Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Radhika | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Sri Radhika Ashtottarashata Namavali Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਰਾਧਿਕਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ॥

ਰਾਧਾਯੈ ਨਮਃ । ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਿਕਾਯੈ । ਗੋਸ਼੍ਠਯੁਵਰਾਜੈਕਕਾਮਿਤਾਯੈ ।
ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਾਰਾਧਿਤਾਯੈ । ਚਨ੍ਦ੍ਰਕਾਨ੍ਤ੍ਯੈ । ਮਾਧਵਸਙ੍ਗਿਨ੍ਯੈ ।
ਦਾਮੋਦਰਾਦ੍ਵੈਤਸਖ੍ਯੈ । ਕਾਰ੍ਤਿਕੋਤ੍ਕੀਰ੍ਤਿਦੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ।
ਮੁਕੁਨ੍ਦਦਯਿਤਾਵਨ੍ਦਧਮ੍ਮਿਲ੍ਲਮਣਿਮਞ੍ਜਰ੍ਯੈ । ਭਾਸ੍ਕਰੋ ਪਾਸਿਕਾਯੈ ।
ਵਸ਼ਭਾਨੁਜਾਯ੍ । ਅਨਙ੍ਗਮਞ੍ਜਰੀਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਾਯੈ । ਸ਼੍ਰੀਦਾਮਾਵਰਜੋਤ੍ਤਮਾਯੈ ।
ਕੀਰ੍ਤਿਦਾਕਨ੍ਯਕਾਯੈ । ਮਾਤਸ੍ਨੇਹਪੀਯੂਸ਼ਪੁਤ੍ਰਿਕਾਯੈ । ਵਿਸ਼ਾਖਾਸਵਯਸੇ ।
ਪ੍ਰੇਸ਼੍ਠਵਿਸ਼ਾਖਾਜੀਵਿਤਾਧਿਕਾਯੈ । ਪ੍ਰਾਣਾਦ੍ਵਿਤੀਯਲਲਿਤਾਯੈ ।
ਵਨ੍ਦਾਵਨਵਿਹਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ॥ ੨੦ ॥

ਲਲਿਤਾਪ੍ਰਾਣਰਕ੍ਸ਼ੈਕਲਕ੍ਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ । ਵਨ੍ਦਾਵਨੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ।
ਵ੍ਰਜੇਨ੍ਦ੍ਰਗਹਿਣ੍ਯੈ । ਕਸ਼੍ਣਪ੍ਰਾਯਸ੍ਨੇਹਨਿਕੇਤਨਾਯੈ ।
ਵ੍ਰਜਗੋਗੋਪਗੋਪਾਲੀਜੀਵਮਾਤ੍ਰੈਕਜੀਵਨਾਯੈ । ਸ੍ਨੇਹਲਾਭੀਰਰਾਜੇਨ੍ਦ੍ਰਾਯੈ ।
ਵਤ੍ਸਲਾਯੈ । ਅਚ੍ਯੁਤਪੂਰ੍ਵਜਾਯੈ । ਗੋਵਿਨ੍ਦਪ੍ਰਣਯਾਧਾਰਾਯੈ ।
ਸੁਰਭੀਸੇਵਨੋਤ੍ਸੁਕਾਯੈ । ਧਤਨਨ੍ਦੀਸ਼੍ਵਰਕ੍ਸ਼ੇਮਾਯੈ । ਗਮਨੋਤ੍ਕਣ੍ਠਿਮਾਨਸਾਯੈ ।
ਸ੍ਵਦੇਹਾਦ੍ਵੈਤਤਾਦਸ਼੍ਟਧਨਿਸ਼੍ਠਾਧ੍ਯੇਯਦਰ੍ਸ਼ਨਾਯੈ ।
ਗੋਪੇਨ੍ਦ੍ਰਮਹਿਸ਼ੀਪਾਕਸ਼ਾਲਾਵੇਦਿਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਕਾਯ ।
ਆਯੁਰ੍ਵਰ੍ਧਾਕਰਦ੍ਧਾਨਾਰੋਹਿਣੀਘ੍ਰਾਤਮਸ੍ਤਕਾਯੈ । ਸੁਬਲਾਨ੍ਯਸ੍ਤਸਾਰੂਪ੍ਯਾਯੈ ।
ਸੁਬਲਾਪ੍ਰੀਤਿਤੋਸ਼ਿਤਾਯੈ । ਮੁਖਰਾਦਕ੍ਸੁਧਾਨਪ੍ਤ੍ਰ੍ਯੈ ।
ਜਟਿਲਾਦਸ਼੍ਟਿਭਾਸਿਤਾਯੈ । ਮਧੁਮਙ੍ਗਲਨਰ੍ਮੋਕ੍ਤਿਜਨਿਤਸ੍ਮਿਤਚਨ੍ਦ੍ਰਿਕਾਯੈ ।
ਪੌਰ੍ਣਮਾਸੀਬਹਿਃਖੇਲਤ੍ਪ੍ਰਾਣਪਞ੍ਜਰਸਾਰਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ॥ ੪੦ ॥

ਸ੍ਵਗਣਾਦ੍ਵੈਤਜੀਵਾਤਵੇ ਨਮਃ । ਸ੍ਵੀਯਾਹਙ੍ਕਾਰਵਰ੍ਧਿਨ੍ਯੈ ।
ਸ੍ਵਗਣੋਪੇਨ੍ਦ੍ਰਪਾਦਾਬ੍ਜਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ਾਲਮ੍ਭਨਹਰ੍ਸ਼ਿਣ੍ਯੈ ।
ਸ੍ਵੀਯਵਨ੍ਦਾਵਨੋਦ੍ਯਾਨਪਾਲਿਕੀਕਤਵਨ੍ਦਕਾਯੈ ।
ਜ੍ਞਾਤਵਨ੍ਦਾਟਵੀਸਰ੍ਵਲਤਾਤਰੁਮਗਦ੍ਵਿਜਾਯੈ ।
ਈਸ਼ਚ੍ਚਨ੍ਦਨਸਙ੍ਘਸ਼੍ਟਨਵਕਾਸ਼੍ਮੀਰਦੇਹਭਾਸੇ । ਜਪਾਪੁਸ਼੍ਪਹਪ੍ਰੀਤਹਰ੍ਯੈ ।
ਪਟ੍ਟਚੀਨਾਰੁਣਾਮ੍ਬਰਾਯੈ । ਚਰਣਾਬ੍ਜਤਲਜ੍ਯੋਤਿਰਰੁਣੀਕਤਭੂਤਲਾਯੈ ।
ਹਰਿਚਿਤ੍ਤਚਮਤ੍ਕਾਰਿਚਾਰੁਨੂਪੁਰਨਿਃਸ੍ਵਨਾਯੈ ।
ਕਸ਼੍ਣਸ਼੍ਰਾਨ੍ਤਿਹਰਸ਼੍ਰੇਣੀਪੀਠਵਲ੍ਗਿਤਘਣ੍ਟਿਕਾਯੈ ।
ਕਸ਼੍ਣਸਰ੍ਵਸ੍ਵਪੀਨੋਦ੍ਯਤ੍ਕੁਚਾਞ੍ਚਨ੍ਮਣਿਮਾਲਿਕਾਯੈ ।
ਨਾਨਾਰਤ੍ਨੇਲ੍ਲਸਚ੍ਛਙ੍ਖਚੂਡਚਾਰੁਭੁਜਦ੍ਵਯਾਯੈ ।
ਸ੍ਯਮਨ੍ਤਕਮਣਿਭ੍ਰਾਜਨ੍ਮਣਿਭ੍ਰਾਜਨ੍ਮਣਿਬਨ੍ਧਾਤਿਬਨ੍ਧੁਰਾਯੈ ।
ਸੁਵਰ੍ਣਦਰ੍ਪਣਜ੍ਯੋਤਿਰੁਲ੍ਲਙ੍ਘਿਮੁਖਮਣ੍ਡਲਾਯੈ ।
ਪਕ੍ਵਦਾਡਿਮਬੀਜਾਭਦਨ੍ਤਾਕਸ਼੍ਟਾਘਭਿਚ੍ਛੁਕਾਯੈ ।
ਅਬ੍ਜਰਾਗਾਦਿਸਸ਼੍ਟਾਬ੍ਜਕਲਿਕਾਕਰ੍ਣਭੂਸ਼ਣਾਯੈ । ਸੌਭਾਗ੍ਯਕਜ੍ਜਲਾਙ੍ਕਾਕ੍ਤ-
ਨੇਤ੍ਰਾਨਨ੍ਦਿਤਖਞ੍ਜਨਾਯੈ । ਸੁਵਤ੍ਤਮੌਕ੍ਤਿਕਾਮੁਕ੍ਤਾਨਾਸਿਕਾਤਿਲਪੁਸ਼੍ਪਿਕਾਯੈ ।
ਸੁਚਾਰੁਨਵਕਸ੍ਤੂਰੀਤਿਲਕਾਞ੍ਚਿਤਫਾਲਕਾਯੈ ॥ ੬੦ ॥

ਦਿਵ੍ਯਵੇਣੀਵਿਨਿਰ੍ਧੂਤਕੇਕੀਪਿਞ੍ਛਵਰਸ੍ਤੁਤ੍ਯੈ ।
ਨੇਤ੍ਰਾਨ੍ਤਸਾਰਵਿਧ੍ਵਂਸਕਤਚਾਣੂਰਜਿਦ੍ਧਤ੍ਯੈ ।
ਸ੍ਫੁਰਤ੍ਕੈਸ਼ੋਰਤਾਰੁਣ੍ਯਸਨ੍ਧਿਬਨ੍ਧੁਰਵਿਗ੍ਰਹਾਯੈ ।
ਮਾਧਵੋਲ੍ਲਾਸਕੋਨ੍ਮਤ੍ਤਪਿਕੋਰੁਮਧੁਰਸ੍ਵਰਾਯੈ ।
ਪ੍ਰਾਣਾਯੁਤਸ਼ਤਪ੍ਰੇਸ਼੍ਠਮਾਧਵੋਤ੍ਕੀਰ੍ਤਿਲਮ੍ਪਟਾਯੈ ।
ਕਸ਼੍ਣਾਪਾਙ੍ਗਤਰਙ੍ਗੋਦ੍ਯਤ੍ਸ੍ਮਿਤਪੀਯੂਸ਼ਬੁਦ੍ਬੁਦਾਯੈ ।
ਪੁਞ੍ਜੀਭੂਤਜਗਲ੍ਲਜ੍ਜਾਵੈਦਗ੍ਧੀਦਿਗ੍ਧਵਿਗ੍ਰਹਾਯੈ । ਕਰੁਣਾਵਿਦ੍ਰਵਦ੍ਦੇਹਾਯੈ ।
ਮੂਰ੍ਤਿਮਨ੍ਮਾਧੁਰੀਘਟਾਯੈ । ਜਗਦ੍ਗੁਣਵਤੀਵਰ੍ਗਗੀਯਮਾਨਗੁਣੋਚ੍ਚਯਾਯੈ ।
ਸ਼ਚ੍ਯਾਦਿਸੁਭਗਾਵਨ੍ਦਵਨ੍ਦ੍ਯਮਾਨੋਰੁਸੌਭਗਾਯੈ ।
ਵੀਣਾਵਾਦਨਸਙ੍ਗੀਤਰਸਲਾਸ੍ਯਵਿਸ਼ਾਰਦਾਯੈ । ਨਾਰਦਪ੍ਰਮੁਖੋਦ੍ਗੀਤ-
ਜਗਦਾਨਨ੍ਦਿਸਦ੍ਯਸ਼ਸੇ । ਗੋਵਰ੍ਧਨਗੁਹਾਗੇਹਗਹਿਣੀਕੁਞ੍ਜਮਣ੍ਡਨਾਯੈ ।
ਚਣ੍ਡਾਂਸ਼ੁਨਨ੍ਦਿਨੀਬਦ੍ਧਭਗਿਨੀਭਾਵਵਿਭ੍ਰਮਾਯੈ ।
ਦਿਵ੍ਯਕੁਨ੍ਦਲਤਾਨਰ੍ਮਸਖ੍ਯਦਾਮਵਿਭੂਸ਼ਣਾਯੈ ।
ਗੋਵਰ੍ਧਨਧਰਾਹ੍ਲਾਦਿਸ਼ਙ੍ਗਾਰਰਸਪਣ੍ਡਿਤਾਯੈ ।
ਗਿਰੀਨ੍ਦ੍ਰਧਰਵਕ੍ਸ਼ਃਸ਼੍ਰਿਯੈ । ਸ਼ਙ੍ਖਚੂਡਾਰਿਜੀਵਨਾਯ ।
ਗੋਕੁਲੇਨ੍ਦ੍ਰਸੁਤਪ੍ਰੇਮਕਾਮਭੂਪੇਨ੍ਦ੍ਰਪਟ੍ਟਣਾਯ ਨਮਃ ॥ ੮੦ ॥

ਵਸ਼ਵਿਧ੍ਵਂਸਨਰ੍ਮੋਕ੍ਤਿਸ੍ਵਨਿਰ੍ਮਿਤਸਰੋਵਰਾਯੈ ।
ਨਿਜਕੁਣ੍ਡਜਲਕ੍ਰੀਡਾਜਿਤਸਙ੍ਕਰ੍ਸ਼ਣਾਨੁਜਾਯ ।
ਮੁਰਮਰ੍ਦਨਮਤ੍ਤੇਭਵਿਹਾਰਾਮਤਦੀਰ੍ਘਿਕਾਯੈ ।
ਗਿਰੀਨ੍ਦ੍ਰਧਰਪਾਰੀਨ੍ਦ੍ਰਰਤਿਯੁਦ੍ਧੋਰੁਸਿਂਹਿਕਾਯ ।
ਸ੍ਵਤਨੂਸੌਰਭੋਨ੍ਮਤ੍ਤੀਕਤਮੋਹਨਮਾਧਵਾਯੈ ।
ਦੋਰ੍ਮੂਲੋਚ੍ਚਲਨਕ੍ਰੀਡਾਵ੍ਯਾਕੁਲੀਕਤਕੇਸ਼ਵਾਯੈ ।
ਨਿਜਕੁਣ੍ਡਤਤੀਕੁਞ੍ਜਕ੍ਲਪ੍ਤਕੇਲੀਕਲੋਦ੍ਯਮਾਯੈ ।
ਦਿਵ੍ਯਮਲ੍ਲੀਕੁਲੋਲ੍ਲਾਸਿਸ਼ਯ੍ਯਾਕਲ੍ਪਿਤਵਿਗ੍ਰਹਾਯੈ ।
ਕਸ਼੍ਣਵਾਮਭੁਜਨ੍ਯਸ੍ਤਚਾਰੁਦਕ੍ਸ਼ਿਣਗਣ੍ਡਕਾਯੈ ।
ਸਵ੍ਯਬਾਹੁਲਤਾਬਦ੍ਧਕਸ਼੍ਣਦਕ੍ਸ਼ਿਣਸਦ੍ਭੁਜਾਯੈ ।
ਕਸ਼੍ਣਦਕ੍ਸ਼ਿਣਚਾਰੂਰੁਸ਼੍ਲਿਸ਼੍ਟਵਾਮੋਰੁਰਮ੍ਭਿਕਾਯੈ ।
ਗਿਰੀਨ੍ਦ੍ਰਧਰਦਗ੍ਵਕ੍ਸ਼ੋਮਰ੍ਦਿਸੁਸ੍ਤਨਪਰ੍ਵਤਾਯੈ ।
ਗੋਵਿਨ੍ਦਾਧਰਪੀਯੂਸ਼ਵਾਸਿਤਾਧਰਪਲ੍ਲਵਾਯੈ ।
ਸੁਧਾਸਞ੍ਚਯਚਾਰੂਕ੍ਤਿਸ਼ੀਤਲੀਕਤਮਾਧਵਾਯੈ ।
ਗੋਵਿਨ੍ਦੋਦ੍ਗੀਰ੍ਣਤਾਮ੍ਬੂਲਰਾਗਰਜ੍ਯਤ੍ਕਪੋਲਿਕਾਯੈ ।
ਕਸ਼੍ਣਸਮ੍ਭੋਗਸਫਲੀਕਤਮਨ੍ਮਥਸਮ੍ਭਵਾਯੈ ।
ਗੋਵਿਨ੍ਦਮਾਰ੍ਜਿਤੋਦ੍ਦਾਮਰਤਿਪ੍ਰਸ੍ਵਿਨ੍ਨਸਨ੍ਮੁਖਾਯੈ ।
ਵਿਸ਼ਾਖਾਵਿਜਿਤਕ੍ਰੀਡਾਸ਼ਾਨ੍ਤਿਨਿਦ੍ਰਾਲੁਵਿਗ੍ਰਹਾਯੈ ।
ਗੋਵਿਨ੍ਦਚਰਣਨ੍ਯਸ੍ਤਕਾਯਮਾਨਸਜੀਵਨਾਯੈ ।
ਸ੍ਵਪ੍ਰਾਣਾਰ੍ਬੁਦਨਿਰ੍ਮਞ੍ਛ੍ਯਹਰਿਪਾਦਰਜਃਕਣਾਯੈ ਨਮਃ ॥ ੧੦੦ ॥

ਅਣੁਮਾਤ੍ਰਾਚ੍ਯੁਤਾਦਰ੍ਸ਼ਸ਼ਪ੍ਯਮਾਨਾਤ੍ਮਲੋਚਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਨਿਤ੍ਯਨੂਤਨਗੋਵਿਨ੍ਦਵਕ੍ਤ੍ਰਸ਼ੁਭ੍ਰਾਂਸ਼ੁਦਰ੍ਸ਼ਨਾਯੈ ।
ਨਿਃਸੀਮਹਰਿਮਾਧੁਰ੍ਯਸੌਨ੍ਦਰ੍ਯਾਦ੍ਯੇਕਭੋਗਿਨ੍ਯੈ ।
ਸਾਪਤ੍ਨ੍ਯਧਾਮਮੁਰਲੀਮਾਤ੍ਰਭਾਗ੍ਯਕਟਾਕ੍ਸ਼ਿਣ੍ਯੈ ।
ਗਾਢਬੁਦ੍ਧਿਬਲਕ੍ਰੀਡਾਜਿਤਵਂਸ਼ੀਵਿਕਰ੍ਸ਼ਿਣ੍ਯੈ ।
ਨਰ੍ਮੋਕ੍ਤਿਚਨ੍ਦ੍ਰਿਕੋਤ੍ਫੁਲ੍ਲਕਸ਼੍ਣਕਾਮਾਬ੍ਧਿਵਰ੍ਧਿਨ੍ਯੈ ।
ਵ੍ਰਜਚਨ੍ਦ੍ਰੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਗ੍ਰਾਮਵਿਸ਼੍ਰਾਮਵਿਧੁਸ਼ਾਲਿਕਾਯੈ ।
ਕਸ਼੍ਣਸਰ੍ਵੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯੋਨ੍ਮਾਦਿਰਾਧੇਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਰਯੁਗ੍ਮਕਾਯੈ ਨਮਃ ॥ ੧੦੮ ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਰਾਧਿਕਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ਸਮਾਪ੍ਤਾ ।

Also Read 108 Names of Shri Radhika Mata:

108 Names of Shri Radhika | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Radhika | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top