108 - Shatanamavali

108 Names of Shri Dakshinamoorthy | Ashtottara Shatanamavalih Lyrics in Bengali

Sri Dakshinamurthy Ashtottarashata Namavali Lyrics in Bengali:

শ্রীদক্ষিণামূর্ত্যষ্টোত্তরশতনামাবলিঃ
শ্রীমেধাদক্ষিণামূর্ত্যষ্টোত্তরশতনামাবলিঃ
মূলমন্ত্রবর্ণাদ্যাত্মকা
ওঁ ওঙ্কারাচলসিংহেন্দ্রায় নমঃ । ওঙ্কারসিংহসর্বেন্দ্রায়
ওঁ ওঙ্কারোদ্যানকোকিলায় নমঃ ।
ওঁ ওঙ্কারনীডশুকরাজে নমঃ ।
ওঁ ওঙ্কারারণ্যকুঞ্জরায় নমঃ ।
ওঁ নগরাজসুতাজানতনয়ে নমঃ ।
ওঁ নগরাজনিজালয়ায় নমঃ ।
ওঁ নবমাণিক্যমালাঢ্যায় নমঃ ।
ওঁ নবচন্দ্রশিখামণয়ে নমঃ ।
ওঁ নন্দিতাশেষমৌনীন্দ্রায় নমঃ ।
ওঁ নন্দীশাদিমদেশিকায় নমঃ ।। ১০ ।।

ওঁ মোহানলসুধাধারায় নমঃ । মোহানলসুধাসারায়
ওঁ মোহাম্বুজসুধাকরায় নমঃ ।
ওঁ মোহান্ধকারতরণয়ে নমঃ ।
ওঁ মোহোত্পলনভোমণয়ে নমঃ ।
ওঁ ভক্তজ্ঞানাব্ধিশীতাংশবে নমঃ ।
ওঁ ভক্তাজ্ঞানতৃণানলায় নমঃ ।
ওঁ ভক্তাম্ভোজসহস্রাংশবে নমঃ ।
ওঁ ভক্তকেকিঘনাঘনায় নমঃ ।
ওঁ ভক্তকৈরবরাকেন্দবে নমঃ ।
ওঁ ভক্তকোকদিবাকরায় নমঃ ।। ২০ ।।

ওঁ গজাননাদিসম্পূজ্যায় নমঃ ।
ওঁ গজচর্মোজ্জ্বলাকৃতয়ে নমঃ ।
ওঁ গঙ্গাধবলদিব্যাঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ গঙ্গাভঙ্গলসজ্জটায় নমঃ ।
ওঁ গগনাম্বরসংবীতায় নমঃ ।
ওঁ গগনামুক্তমূর্ধজায় নমঃ ।
ওঁ বদনাব্জজিতাব্জশ্রিয়ে নমঃ ।
ওঁ বদনেন্দুস্ফুরদ্দিশায় নমঃ ।
ওঁ বরদানৈকনিপুণায় নমঃ ।
ওঁ বরবীণোজ্জ্বলত্করায় নমঃ ।। ৩০ ।।

ওঁ বনবাসসমুল্লাসিনে নমঃ ।
ওঁ বনলীলৈকলোলুপায় নমঃ । বনবীরৈকলোলুপায়
ওঁ তেজঃপুঞ্জঘনাকারায় নমঃ ।
ওঁ তেজসামবিভাসকায় নমঃ ।
ওঁ বিধেয়ানাং তেজঃপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ তেজোময়নিজাশ্রমায় নমঃ ।
ওঁ দমিতানঙ্গসঙ্গ্রামায় নমঃ ।
ওঁ দরহাসোজ্জ্বলন্মুকায় নামঃ । দরহাসজিতাঙ্গনায়
ওঁ দয়ারসসুধাসিন্ধবে নমঃ ।
ওঁ দরিদ্রধনশেবধয়ে নমঃ ।। ৪০ ।।

ওঁ ক্ষীরেন্দুস্ফটিকাকারায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষীতীন্দ্রমুকুটোজ্জ্বলায় নমঃ । ক্ষীরেন্দুমুকুটোজ্জ্বলায়
ওঁ ক্ষীরোপহাররসিকায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষিপ্রৈশ্বর্যফলপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ নানাভরণমুক্তাঙ্গায় নমঃ । নানাভরণমুগ্ধাঙ্গায়
ওঁ নারীসম্মোহনাকৃতয়ে নমঃ ।
ওঁ নাদব্রহ্মরসাস্বাদিনে নমঃ ।
ওঁ নাগভূষণভূষিতায় নমঃ ।
ওঁ মূর্তিনিন্দিতকন্দর্পায় নমঃ ।
ওঁ মূর্তামূর্তজগদ্বপুষে নমঃ ।। ৫০ ।।

ওঁ মূকাজ্ঞানতমোভানবে নমঃ । মূলাজ্ঞানতমোভানবে
ওঁ মূর্তিমত্কল্পপাদপায় নমঃ ।
ওঁ তরুণাদিত্যসঙ্কাশায় নমঃ ।
ওঁ তন্ত্রীবাদনতত্পরায় নমঃ ।
ওঁ তরুমূলৈকনিলয়ায় নমঃ ।
ওঁ তপ্তজাম্বূনদপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ তত্ত্বপুস্তোল্লসত্পাণয়ে নমঃ ।
ওঁ তপনোডুপলোচনায় নমঃ ।
ওঁ য়মসন্নুতসঙ্কীর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ য়মসংয়মসংয়ুতায় নমঃ ।। ৬০ ।।

ওঁ য়তিরূপধরায় নমঃ ।
ওঁ মৌনমুঈন্দ্রোপাস্যবিগ্রহায় নমঃ ।
ওঁ মন্দারহাররুচিরায় নমঃ ।
ওঁ মদনায়ুতসুন্দরায় নমঃ ।
ওঁ মন্দস্মিতলসদ্বক্ত্রায় নমঃ ।
ওঁ মধুরাধরপল্লবায় নমঃ ।
ওঁ মঞ্জীরমঞ্জুপাদাব্জায় নমঃ ।
ওঁ মণিপট্টোল্লসত্কটয়ে নমঃ ।
ওঁ হস্তাঙ্কুরিতচিন্মুদ্রায় নমঃ ।
ওঁ হংসয়োগপটূত্তমায় নমঃ ।। ৭০ ।। হঠয়োগপরোত্তমায়

ওঁ হংসজপ্যাক্ষমালাঢ্যায় নমঃ ।
ওঁ হংসেন্দ্রারাধ্যপাদুকায় নমঃ ।
ওঁ মেরুশৃঙ্গসমুল্লাসিনে নমঃ । মেরুশৃঙ্গতটোল্লাসায়
ওঁ মেঘশ্যামমনোহরায় নমঃ ।
ওঁ মেঘাঙ্কুরালবালাগ্র্যায় নমঃ ।
ওঁ মেধাপক্বফলদ্রুমায় নমঃ ।
ওঁ ধার্মিকান্তকৃতাবাসায় নমঃ । ধার্মিকান্তর্গুহাবাসায়
ওঁ ধর্মমার্গপ্রবর্তকায় নমঃ ।
ওঁ ধামত্রয়নিজারামায় নমঃ ।
ওঁ ধরোত্তমহারথায় নমঃ ।। ৮০ ।। ধর্মোত্তমমনোরথায়

ওঁ প্রবোধোদারদীপশ্রিয়ে নমঃ । প্রবোধোদ্গারদীপশ্রিয়ে
ওঁ প্রকাশিতজগত্ত্রয়ায় নমঃ ।
ওঁ প্রজ্ঞাচন্দ্রশিলাচন্দ্রায় নমঃ ।
ওঁ প্রজ্ঞামণিলসত্করায় নমঃ । প্রজ্ঞামণিবরাকরায়
ওঁ জ্ঞানিহৃদ্ভাসমাত্মনে নমঃ । জ্ঞানানন্তরভাসাত্মনে
ওঁ জ্ঞাতৄণামবিদূরগায় নমঃ । জ্ঞাতৃজ্ঞাদিবিদূরগায়
ওঁ জ্ঞানায়াদ্দৃতদিব্যাঙ্গায় নমঃ । জ্ঞানাদ্বৈতদিব্যাঙ্গায়
ওঁ জ্ঞাতিজাতিকুলাগতায় নমঃ । জ্ঞাতৃজ্ঞাতিকুলাগতায়
ওঁ প্রপন্নপারিজাতাগ্র্যায় নমঃ । প্রপন্নপারিজাতাশ্রয়ায়
ওঁ প্রণতার্ত্যব্ধিবাডবায় নমঃ ।। ৯০ ।।

ওঁ ভূতানাং প্রমাণভূতায় নমঃ ।
ওঁ প্রপঞ্হহিতকারকায় নমঃ ।
ওঁ য়মিসত্তমসংসেব্যায় নমঃ । য়ত্তত্ত্বমসিসংবেদ্যায়
ওঁ য়ক্ষগেয়াত্মবৈভবায় নমঃ । য়জ্ঞগেয়াত্মবৈভবায়
ওঁ য়জ্ঞাধিদেবতামূর্তয়ে নমঃ । য়জ্ঞাদিদেবতামূর্তয়ে
ওঁ য়জমানবপুর্ধরায় নমঃ ।
ওঁ ছত্রাধিপদিগীশায় নমঃ । ছত্রাধিপতিবিশ্বেশায়
ওঁ ছত্রচামরসেবিতায় নমঃ ।
ওঁ ছন্দশ্শাস্ত্রাদিনিপুণায় নমঃ ।
ওঁ ছলজাত্যাদিদূরগায় নমঃ ।। ১০০ ।।

ওঁ স্বাভাবিকসুখৈকাত্মনে নমঃ ।
ওঁ স্বানুভূতিরসোদধয়ে নমঃ ।
ওঁ স্বারাজ্যদম্পদধ্য্ক্ষায় নমঃ । স্বারাজ্যজটজূটায়
ওঁ স্বাত্মারাকমহামতয়ে নমঃ ।
ওঁ হাটকাভজটাজূটায় নমঃ ।
ওঁ হাসোদস্তারিমণ্ডলায় নমঃ ।
ওঁ হালাহলোজ্জ্বলগলায় নমঃ ।
ওঁ হারায়িতভুজঙ্গমায় নমঃ ।। ১০৮ ।। । হার্দগ্রন্থিবিমোচকায়

ইতি শ্রীমেধাদক্ষিণামূর্তিমনুবর্ণাদ্যাদিমা
অষ্টোত্তরশতনামাবলিঃ সমাপ্তা ।

Also Read 108 Names of Sri Dakshinamurthy:

108 Names of Shri Dakshinamoorthy | Ashtottara Shatanamavalih Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil