Home » Hindu Mantras » 108 - Shatanamavali » 108 Names of Shri Rajarajeshvari | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English
108 - Shatanamavali

108 Names of Shri Rajarajeshvari | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Sri Rajarajeshwari Ashtottarashata Namavali in English:

॥ srirajarajesvaryastottarasatanamavalih ॥

atha srirajarajesvaryastottarasatanamavalih ।
Om sribhuvanesvaryai namah ।
Om rajesvaryai namah ।
Om rajarajesvaryai namah ।
Om kamesvaryai namah ।
Om balatripurasundaryai namah ।
Om sarvesvaryai namah ।
Om kalyanesvaryai namah ।
Om sarvasamksobhinyai namah ।
Om sarvalokasaririnyai namah ।
Om saugandhikamiladvestyai namah । 10 ।

Om mantrinyai namah ।
Om mantrarupinyai namah ।
Om prakrtyai namah ।
Om vikrtyai namah ।
Om adityayai namah ।
Om saubhagyavatyai namah ।
Om padmavatyai namah ।
Om bhagavatyai namah ।
Om srimatyai namah ।
Om satyavatyai namah । 20 ।

Om priyakrtyai namah ।
Om mayayai namah ।
Om sarvamangalayai namah ।
Om sarvalokamohanadhisanyai namah ।
Om kinkaribhutagirvanyai namah ।
Om parabrahmasvarupinyai namah ।
Om puranagamarupinyai namah ।
Om pancapranavarupinyai namah ।
Om sarvagraharupinyai namah ।
Om raktagandhakasturivilepanyai namah । 30 ।

Om nayikayai namah ।
Om saranyayai namah ।
Om nikhilavidyesvaryai namah ।
Om janesvaryai namah ।
Om bhutesvaryai namah ।
Om sarvasaksinyai namah ।
Om ksemakarinyai namah ।
Om punyayai namah ।
Om sarvaraksanyai namah ।
Om sakaladharinyai namah । 40 ।

Om visvakarinyai namah ।
Om suramunidevanutayai namah ।
Om sarvalokaradhyayai namah ।
Om padmasanasinayai namah ।
Om yogisvaramanodhyeyayai namah ।
Om caturbhujayai namah ।
Om sarvarthasadhanadhisayai namah ।
Om purvayai namah ।
Om nityayai namah ।
Om paramanandayai namah । 50 ।

Om kalayai namah ।
Om anaghayai namah ।
Om vasundharayai namah ।
Om subhapradayai namah ।
Om trikalajnanasampannayai namah ।
Om pitambaradharayai namah ।
Om anantayai namah ।
Om bhaktavatsalayai namah ।
Om padapadmayai namah ।
Om jagatkarinyai namah । 60 ।

Om avyayayai namah ।
Om lilamanusavigrahayai namah ।
Om sarvamayayai namah ।
Om mrtyunjayayai namah ।
Om kotisuryasamaprabhayai namah ।
Om pavitrayai namah ।
Om pranadayai namah ।
Om vimalayai namah ।
Om mahabhusayai namah ।
Om sarvabhutahitapradayai namah । 70 ।

Om padmalayayai namah ।
Om sudhayai namah ।
Om svangayai namah ।
Om padmaragakiritinyai namah ।
Om sarvapapavinasinyai namah ।
Om sakalasampatpradayinyai namah ।
Om padmagandhinyai namah ।
Om sarvavighnakesadhvamsinyai namah ।
Om hemamalinyai namah ।
Om visvamurtyai namah । 80 ।

Om agnikalpayai namah ।
Om punḍarikaksinyai namah ।
Om mahasaktyai namah ।
Om budhayai namah ।
Om bhutesvaryai namah ।
Om adrsyayai namah ।
Om subheksanayai namah ।
Om sarvadharminyai namah ।
Om pranayai namah ।
Om sresthayai namah । 90 ।

Om santayai namah ।
Om sattyayai namah ।
Om sarvajananyai namah ।
Om sarvalokavasinyai namah ।
Om kaivalyarekhavalyai namah ।
Om bhaktaposanavinodinyai namah ।
Om daridryanasinyai namah ।
Om sarvopadravavarinyai namah ।
Om samvidanandalaharyai namah ।
Om caturdasantakonasthayai namah । 100 ।

Om sarvatmayai namah ।
Om satyavakyayai namah ।
Om nyayayai namah ।
Om dhanadhanyanidhyai namah ।
Om kayakrtyai namah ।
Om anantajitayai namah ।
Om sthirayai namah । 108 ।

॥ iti srirajarajesvaryastottarasatanamavali sampurna ॥

Also Read 108 Names of Sri Raja Rajeshwari:

108 Names of shri Rajarajeshvari | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil