Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

108 Names of Shri Nrisinha 3 | Narasimha Swamy Ashtottara Shatanamavali 3 Lyrics in Hindi

Sri Nrusinha Ashtottarashata Namavali 3 Lyrics in Hindi:

॥ श्रीनृसिंहाष्टोत्तरशतनामावली ॥

ॐ नृसिंहाय नमः ।
ॐ पुष्कराय नमः ।
ॐ कराळाय नमः ।
ॐ विकृअताय नमः ।
ॐ हिरण्यकशिपो नमः ।
ॐ वृक्षोदारणाय नमः ।
ॐ नखान्कुराय नमः ।
ॐ विकृताय नमः ।
ॐ प्रह्लादवरदाय नमः ।
ॐ श्रीमते नमः । १० ।

ॐ अप्रमेय परक्रमाय नमः ।
ॐ नवच्छटाभिन्नघनाय नमः ।
ॐ भक्तानाम् अभयप्रदाय नमः ।
ॐ ज्वालामुखाय नमः ।
ॐ तीक्ष्णकेशाय नमः ।
ॐ जगताम्कारणाय नमः ।
ॐ सर्वभीतसमाधानाय नमः ।
ॐ सदूनाम्बलवर्धनाय नमः ।
ॐ त्रिणेत्राय नमः ।
ॐ कपिलाय नमः । २० ।

ॐ प्राम्शवे नमः ।
ॐ सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः ।
ॐ स्थूलग्रीवाय नमः ।
ॐ प्रसन्नत्मने नमः ।
ॐ जम्बूनदपरश्कृताय नमः ।
ॐ श्री व्योमकेशप्रभ्रतिये नमः ।
ॐ त्रिदशेइरभिसम्स्थुताय नमः ।
ॐ उपसम्हृत सप्तार्चिताय नमः ।
ॐ कबळीकृतमारुताय नमः ।
ॐ दिग्दन्तावळिदर्पाय नमः । ३० ।

ॐ कद्रुज्योल्लणनाशाघ्नाय नमः । ।
ॐ आचारक्रियहन्त्रेय नमः ।
ॐ ब्रह्मण्याय नमः ।
ॐ भक्तवत्सलाय नमः ।
ॐ समुद्रसलिलोद्भूत हालाहल विशीर्णकृतये नमः ।
ॐ ओजः पपूरिताशेश चराचर जगत्राय नमः ।
ॐ हृषीकेशाय नमः ।
ॐ जगत्राणाय नमः ।
ॐ सर्वगाय नमः ।
ॐ सर्वरक्षाय नमः । ४० ।

ॐ नास्तिक प्रत्यवायार्थ दर्शितार्थ प्रभावते नमः ।
ॐ हिरण्यकशिपोरग्रे स्तम्भास्थम्भ समुद्भवाय नमः ।
ॐ उग्राय नमः ।
ॐ अग्निज्वाल मलिने नमः ।
ॐ सुतीश्णाय नमः ।
ॐ भीमदर्शनाय नमः ।
ॐ मुग्दाखिल जगद्जीवाय नमः । ।
ॐ जगताम् कारणाय नमः ।
ॐ सर्वभूत समाधानाय नमः ।
ॐ ईश्वराय नमः । ५० ।

ॐ न्रसिम्हाय नमः ।
ॐ सर्वधारकाय नमः ।
ॐ विष्नुवे नमः ।
ॐ जिष्नवे नमः ।
ॐ जगद्धम्ने नमः ।
ॐ बहिरन्थः प्रकाशक्रते नमः ।
ॐ योगिहृत्पद्म मद्यस्थायिने नमः ।
ॐ योगिने नमः ।
ॐ योगिविदुत्तमाय नमः ।
ॐ क्रष्ते नमः । ६० ।

ॐ हन्त्रे नमः ।
ॐ अखिलात्रात्रे नमः ।
ॐ व्योमरूपाय नमः ।
ॐ जन्नर्दनाय नमः ।
ॐ चिन्मयाय नमः ।
ॐ प्रकृतये नमः ।
ॐ साक्षिणे नमः ।
ॐ गुणातीताय नमः ।
ॐ गुणात्मकाय नमः ॥
ॐ पापविस्छेदकृते नमः । ७० ।

ॐ कर्त्रे नमः ।
ॐ सर्वपापविमोचकाय नमः ।
ॐ व्यक्ताव्यक्तस्वरूपाय नमः ।
ॐ सूक्ष्माय नमः ।
ॐ अव्ययाय नमः ।
ॐ शाश्वताय नमः ।
ॐ अनन्ताय नमः ।
ॐ विरजिते नमः ।
ॐ परमेश्वराय नमः ।
ॐ मायाविने नमः । ८० ।

ॐ जगदाधाराय नमः ।
ॐ अनिमिषाय नमः ।
ॐ अक्षराय नमः ।
ॐ अनादिनिधनाय नमः ।
ॐ नित्याय नमः ।
ॐ परब्रह्माभिदयकाय नमः ।
ॐ शन्खचक्रगदाशर्ंगविरजित चतुर्भुजाय नमः ।
ॐ पीताम्बरधराय नमः ।
ॐ ध्यासितवक्षसे नमः ।
ॐ शान्ताय नमः । ९० ।

ॐ शतपुष्पैस्सुपूजिताय नमः ।
ॐ चण्डोद्दण्डताण्डवाय नमः ।
ॐ ज्वलिताननाय नमः ।
ॐ भीमपराक्रमाय नमः ।
ॐ बहुरूपदृते नमः ।
ॐ स्रस्विणे नमः ।
ॐ श्रीवत्स्येणविराजिताय नमः ।
ॐ लक्ष्मीप्रियपरिग्रहाय नमः ।
ॐ कथोरकुटिलेक्षणाय नमः ।
ॐ दैतेयवक्षोदळनसार्धिकृत नखयुधय नमः । १०० ।

ॐ आशेषप्राणिभयदप्रचण्डोद्दण्डताण्डवाय नमः ।
ॐ निटिलसुतघर्माम्बु बिन्दु सम्ज्वलिताननाय नमः ।
ॐ वज्र्जिव्हाय नमः ।
ॐ महामूर्तये नमः ।
ॐ भीमाय नमः ।
ॐ भीमपराक्रमाय नमः ।
ॐ स्वभक्तार्पित कारुण्याय नमः ।
ॐ बहुदाय बहुरूपधृते नमः ।
ॐ श्री हरिये नमः । १०९ ।
॥ इति श्री नऋसिंह अष्टोत्तरशत नामावलिः ॥

Also Read 108 Names of Shri Narasimha 3 :

108 Names of Shri Nrisinha | Narasimha Swamy Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top