Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

108 Names of Shri Dakshinamoorthy | Ashtottara Shatanamavalih Lyrics in Hindi

Sri Dakshinamurthy Ashtottarashata Namavali Lyrics in Hindi:

श्रीदक्षिणामूर्त्यष्टोत्तरशतनामावलिः
श्रीमेधादक्षिणामूर्त्यष्टोत्तरशतनामावलिः
मूलमन्त्रवर्णाद्यात्मका
ॐ ओङ्काराचलसिंहेन्द्राय नमः । ओङ्कारसिंहसर्वेन्द्राय
ॐ ओङ्कारोद्यानकोकिलाय नमः ।
ॐ ओङ्कारनीडशुकराजे नमः ।
ॐ ओङ्कारारण्यकुञ्जराय नमः ।
ॐ नगराजसुताजानतनये नमः ।
ॐ नगराजनिजालयाय नमः ।
ॐ नवमाणिक्यमालाढ्याय नमः ।
ॐ नवचन्द्रशिखामणये नमः ।
ॐ नन्दिताशेषमौनीन्द्राय नमः ।
ॐ नन्दीशादिमदेशिकाय नमः ।। १० ।।

ॐ मोहानलसुधाधाराय नमः । मोहानलसुधासाराय
ॐ मोहाम्बुजसुधाकराय नमः ।
ॐ मोहान्धकारतरणये नमः ।
ॐ मोहोत्पलनभोमणये नमः ।
ॐ भक्तज्ञानाब्धिशीतांशवे नमः ।
ॐ भक्ताज्ञानतृणानलाय नमः ।
ॐ भक्ताम्भोजसहस्रांशवे नमः ।
ॐ भक्तकेकिघनाघनाय नमः ।
ॐ भक्तकैरवराकेन्दवे नमः ।
ॐ भक्तकोकदिवाकराय नमः ।। २० ।।

ॐ गजाननादिसम्पूज्याय नमः ।
ॐ गजचर्मोज्ज्वलाकृतये नमः ।
ॐ गङ्गाधवलदिव्याङ्गाय नमः ।
ॐ गङ्गाभङ्गलसज्जटाय नमः ।
ॐ गगनाम्बरसंवीताय नमः ।
ॐ गगनामुक्तमूर्धजाय नमः ।
ॐ वदनाब्जजिताब्जश्रिये नमः ।
ॐ वदनेन्दुस्फुरद्दिशाय नमः ।
ॐ वरदानैकनिपुणाय नमः ।
ॐ वरवीणोज्ज्वलत्कराय नमः ।। ३० ।।

ॐ वनवाससमुल्लासिने नमः ।
ॐ वनलीलैकलोलुपाय नमः । वनवीरैकलोलुपाय
ॐ तेजःपुञ्जघनाकाराय नमः ।
ॐ तेजसामविभासकाय नमः ।
ॐ विधेयानां तेजःप्रदाय नमः ।
ॐ तेजोमयनिजाश्रमाय नमः ।
ॐ दमितानङ्गसङ्ग्रामाय नमः ।
ॐ दरहासोज्ज्वलन्मुकाय नामः । दरहासजिताङ्गनाय
ॐ दयारससुधासिन्धवे नमः ।
ॐ दरिद्रधनशेवधये नमः ।। ४० ।।

ॐ क्षीरेन्दुस्फटिकाकाराय नमः ।
ॐ क्षीतीन्द्रमुकुटोज्ज्वलाय नमः । क्षीरेन्दुमुकुटोज्ज्वलाय
ॐ क्षीरोपहाररसिकाय नमः ।
ॐ क्षिप्रैश्वर्यफलप्रदाय नमः ।
ॐ नानाभरणमुक्ताङ्गाय नमः । नानाभरणमुग्धाङ्गाय
ॐ नारीसम्मोहनाकृतये नमः ।
ॐ नादब्रह्मरसास्वादिने नमः ।
ॐ नागभूषणभूषिताय नमः ।
ॐ मूर्तिनिन्दितकन्दर्पाय नमः ।
ॐ मूर्तामूर्तजगद्वपुषे नमः ।। ५० ।।

ॐ मूकाज्ञानतमोभानवे नमः । मूलाज्ञानतमोभानवे
ॐ मूर्तिमत्कल्पपादपाय नमः ।
ॐ तरुणादित्यसङ्काशाय नमः ।
ॐ तन्त्रीवादनतत्पराय नमः ।
ॐ तरुमूलैकनिलयाय नमः ।
ॐ तप्तजाम्बूनदप्रभाय नमः ।
ॐ तत्त्वपुस्तोल्लसत्पाणये नमः ।
ॐ तपनोडुपलोचनाय नमः ।
ॐ यमसन्नुतसङ्कीर्तये नमः ।
ॐ यमसंयमसंयुताय नमः ।। ६० ।।

ॐ यतिरूपधराय नमः ।
ॐ मौनमुईन्द्रोपास्यविग्रहाय नमः ।
ॐ मन्दारहाररुचिराय नमः ।
ॐ मदनायुतसुन्दराय नमः ।
ॐ मन्दस्मितलसद्वक्त्राय नमः ।
ॐ मधुराधरपल्लवाय नमः ।
ॐ मञ्जीरमञ्जुपादाब्जाय नमः ।
ॐ मणिपट्टोल्लसत्कटये नमः ।
ॐ हस्ताङ्कुरितचिन्मुद्राय नमः ।
ॐ हंसयोगपटूत्तमाय नमः ।। ७० ।। हठयोगपरोत्तमाय

ॐ हंसजप्याक्षमालाढ्याय नमः ।
ॐ हंसेन्द्राराध्यपादुकाय नमः ।
ॐ मेरुश‍ृङ्गसमुल्लासिने नमः । मेरुश‍ृङ्गतटोल्लासाय
ॐ मेघश्याममनोहराय नमः ।
ॐ मेघाङ्कुरालवालाग्र्याय नमः ।
ॐ मेधापक्वफलद्रुमाय नमः ।
ॐ धार्मिकान्तकृतावासाय नमः । धार्मिकान्तर्गुहावासाय
ॐ धर्ममार्गप्रवर्तकाय नमः ।
ॐ धामत्रयनिजारामाय नमः ।
ॐ धरोत्तमहारथाय नमः ।। ८० ।। धर्मोत्तममनोरथाय

ॐ प्रबोधोदारदीपश्रिये नमः । प्रबोधोद्गारदीपश्रिये
ॐ प्रकाशितजगत्त्रयाय नमः ।
ॐ प्रज्ञाचन्द्रशिलाचन्द्राय नमः ।
ॐ प्रज्ञामणिलसत्कराय नमः । प्रज्ञामणिवराकराय
ॐ ज्ञानिहृद्भासमात्मने नमः । ज्ञानानन्तरभासात्मने
ॐ ज्ञातॄणामविदूरगाय नमः । ज्ञातृज्ञादिविदूरगाय
ॐ ज्ञानायाद्दृतदिव्याङ्गाय नमः । ज्ञानाद्वैतदिव्याङ्गाय
ॐ ज्ञातिजातिकुलागताय नमः । ज्ञातृज्ञातिकुलागताय
ॐ प्रपन्नपारिजाताग्र्याय नमः । प्रपन्नपारिजाताश्रयाय
ॐ प्रणतार्त्यब्धिवाडवाय नमः ।। ९० ।।

ॐ भूतानां प्रमाणभूताय नमः ।
ॐ प्रपञ्हहितकारकाय नमः ।
ॐ यमिसत्तमसंसेव्याय नमः । यत्तत्त्वमसिसंवेद्याय
ॐ यक्षगेयात्मवैभवाय नमः । यज्ञगेयात्मवैभवाय
ॐ यज्ञाधिदेवतामूर्तये नमः । यज्ञादिदेवतामूर्तये
ॐ यजमानवपुर्धराय नमः ।
ॐ छत्राधिपदिगीशाय नमः । छत्राधिपतिविश्वेशाय
ॐ छत्रचामरसेविताय नमः ।
ॐ छन्दश्शास्त्रादिनिपुणाय नमः ।
ॐ छलजात्यादिदूरगाय नमः ।। १०० ।।

ॐ स्वाभाविकसुखैकात्मने नमः ।
ॐ स्वानुभूतिरसोदधये नमः ।
ॐ स्वाराज्यदम्पदध्य्क्षाय नमः । स्वाराज्यजटजूटाय
ॐ स्वात्माराकमहामतये नमः ।
ॐ हाटकाभजटाजूटाय नमः ।
ॐ हासोदस्तारिमण्डलाय नमः ।
ॐ हालाहलोज्ज्वलगलाय नमः ।
ॐ हारायितभुजङ्गमाय नमः ।। १०८ ।। । हार्दग्रन्थिविमोचकाय

इति श्रीमेधादक्षिणामूर्तिमनुवर्णाद्यादिमा
अष्टोत्तरशतनामावलिः समाप्ता ।

Also Read 108 Names of Sri Dakshinamurthy:

108 Names of Shri Dakshinamoorthy | Ashtottara Shatanamavalih Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Dakshinamoorthy | Ashtottara Shatanamavalih Lyrics in Hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top