Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Bala 2 | Sri Bala Ashtottara Shatanamavali 2 Lyrics in Hindi

Shri Bala Ashtottarashatanamavali 2 Lyrics in Hindi:

।। श्रीबालाष्टोत्तरशतनामावलिः २ ।।
ओं ऐं ह्रीं श्रीं श्रीबालायै नमः । श्रीमहादेव्यै नमः ।
श्रीमत्पञ्चासनेश्वर्यै नमः । शिववामाङ्गसम्भूतायै नमः ।
शिवमानसहंसिन्यै नमः । त्रिस्थायै नमः । त्रिनेत्रायै नमः ।
त्रिगुणायै नमः । त्रिमूर्तिवशवर्तिन्यै नमः । त्रिजन्मपापसंहर्त्र्यै नमः ।
त्रियम्बककुटुम्बिन्यै नमः । बालार्ककोटिसङ्काशायै नमः ।
नीलालकलसत्कचायै नमः । फालस्थहेमतिलकायै नमः ।
लोलमौक्तिकनासिकायै नमः । पूर्णचन्द्राननायै नमः ।
स्वर्णताटङ्कशोभितायै नमः । हरिणीनेत्रसाकारकरुणापूर्णलोचनायै नमः ।
दाडिमीबीजरदनायै नमः । बिम्बोष्ठ्यै नमः । २० ।

मन्दहासिन्यै नमः । शङ्खःग्रीवायै नमः । चतुर्हस्तायै नमः ।
कुचपङ्कजकूड्मलायै नमः । ग्रैवेयाङ्गदमाङ्गल्यसूत्रशोभितकन्धरायै नमः ।
वटपत्रोदरायै नमः । निर्मलायै नमः । घनमण्डितायै नमः ।
मन्दावलोकिन्यै नमः । मध्यायै नमः । कुसुम्भवदनोज्ज्वलायै नमः ।
तप्तकाञ्चनकान्त्याढ्यायै नमः । हेमभूषितविग्रहायै नमः ।
माणिक्यमुकुरादर्शजानुद्वयविराजितायै नमः ।
कामतूणीरजघनायै नमः । कामप्रेष्ठगतल्पगायै नमः ।
रक्ताब्जपादयुगलायै नमः । क्वणन्माणिक्यनूपुरायै नमः ।
वासवादिदिशानाथपूजिताङ्घ्रिसरोरुहायै नमः ।
वराभयस्फाटिकाक्षमालापुस्तकधारिण्यै नमः । ४० ।

स्वर्णकङ्कणज्वालाभकराङ्गुष्ठविराजितायै नमः ।
सर्वाभरणभूषाढ्यायै नमः । सर्वावयवसुन्दर्यै नमः ।
एङ्काररूपायै नमः । ऐङ्कार्यै नमः । ऐश्वर्यफलदायिन्यै नमः ।
क्लीङ्काररूपायै नमः । क्लीङ्कार्यै नमः । क्लृप्तब्रह्माण्डमण्डलायै नमः ।
सौःकाररूपायै नमः । सोः कार्यै नमः । सौन्दर्यगुणसंयुतायै नमः ।
सचामररतीन्द्राणीसव्यदक्षिणसेवितायै नमः ।
बिन्दुत्रिकोणषट्कोणवृत्ताष्टदलसंयुतायै नमः ।
सत्यादिलोकपालान्तदेव्यावरणसेवितायै नमः ।
ओड्याणपीठनिलयायै नमः । ओजस्तेजःस्वरूपिण्यै नमः ।
अनङ्गपीठनिलयायै नमः । कामितार्थफलप्रदायै नमः ।
जालन्धरमहापीठायै नमः । ६० ।

जानकीनाथसौदर्यै नमः । पूर्णागिरिपीठगतायै नमः ।
पूर्णायुःसुप्रदायिन्यै नमः । मन्त्रमूर्त्यै नमः । महायोगायै नमः ।
महावेगायै नमः । महाबलायै नमः । महाबुद्‍ध्यै नमः ।
महासिद्‍ध्यै नमः । महादेवमनोहर्यै नमः । कीर्तियुक्तायै नमः ।
कीर्तिधरायै नमः । कीर्तिदायै नमः । कीर्तिवैभवायै नमः ।
व्याधिशैलव्यूहवज्रायै नमः । यमवृक्षकुठारिकायै नमः ।
वरमूर्तिगृहावासायै नमः । परमार्थस्वरूपिण्यै नमः । कृपानिधये नमः ।
कृपापूरायै नमः । ८० ।

कृतार्थफलदायिन्यै नमः । अष्टात्रिंशत्कलामूर्त्यै नमः ।
चतुःषष्टिकलात्मिकायै नमः । चतुरङ्गबलादात्र्यै नमः ।
बिन्दुनादस्वरूपिण्यै नमः । दशाब्दवयसोपेतायै नमः ।
दिविपूज्यायै नमः । शिवाभिधायै नमः । आगमारण्यमायूर्यै नमः ।
आदिमध्यान्तवर्जितायै नमः । कदम्बवनसम्पन्नायै नमः ।
सर्वदोषविनाशिन्यै नमः । सामगानप्रियायै नमः । ध्येयायै नमः ।
ध्यानसिद्धाभिवन्दितायै नमः । ज्ञानमूर्त्यै नमः । ज्ञानरूपायै नमः ।
ज्ञानदायै नमः । भयसंहरायै नमः । तत्त्वज्ञानायै नमः ॥ १०० ।

तत्त्वरूपायै नमः । तत्त्वमय्यै नमः । आश्रितावन्यै नमः ।
दीर्घायुर्विजयारोग्यपुत्रपौत्रप्रदायिन्यै नमः ।
मन्दस्मितमुखाम्भोजायै नमः । मङ्गलप्रदमङ्गलायै नमः ।
वरदाभयमुद्राढ्यायै नमः । बालात्रिपुरसुन्दर्यै नमः ॥ १०८ ।

इति श्रीबालाष्टोत्तरशतनामावलिः २ सम्पाता ।

Also Read 108 Names of Sri Bala Tripura Sundari 2:

108 Names of Shri Bala 2 | Sri Bala Ashtottara Shatanamavali 2 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Bala 2 | Sri Bala Ashtottara Shatanamavali 2 Lyrics in Hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top