Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Venkateshvara’s 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Sri Venkateshwara’s Ashtottarashata Namavali 2 Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਵੇਙ੍ਕਟੇਸ਼ਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲੀ ੨ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਵੇਙ੍ਕਟੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ੇਸ਼ਾਦ੍ਰਿਨਿਲਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਸ਼ਦ੍ਦਗ੍ਗੋਚਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸ਼੍ਣਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਦਞ੍ਜਨਗਿਰੀਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਸ਼ਾਦ੍ਰਿਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੇਰੁਪੁਤ੍ਰਗਿਰੀਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰਸ੍ਵਾਮਿਤਟੀਜੁਸ਼ੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੁਮਾਰਕਲ੍ਪਸੇਵ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਜ੍ਰਿਦਗ੍ਵਿਸ਼ਯਾਯ ਨਮਃ । ੧੦ ।

ॐ ਸੁਵਰ੍ਚਲਾਸੁਤਨ੍ਯਸ੍ਤਸੇਨਾਪਤ੍ਯਭਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਦ੍ਮਨਾਭਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਦਾਵਾਯੁਸ੍ਤੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਯਕ੍ਤਵੈਕੁਣ੍ਠਲੋਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਿਰਿਕੁਞ੍ਜਵਿਹਾਰਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਰਿਚਨ੍ਦਨਗੋਤ੍ਰੇਨ੍ਦ੍ਰਸ੍ਵਾਮਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਙ੍ਖਰਾਜਨ੍ਯਨੇਤ੍ਰਾਬ੍ਜਵਿਸ਼ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਸੂਪਰਿਚਰਤ੍ਰਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਸ਼੍ਣਾਯ ਨਮਃ । ੨੦ ।

ॐ ਅਬ੍ਧਿਕਨ੍ਯਾਪਰਿਸ਼੍ਵਕ੍ਤਵਕ੍ਸ਼ਸੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੇਙ੍ਕਟਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਨਕਾਦਿਮਹਾਯੋਗਿਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੇਵਜਿਤ੍ਪ੍ਰਮੁਖਾਨਨ੍ਤਦੈਤ੍ਯਸਙ੍ਘਪ੍ਰਣਾਸ਼ਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਵੇਤਦ੍ਵੀਪਵਸਨ੍ਮੁਕ੍ਤਪੂਜਿਤਾਙ੍ਘ੍ਰਿਯੁਗਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ੇਸ਼ਪਰ੍ਵਤਰੂਪਤ੍ਵਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਪਰਾਯ ਨਮਃ । ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਪਰਾਯ
ॐ ਸਾਨੁਸ੍ਥਾਪਿਤਤਾਰ੍ਕ੍ਸ਼੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਾਰ੍ਕ੍ਸ਼੍ਯਾਚਲਨਿਵਾਸਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਾਯਾਮੂਢਵਿਮਾਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਰੁਡਸ੍ਕਨ੍ਧਵਾਸਿਨੇ ਨਮਃ । ੩੦ ।

ॐ ਅਨਨ੍ਤਚਰਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਨਨ੍ਤਸ਼ਿਰਸੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਨਤਾਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ੈਲਨਿਲਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਾਮੋਦਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨੀਲਮੇਘਤਿਭਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦਿਦੇਵਦੁਰ੍ਦਰ੍ਸ਼ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੈਕੁਣ੍ਠਾਗਤਸਦ੍ਧੇਮਵਿਮਾਨਾਨ੍ਤਰ੍ਗਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਗਸ੍ਤ੍ਯਾਭ੍ਯਰ੍ਚਿਤਸ਼ੇਸ਼ਜਨਦਗ੍ਗੋਚਰਾਯ ਨਮਃ ,
ॐ ਵਾਸੁਦੇਵਾਯ ਨਮਃ । ੪੦ ।

ॐ ਹਰਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਤੀਰ੍ਥਪਞ੍ਚਕਵਾਸਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਾਮਦੇਵਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਨਕੇਸ਼੍ਟਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਾਰ੍ਕਣ੍ਡੇਯਮਹਾਤੀਰ੍ਥਜਾਤਪੁਣ੍ਯਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਾਕ੍ਪਤਿਬ੍ਰਹ੍ਮਦਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਨ੍ਦ੍ਰਲਾਵਣ੍ਯਦਾਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਰਾਯਣਨਗੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਬ੍ਰਹ੍ਮਕ੍ਲਪ੍ਤੋਤ੍ਸਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਙ੍ਖਚਕ੍ਰਵਰਾਨਮ੍ਰਲਸਤ੍ਕਰਤਲਾਯ ਨਮਃ । ੫੦ ।

ॐ ਦ੍ਰਵਨ੍ਮਗਮਦਾਸਕ੍ਤਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੇਸ਼ਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਤ੍ਯਯੌਵਨਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਰ੍ਥਿਤਾਰ੍ਥਪ੍ਰਦਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸ਼੍ਵਤੀਰ੍ਥਾਘਹਾਰਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਤੀਰ੍ਥਸ੍ਵਾਮਿਸਰਸ੍ਨਾਤਮਨੁਜਾਬੀਸ਼੍ਟਦਾਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੁਮਾਰਧਾਰਿਕਾਵਾਸਸ੍ਕਨ੍ਦਾਭੀਸ਼੍ਟਪ੍ਰਦਾਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਾਨੁਦਘ੍ਨਸਮੁਦ੍ਭੂਤਪੋਤ੍ਰਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੂਰ੍ਮਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਿਨ੍ਨਰਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵਸ਼ਾਪਾਨ੍ਤਪ੍ਰਦਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ । ੬੦ ।

ॐ ਵਿਭਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੈਖਾਨਸਮੁਨਿਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਿਂਹਾਚਲਨਿਵਾਸਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਮਨ੍ਨਾਰਾਯਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਦ੍ਭਕ੍ਤਨੀਲਕਣ੍ਠਾਰ੍ਚ੍ਯਨਸਿਂਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੁਮੁਦਾਕ੍ਸ਼ਗਣਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਸੇਨਾਪਤ੍ਯਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੁਰ੍ਮੇਧਪ੍ਰਾਣਹਨ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਿਯਾਨ੍ਤਕਰਾਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਤ੍ਸ੍ਯਰੂਪਾਯ ਨਮਃ । ੭੦ ।

ॐ ਪਾਣ੍ਡਵਾਰਿਪ੍ਰਹਰ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਉਪਤ੍ਯਕਾਪ੍ਰਦੇਸ਼ਸ੍ਥਸ਼ਙ੍ਕਰਧ੍ਯਾਤਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਰੁਕ੍ਮਾਬ੍ਜਸਰਸੀਕੂਲਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਕਤਤਪਸ੍ਵਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਸਲ੍ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਕਰਾਮ੍ਭੋਜਦਤ੍ਤਕਹ੍ਲਾਕਸਜੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮਨਿਵਾਸਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ੁਕਦਗ੍ਗੋਚਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਰਾਯਣਾਰ੍ਥਿਤਾਸ਼ੇਸ਼ਜਨਦਗ੍ਵਿਸ਼ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਗਯਾਰਸਿਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਸ਼ਭਾਸੁਰਹਾਰਿਣੇ ਨਮਃ । ੮੦ ।

ॐ ਅਞ੍ਜਨਾਗੋਤ੍ਰਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਸ਼ਭਾਚਲਵਾਸਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਞ੍ਜਨਾਸੁਤਦਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਾਧਵੀਯਾਘਹਾਰਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਿਯਙ੍ਗੁਪ੍ਰਿਯਭਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਵੇਤਕੋਲਪਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨੀਲਧੇਨੁਪਯੋਧਾਰਾਸੇਕਦੇਹੋਦ੍ਭਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਙ੍ਕਰਪ੍ਰਿਯਮਿਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚੋਲਪੁਤ੍ਰਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਧਰ੍ਮਿਣੀਸੁਚੈਤਨ੍ਯਪ੍ਰਦਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ । ੯੦ ।

ॐ ਮਧੁਘਾਤਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਸ਼੍ਣਾਖ੍ਯਵਿਪ੍ਰਵੇਦਾਨ੍ਤਦੇਸ਼ਿਕਤ੍ਵਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਰਾਹਾਚਲਨਾਥਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਬਲਭਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਰਿਵਿਕ੍ਰਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਸ਼ੀਕੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਚ੍ਯੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨੀਲਾਦ੍ਰਿਨਿਲਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕ੍ਸ਼ੀਰਾਬ੍ਧਿਨਾਥਾਯ ਨਮਃ । ੧੦੦ ।

ॐ ਵੈਕੁਣ੍ਠਾਚਲਵਾਸਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੁਕੁਨ੍ਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਨਨ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਰਿਞ੍ਚਾਭ੍ਯਰ੍ਥਿਤਾਨੀਤਸੌਮ੍ਯਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਵਰ੍ਣਮੁਖਰੀਸ੍ਨਾਤਮਨੁਜਾਭੀਸ਼੍ਟਦਾਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਲਾਯੁਧਜਗਤ੍ਤੀਰ੍ਥਸਮਨ੍ਤਫਲਦਾਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਵਿਨ੍ਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਾਯ ਨਮਃ । ੧੦੮ ।
ਇਤਿ ਵਰਾਹਪੁਰਾਣਾਨ੍ਤਰ੍ਗਤ
ਸ਼੍ਰੀਵੇਙ੍ਕਟੇਸ਼੍ਵਰਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ਸਮਾਪ੍ਤਾ ॥

Also Read Venkateshwara’s 108 Names 2:

108 Names of Sri Venkateshvara’s 2 | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Venkateshvara’s 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top