Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shatinamavali / 108 Names of Shri Radhika | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

108 Names of Shri Radhika | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

57 Views

Sri Radhika Ashtottarashata Namavali Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીરાધિકાષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ ॥

રાધાયૈ નમઃ । ગન્ધર્વિકાયૈ । ગોષ્ઠયુવરાજૈકકામિતાયૈ ।
ગન્ધર્વારાધિતાયૈ । ચન્દ્રકાન્ત્યૈ । માધવસઙ્ગિન્યૈ ।
દામોદરાદ્વૈતસખ્યૈ । કાર્તિકોત્કીર્તિદેશ્વર્યૈ ।
મુકુન્દદયિતાવૃન્દધમ્મિલ્લમણિમઞ્જર્યૈ । ભાસ્કરો પાસિકાયૈ ।
વૃષભાનુજાય્ । અનઙ્ગમઞ્જરીજ્યેષ્ઠાયૈ । શ્રીદામાવરજોત્તમાયૈ ।
કીર્તિદાકન્યકાયૈ । માતૃસ્નેહપીયૂષપુત્રિકાયૈ । વિશાખાસવયસે ।
પ્રેષ્ઠવિશાખાજીવિતાધિકાયૈ । પ્રાણાદ્વિતીયલલિતાયૈ ।
વૃન્દાવનવિહારિણ્યૈ નમઃ ॥ ૨૦ ॥

લલિતાપ્રાણરક્ષૈકલક્ષાયૈ નમઃ । વૃન્દાવનેશ્વર્યૈ ।
વ્રજેન્દ્રગૃહિણ્યૈ । કૃષ્ણપ્રાયસ્નેહનિકેતનાયૈ ।
વ્રજગોગોપગોપાલીજીવમાત્રૈકજીવનાયૈ । સ્નેહલાભીરરાજેન્દ્રાયૈ ।
વત્સલાયૈ । અચ્યુતપૂર્વજાયૈ । ગોવિન્દપ્રણયાધારાયૈ ।
સુરભીસેવનોત્સુકાયૈ । ધૃતનન્દીશ્વરક્ષેમાયૈ । ગમનોત્કણ્ઠિમાનસાયૈ ।
સ્વદેહાદ્વૈતતાદૃષ્ટધનિષ્ઠાધ્યેયદર્શનાયૈ ।
ગોપેન્દ્રમહિષીપાકશાલાવેદિપ્રકાશિકાય ।
આયુર્વર્ધાકરદ્ધાનારોહિણીઘ્રાતમસ્તકાયૈ । સુબલાન્યસ્તસારૂપ્યાયૈ ।
સુબલાપ્રીતિતોષિતાયૈ । મુખરાદૃક્સુધાનપ્ત્ર્યૈ ।
જટિલાદૃષ્ટિભાસિતાયૈ । મધુમઙ્ગલનર્મોક્તિજનિતસ્મિતચન્દ્રિકાયૈ ।
પૌર્ણમાસીબહિઃખેલત્પ્રાણપઞ્જરસારિકાયૈ નમઃ ॥ ૪૦ ॥

સ્વગણાદ્વૈતજીવાતવે નમઃ । સ્વીયાહઙ્કારવર્ધિન્યૈ ।
સ્વગણોપેન્દ્રપાદાબ્જસ્પર્શાલમ્ભનહર્ષિણ્યૈ ।
સ્વીયવૃન્દાવનોદ્યાનપાલિકીકૃતવૃન્દકાયૈ ।
જ્ઞાતવૃન્દાટવીસર્વલતાતરુમૃગદ્વિજાયૈ ।
ઈષચ્ચન્દનસઙ્ઘૃષ્ટનવકાશ્મીરદેહભાસે । જપાપુષ્પહપ્રીતહર્યૈ ।
પટ્ટચીનારુણામ્બરાયૈ । ચરણાબ્જતલજ્યોતિરરુણીકૃતભૂતલાયૈ ।
હરિચિત્તચમત્કારિચારુનૂપુરનિઃસ્વનાયૈ ।
કૃષ્ણશ્રાન્તિહરશ્રેણીપીઠવલ્ગિતઘણ્ટિકાયૈ ।
કૃષ્ણસર્વસ્વપીનોદ્યત્કુચાઞ્ચન્મણિમાલિકાયૈ ।
નાનારત્નેલ્લસચ્છઙ્ખચૂડચારુભુજદ્વયાયૈ ।
સ્યમન્તકમણિભ્રાજન્મણિભ્રાજન્મણિબન્ધાતિબન્ધુરાયૈ ।
સુવર્ણદર્પણજ્યોતિરુલ્લઙ્ઘિમુખમણ્ડલાયૈ ।
પક્વદાડિમબીજાભદન્તાકૃષ્ટાઘભિચ્છુકાયૈ ।
અબ્જરાગાદિસૃષ્ટાબ્જકલિકાકર્ણભૂષણાયૈ । સૌભાગ્યકજ્જલાઙ્કાક્ત-
નેત્રાનન્દિતખઞ્જનાયૈ । સુવૃત્તમૌક્તિકામુક્તાનાસિકાતિલપુષ્પિકાયૈ ।
સુચારુનવકસ્તૂરીતિલકાઞ્ચિતફાલકાયૈ ॥ ૬૦ ॥

દિવ્યવેણીવિનિર્ધૂતકેકીપિઞ્છવરસ્તુત્યૈ ।
નેત્રાન્તસારવિધ્વંસકૃતચાણૂરજિદ્ધૃત્યૈ ।
સ્ફુરત્કૈશોરતારુણ્યસન્ધિબન્ધુરવિગ્રહાયૈ ।
માધવોલ્લાસકોન્મત્તપિકોરુમધુરસ્વરાયૈ ।
પ્રાણાયુતશતપ્રેષ્ઠમાધવોત્કીર્તિલમ્પટાયૈ ।
કૃષ્ણાપાઙ્ગતરઙ્ગોદ્યત્સ્મિતપીયૂષબુદ્બુદાયૈ ।
પુઞ્જીભૂતજગલ્લજ્જાવૈદગ્ધીદિગ્ધવિગ્રહાયૈ । કરુણાવિદ્રવદ્દેહાયૈ ।
મૂર્તિમન્માધુરીઘટાયૈ । જગદ્ગુણવતીવર્ગગીયમાનગુણોચ્ચયાયૈ ।
શચ્યાદિસુભગાવૃન્દવન્દ્યમાનોરુસૌભગાયૈ ।
વીણાવાદનસઙ્ગીતરસલાસ્યવિશારદાયૈ । નારદપ્રમુખોદ્ગીત-
જગદાનન્દિસદ્યશસે । ગોવર્ધનગુહાગેહગૃહિણીકુઞ્જમણ્ડનાયૈ ।
ચણ્ડાંશુનન્દિનીબદ્ધભગિનીભાવવિભ્રમાયૈ ।
દિવ્યકુન્દલતાનર્મસખ્યદામવિભૂષણાયૈ ।
ગોવર્ધનધરાહ્લાદિશૃઙ્ગારરસપણ્ડિતાયૈ ।
ગિરીન્દ્રધરવક્ષઃશ્રિયૈ । શઙ્ખચૂડારિજીવનાય ।
ગોકુલેન્દ્રસુતપ્રેમકામભૂપેન્દ્રપટ્ટણાય નમઃ ॥ ૮૦ ॥

વૃષવિધ્વંસનર્મોક્તિસ્વનિર્મિતસરોવરાયૈ ।
નિજકુણ્ડજલક્રીડાજિતસઙ્કર્ષણાનુજાય ।
મુરમર્દનમત્તેભવિહારામૃતદીર્ઘિકાયૈ ।
ગિરીન્દ્રધરપારીન્દ્રરતિયુદ્ધોરુસિંહિકાય ।
સ્વતનૂસૌરભોન્મત્તીકૃતમોહનમાધવાયૈ ।
દોર્મૂલોચ્ચલનક્રીડાવ્યાકુલીકૃતકેશવાયૈ ।
નિજકુણ્ડતતીકુઞ્જક્લૃપ્તકેલીકલોદ્યમાયૈ ।
દિવ્યમલ્લીકુલોલ્લાસિશય્યાકલ્પિતવિગ્રહાયૈ ।
કૃષ્ણવામભુજન્યસ્તચારુદક્ષિણગણ્ડકાયૈ ।
સવ્યબાહુલતાબદ્ધકૃષ્ણદક્ષિણસદ્ભુજાયૈ ।
કૃષ્ણદક્ષિણચારૂરુશ્લિષ્ટવામોરુરમ્ભિકાયૈ ।
ગિરીન્દ્રધરદૃગ્વક્ષોમર્દિસુસ્તનપર્વતાયૈ ।
ગોવિન્દાધરપીયૂષવાસિતાધરપલ્લવાયૈ ।
સુધાસઞ્ચયચારૂક્તિશીતલીકૃતમાધવાયૈ ।
ગોવિન્દોદ્ગીર્ણતામ્બૂલરાગરજ્યત્કપોલિકાયૈ ।
કૃષ્ણસમ્ભોગસફલીકૃતમન્મથસમ્ભવાયૈ ।
ગોવિન્દમાર્જિતોદ્દામરતિપ્રસ્વિન્નસન્મુખાયૈ ।
વિશાખાવિજિતક્રીડાશાન્તિનિદ્રાલુવિગ્રહાયૈ ।
ગોવિન્દચરણન્યસ્તકાયમાનસજીવનાયૈ ।
સ્વપ્રાણાર્બુદનિર્મઞ્છ્યહરિપાદરજઃકણાયૈ નમઃ ॥ ૧૦૦ ॥

અણુમાત્રાચ્યુતાદર્શશપ્યમાનાત્મલોચનાયૈ નમઃ ।
નિત્યનૂતનગોવિન્દવક્ત્રશુભ્રાંશુદર્શનાયૈ ।
નિઃસીમહરિમાધુર્યસૌન્દર્યાદ્યેકભોગિન્યૈ ।
સાપત્ન્યધામમુરલીમાત્રભાગ્યકટાક્ષિણ્યૈ ।
ગાઢબુદ્ધિબલક્રીડાજિતવંશીવિકર્ષિણ્યૈ ।
નર્મોક્તિચન્દ્રિકોત્ફુલ્લકૃષ્ણકામાબ્ધિવર્ધિન્યૈ ।
વ્રજચન્દ્રેન્દ્રિયગ્રામવિશ્રામવિધુશાલિકાયૈ ।
કૃષ્ણસર્વેન્દ્રિયોન્માદિરાધેત્યક્ષરયુગ્મકાયૈ નમઃ ॥ ૧૦૮ ॥

ઇતિ શ્રીરાધિકાષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ સમાપ્તા ।

Also Read 108 Names of Shri Radhika Mata:

108 Names of Shri Radhika | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *