108 - Shatanamavali

108 Names of Shri Dakshinamoorthy | Ashtottara Shatanamavalih Lyrics in English

Sri Dakshinamurthy Ashtottarashata Namavali Lyrics in English:

srimedhadaksinamurtyastottarasatanamavalih
mulamantravarnadyatmaka
Om onkaracalasimhendraya namah । onkarasimhasarvendraya
Om onkarodyanakokilaya namah ।
Om onkaraniḍasukaraje namah ।
Om onkararanyakunjaraya namah ।
Om nagarajasutajanatanaye namah ।
Om nagarajanijalayaya namah ।
Om navamanikyamalaḍhyaya namah ।
Om navacandrasikhamanaye namah ।
Om nanditasesamaunindraya namah ।
Om nandisadimadesikaya namah ।। 10 ।।

Om mohanalasudhadharaya namah । mohanalasudhasaraya
Om mohambujasudhakaraya namah ।
Om mohandhakarataranaye namah ।
Om mohotpalanabhomanaye namah ।
Om bhaktajnanabdhisitamsave namah ।
Om bhaktajnanatrnanalaya namah ।
Om bhaktambhojasahasramsave namah ।
Om bhaktakekighanaghanaya namah ।
Om bhaktakairavarakendave namah ।
Om bhaktakokadivakaraya namah ।। 20 ।।

Om gajananadisampujyaya namah ।
Om gajacarmojjvalakrtaye namah ।
Om gangadhavaladivyangaya namah ।
Om gangabhangalasajjataya namah ।
Om gaganambarasamvitaya namah ।
Om gaganamuktamurdhajaya namah ।
Om vadanabjajitabjasriye namah ।
Om vadanendusphuraddisaya namah ।
Om varadanaikanipunaya namah ।
Om varavinojjvalatkaraya namah ।। 30 ।।

Om vanavasasamullasine namah ।
Om vanalilaikalolupaya namah । vanaviraikalolupaya
Om tejahpunjaghanakaraya namah ।
Om tejasamavibhasakaya namah ।
Om vidheyanam tejahpradaya namah ।
Om tejomayanijasramaya namah ।
Om damitanangasangramaya namah ।
Om darahasojjvalanmukaya namah । darahasajitanganaya
Om dayarasasudhasindhave namah ।
Om daridradhanasevadhaye namah ।। 40 ।।

Om ksirendusphatikakaraya namah ।
Om ksitindramukutojjvalaya namah । ksirendumukutojjvalaya
Om ksiropahararasikaya namah ।
Om ksipraisvaryaphalapradaya namah ।
Om nanabharanamuktangaya namah । nanabharanamugdhangaya
Om narisammohanakrtaye namah ।
Om nadabrahmarasasvadine namah ।
Om nagabhusanabhusitaya namah ।
Om murtininditakandarpaya namah ।
Om murtamurtajagadvapuse namah ।। 50 ।।

Om mukajnanatamobhanave namah । mulajnanatamobhanave
Om murtimatkalpapadapaya namah ।
Om tarunadityasankasaya namah ।
Om tantrivadanatatparaya namah ।
Om tarumulaikanilayaya namah ।
Om taptajambunadaprabhaya namah ।
Om tattvapustollasatpanaye namah ।
Om tapanoḍupalocanaya namah ।
Om yamasannutasankirtaye namah ।
Om yamasamyamasamyutaya namah ।। 60 ।।

Om yatirupadharaya namah ।
Om maunamuindropasyavigrahaya namah ।
Om mandarahararuciraya namah ।
Om madanayutasundaraya namah ।
Om mandasmitalasadvaktraya namah ।
Om madhuradharapallavaya namah ।
Om manjiramanjupadabjaya namah ।
Om manipattollasatkataye namah ।
Om hastankuritacinmudraya namah ।
Om hamsayogapatuttamaya namah ।। 70 ।। hathayogaparottamaya

Om hamsajapyaksamalaḍhyaya namah ।
Om hamsendraradhyapadukaya namah ।
Om merusrngasamullasine namah । merusrngatatollasaya
Om meghasyamamanoharaya namah ।
Om meghankuralavalagryaya namah ।
Om medhapakvaphaladrumaya namah ।
Om dharmikantakrtavasaya namah । dharmikantarguhavasaya
Om dharmamargapravartakaya namah ।
Om dhamatrayanijaramaya namah ।
Om dharottamaharathaya namah ।। 80 ।। dharmottamamanorathaya

Om prabodhodaradipasriye namah । prabodhodgaradipasriye
Om prakasitajagattrayaya namah ।
Om prajnacandrasilacandraya namah ।
Om prajnamanilasatkaraya namah । prajnamanivarakaraya
Om jnanihrdbhasamatmane namah । jnananantarabhasatmane
Om jnatṝnamaviduragaya namah । jnatrjnadividuragaya
Om jnanayaddrtadivyangaya namah । jnanadvaitadivyangaya
Om jnatijatikulagataya namah । jnatrjnatikulagataya
Om prapannaparijatagryaya namah । prapannaparijatasrayaya
Om pranatartyabdhivaḍavaya namah ।। 90 ।।

Om bhutanam pramanabhutaya namah ।
Om prapanhahitakarakaya namah ।
Om yamisattamasamsevyaya namah । yattattvamasisamvedyaya
Om yaksageyatmavaibhavaya namah । yajnageyatmavaibhavaya
Om yajnadhidevatamurtaye namah । yajnadidevatamurtaye
Om yajamanavapurdharaya namah ।
Om chatradhipadigisaya namah । chatradhipativisvesaya
Om chatracamarasevitaya namah ।
Om chandassastradinipunaya namah ।
Om chalajatyadiduragaya namah ।। 100 ।।

Om svabhavikasukhaikatmane namah ।
Om svanubhutirasodadhaye namah ।
Om svarajyadampadadhyksaya namah । svarajyajatajutaya
Om svatmarakamahamataye namah ।
Om hatakabhajatajutaya namah ।
Om hasodastarimanḍalaya namah ।
Om halahalojjvalagalaya namah ।
Om harayitabhujangamaya namah ।। 108 ।। । hardagranthivimocakaya

iti srimedhadaksinamurtimanuvarnadyadima
astottarasatanamavalih samapta ।

Also Read 108 Names of Sri Dakshinamurthy:

108 Names of Shri Dakshinamoorthy | Ashtottara Shatanamavalih Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil