Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Veerabhadra Swamy | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Sri Veerabhadra Ashtottarashata Namavali Lyrics in Punjabi:

।। ਸ਼੍ਰੀਵੀਰਭਦ੍ਰਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ।।
ॐ ਵੀਰਭਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਸ਼ੂਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰੌਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰੁਦ੍ਰਾਵਤਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਯਾਮਾਙ੍ਗਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਉਗ੍ਰਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭੀਮਨੇਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਿਤੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਊਰ੍ਧ੍ਵਕੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭੂਤਨਾਥਾਯ ਨਮਃ । ੧੦ ।

ॐ ਖਡ੍ਗਹਸ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਰਿਵਿਕ੍ਰਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸ਼੍ਵਵ੍ਯਾਪਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸ਼੍ਣੁਚਕ੍ਰਵਿਭਞ੍ਜਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਦ੍ਰਕਾਲੀਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਾਭਰਣਾਨ੍ਵਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਾਨੁਦਨ੍ਤਭਿਦੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਉਗ੍ਰਾਯ ਨਮਃ । ੨੦ ।

ॐ ਭਗਵਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਾਵਗੋਚਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਣ੍ਡਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਤੁਰ੍ਬਾਹਵੇ ਨਮਃ
ॐ ਚਤੁਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ੇਖਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਤ੍ਯਪ੍ਰਤਿਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਰਾਮਯਾਯ ਨਮਃ । ੩੦ ।

ॐ ਨਿਤ੍ਯਨਿਸ਼੍ਠਿਤਪਾਪੌਘਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਰ੍ਵਿਕਲ੍ਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਰਞ੍ਜਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਾਰਤੀਨਾਸਿਕਚ੍ਛਾਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਵਰੋਗਮਹਾਭਿਸ਼ਜੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਕ੍ਤੈਕਰਕ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਬਲਵਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਸ੍ਮੋਦ੍ਧੂਲਿਤਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਕ੍ਸ਼ਾਰਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਧਰ੍ਮਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ । ੪੦ ।

ॐ ਦੈਤ੍ਯਸਙ੍ਘਭਯਙ੍ਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਾਤ੍ਰਹਸ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਾਵਕਾਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਦ੍ਮਜਾਕ੍ਸ਼ਾਦਿਵਨ੍ਦਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਖਾਨ੍ਤਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਤੇਜਸੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਭਯਨਿਵਾਰਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਵੀਰਾਯ ਨਮਃ
ॐ ਗਣਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਘੋਰਨਸਿਂਹਜਿਤੇ ਨਮਃ । ੫੦ ।

ॐ ਨਿਸ਼੍ਵਾਸਮਾਰੁਤੋਦ੍ਧੂਤਕੁਲਪਰ੍ਵਤਸਞ੍ਚਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਨ੍ਤਨਿਸ਼੍ਪੇਸ਼ਕਾਰਾਯ
ॐ ਮੁਖਰੀਕਤਦਿਕ੍ਤਟਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਾਦਸਙ੍ਘਟ੍ਟਗੋਦ੍ਭ੍ਰਾਨ੍ਤਸ਼ੇਸ਼ਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਸਹਸ੍ਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਾਨੁਕੋਟਿਪ੍ਰਭਾਭਾਸ੍ਵਨ੍ਮਣਿਕੁਣ੍ਡਲਮਣ੍ਡਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਰ੍ਮਵਾਸਸੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਾਰੁਹਸ੍ਤੋਜ੍ਜ੍ਵਲਤ੍ਤਨਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਉਪੇਨ੍ਦ੍ਰੇਨ੍ਦ੍ਰਯਮਾਦਿਦੇਵਾਨਾਮਙ੍ਗਰਕ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਟ੍ਟਸਪ੍ਰਾਸਪਰਸ਼ੁਗਦਾਦ੍ਯਾਯੁਧਸ਼ੋਭਿਤਾਯ ਨਮਃ । ੬੦ ।

ॐ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦਿਦੇਵਦੁਸ਼੍ਪ੍ਰੇਕ੍ਸ਼੍ਯਪ੍ਰਭਾਸ਼ੁਮ੍ਭਤ੍ਕੀਰੀਟਧਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੂਸ਼੍ਮਾਣ੍ਡਗ੍ਰਹਭੇਤਾਲਮਾਰੀਗਣਵਿਭਞ੍ਜਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕ੍ਰੀਡਾਕਨ੍ਦੁਕਿਤਾਦਣ੍ਡਭਾਣ੍ਡਕੋਟੀਵਿਰਾਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਰਣਾਗਤਵੈਕੁਣ੍ਠਬ੍ਰਹ੍ਮੇਨ੍ਦ੍ਰਾਮਰਰਕ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯੋਗੀਨ੍ਦ੍ਰਹਤ੍ਪਯੋਜਾਤਮਹਾਭਾਸ੍ਕਰਮਣ੍ਡਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਦੇਵਸ਼ਿਰੋਰਤ੍ਨਸਙ੍ਘਸ਼੍ਟਮਣਿਪਾਦੁਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰੈਵੇਯਹਾਰਕੇਯੂਰਕਾਞ੍ਚੀਕਟਕਭੂਸ਼ਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਾਗਤੀਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਕ੍ਸ਼ਹਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਹ੍ਨਿਜਿਹ੍ਵਾਨਿਕਨ੍ਤਨਾਯ ਨਮਃ । ੭੦ ।

ॐ ਸਹਸ੍ਰਬਾਹਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਯਾਹ੍ਵਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਕ੍ਤਲੋਕਾਰਾਤਿ ਤੀਕ੍ਸ਼੍ਣਵਿਲੋਚਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਰੁਣ੍ਯਾਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਰ੍ਵਿਤਾਸੁਰਦਰ੍ਪਹਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਮ੍ਪਤ੍ਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਦਾਨਨ੍ਦਾਯ ਨਮਃ । ੮੦ ।

ॐ ਸਰ੍ਵਾਭੀਸ਼੍ਟਫਲਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨੂਪੁਰਾਲਙ੍ਕਤਪਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵ੍ਯਾਲਯਜ੍ਞੋਪਵੀਤਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਗਨੇਤ੍ਰਹਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੀਰ੍ਘਬਾਹਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਬਨ੍ਧਵਿਮੋਚਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤੇਜੋਮਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਵਚਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਗੁਸ਼੍ਮਸ਼੍ਰੁਵਿਲੁਮ੍ਪਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਜ੍ਞਪੂਰੁਸ਼ਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਘ੍ਨਾਯ ਨਮਃ । ੯੦ ।

ॐ ਯਜ੍ਞਾਰਣ੍ਯਦਵਾਨਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਕ੍ਤੈਕਵਤ੍ਸਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਗਵਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਲਭਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਧਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਾਨ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਕਲਾਗਮਸ਼ੋਭਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭੁਕ੍ਤਿਮੁਕ੍ਤਿਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ । ੧੦੦ ।

ॐ ਦੇਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਵ੍ਯਾਧਿਨਿਵਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਕਾਲਮਤ੍ਯੁਸਂਹਰ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਲਮਤ੍ਯੁਭਯਙ੍ਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਹਾਕਰ੍ਸ਼ਣਨਿਰ੍ਬਨ੍ਧਮਾਰਣੋਚ੍ਚਾਟਨਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਤਨ੍ਤ੍ਰਵਿਨਿਰ੍ਬਨ੍ਧਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਮਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਾਤ੍ਪਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਵਮਨ੍ਤ੍ਰਯਨ੍ਤ੍ਰਤਨ੍ਤ੍ਰਾਘਪਰਿਪਾਲਨਤਤ੍ਪਰਾਯ ਨਮਃ । ੧੦੯ ।
ਸ਼੍ਰੀ ਵੀਰਭਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਵਾਯੁਪੁਰਾਣੇ ਹਯਗ੍ਰੀਵਾਵਤਾਰਵਿਰਚਿਤਾ
ਸ਼੍ਰੀਵੀਰਭਦ੍ਰਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ਸਮਾਪਤਾ ।

Also Read 108 Names of Shri Virabhadra:

108 Names of Sri Veerabhadra Swamy | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Veerabhadra Swamy | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top