Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

108 Names of Shri Nrisinha 3 | Narasimha Swamy Ashtottara Shatanamavali 3 Lyrics in Oriya

Sri Nrusinha Ashtottarashata Namavali 3 Lyrics in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀନୃସିଂହାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲୀ ॥

ଓଂ ନୃସିଂହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଷ୍କରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କରାଳାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିକୃଅତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହିରଣ୍ୟକଶିପୋ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୃକ୍ଷୋଦାରଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନଖାନ୍କୁରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିକୃତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରହ୍ଲାଦଵରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀମତେ ନମଃ । ୧୦ ।

ଓଂ ଅପ୍ରମେୟ ପରକ୍ରମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନଵଚ୍ଛଟାଭିନ୍ନଘନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତାନାମ୍ ଅଭୟପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଵାଲାମୁଖାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତୀକ୍ଷ୍ଣକେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଗତାମ୍କାରଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଭୀତସମାଧାନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସଦୂନାମ୍ବଲଵର୍ଧନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିଣେତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କପିଲାୟ ନମଃ । ୨୦ ।

ଓଂ ପ୍ରାମ୍ଶଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ସୋମସୂର୍ୟାଗ୍ନିଲୋଚନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଥୂଲଗ୍ରୀଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରସନ୍ନତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜମ୍ବୂନଦପରଶ୍କୃତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀ ଵ୍ୟୋମକେଶପ୍ରଭ୍ରତିୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିଦଶେଇରଭିସମ୍ସ୍ଥୁତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଉପସମ୍ହୃତ ସପ୍ତାର୍ଚିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କବଳୀକୃତମାରୁତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦିଗ୍ଦନ୍ତାଵଳିଦର୍ପାୟ ନମଃ । ୩୦ ।

ଓଂ କଦ୍ରୁଜ୍ୟୋଲ୍ଲଣନାଶାଘ୍ନାୟ ନମଃ । ।
ଓଂ ଆଚାରକ୍ରିୟହନ୍ତ୍ରେୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତଵତ୍ସଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସମୁଦ୍ରସଲିଲୋଦ୍ଭୂତ ହାଲାହଲ ଵିଶୀର୍ଣକୃତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଓଜଃ ପପୂରିତାଶେଶ ଚରାଚର ଜଗତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହୃଷୀକେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଗତ୍ରାଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵରକ୍ଷାୟ ନମଃ । ୪୦ ।

ଓଂ ନାସ୍ତିକ ପ୍ରତ୍ୟଵାୟାର୍ଥ ଦର୍ଶିତାର୍ଥ ପ୍ରଭାଵତେ ନମଃ ।
ଓଂ ହିରଣ୍ୟକଶିପୋରଗ୍ରେ ସ୍ତମ୍ଭାସ୍ଥମ୍ଭ ସମୁଦ୍ଭଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଉଗ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଗ୍ନିଜ୍ଵାଲ ମଲିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁତୀଶ୍ଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୀମଦର୍ଶନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁଗ୍ଦାଖିଲ ଜଗଦ୍ଜୀଵାୟ ନମଃ । ।
ଓଂ ଜଗତାମ୍ କାରଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଭୂତ ସମାଧାନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଈଶ୍ଵରାୟ ନମଃ । ୫୦ ।

ଓଂ ନ୍ରସିମ୍ହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଧାରକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଷ୍ନୁଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜିଷ୍ନଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଗଦ୍ଧମ୍ନେ ନମଃ ।
ଓଂ ବହିରନ୍ଥଃ ପ୍ରକାଶକ୍ରତେ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୋଗିହୃତ୍ପଦ୍ମ ମଦ୍ୟସ୍ଥାୟିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୋଗିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୋଗିଵିଦୁତ୍ତମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ରଷ୍ତେ ନମଃ । ୬୦ ।

ଓଂ ହନ୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଖିଲାତ୍ରାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵ୍ୟୋମରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜନ୍ନର୍ଦନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚିନ୍ମୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରକୃତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସାକ୍ଷିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଣାତୀତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଣାତ୍ମକାୟ ନମଃ ॥

ଓଂ ପାପଵିସ୍ଛେଦକୃତେ ନମଃ । ୭୦ ।

ଓଂ କର୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵପାପଵିମୋଚକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵ୍ୟକ୍ତାଵ୍ୟକ୍ତସ୍ଵରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୂକ୍ଷ୍ମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଵ୍ୟୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାଶ୍ଵତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନନ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିରଜିତେ ନମଃ ।
ଓଂ ପରମେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମାୟାଵିନେ ନମଃ । ୮୦ ।

ଓଂ ଜଗଦାଧାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନିମିଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅକ୍ଷରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନାଦିନିଧନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିତ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପରବ୍ରହ୍ମାଭିଦୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶନ୍ଖଚକ୍ରଗଦାଶର୍ଂଗଵିରଜିତ ଚତୁର୍ଭୁଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୀତାମ୍ବରଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧ୍ୟାସିତଵକ୍ଷସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାନ୍ତାୟ ନମଃ । ୯୦ ।

ଓଂ ଶତପୁଷ୍ପୈସ୍ସୁପୂଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚଣ୍ଡୋଦ୍ଦଣ୍ଡତାଣ୍ଡଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଵଲିତାନନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୀମପରାକ୍ରମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବହୁରୂପଦୃତେ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ରସ୍ଵିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀଵତ୍ସ୍ୟେଣଵିରାଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟପରିଗ୍ରହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କଥୋରକୁଟିଲେକ୍ଷଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୈତେୟଵକ୍ଷୋଦଳନସାର୍ଧିକୃତ ନଖୟୁଧୟ ନମଃ । ୧୦୦ ।

ଓଂ ଆଶେଷପ୍ରାଣିଭୟଦପ୍ରଚଣ୍ଡୋଦ୍ଦଣ୍ଡତାଣ୍ଡଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିଟିଲସୁତଘର୍ମାମ୍ବୁ ବିନ୍ଦୁ ସମ୍ଜ୍ଵଲିତାନନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵଜ୍ର୍ଜିଵ୍ହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାମୂର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୀମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୀମପରାକ୍ରମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵଭକ୍ତାର୍ପିତ କାରୁଣ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବହୁଦାୟ ବହୁରୂପଧୃତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀ ହରିୟେ ନମଃ । ୧୦ ୯।
॥ ଇତି ଶ୍ରୀ ନଋସିଂହ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତ ନାମାଵଲିଃ ॥

Also Read 108 Names of Shri Narasimha 3 :

108 Names of Shri Nrisinha | Narasimha Swamy Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top