Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Venkateshvara’s 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Sri Venkateshwara’s Ashtottarashata Namavali 2 Lyrics in English:

॥ srivenkatesastottarasatanamavali 2 ॥

Om sri venkatesaya namah ।
Om sesadrinilayaya namah ।
Om vrsaddrggocaraya namah ।
Om visnave namah ।
Om sadanjanagirisaya namah ।
Om vrsadripataye namah ।
Om meruputragirisaya namah ।
Om sarasvamitatijuse namah ।
Om kumarakalpasevyaya namah ।
Om vajridrgvisayaya namah । 10 ।

Om suvarcalasutanyastasenapatyabharaya namah ।
Om ramaya namah ।
Om padmanabhaya namah ।
Om sadavayustutaya namah ।
Om tyaktavaikunthalokaya namah ।
Om girikunjaviharine namah ।
Om haricandanagotrendrasvamine namah ।
Om sankharajanyanetrabjavisayaya namah ।
Om vasuparicaratratre namah ।
Om krsnaya namah । 20 ।

Om abdhikanyaparisvaktavaksase namah ।
Om venkataya namah ।
Om sanakadimahayogipujitaya namah ।
Om devajitpramukhanantadaityasanghapranasine namah ।
Om svetadvipavasanmuktapujitanghriyugaya namah ।
Om sesaparvatarupatvaprakasanaparaya namah । prasasanaparaya
Om sanusthapitatarksyaya namah ।
Om tarksyacalanivasine namah ।
Om mayamudhavimanaya namah ।
Om garudaskandhavasine namah । 30 ।

Om anantacaranaya namah ।
Om anantasirase namah ।
Om anataksaya namah ।
Om srisailanilayaya namah ।
Om damodaraya namah ।
Om nilameghatibhaya namah ।
Om brahmadidevadurdarsavisvarupaya namah ।
Om vaikunthagatasaddhemavimanantargataya namah ।
Om agastyabhyarcitasesajanadrggocaraya namah ।
Om vasudevaya namah । 40 ।

Om haraye namah ।
Om tirthapancakavasine namah ।
Om vamadevapriyaya namah ।
Om janakestapradaya namah ।
Om markandeyamahatirthajatapunyapradaya namah ।
Om vakpatibrahmadatre namah ।
Om candralavanyadayine namah ।
Om narayananagesaya namah ।
Om brahmaklrptotsavaya namah ।
Om sankhacakravaranamralasatkaratalaya namah । 50 ।

Om dravanmrgamadasaktavigrahaya namah ।
Om kesavaya namah ।
Om nityayauvanamurtaye namah ।
Om arthitarthapradatre namah ।
Om visvatirthaghaharine namah ।
Om tirthasvamisarasnatamanujabistadayine namah ।
Om kumaradharikavasaskandabhistapradayine namah ।
Om janudaghnasamudbhutapotrine namah ।
Om kurmamurtaye namah ।
Om kinnaradvandvasapantapradatre namah । 60 ।

Om vibhave namah ।
Om vaikhanasamunisresthapujitaya namah ।
Om simhacalanivasaya namah ।
Om srimannarayanaya namah ।
Om sadbhaktanilakantharcyanrsimhaya namah ।
Om kumudaksaganasresthasenapatyapradaya namah ।
Om durmedhapranahantre namah ।
Om sridharaya namah ।
Om ksatriyantakaramaya namah ।
Om matsyarupaya namah । 70 ।

Om pandavariprahartre namah ।
Om srikaraya namah ।
Om upatyakapradesasthasankaradhyatamurtaye namah ।
Om rukmabjasarasikulalaksmikrtatapasvine namah ।
Om lasallaksmikarambhojadattakahlakasrje namah ।
Om salagramanivasaya namah ।
Om sukadrggocaraya namah ।
Om narayanarthitasesajanadrgvisayaya namah ।
Om mrgayarasikaya namah ।
Om vrsabhasuraharine namah । 80 ।

Om anjanagotrapataye namah ।
Om vrsabhacalavasine namah ।
Om anjanasutadatre namah ।
Om madhaviyaghaharine namah ।
Om priyangupriyabhaksaya namah ।
Om svetakolaparaya namah ।
Om niladhenupayodharasekadehodbhavaya namah ।
Om sankarapriyamitraya namah ।
Om colaputrapriyaya namah ।
Om sudharminisucaitanyapradatre namah । 90 ।

Om madhughatine namah ।
Om krsnakhyavipravedantadesikatvapradaya namah ।
Om varahacalanathaya namah ।
Om balabhadraya namah ।
Om trivikramaya namah ।
Om mahate namah ।
Om hrsikesaya namah ।
Om acyutaya namah ।
Om niladrinilayaya namah ।
Om ksirabdhinathaya namah । 100 ।

Om vaikunthacalavasine namah ।
Om mukundaya namah ।
Om anantaya namah ।
Om virincabhyarthitanitasaumyarupaya namah ।
Om suvarnamukharisnatamanujabhistadayine namah ।
Om halayudhajagattirthasamantaphaladayine namah ।
Om govindaya namah ।
Om srinivasaya namah । 108 ।
iti varahapuranantargata
srivenkatesvarastottarasatanamavalih samapta ॥

Also Read Venkateshwara’s 108 Names 2:

108 Names of Sri Venkateshvara’s 2 | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Venkateshvara’s 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top