Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Mantravarnaksharayukta Shri Rama | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Mantra Varnakshara Yukta Sri Rama Ashtottarashata Namavali Lyrics in Gujarati:

॥ ਮਨ੍ਤ੍ਰਵਰ੍ਣਾਕ੍ਸ਼ਰਯੁਕ੍ਤ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਸੂਰ੍ਯਕੁਲਾਮ੍ਭੋਧਿਵਰ੍ਧਨੀਯਕਲਾਨਿਧਯੇ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮੇਨ੍ਦ੍ਰਰੁਦ੍ਰਾਦਿਵਨ੍ਦਨੀਯਜਗਦ੍ਗੁਰਵੇ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਸੌਭਾਗ੍ਯਸੌਨ੍ਦ੍ਰਯਲਾਵਣ੍ਯਾਮ੍ਬੁਧਿਪਙ੍ਕਜਾਯ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਮਚ੍ਚਿਨ੍ਤਾਮਣੀਪੀਠਮਧ੍ਯਸਿਂਹਾਸਨੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਰਾਜਾਧਿਰਾਜੇਨ੍ਦ੍ਰਮੁਕੁਟਾਙ੍ਕਿਤਪਾਦੁਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਧਿਮਾਦ੍ਰਿਰਾਜੇਨ੍ਦ੍ਰਕਨ੍ਯਾਧ੍ਯੇਯਪਦਾਮ੍ਬੁਜਾਯ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਜਗਨ੍ਮੋਹਨਾਕਾਰਦਿਵ੍ਯਲਾਵਣ੍ਯਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ ।
ਸ਼ਙ੍ਗਾਰਰਸਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮਣ੍ਡਲਾਨ੍ਤਸ੍ਸੁਧਾਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਕਣ੍ਠਕਰਕੋਦਣ੍ਡਪਰੀਕ੍ਸ਼ਿਤਪਰਾਕ੍ਰਮਾਯ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਸਸ਼੍ਟ੍ਯਾਦਿ ਵਿਵਿਧਕਾਰ੍ਯਕਾਰਣਮੂਰ੍ਤਿਮਤੇ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਵਤ੍ਸਲਾਞ੍ਛਨਾਤ੍ਯਨ੍ਤਮਣਿਭੂਸ਼ਣਭੂਸ਼ਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਭੂਨੀਲਾਲਿਙ੍ਗਨੋਤ੍ਥਪੁਲਕਾਙ੍ਕਿਤਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਮਦਮ੍ਲਾਨਤੁਲਸੀਵਨਮਾਲਾਵਿਰਾਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਸਾਮ੍ਬਦੇਵਹਤ੍ਪਦ੍ਮਵਿਕਾਸਨਦਿਵਾਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਸ਼ੀਰਵਾਰ੍ਧਿਪਰ੍ਯਙ੍ਕਵਿਹਾਰਾਤ੍ਯਨ੍ਤਬਾਲਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਸੁਰਾਰਾਧ੍ਯਪਾਦਯੁਗਪਦ੍ਮਵਿਰਾਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਕਰਾਕਾਰਕੋਦਣ੍ਡਕਾਣ੍ਡੋਪੇਤਕਰਾਮ੍ਬੁਜਾਯ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਜਾਨਕੀਮੁਖਾਮ੍ਭੋਜਮਣ੍ਡਨੀਯਪ੍ਰਭਾਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਰਾਜਾਧਿਰਾਜਰਾਜੇਨ੍ਦ੍ਰਰਮਣੀਯਗੁਣਾਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਰਾਵਣਾਦਿਵਧੋਦ੍ਯਕ੍ਤਵਿਜਮ੍ਭਿਤਪਰਾਕ੍ਰਮਾਯ ਨਮਃ ॥ ੨੦ ॥

ਰਾਕੇਨ੍ਦ੍ਵਰ੍ਕਾਗ੍ਨਿਵਿਮਲਨੇਤ੍ਰਤ੍ਰਯਵਿਭੂਸ਼ਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਰਾਤ੍ਰਿਞ੍ਚਰੌਘਮਤ੍ਤੇਭਵਿਨਿਰ੍ਭੇਦਮਗੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਰਾਜਤ੍ਸੌਦਾਮਿਨੀਤੁਲ੍ਯਦਿਵ੍ਯਕੋਦਣ੍ਡਮਣ੍ਡਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਰਮਾਮਨੋਜ੍ਞਵਕ੍ਸ਼ੋਜਦਿਵ੍ਯਗਨ੍ਧਸੁਵਾਸਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਰਾਕ੍ਸ਼ਸੇਸ਼੍ਵਰਸਂਸੇਵ੍ਯਦਿਵ੍ਯਸ਼੍ਰੀਪਾਦਪਙ੍ਕਜਾਯ ਨਮਃ ।
ਰਾਕੇਨ੍ਦੁਕੁਲਸਮ੍ਭੂਤਰਮਣੀਪ੍ਰਾਣਨਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਰਤ੍ਨਨਿਰ੍ਮਿਤਭੂਸ਼ਾਢ੍ਯਚਰਣਾਮ੍ਬੁਜਸ਼ੋਭਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਰਾਮਾਜਨਮਨੋਹਾਰਿਦਿਵ੍ਯਕਨ੍ਦਰ੍ਪਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ ।
ਰਾਘਵਾਨ੍ਵਯਸਞ੍ਜਾਤਨਪਸ਼੍ਰੇਣਿਸ਼ਿਰੋਮਣਯੇ ਨਮਃ ।
ਰਾਕਾਸ਼ਸ਼ਿਸਮਾਕਾਰਵਕ੍ਤ੍ਰਮਣ੍ਡਲਮਣ੍ਡਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਰਾਵਣਾਸੁਰਕਾਸਾਰਚਣ੍ਡਭਾਨੁਸ਼ਰੋਤ੍ਤਮਾਯ ਨਮਃ ।
ਰਮਾਵਕ੍ਸ਼ੋਜਕਸ੍ਤੂਰਿਵਾਸਨਾਸ੍ਵਾਦਲੋਲੁਪਾਯ ਨਮਃ ।
ਰਣਤ੍ਸਙ੍ਗੀਤਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਸਹਸ੍ਰਸ੍ਤਮ੍ਭਮਣ੍ਡਪਾਯ ਨਮਃ ।
ਰਤ੍ਨਮਞ੍ਚਸ੍ਥਸੌਨ੍ਦਰ੍ਯਵਨਿਤਾਜਨਵੇਸ਼੍ਟਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਰਣਤ੍ਕਿਙ੍ਕਿਣਿਸਂਸ਼ੋਭਿਮਣ੍ਡਲੀਕਤਕਾਰ੍ਮੁਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਰਤ੍ਨੌਘਕਾਨ੍ਤਿਵਿਲਸਡ੍ਡੋਲਾਖੇਲਨਸ਼ੀਲਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਮਾਣਿਕ੍ਯੋਜ੍ਜ੍ਵਲਸਨ੍ਦੀਪ੍ਤਕੁਣ੍ਡਲਦ੍ਵਯਮਣ੍ਡਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਮਨ੍ਦਸ੍ਮਿਤਾਨਨਾਮ੍ਭੋਜਮੋਹਿਤਾਨੇਕਤਾਪਸਾਯ ਨਮਃ ।
ਮਾਯਾਮਾਰੀਚਸਂਹਾਰਕਾਰਣਾਨਨ੍ਦਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ ॥ ੪੦ ॥

ਮਕਰਾਕ੍ਸ਼ਾਦਿਦੁਸ੍ਸਾਧ੍ਯਦੁਸ਼੍ਟਦਰ੍ਪਾਪਹਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਮਾਦ੍ਯਨ੍ਮਧੁਕਰਵ੍ਰਾਤਵਿਲਸਤ੍ਕੇਸ਼ਸਂਵਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਮਨੋਬੁਦ੍ਧੀਨ੍ਦ੍ਰਿਯਪ੍ਰਾਣਵਾਗਾਦੀਨਾਂ ਵਿਲਕ੍ਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਮਨਸ੍ਸਙ੍ਕਲ੍ਪਮਾਤ੍ਰੇਣ ਨਿਰ੍ਮਿਤਾਜਾਣ੍ਡਕੋਟਿਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਮਾਰੁਤਾਤ੍ਮਜਸਂਸੇਵ੍ਯਦਿਵ੍ਯਸ਼੍ਰੀਚਰਣਾਮ੍ਬੁਜਾਯ ਨਮਃ ।
ਮਾਯਾਮਾਨੁਸ਼ਵੇਸ਼ੇਣ ਮਾਯਿਕਾਸੁਰਖਣ੍ਡਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਮਾਰ੍ਤਣ੍ਡਕੋਟਿਜ੍ਵਲਿਤਮਕਰਾਕਾਰਕੁਣ੍ਡਲਾਯ ਨਮਃ ।
ਮਾਲਤੀਤੁਲਸੀਮਾਲ੍ਯਵਾਸਿਤਾਖਿਲਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ ।
ਮਾਰਕੋਟਿਪ੍ਰਤੀਕਾਸ਼ਮਹਦਦ੍ਭੁਤਦੇਹਭਤੇ ਨਮਃ ।
ਮਹਨੀਯਦਯਾਵੇਸ਼ਕਲਿਤਾਪਾਙ੍ਗਲੋਚਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਮਕਰਨ੍ਦਰਸਾਸ੍ਵਾਦਮਾਧੁਰ੍ਯਗੁਣਭੂਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਮਹਾਦੇਵਸਮਾਰਾਧ੍ਯਮਣਿਨਿਰ੍ਮਿਤਪਾਦੁਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਮਹਾਮਾਣਿਕ੍ਯਖਚਿਤਾਖਣ੍ਡਤੂਣੀਧਨੁਰ੍ਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਮਨ੍ਦਰੋਦ੍ਭੂਤਦੁਗ੍ਧਾਬ੍ਧਿਬਿਨ੍ਦੁਪੁਞ੍ਜਿਵਿਭੂਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਯਕ੍ਸ਼ਕਿਨ੍ਨਰਗਨ੍ਧਰ੍ਵਸ੍ਤੂਯਮਾਨਪਰਾਕ੍ਰਮਾਯ ਨਮਃ ।
ਯਤ੍ਨਪੂਰ੍ਵਜਨਾਨਨ੍ਦਸਨ੍ਧਾਨਚਤੁਰੋਦ੍ਯਮਾਯ ਨਮਃ ।
ਯਮਾਦ੍ਯਸ਼੍ਟਾਙ੍ਗਸ਼ੀਲਾਦਿਯਮਿਹਤ੍ਪਦ੍ਮਗੋਚਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਯਸ਼ੋਦਾਹਦਯਾਨਨ੍ਦਸਿਨ੍ਧੁਪੂਰ੍ਣਸੁਧਾਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਯਾਜ੍ਞਵਲ੍ਕ੍ਯਾਦਿ ऋਸ਼ਿਭਿਸ੍ਸਂਸੇਵਿਤਪਦਦ੍ਵਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਯਮਲਾਰ੍ਜੁਨਪਾਪੌਘਪਰਿਹਾਰਿਪਦਾਮ੍ਬੁਜਾਯ ਨਮਃ ॥ ੬੦ ॥

ਯਾਕਿਨੀਕੁਲਸਮ੍ਭੂਤਪੀਡਾਜਾਲਾਪਹਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਯਾਦਃਪਤਿਪਯਃਕ੍ਸ਼ੇਭਕਾਰਿਬਾਣਸ਼ਰਾਸਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਯਾਮਿਨੀਪਦ੍ਮਿਨੀਨਾਥਕਤ ਸ਼੍ਰੀਕਰ੍ਣਕੁਣ੍ਡਲਾਯ ਨਮਃ ।
ਯਾਤੁਧਾਨਾਗ੍ਰਣੀਭੂਤਵਿਭੀਸ਼ਣਵਰਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਯਾਗਪਾਵਕਸਞ੍ਜਾਤਦ੍ਰੌਪਦੀਮਾਨਰਕ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਯਕ੍ਸ਼ਰਕ੍ਸ਼ਃਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਣਾਰ੍ਥਮੁਦ੍ਯਦ੍ਭੀਸ਼ਣਸਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਯਾਮਾਰ੍ਧੇਨ ਦਸ਼ਗ੍ਰੀਵਸੈਨ੍ਯਨਿਰ੍ਮੂਲਨਾਸ੍ਤ੍ਰਵਿਦੇ ਨਮਃ ।
ਯਜਨਾਨਨ੍ਦਸਨ੍ਦੋਹਮਨ੍ਦਸ੍ਮਿਤਮੁਖਾਮ੍ਬੁਜਾਯ ਨਮਃ ।
ਯਾਮਲਾਗਮਵੇਦੈਕਸ੍ਤੂਯਮਾਨਯਸ਼ੋਧਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਯਾਕਿਨੀਸਾਕਿਨੀਸ੍ਥਾਨਸ਼ਡਾਧਾਰਾਮ੍ਬੁਜਾਸ਼੍ਰਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਯਤੀਨ੍ਦ੍ਰਵਨ੍ਦਸਂਸੇਵ੍ਯਮਾਨਾਖਣ੍ਡਪ੍ਰਭਾਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਯਥੋਚਿਤਾਨ੍ਤਰ੍ਯਾਗਾਦਿਪੂਜਨੀਯਮਹੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਨਾਨਾਵੇਦਾਦਿਵੇਦਾਨ੍ਤੈਃ ਪ੍ਰਸ਼ਂਸਿਤਨਿਜਾਕਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਨਾਰਦਾਦਿਮੁਨਿਪ੍ਰੇਮਾਨਨ੍ਦਸਨ੍ਦੋਹਵਰ੍ਧਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਨਾਗਰਾਜਾਙ੍ਕਪਰ੍ਯਙ੍ਕਸ਼ਾਯਿਸੁਨ੍ਦਰਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ ।
ਨਾਗਾਰਿਮਣਿਸਙ੍ਕਾਸ਼ਦੇਹਕਾਨ੍ਤਿਵਿਰਾਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਨਾਗੇਨ੍ਦ੍ਰਫਣਿਸੋਪਾਨਨਤ੍ਯਲੀਲਾਵਿਸ਼ਾਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਨਮਦ੍ਗੀਰ੍ਵਾਣਮੁਕੁਟਮਣਿਰਞ੍ਜਿਤਪਾਦੁਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਨਾਗੇਨ੍ਦ੍ਰਭੂਸ਼ਣਪ੍ਰੇਮਾਤਿਸ਼ਯਪ੍ਰਾਣਵਲ੍ਲਭਾਯ ਨਮਃ ।
ਨਾਨਾਪ੍ਰਸੂਨਵਿਲਸਦ੍ਵਨਮਾਲਾਵਿਰਾਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ॥ ੮੦ ॥

ਨਵਰਤ੍ਨਾਵਲੀਸ਼ੋਭਿਤਾਪਾਦਤਲਮਸ੍ਤਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਨਵਮਲ੍ਲੀਪ੍ਰਸੂਨਾਭਿਸ਼ੋਭਮਾਨਸ਼ਿਰੋਰੁਹਾਯ ਨਮਃ ।
ਨਲਿਨੀਸ਼ਙ੍ਖਚਕ੍ਰਾਸਿਗਦਾਸ਼ਾਰ੍ਙ੍ਗੇਸ਼ੁਖੇਟਧਤੇ ਨਮਃ ।
ਨਾਦਾਨੁਸਨ੍ਧਾਨਪਰੀਵਲੋਕ੍ਯਨਿਜਾਕਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਨਰਾਸੁਰਸੁਰਵ੍ਰਾਤਕਤਪੂਜੋਪਹਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਨਖਕੋਟਿਪ੍ਰਭਾਜਾਲਵ੍ਯਾਪ੍ਤਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਮਣ੍ਡਪਾਯ ਨਮਃ ।
ਨਤਸ਼੍ਰੀਕਰਸੌਨ੍ਦਰ੍ਯਕਰੁਣਾਪਾਙ੍ਗਵੀਕ੍ਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਨਵਦੂਰ੍ਵਾਦਲਸ਼੍ਯਾਮਸ਼ਙ੍ਗਾਰਾਕਾਰਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ ।
ਨਰਕਾਸੁਰਦੋਰ੍ਵਂਸ਼ਸ਼ੌਰ੍ਯਨਿਰ੍ਵਾਪਣਕ੍ਸ਼ਮਾਯ ਨਮਃ ।
ਨਾਨਾਪ੍ਰਪਞ੍ਚਵੈਚਿਤ੍ਰ੍ਯਨਿਰ੍ਮਾਣਾਤ੍ਯਨ੍ਤਪਣ੍ਡਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਮਾਧ੍ਯਾਹ੍ਨ੍ਯਾਰ੍ਕਪ੍ਰਭਾਜਾਲਪੁਞ੍ਜਕਿਞ੍ਜਲ੍ਕਸਨ੍ਨਿਭਾਯ ਨਮਃ ।
ਮਨੁਵਂਸ਼੍ਯਕਿਰੀਟਾਗ੍ਰਸ਼ੋਭਮਾਨਸ਼ਿਰੋਮਣਯੇ ਨਮਃ ।
ਮਲਯਾਚਲਸਮ੍ਭੂਤਦਿਵ੍ਯਚਨ੍ਦਨਚਰ੍ਚਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਮਨ੍ਦਰਾਧਾਰਕਮਠਾਕਾਰਕਾਰਣਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ ।
ਮਹਦਾਦਿਪ੍ਰਪਞ੍ਚਾਨ੍ਤਰ੍ਵ੍ਯਾਪ੍ਤਵ੍ਯਾਪਾਰਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ ।
ਮਹਾਮਾਯਾਸਮਾਵੇਸ਼ਿਤਾਣ੍ਡਕੋਟਿਗਣੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਮਰਾਮਰੇਤਿ ਸਞ੍ਜਪ੍ਯਮਾਨਮੌਨੀਸ਼੍ਵਰਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਮਹਤ੍ਸਗੁਣਰੂਪੈਕ੍ਯਵ੍ਯਕ੍ਤੀਕਤਨਿਜਾਕਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਮਤ੍ਸ੍ਯਕਚ੍ਛਪਵਾਰਾਹਨਸਿਂਹਾਦ੍ਯਵਤਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਮਨ੍ਤ੍ਰਮਨ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਥਮਨ੍ਤ੍ਰਾਙ੍ਗਮਨ੍ਤ੍ਰਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਵਿਸ਼ਾਰਦਾਯ ਨਮਃ ॥ ੧੦੦ ॥

ਮਤ੍ਤੇਭਵਕ੍ਤ੍ਰਸ਼ਡ੍ਵਕ੍ਤ੍ਰਪਞ੍ਚਵਕ੍ਤ੍ਰੈਸ੍ਸੁਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਮਾਯਾਕਲ੍ਪਿਤਵਿਧ੍ਯਣ੍ਡਮਣ੍ਡਪਾਨ੍ਤਰ੍ਬਹਿਃਸ੍ਥਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਮਨੋਨ੍ਮਣ੍ਯਚਲੇਨ੍ਦ੍ਰੋਰ੍ਧ੍ਵਸ਼ਿਖਰਸ੍ਥਦਿਵਾਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਮਹੇਨ੍ਦ੍ਰਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਫਲਸਨ੍ਧਾਨਾਪ੍ਤਤ੍ਰਿਵਿਕ੍ਰਮਾਯ ਨਮਃ ।
ਮਾਤਕਾਮਣ੍ਡਲਵ੍ਯਾਪ੍ਤਕਤਾਵਰਣਮਧ੍ਯਗਾਯ ਨਮਃ ।
ਮਨੋਹਰਮਹਾਨੀਲਮੇਘਸ਼੍ਯਾਮਵਪੁਰ੍ਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਮਧ੍ਯਕਾਲਾਨ੍ਤ੍ਯਕਾਲਾਦਿਕਾਲਭੇਦਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਮਹਾਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਪਟ੍ਟਾਭਿਸ਼ੇਕੋਤ੍ਸੁਕਹਦਮ੍ਬੁਜਾਯ ਨਮਃ ॥ ੧੦੮ ॥

ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਾਯ ਨਮਃ ।

ਇਤਿ ਮਨ੍ਤ੍ਰਕ੍ਸ਼ਰਘਟਿਤਾਦ੍ਯਾਕ੍ਸ਼ਰਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ਸਮਾਪ੍ਤਾ ।

Also Read 108 Names of Mantra Varnakshara Yukta Shri Rama:

108 Names of Mantravarnaksharayukta Shri Rama | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Mantravarnaksharayukta Shri Rama | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top