108 - Shatanamavali

108 Names of Shri Bala 2 | Sri Bala Ashtottara Shatanamavali 2 Lyrics in English

Shri Bala Ashtottarashatanamavali 2 Lyrics in English:

।। sribalastottarasatanamavalih 2 ।।
om aim hrim srim sribalayai namah । srimahadevyai namah । srimatpancasanesvaryai namah । sivavamangasambhutayai namah । sivamanasahamsinyai namah । tristhayai namah । trinetrayai namah । trigunayai namah । trimurtivasavartinyai namah । trijanmapapasamhartryai namah । triyambakakutumbinyai namah । balarkakotisankasayai namah । nilalakalasatkacayai namah । phalasthahematilakayai namah । lolamauktikanasikayai namah । purnacandrananayai namah । svarnatatankasobhitayai namah । harininetrasakarakarunapurnalocanayai namah । dadimibijaradanayai namah । bimbosthyai namah ॥ 20 ॥

mandahasinyai namah । sankhahgrivayai namah । caturhastayai namah । kucapankajakudmalayai namah । graiveyangadamangalyasutrasobhitakandharayai namah । vatapatrodarayai namah । nirmalayai namah । ghanamanditayai namah । mandavalokinyai namah । madhyayai namah । kusumbhavadanojjvalayai namah । taptakancanakantyadhyayai namah । hemabhusitavigrahayai namah । manikyamukuradarsajanudvayavirajitayai namah । kamatunirajaghanayai namah । kamapresthagatalpagayai namah । raktabjapadayugalayai namah । kvananmanikyanupurayai namah । vasavadidisanathapujitanghrisaroruhayai namah । varabhayasphatikaksamalapustakadharinyai namah ॥ 40 ॥

svarnakankanajvalabhakarangusthavirajitayai namah । sarvabharanabhusadhyayai namah । sarvavayavasundaryai namah । enkararupayai namah । ainkaryai namah । aisvaryaphaladayinyai namah । klinkararupayai namah । klinkaryai namah । klrptabrahmandamandalayai namah । sauhkararupayai namah । soh karyai namah । saundaryagunasamyutayai namah । sacamararatindranisavyadaksinasevitayai namah । bindutrikonasatkonavrttastadalasamyutayai namah । satyadilokapalantadevyavaranasevitayai namah । odyanapithanilayayai namah । ojastejahsvarupinyai namah । anangapithanilayayai namah । kamitarthaphalapradayai namah । jalandharamahapithayai namah ॥ 60 ॥

janakinathasaudaryai namah । purnagiripithagatayai namah । purnayuhsupradayinyai namah । mantramurtyai namah । mahayogayai namah । mahavegayai namah । mahabalayai namah । mahabud‍dhyai namah । mahasid‍dhyai namah । mahadevamanoharyai namah । kirtiyuktayai namah । kirtidharayai namah । kirtidayai namah । kirtivaibhavayai namah । vyadhisailavyuhavajrayai namah । yamavrksakutharikayai namah । varamurtigrhavasayai namah । paramarthasvarupinyai namah । krpanidhaye namah । krpapurayai namah ॥ 80 ॥

krtarthaphaladayinyai namah । astatrimsatkalamurtyai namah । catuhsastikalatmikayai namah । caturangabaladatryai namah । bindunadasvarupinyai namah । dasabdavayasopetayai namah । divipujyayai namah । sivabhidhayai namah । agamaranyamayuryai namah । adimadhyantavarjitayai namah । kadambavanasampannayai namah । sarvadosavinasinyai namah । samaganapriyayai namah । dhyeyayai namah । dhyanasiddhabhivanditayai namah । jnanamurtyai namah । jnanarupayai namah । jnanadayai namah । bhayasamharayai namah । tattvajnanayai namah ॥ 100 ॥

tattvarupayai namah । tattvamayyai namah । asritavanyai namah । dirghayurvijayarogyaputrapautrapradayinyai namah । mandasmitamukhambhojayai namah । mangalapradamangalayai namah । varadabhayamudradhyayai namah । balatripurasundaryai namah ॥ 108 ॥

iti sribalastottarasatanamavalih 2 sampata ।

Also Read 108 Names of Sri Bala Tripura Sundari 2:

108 Names of Shri Bala 2 | Sri Bala Ashtottara Shatanamavali 2 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment