108 - Shatanamavali

108 Names of Sri Veerabhadra Swamy | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Sri Veerabhadra Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

।। ಶ್ರೀವೀರಭದ್ರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ।।
ಓಂ ವೀರಭದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಶೂರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೌದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರುದ್ರಾವತಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ಯಾಮಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಗ್ರದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಮನೇತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಊರ್ಧ್ವಕೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತನಾಥಾಯ ನಮಃ । 10 ।

ಓಂ ಖಡ್ಗಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಚಕ್ರವಿಭಂಜನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಕಾಲೀಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಾಕ್ಷಾಭರಣಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾನುದನ್ತಭಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಗ್ರಾಯ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವಗೋಚರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ಬಾಹವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಚತುರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಶೇಖರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಪ್ರತಿಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾಮಯಾಯ ನಮಃ । 30 ।

ಓಂ ನಿತ್ಯನಿಷ್ಠಿತಪಾಪೌಘಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾರತೀನಾಸಿಕಚ್ಛಾದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವರೋಗಮಹಾಭಿಷಜೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತೈಕರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಲಿತವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಕ್ಷಾರಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ದೈತ್ಯಸಂಘಭಯಂಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾತ್ರಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾವಕಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಜಾಕ್ಷಾದಿವನ್ದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಖಾನ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾತೇಜಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಭಯನಿವಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾವೀರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಘೋರನೃಸಿಂಹಜಿತೇ ನಮಃ । 50 ।

ಓಂ ನಿಶ್ವಾಸಮಾರುತೋದ್ಧೂತಕುಲಪರ್ವತಸಂಚಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದನ್ತನಿಷ್ಪೇಷಕಾರಾಯ
ಓಂ ಮುಖರೀಕೃತದಿಕ್ತಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾದಸಂಘಟ್ಟಗೋದ್ಭ್ರಾನ್ತಶೇಷಶೀರ್ಷಸಹಸ್ರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾನುಕೋಟಿಪ್ರಭಾಭಾಸ್ವನ್ಮಣಿಕುಂಡಲಮಂಡಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೇಷಭೂಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚರ್ಮವಾಸಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾರುಹಸ್ತೋಜ್ಜ್ವಲತ್ತನವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಪೇನ್ದ್ರೇನ್ದ್ರಯಮಾದಿದೇವಾನಾಮಂಗರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಟ್ಟಸಪ್ರಾಸಪರಶುಗದಾದ್ಯಾಯುಧಶೋಭಿತಾಯ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವದುಷ್ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯಪ್ರಭಾಶುಮ್ಭತ್ಕೀರೀಟಧೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೂಶ್ಮಾಂಡಗ್ರಹಭೇತಾಲಮಾರೀಗಣವಿಭಂಜನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರೀಡಾಕನ್ದುಕಿತಾದಂಡಭಾಂಡಕೋಟೀವಿರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಣಾಗತವೈಕುಂಠಬ್ರಹ್ಮೇನ್ದ್ರಾಮರರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗೀನ್ದ್ರಹೃತ್ಪಯೋಜಾತಮಹಾಭಾಸ್ಕರಮಂಡಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದೇವಶಿರೋರತ್ನಸಂಘೃಷ್ಟಮಣಿಪಾದುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರೈವೇಯಹಾರಕೇಯೂರಕಾಂಚೀಕಟಕಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಗತೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಕ್ಷಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಹ್ನಿಜಿಹ್ವಾನಿಕೃನ್ತನಾಯ ನಮಃ । 70 ।

ಓಂ ಸಹಸ್ರಬಾಹವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಯಾಹ್ವಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಲೋಕಾರಾತಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಿಲೋಚನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾರುಣ್ಯಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರ್ವಿತಾಸುರದರ್ಪಹೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮ್ಪತ್ಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೂಪುರಾಲಂಕೃತಪದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಲಯಜ್ಞೋಪವೀತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗನೇತ್ರಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀರ್ಘಬಾಹವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬನ್ಧವಿಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೇಜೋಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕವಚಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೃಗುಶ್ಮಶ್ರುವಿಲುಮ್ಪಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞಪೂರುಷಶೀರ್ಷಘ್ನಾಯ ನಮಃ । 90 ।

ಓಂ ಯಜ್ಞಾರಣ್ಯದವಾನಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತೈಕವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಲಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಕಲಾಗಮಶೋಭಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ದೇವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕಾಲಮೃತ್ಯುಸಂಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಮೃತ್ಯುಭಯಂಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರಹಾಕರ್ಷಣನಿರ್ಬನ್ಧಮಾರಣೋಚ್ಚಾಟನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರತನ್ತ್ರವಿನಿರ್ಬನ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಮನ್ತ್ರಯನ್ತ್ರತನ್ತ್ರಾಘಪರಿಪಾಲನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ । 109 ।
ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರಾಯ ನಮಃ ।

ಇತಿ ಶ್ರೀವಾಯುಪುರಾಣೇ ಹಯಗ್ರೀವಾವತಾರವಿರಚಿತಾ
ಶ್ರೀವೀರಭದ್ರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪತಾ ।

Also Read 108 Names of Shri Virabhadra:

108 Names of Sri Veerabhadra Swamy | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

3 Comments

Click here to post a comment

  • ರುದ್ರಸ್ಯ ತನಯೋ ಶುಲಾಸಕ್ತ ಮಹಕರಃ
    ಭದ್ರಂತು ನೋತು ವೋ ಭದ್ರ ಹಿಮಕುಂದೆಂದು ಸನ್ನಿಭಹ ಉತ್ತಿಸ್ಟೋ ಉತ್ತಿ ಸ್ಟ ವೀರೇಶ್ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಕರುಣಾನಿಧಿ

    ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳುವ ಪರಿ ತಿಳಿಸಿ
    ಧನ್ಯವಾದ