Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Rama 6 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Malayalam

Sri Rama 6 Ashtottarashata Namavali Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീരാമാഷ്ടോത്തരശതനാമാവലിഃ 6 ॥

ഓം സര്‍വദേവസമാരാധ്യപദപങ്കജശോഭിതായ നമഃ ।
വേദമൌലിസമാംനാതപരമാനന്ദവൈഭവായ നമഃ ।
മുനിവൃന്ദസമാരാധ്യദിവ്യമങ്ഗലവിഗ്രഹായ നമഃ ।
ദിവ്യഗന്ധരസാദ്യാഢ്യപരലോകവിരാജിതായ നമഃ ।
ദിവ്യമോഹനരൂപാഢ്യനിത്യസൂരിനിഷേവിതായ നമഃ ।
മഹാമണിവിചിത്രാങ്ഗമണ്ടപാന്തര്‍വിരാജിതായ നമഃ ।
ശ്രീഭൂമിനീലാസംസേവ്യപാദപീഠലസത്പദായ നമഃ ।
ശങ്ഖചക്രഗദാപദ്മസംശോഭിതകരാംബുജായ നമഃ ।
ലോകരക്ഷണസമ്പ്രാപ്തവിവിധാകൃതിപൂജിതായ നമഃ ।
പൌലസ്ത്യവിക്രമപ്ലുഷ്ടവിധിമുഖ്യസുരസ്തുതായ നമഃ ॥ 10 ॥

ദേവാഭയപ്രദാനാര്‍ഥപരസൌലഭ്യസാഗരായ നമഃ ।
വാനരീകൃതവിദ്യാദിദേവനായകസന്നുതായ നമഃ ।
ചക്രവര്‍തിഗൃഹാവാസരോചനായുതചേതനായ നമഃ ।
കൌസല്യാഭക്തിപൂര്‍ത്യര്‍ഥതദ്ഗര്‍ഭവസതിപ്രിയായ നമഃ ।
ഋഷ്യശൃങ്ഗമുനിശ്രേഷ്ഠകാരിതേഷ്ടിഫലോദ്ഗമായ നമഃ ।
യജ്ഞപാവകസഞ്ജാതപായസാന്നസ്വരൂപധൃതേ നമഃ ।
തത്പ്രാശനസുസംഹൃഷ്ടകൌസല്യാഗര്‍ഭസംഭവായ നമഃ ।
ചൈത്രശുദ്ധനവംയാഢ്യപുനര്‍വസുവിനിര്‍ഗതായ നമഃ ।
രാമാജനസമാഹ്ലാദശങ്ഖചക്രാദിശോഭിതായ നമഃ ।
രാമനാമവിരാജച്ഛ്രീഭക്തസങ്ഘകൃതാര്‍ഹണായ നമഃ ॥ 20 ॥

ഭരതാദിമഹോദാരഭ്രാതൃമധ്യവിരാജിതായ നമഃ ।
വയസ്യകേലിസഞ്ജാതസുന്ദരസ്വേദഭൂഷിതായ നമഃ ।
കസ്തൂരീതിലകോദ്ഭാസിചൂര്‍ണകുന്തലരാജിമതേ നമഃ ।
രാകാചന്ദ്രനിഭശ്രീമദ്വദനാംബുജശോഭിതായ നമഃ ।
വികാസോന്‍മുരവപദ്മശ്രീമന്ദഹാസാതിസുന്ദരായ നമഃ ।
പ്രിയഭാഷണസംസക്തഭക്തസങ്ഖ്യവിരാജിതായ നമഃ ।
രാജലക്ഷണമാധുര്യസന്തോഷിതമഹീപതയേ നമഃ ।
വിശ്വാമിത്രാനുഗശ്രീമല്ലക്ഷ്മണാനുചരാദൃതായ നമഃ ।
താടകാഖ്യമഹാമൃത്യുഭയവിധ്വംസകാരകായ നമഃ ।
യശപ്രത്യൂഹകൃദ്രക്ഷോവിക്ഷോഭണകൃതാഭയായ നമഃ ॥ 30 ॥

കുശികാത്മജസമ്പ്രോക്തതുഷാരാദ്രിസുതാകഥായ നമഃ ।
ഗൌതമാഖ്യമുനിശ്രേഷ്ഠവനിതാപാപഭഞ്ജകായ നമഃ ।
ചന്ദ്രശേഖരകോദണ്ഡഭഞ്ജനാത്തമഹോന്നതയേ നമഃ ।
ജാനകീഹസ്തസന്ദത്തഹാരശോഭിഭുജാന്തരായ നമഃ ।
വധുയുക്തസഹോദര്യവന്ദിതാഘ്രിസരോരുഹായ നമഃ ।
ഭാര്‍ഗവാസ്ത്രഗൃഹീതശ്രീസന്തോഷിതമഹീപതയേ നമഃ ।
വസിഷ്ഠാദിമുനിപ്രീതജനനീജനപൂജിതായ നമഃ ।
ജാനകീമാനസോല്ലാസകുമുദോദ്ഭാസിചന്ദ്രമസേ നമഃ ।
ജ്ഞാനവൃദ്ധവയോവൃദ്ധശീലവൃദ്ധസുസമ്മതായ നമഃ ।
മാധുര്യാഢ്യമഹൌദാര്യഗുണലുബ്ധമഹീപ്രിയായ നമഃ ॥ 40 ॥

മഹാഗജസമാരൂഢദര്‍ശനേച്ഛുജനാവൃതായ നമഃ ।
കൈകേയീവാക്യസന്തപ്തമഹീപതിസമീപഗായ നമഃ ।
അനായാസഗൃഹീതസ്വവനവാസവിരാജിതായ നമഃ ।
മുനിരക്ഷാത്വരാത്യക്തജനന്യാദിജനാര്‍ഥനായ നമഃ ।
സീതാസൌമിത്രിസംസേവ്യരഥോത്തമവിരാജിതായ നമഃ ।
ഗുഹാനീതവടക്ഷീരധൃതകേശജടാതതയേ നമഃ ।
ഗങ്ഗാതീരപരിത്യക്തഖിന്നസാരഥിമിത്രവതേ നമഃ ।
ഭരദ്വാജമുനിപ്രോക്തചിത്രകൂടനിവാസകൃതേ നമഃ ।
മൃതതാതസുസംസ്കാരക്ഷണാഗതസഹോദരായ നമഃ ।
ബഹുന്യായസമാഖ്യാനവിതീര്‍ണനിജപാദുകായ നമഃ ॥ 50 ॥

വസിഷ്ഠാദിമഹീദേവദേവനാഥാദിപൂജിതായ നമഃ ।
ഖരഭീതമുനിവ്രാതസൂചിതാത്മവ്യവസ്ഥിതയേ നമഃ ।
ശരഭങ്ഗമഹായോഗിനിത്യലോകപ്രദായകായ നമഃ ।
അഗസ്ത്യാദിമഹാമൌനിപൂജിതാങ്ഘ്രിസരോരുഹായ നമഃ ।
രാക്ഷസാര്‍തമുനിശ്രേഷ്ഠസംരക്ഷണകൃതാഭയായ നമഃ ।
വിരാധവധസന്തുഷ്ടദേഹിവൃന്ദനിഷേവിതായ നമഃ ।
ഗൃധ്രരാജമഹാപ്രീതിസ്ഥിതപഞ്ചവടീതടായ നമഃ ।
കാമാര്‍തരാക്ഷസീകര്‍ണനാസികാച്ഛേദനാദരായ നമഃ ।
ഖരകോപവിനിഷ്ക്രാന്തഖരമുഖ്യനിഷൂദനായ നമഃ ।
മായാമൃഗതനുച്ഛന്നമാരീചതനുദാരണായ നമഃ ॥ 60 ॥

സീതാവചനസങ്ഖിന്നസൌമിത്രിഭൃശകോപനായ നമഃ ।
ശുന്യോടജസമാലോകവ്യഥിതാശയഭിന്നധിയേ നമഃ ।
വൃത്തബോധിജടായ്വര്‍ഥദത്തലോകമഹോന്നതയേ നമഃ ।
മുത്താശാപകബന്ധോക്തജാനകീപ്രാപ്തിനിശ്ചയായ നമഃ ।
ശബരീചിരകാലാപ്തതദ്ഭുക്തഫലസംസ്പൃഹായ നമഃ ।
ഭിക്ഷുരൂപപ്രതിച്ഛന്നഹനുമദ്വചനാദരായ നമഃ ।
സ്നിഗ്ധസുഗ്രീവവിസ്രംഭദത്തവീര്യപരീക്ഷണായ നമഃ ।
വിദ്ധവാലിസമാഖ്യാതശാസ്ത്രസാരവിനിര്‍ണയായ നമഃ ।
വര്‍ഷര്‍തുസര്‍വസമയഗിരിപ്രസ്രവണസ്ഥിതായ നമഃ ।
വിസ്മൃതാഖിലസുഗ്രീവപ്രേഷിതാത്മസഹോദരായ നമഃ ॥ 70 ॥

നതസുഗ്രീവസന്ദിഷ്ടഹനുമഹദ്ദത്തഭൂഷണായ നമഃ ।
പ്രാപ്തചൂഡാമണിപ്രേക്ഷാസംസ്മാരിതഗുരുത്രയായ നമഃ ।
വായുസൂനുവിതീര്‍ണസ്വശരീരാലിങ്ഗനോജ്ജ്വലായ നമഃ ।
കപിസൈന്യമഹോത്സാഹപ്രാപ്തനീരധിസത്തടായ നമഃ ।
വിഭീഷണപരിത്രാണപ്രഥിതാത്മമഹാവ്രതായ നമഃ ।
മഹോദധിമഹാവേഗജാതക്രോധാതിഭീഷണായ നമഃ ।
ശരാര്‍തവാര്‍ധിരത്നൌഘപൂജിതാബ്ജപദദ്വയായ നമഃ ।
കാര്യപ്രകത്യൂഹവിധ്വംസസമ്പൂജിതമഹേശ്വരായ നമഃ ।
മഹാസേതുമഹാദേവവിധിമുഖ്യസുരാര്‍ചിതായ നമഃ ।
വാലിസൂനുദശഗ്രീവസമാശ്രാവിതതദ്ധിതായ നമഃ ॥ 80 ॥

സമാഗതഘടീകര്‍ണമുഖരാക്ഷസസൂദനായ നമഃ ।
ദശഗ്രീവശിരോരാജത്കിരീടാഗ്ര്യവിഭേദകായ നമഃ
ഇന്ദ്രജിദ്വധകാര്യാപ്തസുമിത്രാസുതവന്ദിതായ നമഃ ।
രാക്ഷസാധിപവിദ്ധ്വംസദേവസങ്ഘകൃതസ്തുതയേ നമഃ ।
വഹ്നിപ്രവേശദീപ്താങ്ഗജാനകീപ്രീതമാനസായ നമഃ ।
ചക്രവര്‍തിമഹേശാനവിധിമുരവ്യസ്തുതോന്നതയേ നമഃ ।
അഭിഷിക്തസമായാതവിഭീഷണകൃതസ്തുതായ നമഃ ।
നിജപാദാബ്ജസംസക്തരക്ഷോവൈഭവശംസനായ നമഃ ।
യൂഥനായകതത്പത്നീവിഭീഷണപരീവൃതായ നമഃ ।
പുഷ്പകാഗതിസുപ്രീതഭരദ്വാജകൃതാര്‍ചനായ നമഃ ॥ 90 ॥

ഭരതാനന്ദസന്ദോഹവര്‍ധനാദൃതമാരുതയേ നമഃ ।
മഹാസാംരാജ്യലബ്ധശ്രീനന്ദിതാഖിലചേതനായ നമഃ ।
കാശീക്ഷേത്രമഹേശാനചിന്തിതാത്മമഹാമനവേ നമഃ ।
മൃതൌ തദ്ദത്തതന്‍മന്ത്രലബ്ധമുക്തിപദസ്തുതായ നമഃ ।
ശ്ചീരാമതാപിനീപ്രോക്തവിശ്രുതാനന്തവൈഭവായ നമഃ ।
മകാരാക്ഷരസഞ്ജാതശിവാംശഹനുമത്പ്രിയായ നമഃ ।
നിജചാരിത്രസമ്പൂതവാല്‍മീകിവരദായകായ നമഃ ।
നാമവൈഭവലേശാംശവിധ്വംസിതവിപത്തതയേ നമഃ ।
ചേതനാസേചനാനന്ദനിജവൈഭവഭൂഷിതായ നമഃ ।
അവിശേഷവിതീര്‍ണാര്‍തരക്ഷണോത്ഥമഹോന്നതയേ നമഃ ॥ 100 ॥

മഹേശവിദിതാനന്ദനിജവൈഭവഭൂഷിതായ നമഃ ।
ലക്ഷ്മീവിഷ്ണ്വംശസമ്പൂര്‍ണസീതാരാമശരീരവതേ നമഃ ।
വിഷ്ണുശഭുമഹാമന്ത്രസാരാക്ഷരസുനാമവതേ നമഃ ।
മിത്രഭാവസമായാതഭക്തരക്ഷൈകദീക്ഷിതായ നമഃ ।
സകൃത്പ്രപന്നജനതാസംരക്ഷണധുരന്ധരായ നമഃ ।
ശ്രിതചിത്തപരാനന്ദദായിമങ്ഗലവിഗ്രഹായ നമഃ ।
ധര്‍മാര്‍ഥകാമമോക്ഷാഖ്യഫലസര്‍വാര്‍ഥദായകായ നമഃ ।
ഭക്തേഷ്ടഫലദാനോത്കകരുണാസാന്ദ്രചേതസേ നമഃ ॥ 108 ॥

ഇതി ശ്രീരാമാഷ്ടോത്തരശതനാമാവലിഃ 6 സമാപ്താ ।

Also Read 108 Names of Sree Rama 6:

108 Names of Shri Rama 6 | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Rama 6 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top