Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Rama 6 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Sri Rama 6 Ashtottarashata Namavali Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ੬ ॥

ॐ ਸਰ੍ਵਦੇਵਸਮਾਰਾਧ੍ਯਪਦਪਙ੍ਕਜਸ਼ੋਭਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਵੇਦਮੌਲਿਸਮਾਮ੍ਨਾਤਪਰਮਾਨਨ੍ਦਵੈਭਵਾਯ ਨਮਃ ।
ਮੁਨਿਵਨ੍ਦਸਮਾਰਾਧ੍ਯਦਿਵ੍ਯਮਙ੍ਗਲਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ ।
ਦਿਵ੍ਯਗਨ੍ਧਰਸਾਦ੍ਯਾਢ੍ਯਪਰਲੋਕਵਿਰਾਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਦਿਵ੍ਯਮੋਹਨਰੂਪਾਢ੍ਯਨਿਤ੍ਯਸੂਰਿਨਿਸ਼ੇਵਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਮਹਾਮਣਿਵਿਚਿਤ੍ਰਾਙ੍ਗਮਣ੍ਟਪਾਨ੍ਤਰ੍ਵਿਰਾਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਭੂਮਿਨੀਲਾਸਂਸੇਵ੍ਯਪਾਦਪੀਠਲਸਤ੍ਪਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਸ਼ਙ੍ਖਚਕ੍ਰਗਦਾਪਦ੍ਮਸਂਸ਼ੋਭਿਤਕਰਾਮ੍ਬੁਜਾਯ ਨਮਃ ।
ਲੋਕਰਕ੍ਸ਼ਣਸਮ੍ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਵਿਵਿਧਾਕਤਿਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਪੌਲਸ੍ਤ੍ਯਵਿਕ੍ਰਮਪ੍ਲੁਸ਼੍ਟਵਿਧਿਮੁਖ੍ਯਸੁਰਸ੍ਤੁਤਾਯ ਨਮਃ ॥ ੧੦ ॥

ਦੇਵਾਭਯਪ੍ਰਦਾਨਾਰ੍ਥਪਰਸੌਲਭ੍ਯਸਾਗਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਵਾਨਰੀਕਤਵਿਦ੍ਯਾਦਿਦੇਵਨਾਯਕਸਨ੍ਨੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਚਕ੍ਰਵਰ੍ਤਿਗਹਾਵਾਸਰੋਚਨਾਯੁਤਚੇਤਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਕੌਸਲ੍ਯਾਭਕ੍ਤਿਪੂਰ੍ਤ੍ਯਰ੍ਥਤਦ੍ਗਰ੍ਭਵਸਤਿਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ऋਸ਼੍ਯਸ਼ਙ੍ਗਮੁਨਿਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਕਾਰਿਤੇਸ਼੍ਟਿਫਲੋਦ੍ਗਮਾਯ ਨਮਃ ।
ਯਜ੍ਞਪਾਵਕਸਞ੍ਜਾਤਪਾਯਸਾਨ੍ਨਸ੍ਵਰੂਪਧਤੇ ਨਮਃ ।
ਤਤ੍ਪ੍ਰਾਸ਼ਨਸੁਸਂਹਸ਼੍ਟਕੌਸਲ੍ਯਾਗਰ੍ਭਸਮ੍ਭਵਾਯ ਨਮਃ ।
ਚੈਤ੍ਰਸ਼ੁਦ੍ਧਨਵਮ੍ਯਾਢ੍ਯਪੁਨਰ੍ਵਸੁਵਿਨਿਰ੍ਗਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਰਾਮਾਜਨਸਮਾਹ੍ਲਾਦਸ਼ਙ੍ਖਚਕ੍ਰਾਦਿਸ਼ੋਭਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਰਾਮਨਾਮਵਿਰਾਜਚ੍ਛ੍ਰੀਭਕ੍ਤਸਙ੍ਘਕਤਾਰ੍ਹਣਾਯ ਨਮਃ ॥ ੨੦ ॥

ਭਰਤਾਦਿਮਹੋਦਾਰਭ੍ਰਾਤਮਧ੍ਯਵਿਰਾਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਵਯਸ੍ਯਕੇਲਿਸਞ੍ਜਾਤਸੁਨ੍ਦਰਸ੍ਵੇਦਭੂਸ਼ਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਕਸ੍ਤੂਰੀਤਿਲਕੋਦ੍ਭਾਸਿਚੂਰ੍ਣਕੁਨ੍ਤਲਰਾਜਿਮਤੇ ਨਮਃ ।
ਰਾਕਾਚਨ੍ਦ੍ਰਨਿਭਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਵਦਨਾਮ੍ਬੁਜਸ਼ੋਭਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਵਿਕਾਸੋਨ੍ਮੁਰਵਪਦ੍ਮਸ਼੍ਰੀਮਨ੍ਦਹਾਸਾਤਿਸੁਨ੍ਦਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਪ੍ਰਿਯਭਾਸ਼ਣਸਂਸਕ੍ਤਭਕ੍ਤਸਙ੍ਖ੍ਯਵਿਰਾਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਰਾਜਲਕ੍ਸ਼ਣਮਾਧੁਰ੍ਯਸਨ੍ਤੋਸ਼ਿਤਮਹੀਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਾਮਿਤ੍ਰਾਨੁਗਸ਼੍ਰੀਮਲ੍ਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣਾਨੁਚਰਾਦਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਤਾਟਕਾਖ੍ਯਮਹਾਮਤ੍ਯੁਭਯਵਿਧ੍ਵਂਸਕਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਯਸ਼ਪ੍ਰਤ੍ਯੂਹਕਦ੍ਰਕ੍ਸ਼ੋਵਿਕ੍ਸ਼ੋਭਣਕਤਾਭਯਾਯ ਨਮਃ ॥ ੩੦ ॥

ਕੁਸ਼ਿਕਾਤ੍ਮਜਸਮ੍ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਤੁਸ਼ਾਰਾਦ੍ਰਿਸੁਤਾਕਥਾਯ ਨਮਃ ।
ਗੌਤਮਾਖ੍ਯਮੁਨਿਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਵਨਿਤਾਪਾਪਭਞ੍ਜਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ੇਖਰਕੋਦਣ੍ਡਭਞ੍ਜਨਾਤ੍ਤਮਹੋਨ੍ਨਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਜਾਨਕੀਹਸ੍ਤਸਨ੍ਦਤ੍ਤਹਾਰਸ਼ੋਭਿਭੁਜਾਨ੍ਤਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਵਧੁਯੁਕ੍ਤਸਹੋਦਰ੍ਯਵਨ੍ਦਿਤਾਘ੍ਰਿਸਰੋਰੁਹਾਯ ਨਮਃ ।
ਭਾਰ੍ਗਵਾਸ੍ਤ੍ਰਗਹੀਤਸ਼੍ਰੀਸਨ੍ਤੋਸ਼ਿਤਮਹੀਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਵਸਿਸ਼੍ਠਾਦਿਮੁਨਿਪ੍ਰੀਤਜਨਨੀਜਨਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਜਾਨਕੀਮਾਨਸੋਲ੍ਲਾਸਕੁਮੁਦੋਦ੍ਭਾਸਿਚਨ੍ਦ੍ਰਮਸੇ ਨਮਃ ।
ਜ੍ਞਾਨਵਦ੍ਧਵਯੋਵਦ੍ਧਸ਼ੀਲਵਦ੍ਧਸੁਸਮ੍ਮਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਮਾਧੁਰ੍ਯਾਢ੍ਯਮਹੌਦਾਰ੍ਯਗੁਣਲੁਬ੍ਧਮਹੀਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ॥ ੪੦ ॥

ਮਹਾਗਜਸਮਾਰੂਢਦਰ੍ਸ਼ਨੇਚ੍ਛੁਜਨਾਵਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਕੈਕੇਯੀਵਾਕ੍ਯਸਨ੍ਤਪ੍ਤਮਹੀਪਤਿਸਮੀਪਗਾਯ ਨਮਃ ।
ਅਨਾਯਾਸਗਹੀਤਸ੍ਵਵਨਵਾਸਵਿਰਾਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਮੁਨਿਰਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ਵਰਾਤ੍ਯਕ੍ਤਜਨਨ੍ਯਾਦਿਜਨਾਰ੍ਥਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਸੀਤਾਸੌਮਿਤ੍ਰਿਸਂਸੇਵ੍ਯਰਥੋਤ੍ਤਮਵਿਰਾਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਗੁਹਾਨੀਤਵਟਕ੍ਸ਼ੀਰਧਤਕੇਸ਼ਜਟਾਤਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਗਙ੍ਗਾਤੀਰਪਰਿਤ੍ਯਕ੍ਤਖਿਨ੍ਨਸਾਰਥਿਮਿਤ੍ਰਵਤੇ ਨਮਃ ।
ਭਰਦ੍ਵਾਜਮੁਨਿਪ੍ਰੋਕ੍ਤਚਿਤ੍ਰਕੂਟਨਿਵਾਸਕਤੇ ਨਮਃ ।
ਮਤਤਾਤਸੁਸਂਸ੍ਕਾਰਕ੍ਸ਼ਣਾਗਤਸਹੋਦਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਬਹੁਨ੍ਯਾਯਸਮਾਖ੍ਯਾਨਵਿਤੀਰ੍ਣਨਿਜਪਾਦੁਕਾਯ ਨਮਃ ॥ ੫੦ ॥

ਵਸਿਸ਼੍ਠਾਦਿਮਹੀਦੇਵਦੇਵਨਾਥਾਦਿਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਖਰਭੀਤਮੁਨਿਵ੍ਰਾਤਸੂਚਿਤਾਤ੍ਮਵ੍ਯਵਸ੍ਥਿਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਸ਼ਰਭਙ੍ਗਮਹਾਯੋਗਿਨਿਤ੍ਯਲੋਕਪ੍ਰਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਅਗਸ੍ਤ੍ਯਾਦਿਮਹਾਮੌਨਿਪੂਜਿਤਾਙ੍ਘ੍ਰਿਸਰੋਰੁਹਾਯ ਨਮਃ ।
ਰਾਕ੍ਸ਼ਸਾਰ੍ਤਮੁਨਿਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਸਂਰਕ੍ਸ਼ਣਕਤਾਭਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਵਿਰਾਧਵਧਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਦੇਹਿਵਨ੍ਦਨਿਸ਼ੇਵਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਗਧ੍ਰਰਾਜਮਹਾਪ੍ਰੀਤਿਸ੍ਥਿਤਪਞ੍ਚਵਟੀਤਟਾਯ ਨਮਃ ।
ਕਾਮਾਰ੍ਤਰਾਕ੍ਸ਼ਸੀਕਰ੍ਣਨਾਸਿਕਾਚ੍ਛੇਦਨਾਦਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਖਰਕੋਪਵਿਨਿਸ਼੍ਕ੍ਰਾਨ੍ਤਖਰਮੁਖ੍ਯਨਿਸ਼ੂਦਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਮਾਯਾਮਗਤਨੁਚ੍ਛਨ੍ਨਮਾਰੀਚਤਨੁਦਾਰਣਾਯ ਨਮਃ ॥ ੬੦ ॥

ਸੀਤਾਵਚਨਸਙ੍ਖਿਨ੍ਨਸੌਮਿਤ੍ਰਿਭਸ਼ਕੋਪਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਸ਼ੁਨ੍ਯੋਟਜਸਮਾਲੋਕਵ੍ਯਥਿਤਾਸ਼ਯਭਿਨ੍ਨਧਿਯੇ ਨਮਃ ।
ਵਤ੍ਤਬੋਧਿਜਟਾਯ੍ਵਰ੍ਥਦਤ੍ਤਲੋਕਮਹੋਨ੍ਨਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਮੁਤ੍ਤਾਸ਼ਾਪਕਬਨ੍ਧੋਕ੍ਤਜਾਨਕੀਪ੍ਰਾਪ੍ਤਿਨਿਸ਼੍ਚਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਸ਼ਬਰੀਚਿਰਕਾਲਾਪ੍ਤਤਦ੍ਭੁਕ੍ਤਫਲਸਂਸ੍ਪਹਾਯ ਨਮਃ ।
ਭਿਕ੍ਸ਼ੁਰੂਪਪ੍ਰਤਿਚ੍ਛਨ੍ਨਹਨੁਮਦ੍ਵਚਨਾਦਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਸ੍ਨਿਗ੍ਧਸੁਗ੍ਰੀਵਵਿਸ੍ਰਮ੍ਭਦਤ੍ਤਵੀਰ੍ਯਪਰੀਕ੍ਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਵਿਦ੍ਧਵਾਲਿਸਮਾਖ੍ਯਾਤਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਸਾਰਵਿਨਿਰ੍ਣਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਵਰ੍ਸ਼ਰ੍ਤੁਸਰ੍ਵਸਮਯਗਿਰਿਪ੍ਰਸ੍ਰਵਣਸ੍ਥਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਵਿਸ੍ਮਤਾਖਿਲਸੁਗ੍ਰੀਵਪ੍ਰੇਸ਼ਿਤਾਤ੍ਮਸਹੋਦਰਾਯ ਨਮਃ ॥ ੭੦ ॥

ਨਤਸੁਗ੍ਰੀਵਸਨ੍ਦਿਸ਼੍ਟਹਨੁਮਹਦ੍ਦਤ੍ਤਭੂਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਚੂਡਾਮਣਿਪ੍ਰੇਕ੍ਸ਼ਾਸਂਸ੍ਮਾਰਿਤਗੁਰੁਤ੍ਰਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਵਾਯੁਸੂਨੁਵਿਤੀਰ੍ਣਸ੍ਵਸ਼ਰੀਰਾਲਿਙ੍ਗਨੋਜ੍ਜ੍ਵਲਾਯ ਨਮਃ ।
ਕਪਿਸੈਨ੍ਯਮਹੋਤ੍ਸਾਹਪ੍ਰਾਪ੍ਤਨੀਰਧਿਸਤ੍ਤਟਾਯ ਨਮਃ ।
ਵਿਭੀਸ਼ਣਪਰਿਤ੍ਰਾਣਪ੍ਰਥਿਤਾਤ੍ਮਮਹਾਵ੍ਰਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਮਹੋਦਧਿਮਹਾਵੇਗਜਾਤਕ੍ਰੋਧਾਤਿਭੀਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਸ਼ਰਾਰ੍ਤਵਾਰ੍ਧਿਰਤ੍ਨੌਘਪੂਜਿਤਾਬ੍ਜਪਦਦ੍ਵਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਕਾਰ੍ਯਪ੍ਰਕਤ੍ਯੂਹਵਿਧ੍ਵਂਸਸਮ੍ਪੂਜਿਤਮਹੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਮਹਾਸੇਤੁਮਹਾਦੇਵਵਿਧਿਮੁਖ੍ਯਸੁਰਾਰ੍ਚਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਵਾਲਿਸੂਨੁਦਸ਼ਗ੍ਰੀਵਸਮਾਸ਼੍ਰਾਵਿਤਤਦ੍ਧਿਤਾਯ ਨਮਃ ॥ ੮੦ ॥

ਸਮਾਗਤਘਟੀਕਰ੍ਣਮੁਖਰਾਕ੍ਸ਼ਸਸੂਦਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਦਸ਼ਗ੍ਰੀਵਸ਼ਿਰੋਰਾਜਤ੍ਕਿਰੀਟਾਗ੍ਰ੍ਯਵਿਭੇਦਕਾਯ ਨਮਃ
ਇਨ੍ਦ੍ਰਜਿਦ੍ਵਧਕਾਰ੍ਯਾਪ੍ਤਸੁਮਿਤ੍ਰਾਸੁਤਵਨ੍ਦਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਰਾਕ੍ਸ਼ਸਾਧਿਪਵਿਦ੍ਧ੍ਵਂਸਦੇਵਸਙ੍ਘਕਤਸ੍ਤੁਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਵਹ੍ਨਿਪ੍ਰਵੇਸ਼ਦੀਪ੍ਤਾਙ੍ਗਜਾਨਕੀਪ੍ਰੀਤਮਾਨਸਾਯ ਨਮਃ ।
ਚਕ੍ਰਵਰ੍ਤਿਮਹੇਸ਼ਾਨਵਿਧਿਮੁਰਵ੍ਯਸ੍ਤੁਤੋਨ੍ਨਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਅਭਿਸ਼ਿਕ੍ਤਸਮਾਯਾਤਵਿਭੀਸ਼ਣਕਤਸ੍ਤੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਨਿਜਪਾਦਾਬ੍ਜਸਂਸਕ੍ਤਰਕ੍ਸ਼ੋਵੈਭਵਸ਼ਂਸਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਯੂਥਨਾਯਕਤਤ੍ਪਤ੍ਨੀਵਿਭੀਸ਼ਣਪਰੀਵਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਪੁਸ਼੍ਪਕਾਗਤਿਸੁਪ੍ਰੀਤਭਰਦ੍ਵਾਜਕਤਾਰ੍ਚਨਾਯ ਨਮਃ ॥ ੯੦ ॥

ਭਰਤਾਨਨ੍ਦਸਨ੍ਦੋਹਵਰ੍ਧਨਾਦਤਮਾਰੁਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਮਹਾਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਲਬ੍ਧਸ਼੍ਰੀਨਨ੍ਦਿਤਾਖਿਲਚੇਤਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਕਾਸ਼ੀਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਮਹੇਸ਼ਾਨਚਿਨ੍ਤਿਤਾਤ੍ਮਮਹਾਮਨਵੇ ਨਮਃ ।
ਮਤੌ ਤਦ੍ਦਤ੍ਤਤਨ੍ਮਨ੍ਤ੍ਰਲਬ੍ਧਮੁਕ੍ਤਿਪਦਸ੍ਤੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਚੀਰਾਮਤਾਪਿਨੀਪ੍ਰੋਕ੍ਤਵਿਸ਼੍ਰੁਤਾਨਨ੍ਤਵੈਭਵਾਯ ਨਮਃ ।
ਮਕਾਰਾਕ੍ਸ਼ਰਸਞ੍ਜਾਤਸ਼ਿਵਾਂਸ਼ਹਨੁਮਤ੍ਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਨਿਜਚਾਰਿਤ੍ਰਸਮ੍ਪੂਤਵਾਲ੍ਮੀਕਿਵਰਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਨਾਮਵੈਭਵਲੇਸ਼ਾਂਸ਼ਵਿਧ੍ਵਂਸਿਤਵਿਪਤ੍ਤਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਚੇਤਨਾਸੇਚਨਾਨਨ੍ਦਨਿਜਵੈਭਵਭੂਸ਼ਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਅਵਿਸ਼ੇਸ਼ਵਿਤੀਰ੍ਣਾਰ੍ਤਰਕ੍ਸ਼ਣੋਤ੍ਥਮਹੋਨ੍ਨਤਯੇ ਨਮਃ ॥ ੧੦੦ ॥

ਮਹੇਸ਼ਵਿਦਿਤਾਨਨ੍ਦਨਿਜਵੈਭਵਭੂਸ਼ਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਵਿਸ਼੍ਣ੍ਵਂਸ਼ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਸੀਤਾਰਾਮਸ਼ਰੀਰਵਤੇ ਨਮਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਣੁਸ਼ਭੁਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਸਾਰਾਕ੍ਸ਼ਰਸੁਨਾਮਵਤੇ ਨਮਃ ।
ਮਿਤ੍ਰਭਾਵਸਮਾਯਾਤਭਕ੍ਤਰਕ੍ਸ਼ੈਕਦੀਕ੍ਸ਼ਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਸਕਤ੍ਪ੍ਰਪਨ੍ਨਜਨਤਾਸਂਰਕ੍ਸ਼ਣਧੁਰਨ੍ਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰਿਤਚਿਤ੍ਤਪਰਾਨਨ੍ਦਦਾਯਿਮਙ੍ਗਲਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ ।
ਧਰ੍ਮਾਰ੍ਥਕਾਮਮੋਕ੍ਸ਼ਾਖ੍ਯਫਲਸਰ੍ਵਾਰ੍ਥਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਭਕ੍ਤੇਸ਼੍ਟਫਲਦਾਨੋਤ੍ਕਕਰੁਣਾਸਾਨ੍ਦ੍ਰਚੇਤਸੇ ਨਮਃ ॥ ੧੦੮ ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ੬ ਸਮਾਪ੍ਤਾ ।

Also Read 108 Names of Sree Rama 6:

108 Names of Shri Rama 6 | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Rama 6 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top