Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Rajarajeshvari | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Sri Rajarajeshwari Ashtottarashata Namavali in Kannada:

॥ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥

ಅಥ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಭುವನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸಂಕ್ಷೋಭಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕಶರೀರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌಗನ್ಧಿಕಾಮಿಲದ್ವೇಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ । 10 ।

ಓಂ ಮನ್ತ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌಭಾಗ್ಯವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯವತ್ಯೈ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ಪ್ರಿಯಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕಮೋಹನಾಧೀಶಾನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಿಂಕರೀಭೂತಗೀರ್ವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರಾಣಾಗಮರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಪ್ರಣವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಗ್ರಹರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತಗನ್ಧಕಸ್ತುರೀವಿಲೇಪನ್ಯೈ ನಮಃ । 30 ।

ಓಂ ನಾಯಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಖಿಲವಿದ್ಯೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೇಮಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವರಕ್ಷಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಕಲಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ವಿಶ್ವಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಮುನಿದೇವನುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಾಸನಾಸೀನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗೀಶ್ವರಮನೋಧ್ಯೇಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ಭುಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧನಾಧೀಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ । 50 ।

ಓಂ ಕಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಘಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುನ್ಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾನಸಮ್ಪನ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೀತಾಮ್ಬರಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾದಪದ್ಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗತ್ಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೀಲಾಮಾನುಷವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಮಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಸಮಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪವಿತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಣದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಮಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಭೂಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಭೂತಹಿತಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ । 70 ।

ಓಂ ಪದ್ಮಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮರಾಗಕಿರೀಟಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಪಾಪವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಕಲಸಮ್ಪತ್ಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಗನ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವವಿಘ್ನಕೇಶಧ್ವಂಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೇಮಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ಅಗ್ನಿಕಲ್ಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಂಡರೀಕಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬುಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅದೃಶ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭೇಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಧರ್ಮಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ । 90 ।

ಓಂ ಶಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಜನನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೈವಲ್ಯರೇಖಾವಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಪೋಷಣವಿನೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವೋಪದ್ರವವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂವಿದಾನನ್ದಲಹರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ದಶಾನ್ತಕೋಣಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನ್ಯಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನಧಾನ್ಯನಿಧ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಯಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನನ್ತಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥಿರಾಯೈ ನಮಃ । 108 ।

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಾ ॥

Also Read 108 Names of Sri Raja Rajeshwari:

108 Names of shri Rajarajeshvari | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Rajarajeshvari | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top