Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Mantravarnaksharayukta Shri Rama | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Telugu

Mantra Varnakshara Yukta Sri Rama Ashtottarashata Namavali Lyrics in Telugu:

॥ మన్త్రవర్ణాక్షరయుక్త శ్రీరామాష్టోత్తరశతనామావలిః ॥

ఓం శ్రీమత్సూర్యకులామ్భోధివర్ధనీయకలానిధయే నమః ।
శ్రీమద్బ్రహ్మేన్ద్రరుద్రాదివన్దనీయజగద్గురవే నమః ।
శ్రీమత్సౌభాగ్యసౌన్ద్రయలావణ్యామ్బుధిపఙ్కజాయ నమః ।
శ్రీమచ్చిన్తామణీపీఠమధ్యసింహాసనేశ్వరాయ నమః ।
శ్రీమద్రాజాధిరాజేన్ద్రముకుటాఙ్కితపాదుకాయ నమః ।
శ్రీమద్ధిమాద్రిరాజేన్ద్రకన్యాధ్యేయపదామ్బుజాయ నమః ।
శ్రీజగన్మోహనాకారదివ్యలావణ్యవిగ్రహాయ నమః ।
శృఙ్గారరససమ్పూర్ణమణ్డలాన్తస్సుధాకరాయ నమః ।
శ్రీకణ్ఠకరకోదణ్డపరీక్షితపరాక్రమాయ నమః ।
శ్రీమత్సృష్ట్యాది వివిధకార్యకారణమూర్తిమతే నమః ।
శ్రీవత్సలాఞ్ఛనాత్యన్తమణిభూషణభూషితాయ నమః ।
శ్రీభూనీలాలిఙ్గనోత్థపులకాఙ్కితవిగ్రహాయ నమః ।
శ్రీమదమ్లానతులసీవనమాలావిరాజితాయ నమః ।
శ్రీసామ్బదేవహృత్పద్మవికాసనదివాకరాయ నమః ।
శ్రీక్షీరవార్ధిపర్యఙ్కవిహారాత్యన్తబాలకాయ నమః ।
శ్రీమత్సురారాధ్యపాదయుగపద్మవిరాజితాయ నమః ।
శ్రీకరాకారకోదణ్డకాణ్డోపేతకరామ్బుజాయ నమః ।
శ్రీజానకీముఖామ్భోజమణ్డనీయప్రభాకరాయ నమః ।
శ్రీరాజాధిరాజరాజేన్ద్రరమణీయగుణాకరాయ నమః ।
రావణాదివధోద్యక్తవిజృమ్భితపరాక్రమాయ నమః ॥ ౨౦ ॥

రాకేన్ద్వర్కాగ్నివిమలనేత్రత్రయవిభూషితాయ నమః ।
రాత్రిఞ్చరౌఘమత్తేభవినిర్భేదమృగేశ్వరాయ నమః ।
రాజత్సౌదామినీతుల్యదివ్యకోదణ్డమణ్డనాయ నమః ।
రమామనోజ్ఞవక్షోజదివ్యగన్ధసువాసితాయ నమః ।
రాక్షసేశ్వరసంసేవ్యదివ్యశ్రీపాదపఙ్కజాయ నమః ।
రాకేన్దుకులసమ్భూతరమణీప్రాణనాయకాయ నమః ।
రత్ననిర్మితభూషాఢ్యచరణామ్బుజశోభితాయ నమః ।
రామాజనమనోహారిదివ్యకన్దర్పవిగ్రహాయ నమః ।
రాఘవాన్వయసఞ్జాతనృపశ్రేణిశిరోమణయే నమః ।
రాకాశశిసమాకారవక్త్రమణ్డలమణ్డితాయ నమః ।
రావణాసురకాసారచణ్డభానుశరోత్తమాయ నమః ।
రమావక్షోజకస్తూరివాసనాస్వాదలోలుపాయ నమః ।
రణత్సఙ్గీతసమ్పూర్ణసహస్రస్తమ్భమణ్డపాయ నమః ।
రత్నమఞ్చస్థసౌన్దర్యవనితాజనవేష్టితాయ నమః ।
రణత్కిఙ్కిణిసంశోభిమణ్డలీకృతకార్ముకాయ నమః ।
రత్నౌఘకాన్తివిలసడ్డోలాఖేలనశీలనాయ నమః ।
మాణిక్యోజ్జ్వలసన్దీప్తకుణ్డలద్వయమణ్డితాయ నమః ।
మన్దస్మితాననామ్భోజమోహితానేకతాపసాయ నమః ।
మాయామారీచసంహారకారణానన్దవిగ్రహాయ నమః ॥ ౪౦ ॥

మకరాక్షాదిదుస్సాధ్యదుష్టదర్పాపహారకాయ నమః ।
మాద్యన్మధుకరవ్రాతవిలసత్కేశసంవృతాయ నమః ।
మనోబుద్ధీన్ద్రియప్రాణవాగాదీనాం విలక్షణాయ నమః ।
మనస్సఙ్కల్పమాత్రేణ నిర్మితాజాణ్డకోటికాయ నమః ।
మారుతాత్మజసంసేవ్యదివ్యశ్రీచరణామ్బుజాయ నమః ।
మాయామానుషవేషేణ మాయికాసురఖణ్డనాయ నమః ।
మార్తణ్డకోటిజ్వలితమకరాకారకుణ్డలాయ నమః ।
మాలతీతులసీమాల్యవాసితాఖిలవిగ్రహాయ నమః ।
మారకోటిప్రతీకాశమహదద్భుతదేహభృతే నమః ।
మహనీయదయావేశకలితాపాఙ్గలోచనాయ నమః ।
మకరన్దరసాస్వాదమాధుర్యగుణభూషణాయ నమః ।
మహాదేవసమారాధ్యమణినిర్మితపాదుకాయ నమః ।
మహామాణిక్యఖచితాఖణ్డతూణీధనుర్ధరాయ నమః ।
మన్దరోద్భూతదుగ్ధాబ్ధిబిన్దుపుఞ్జివిభూషణాయ నమః ।
యక్షకిన్నరగన్ధర్వస్తూయమానపరాక్రమాయ నమః ।
యత్నపూర్వజనానన్దసన్ధానచతురోద్యమాయ నమః ।
యమాద్యష్టాఙ్గశీలాదియమిహృత్పద్మగోచరాయ నమః ।
యశోదాహృదయానన్దసిన్ధుపూర్ణసుధాకరాయ నమః ।
యాజ్ఞవల్క్యాది ఋషిభిస్సంసేవితపదద్వయాయ నమః ।
యమలార్జునపాపౌఘపరిహారిపదామ్బుజాయ నమః ॥ ౬౦ ॥

యాకినీకులసమ్భూతపీడాజాలాపహారకాయ నమః ।
యాదఃపతిపయఃక్షేభకారిబాణశరాసనాయ నమః ।
యామినీపద్మినీనాథకృత శ్రీకర్ణకుణ్డలాయ నమః ।
యాతుధానాగ్రణీభూతవిభీషణవరప్రదాయ నమః ।
యాగపావకసఞ్జాతద్రౌపదీమానరక్షకాయ నమః ।
యక్షరక్షఃశిక్షణార్థముద్యద్భీషణసాయకాయ నమః ।
యామార్ధేన దశగ్రీవసైన్యనిర్మూలనాస్త్రవిదే నమః ।
యజనానన్దసన్దోహమన్దస్మితముఖామ్బుజాయ నమః ।
యామలాగమవేదైకస్తూయమానయశోధనాయ నమః ।
యాకినీసాకినీస్థానషడాధారామ్బుజాశ్రయాయ నమః ।
యతీన్ద్రవృన్దసంసేవ్యమానాఖణ్డప్రభాకరాయ నమః ।
యథోచితాన్తర్యాగాదిపూజనీయమహేశ్వరాయ నమః ।
నానావేదాదివేదాన్తైః ప్రశంసితనిజాకృతయే నమః ।
నారదాదిమునిప్రేమానన్దసన్దోహవర్ధనాయ నమః ।
నాగరాజాఙ్కపర్యఙ్కశాయిసున్దరవిగ్రహాయ నమః ।
నాగారిమణిసఙ్కాశదేహకాన్తివిరాజితాయ నమః ।
నాగేన్ద్రఫణిసోపాననృత్యలీలావిశారదాయ నమః ।
నమద్గీర్వాణముకుటమణిరఞ్జితపాదుకాయ నమః ।
నాగేన్ద్రభూషణప్రేమాతిశయప్రాణవల్లభాయ నమః ।
నానాప్రసూనవిలసద్వనమాలావిరాజితాయ నమః ॥ ౮౦ ॥

నవరత్నావలీశోభితాపాదతలమస్తకాయ నమః ।
నవమల్లీప్రసూనాభిశోభమానశిరోరుహాయ నమః ।
నలినీశఙ్ఖచక్రాసిగదాశార్ఙ్గేషుఖేటధృతే నమః ।
నాదానుసన్ధానపరీవలోక్యనిజాకృతయే నమః ।
నరాసురసురవ్రాతకృతపూజోపహారకాయ నమః ।
నఖకోటిప్రభాజాలవ్యాప్తబ్రహ్మాణ్డమణ్డపాయ నమః ।
నతశ్రీకరసౌన్దర్యకరుణాపాఙ్గవీక్షణాయ నమః ।
నవదూర్వాదలశ్యామశృఙ్గారాకారవిగ్రహాయ నమః ।
నరకాసురదోర్వంశశౌర్యనిర్వాపణక్షమాయ నమః ।
నానాప్రపఞ్చవైచిత్ర్యనిర్మాణాత్యన్తపణ్డితాయ నమః ।
మాధ్యాహ్న్యార్కప్రభాజాలపుఞ్జకిఞ్జల్కసన్నిభాయ నమః ।
మనువంశ్యకిరీటాగ్రశోభమానశిరోమణయే నమః ।
మలయాచలసమ్భూతదివ్యచన్దనచర్చితాయ నమః ।
మన్దరాధారకమఠాకారకారణవిగ్రహాయ నమః ।
మహదాదిప్రపఞ్చాన్తర్వ్యాప్తవ్యాపారవిగ్రహాయ నమః ।
మహామాయాసమావేశితాణ్డకోటిగణేశ్వరాయ నమః ।
మరామరేతి సఞ్జప్యమానమౌనీశ్వరప్రియాయ నమః ।
మహత్సగుణరూపైక్యవ్యక్తీకృతనిజాకృతయే నమః ।
మత్స్యకచ్ఛపవారాహనృసింహాద్యవతారకాయ నమః ।
మన్త్రమన్త్రార్థమన్త్రాఙ్గమన్త్రశాస్త్రవిశారదాయ నమః ॥ ౧౦౦ ॥

మత్తేభవక్త్రషడ్వక్త్రపఞ్చవక్త్రైస్సుపూజితాయ నమః ।
మాయాకల్పితవిధ్యణ్డమణ్డపాన్తర్బహిఃస్థితాయ నమః ।
మనోన్మణ్యచలేన్ద్రోర్ధ్వశిఖరస్థదివాకరాయ నమః ।
మహేన్ద్రసామ్రాజ్యఫలసన్ధానాప్తత్రివిక్రమాయ నమః ।
మాతృకామణ్డలవ్యాప్తకృతావరణమధ్యగాయ నమః ।
మనోహరమహానీలమేఘశ్యామవపుర్ధరాయ నమః ।
మధ్యకాలాన్త్యకాలాదికాలభేదవివర్జితాయ నమః ।
మహాసామ్రాజ్యపట్టాభిషేకోత్సుకహృదమ్బుజాయ నమః ॥ ౧౦౮ ॥

శ్రీరామాయ నమః ।

ఇతి మన్త్రక్షరఘటితాద్యాక్షరాష్టోత్తరశతనామావలిః సమాప్తా ।

Also Read 108 Names of Mantra Varnakshara Yukta Shri Rama:

108 Names of Mantravarnaksharayukta Shri Rama | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Mantravarnaksharayukta Shri Rama | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top