahmendrarudradivandaniyajagadgurave namah ।
srimatsaubhagyasaundrayalavanyambudhipankajaya namah ।
srimaccintamanipithamadhyasimhasanesvaraya namah ।
srimadrajadhirajendramukutankitapadukaya namah ।
srimaddhimadrirajendrakanyadhyeyapadambujaya namah ।
srijaganmohanakaradivyalavanyavigrahaya namah ।
srngararasasampurnamandalantassudhakaraya namah ।
srikanthakarakodandapariksitaparakramaya namah ।
srimatsrstyadi vividhakaryakaranamurtimate namah ।
srivatsalanchanatyantamanibhusanabhusitaya namah ।
sribhunilalinganotthapulakankitavigrahaya namah ।
srimadamlanatulasivanamalavirajitaya namah ।
srisambadevahrtpadmavikasanadivakaraya namah ।
sriksiravardhiparyankaviharatyantabalakaya namah ।
srimatsuraradhyapadayugapadmavirajitaya namah ।
srikarakarakodandakandopetakarambujaya namah ।
srijanakimukhambhojamandaniyaprabhakaraya namah ।
srirajadhirajarajendraramaniyagunakaraya namah ।
ravanadivadhodyaktavijrmbhitaparakramaya namah ॥ 20 ॥

rakendvarkagnivimalanetratrayavibhusitaya namah ।
ratrincaraughamattebhavinirbhedamrgesvaraya namah ।
rajatsaudaminitulyadivyakodandamandanaya namah ।
ramamanojnavaksojadivyagandhasuvasitaya namah ।
raksasesvarasamsevyadivyasripadapankajaya namah ।
rakendukulasambhutaramaniprananayakaya namah ।
ratnanirmitabhusadhyacaranambujasobhitaya namah ।
ramajanamanoharidivyakandarpavigrahaya namah ।
raghavanvayasanjatanrpasrenisiromanaye namah ।
rakasasisamakaravaktramandalamanditaya namah ।
ravanasurakasaracandabhanusarottamaya namah ।
ramavaksojakasturivasanasvadalolupaya namah ।
ranatsangitasampurnasahasrastambhamandapaya namah ।
ratnamancasthasaundaryavanitajanavestitaya namah ।
ranatkinkinisamsobhimandalikrtakarmukaya namah ।
ratnaughakantivilasaddolakhelanasilanaya namah ।
manikyojjvalasandiptakundaladvayamanditaya namah ।
mandasmitananambhojamohitanekatapasaya namah ।
mayamaricasamharakarananandavigrahaya namah ॥ 40 ॥

makaraksadidussadhyadustadarpapaharakaya namah ।
madyanmadhukaravratavilasatkesasamvrtaya namah ।
manobuddhindriyapranavagadinam vilaksanaya namah ।
manassankalpamatrena nirmitajandakotikaya namah ।
marutatmajasamsevyadivyasricaranambujaya namah ।
mayamanusavesena mayikasurakhandanaya namah ।
martandakotijvalitamakarakarakundalaya namah ।
malatitulasimalyavasitakhilavigrahaya namah ।
marakotipratikasamahadadbhutadehabhrte namah ।
mahaniyadayavesakalitapangalocanaya namah ।
makarandarasasvadamadhuryagunabhusanaya namah ।
mahadevasamaradhyamaninirmitapadukaya namah ।
mahamanikyakhacitakhandatunidhanurdharaya namah ।
mandarodbhutadugdhabdhibindupunjivibhusanaya namah ।
yaksakinnaragandharvastuyamanaparakramaya namah ।
yatnapurvajananandasandhanacaturodyamaya namah ।
yamadyastangasiladiyamihrtpadmagocaraya namah ।
yasodahrdayanandasindhupurnasudhakaraya namah ।
yajnavalkyadi rsibhissamsevitapadadvayaya namah ।
yamalarjunapapaughapariharipadambujaya namah ॥ 60 ॥

yakinikulasambhutapidajalapaharakaya namah ।
yadahpatipayahksebhakaribanasarasanaya namah ।
yaminipadmininathakrta srikarnakundalaya namah ।
yatudhanagranibhutavibhisanavarapradaya namah ।
yagapavakasanjatadraupadimanaraksakaya namah ।
yaksaraksahsiksanarthamudyadbhisanasayakaya namah ।
yamardhena dasagrivasainyanirmulanastravide namah ।
yajananandasandohamandasmitamukhambujaya namah ।
yamalagamavedaikastuyamanayasodhanaya namah ।
yakinisakinisthanasadadharambujasrayaya namah ।
yatindravrndasamsevyamanakhandaprabhakaraya namah ।
yathocitantaryagadipujaniyamahesvaraya namah ।
nanavedadivedantaih prasamsitanijakrtaye namah ।
naradadimunipremanandasandohavardhanaya namah ।
nagarajankaparyankasayisundaravigrahaya namah ।
nagarimanisankasadehakantivirajitaya namah ।
nagendraphanisopananrtyalilavisaradaya namah ।
namadgirvanamukutamaniranjitapadukaya namah ।
nagendrabhusanaprematisayapranavallabhaya namah ।
nanaprasunavilasadvanamalavirajitaya namah ॥ 80 ॥

navaratnavalisobhitapadatalamastakaya namah ।
navamalliprasunabhisobhamanasiroruhaya namah ।
nalinisankhacakrasigadasarngesukhetadhrte namah ।
nadanusandhanaparivalokyanijakrtaye namah ।
narasurasuravratakrtapujopaharakaya namah ।
nakhakotiprabhajalavyaptabrahmandamandapaya namah ।
natasrikarasaundaryakarunapangaviksanaya namah ।
navadurvadalasyamasrngarakaravigrahaya namah ।
narakasuradorvamsasauryanirvapanaksamaya namah ।
nanaprapancavaicitryanirmanatyantapanditaya namah ।
madhyahnyarkaprabhajalapunjakinjalkasannibhaya namah ।
manuvamsyakiritagrasobhamanasiromanaye namah ।
malayacalasambhutadivyacandanacarcitaya namah ।
mandaradharakamathakarakaranavigrahaya namah ।
mahadadiprapancantarvyaptavyaparavigrahaya namah ।
mahamayasamavesitandakotiganesvaraya namah ।
maramareti sanjapyamanamaunisvarapriyaya namah ।
mahatsagunarupaikyavyaktikrtanijakrtaye namah ।
matsyakacchapavarahanrsimhadyavatarakaya namah ।
mantramantrarthamantrangamantrasastravisaradaya namah ॥ 100 ॥

mattebhavaktrasadvaktrapancavaktraissupujitaya namah ।
mayakalpitavidhyandamandapantarbahihsthitaya namah ।
manonmanyacalendrordhvasikharasthadivakaraya namah ।
mahendrasamrajyaphalasandhanaptatrivikramaya namah ।
matrkamandalavyaptakrtavaranamadhyagaya namah ।
manoharamahanilameghasyamavapurdharaya namah ।
madhyakalantyakaladikalabhedavivarjitaya namah ।
mahasamrajyapattabhisekotsukahrdambujaya namah ॥ 108 ॥

sriramaya namah ।

iti mantraksaraghatitadyaksarastottarasatanamavalih samapta ।

Also Read 108 Names of Mantra Varnakshara Yukta Shri Rama:

108 Names of Mantravarnaksharayukta Shri Rama | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment