Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

108 Names of Shri Dakshinamoorthy | Ashtottara Shatanamavalih Lyrics in Punjabi

Sri Dakshinamurthy Ashtottarashata Namavali Lyrics in Punjabi:

ਸ਼੍ਰੀਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤ੍ਯਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ
ਸ਼੍ਰੀਮੇਧਾਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤ੍ਯਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ
ਮੂਲਮਨ੍ਤ੍ਰਵਰ੍ਣਾਦ੍ਯਾਤ੍ਮਕਾ
ॐ ਓਙ੍ਕਾਰਾਚਲਸਿਂਹੇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ । ਓਙ੍ਕਾਰਸਿਂਹਸਰ੍ਵੇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ
ॐ ਓਙ੍ਕਾਰੋਦ੍ਯਾਨਕੋਕਿਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਓਙ੍ਕਾਰਨੀਡਸ਼ੁਕਰਾਜੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਓਙ੍ਕਾਰਾਰਣ੍ਯਕੁਞ੍ਜਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਗਰਾਜਸੁਤਾਜਾਨਤਨਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਗਰਾਜਨਿਜਾਲਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਵਮਾਣਿਕ੍ਯਮਾਲਾਢ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਵਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ਿਖਾਮਣਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਨ੍ਦਿਤਾਸ਼ੇਸ਼ਮੌਨੀਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਨ੍ਦੀਸ਼ਾਦਿਮਦੇਸ਼ਿਕਾਯ ਨਮਃ ।। ੧੦ ।।

ॐ ਮੋਹਾਨਲਸੁਧਾਧਾਰਾਯ ਨਮਃ । ਮੋਹਾਨਲਸੁਧਾਸਾਰਾਯ
ॐ ਮੋਹਾਮ੍ਬੁਜਸੁਧਾਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੋਹਾਨ੍ਧਕਾਰਤਰਣਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੋਹੋਤ੍ਪਲਨਭੋਮਣਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਕ੍ਤਜ੍ਞਾਨਾਬ੍ਧਿਸ਼ੀਤਾਂਸ਼ਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਕ੍ਤਾਜ੍ਞਾਨਤਣਾਨਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਕ੍ਤਾਮ੍ਭੋਜਸਹਸ੍ਰਾਂਸ਼ਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਕ੍ਤਕੇਕਿਘਨਾਘਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਕ੍ਤਕੈਰਵਰਾਕੇਨ੍ਦਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਕ੍ਤਕੋਕਦਿਵਾਕਰਾਯ ਨਮਃ ।। ੨੦ ।।

ॐ ਗਜਾਨਨਾਦਿਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਜਚਰ੍ਮੋਜ੍ਜ੍ਵਲਾਕਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਙ੍ਗਾਧਵਲਦਿਵ੍ਯਾਙ੍ਗਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਙ੍ਗਾਭਙ੍ਗਲਸਜ੍ਜਟਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਗਨਾਮ੍ਬਰਸਂਵੀਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਗਨਾਮੁਕ੍ਤਮੂਰ੍ਧਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਦਨਾਬ੍ਜਜਿਤਾਬ੍ਜਸ਼੍ਰਿਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਦਨੇਨ੍ਦੁਸ੍ਫੁਰਦ੍ਦਿਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਰਦਾਨੈਕਨਿਪੁਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਰਵੀਣੋਜ੍ਜ੍ਵਲਤ੍ਕਰਾਯ ਨਮਃ ।। ੩੦ ।।

ॐ ਵਨਵਾਸਸਮੁਲ੍ਲਾਸਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਨਲੀਲੈਕਲੋਲੁਪਾਯ ਨਮਃ । ਵਨਵੀਰੈਕਲੋਲੁਪਾਯ
ॐ ਤੇਜਃਪੁਞ੍ਜਘਨਾਕਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤੇਜਸਾਮਵਿਭਾਸਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਧੇਯਾਨਾਂ ਤੇਜਃਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤੇਜੋਮਯਨਿਜਾਸ਼੍ਰਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਮਿਤਾਨਙ੍ਗਸਙ੍ਗ੍ਰਾਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਰਹਾਸੋਜ੍ਜ੍ਵਲਨ੍ਮੁਕਾਯ ਨਾਮਃ । ਦਰਹਾਸਜਿਤਾਙ੍ਗਨਾਯ
ॐ ਦਯਾਰਸਸੁਧਾਸਿਨ੍ਧਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਰਿਦ੍ਰਧਨਸ਼ੇਵਧਯੇ ਨਮਃ ।। ੪੦ ।।

ॐ ਕ੍ਸ਼ੀਰੇਨ੍ਦੁਸ੍ਫਟਿਕਾਕਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕ੍ਸ਼ੀਤੀਨ੍ਦ੍ਰਮੁਕੁਟੋਜ੍ਜ੍ਵਲਾਯ ਨਮਃ । ਕ੍ਸ਼ੀਰੇਨ੍ਦੁਮੁਕੁਟੋਜ੍ਜ੍ਵਲਾਯ
ॐ ਕ੍ਸ਼ੀਰੋਪਹਾਰਰਸਿਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਰੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਫਲਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਨਾਭਰਣਮੁਕ੍ਤਾਙ੍ਗਾਯ ਨਮਃ । ਨਾਨਾਭਰਣਮੁਗ੍ਧਾਙ੍ਗਾਯ
ॐ ਨਾਰੀਸਮ੍ਮੋਹਨਾਕਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਦਬ੍ਰਹ੍ਮਰਸਾਸ੍ਵਾਦਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਗਭੂਸ਼ਣਭੂਸ਼ਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੂਰ੍ਤਿਨਿਨ੍ਦਿਤਕਨ੍ਦਰ੍ਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੂਰ੍ਤਾਮੂਰ੍ਤਜਗਦ੍ਵਪੁਸ਼ੇ ਨਮਃ ।। ੫੦ ।।

ॐ ਮੂਕਾਜ੍ਞਾਨਤਮੋਭਾਨਵੇ ਨਮਃ । ਮੂਲਾਜ੍ਞਾਨਤਮੋਭਾਨਵੇ
ॐ ਮੂਰ੍ਤਿਮਤ੍ਕਲ੍ਪਪਾਦਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਰੁਣਾਦਿਤ੍ਯਸਙ੍ਕਾਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਨ੍ਤ੍ਰੀਵਾਦਨਤਤ੍ਪਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਰੁਮੂਲੈਕਨਿਲਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਪ੍ਤਜਾਮ੍ਬੂਨਦਪ੍ਰਭਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਤ੍ਤ੍ਵਪੁਸ੍ਤੋਲ੍ਲਸਤ੍ਪਾਣਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਪਨੋਡੁਪਲੋਚਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਮਸਨ੍ਨੁਤਸਙ੍ਕੀਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਮਸਂਯਮਸਂਯੁਤਾਯ ਨਮਃ ।। ੬੦ ।।

ॐ ਯਤਿਰੂਪਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੌਨਮੁਈਨ੍ਦ੍ਰੋਪਾਸ੍ਯਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਨ੍ਦਾਰਹਾਰਰੁਚਿਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਦਨਾਯੁਤਸੁਨ੍ਦਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਨ੍ਦਸ੍ਮਿਤਲਸਦ੍ਵਕ੍ਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਧੁਰਾਧਰਪਲ੍ਲਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਞ੍ਜੀਰਮਞ੍ਜੁਪਾਦਾਬ੍ਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਣਿਪਟ੍ਟੋਲ੍ਲਸਤ੍ਕਟਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਸ੍ਤਾਙ੍ਕੁਰਿਤਚਿਨ੍ਮੁਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਂਸਯੋਗਪਟੂਤ੍ਤਮਾਯ ਨਮਃ ।। ੭੦ ।। ਹਠਯੋਗਪਰੋਤ੍ਤਮਾਯ

ॐ ਹਂਸਜਪ੍ਯਾਕ੍ਸ਼ਮਾਲਾਢ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਂਸੇਨ੍ਦ੍ਰਾਰਾਧ੍ਯਪਾਦੁਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੇਰੁਸ਼ਙ੍ਗਸਮੁਲ੍ਲਾਸਿਨੇ ਨਮਃ । ਮੇਰੁਸ਼ਙ੍ਗਤਟੋਲ੍ਲਾਸਾਯ
ॐ ਮੇਘਸ਼੍ਯਾਮਮਨੋਹਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੇਘਾਙ੍ਕੁਰਾਲਵਾਲਾਗ੍ਰ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੇਧਾਪਕ੍ਵਫਲਦ੍ਰੁਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਧਾਰ੍ਮਿਕਾਨ੍ਤਕਤਾਵਾਸਾਯ ਨਮਃ । ਧਾਰ੍ਮਿਕਾਨ੍ਤਰ੍ਗੁਹਾਵਾਸਾਯ
ॐ ਧਰ੍ਮਮਾਰ੍ਗਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਧਾਮਤ੍ਰਯਨਿਜਾਰਾਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਧਰੋਤ੍ਤਮਹਾਰਥਾਯ ਨਮਃ ।। ੮੦ ।। ਧਰ੍ਮੋਤ੍ਤਮਮਨੋਰਥਾਯ

ॐ ਪ੍ਰਬੋਧੋਦਾਰਦੀਪਸ਼੍ਰਿਯੇ ਨਮਃ । ਪ੍ਰਬੋਧੋਦ੍ਗਾਰਦੀਪਸ਼੍ਰਿਯੇ
ॐ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤਜਗਤ੍ਤ੍ਰਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਜ੍ਞਾਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ਿਲਾਚਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਜ੍ਞਾਮਣਿਲਸਤ੍ਕਰਾਯ ਨਮਃ । ਪ੍ਰਜ੍ਞਾਮਣਿਵਰਾਕਰਾਯ
ॐ ਜ੍ਞਾਨਿਹਦ੍ਭਾਸਮਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ । ਜ੍ਞਾਨਾਨਨ੍ਤਰਭਾਸਾਤ੍ਮਨੇ
ॐ ਜ੍ਞਾਤਣਾਮਵਿਦੂਰਗਾਯ ਨਮਃ । ਜ੍ਞਾਤਜ੍ਞਾਦਿਵਿਦੂਰਗਾਯ
ॐ ਜ੍ਞਾਨਾਯਾਦ੍ਦਤਦਿਵ੍ਯਾਙ੍ਗਾਯ ਨਮਃ । ਜ੍ਞਾਨਾਦ੍ਵੈਤਦਿਵ੍ਯਾਙ੍ਗਾਯ
ॐ ਜ੍ਞਾਤਿਜਾਤਿਕੁਲਾਗਤਾਯ ਨਮਃ । ਜ੍ਞਾਤਜ੍ਞਾਤਿਕੁਲਾਗਤਾਯ
ॐ ਪ੍ਰਪਨ੍ਨਪਾਰਿਜਾਤਾਗ੍ਰ੍ਯਾਯ ਨਮਃ । ਪ੍ਰਪਨ੍ਨਪਾਰਿਜਾਤਾਸ਼੍ਰਯਾਯ
ॐ ਪ੍ਰਣਤਾਰ੍ਤ੍ਯਬ੍ਧਿਵਾਡਵਾਯ ਨਮਃ ।। ੯੦ ।। ॐ ਭੂਤਾਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਭੂਤਾਯ ਨਮਃ ।

ॐ ਪ੍ਰਪਞ੍ਹਹਿਤਕਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਮਿਸਤ੍ਤਮਸਂਸੇਵ੍ਯਾਯ ਨਮਃ । ਯਤ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵਮਸਿਸਂਵੇਦ੍ਯਾਯ
ॐ ਯਕ੍ਸ਼ਗੇਯਾਤ੍ਮਵੈਭਵਾਯ ਨਮਃ । ਯਜ੍ਞਗੇਯਾਤ੍ਮਵੈਭਵਾਯ
ॐ ਯਜ੍ਞਾਧਿਦੇਵਤਾਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ । ਯਜ੍ਞਾਦਿਦੇਵਤਾਮੂਰ੍ਤਯੇ
ॐ ਯਜਮਾਨਵਪੁਰ੍ਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਛਤ੍ਰਾਧਿਪਦਿਗੀਸ਼ਾਯ ਨਮਃ । ਛਤ੍ਰਾਧਿਪਤਿਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼ਾਯ
ॐ ਛਤ੍ਰਚਾਮਰਸੇਵਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਛਨ੍ਦਸ਼੍ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਦਿਨਿਪੁਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਛਲਜਾਤ੍ਯਾਦਿਦੂਰਗਾਯ ਨਮਃ ।। ੧੦੦ ।।

ॐ ਸ੍ਵਾਭਾਵਿਕਸੁਖੈਕਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਵਾਨੁਭੂਤਿਰਸੋਦਧਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਵਾਰਾਜ੍ਯਦਮ੍ਪਦਧ੍ਯ੍ਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ । ਸ੍ਵਾਰਾਜ੍ਯਜਟਜੂਟਾਯ
ॐ ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਾਰਾਕਮਹਾਮਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਾਟਕਾਭਜਟਾਜੂਟਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਾਸੋਦਸ੍ਤਾਰਿਮਣ੍ਡਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਾਲਾਹਲੋਜ੍ਜ੍ਵਲਗਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਾਰਾਯਿਤਭੁਜਙ੍ਗਮਾਯ ਨਮਃ ।। ੧੦੮ ।।
। ਹਾਰ੍ਦਗ੍ਰਨ੍ਥਿਵਿਮੋਚਕਾਯ

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮੇਧਾਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਿਮਨੁਵਰ੍ਣਾਦ੍ਯਾਦਿਮਾ
ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ਸਮਾਪ੍ਤਾ ।

Also Read 108 Names of Sri Dakshinamurthy:

108 Names of Shri Dakshinamoorthy | Ashtottara Shatanamavalih Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top