Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Venkateshvara’s 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Sri Venkateshwara’s Ashtottarashata Namavali 2 Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ 2 ॥

ಓಂ ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೇಷಾದ್ರಿನಿಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃಷದ್ದೃಗ್ಗೋಚರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಂಜನಗಿರೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃಷಾದ್ರಿಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೇರುಪುತ್ರಗಿರೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರಸ್ವಾಮಿತಟೀಜುಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಮಾರಕಲ್ಪಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಜ್ರಿದೃಗ್ವಿಷಯಾಯ ನಮಃ । 10 ।

ಓಂ ಸುವರ್ಚಲಾಸುತನ್ಯಸ್ತಸೇನಾಪತ್ಯಭರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾವಾಯುಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ಯಕ್ತವೈಕುಂಠಲೋಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಿರಿಕುಂಜವಿಹಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿಚನ್ದನಗೋತ್ರೇನ್ದ್ರಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಖರಾಜನ್ಯನೇತ್ರಾಬ್ಜವಿಷಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸೂಪರಿಚರತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ಅಬ್ಧಿಕನ್ಯಾಪರಿಷ್ವಕ್ತವಕ್ಷಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇಂಕಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನಕಾದಿಮಹಾಯೋಗಿಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಜಿತ್ಪ್ರಮುಖಾನನ್ತದೈತ್ಯಸಂಘಪ್ರಣಾಶಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ವೇತದ್ವೀಪವಸನ್ಮುಕ್ತಪೂಜಿತಾಂಘ್ರಿಯುಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೇಷಪರ್ವತರೂಪತ್ವಪ್ರಕಾಶನಪರಾಯ ನಮಃ । ಪ್ರಶಾಸನಪರಾಯ
ಓಂ ಸಾನುಸ್ಥಾಪಿತತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಾಚಲನಿವಾಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಯಾಮೂಢವಿಮಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರುಡಸ್ಕನ್ಧವಾಸಿನೇ ನಮಃ । 30 ।

ಓಂ ಅನನ್ತಚರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನನ್ತಶಿರಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನತಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಶೈಲನಿಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾಮೋದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀಲಮೇಘತಿಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವದುರ್ದರ್ಶವಿಶ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಕುಂಠಾಗತಸದ್ಧೇಮವಿಮಾನಾನ್ತರ್ಗತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಗಸ್ತ್ಯಾಭ್ಯರ್ಚಿತಶೇಷಜನದೃಗ್ಗೋಚರಾಯ ನಮಃ ,
ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೀರ್ಥಪಂಚಕವಾಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಮದೇವಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನಕೇಷ್ಟಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಮಹಾತೀರ್ಥಜಾತಪುಣ್ಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಕ್ಪತಿಬ್ರಹ್ಮದಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಲಾವಣ್ಯದಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಾಯಣನಗೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಲೃಪ್ತೋತ್ಸವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಖಚಕ್ರವರಾನಮ್ರಲಸತ್ಕರತಲಾಯ ನಮಃ । 50 ।

ಓಂ ದ್ರವನ್ಮೃಗಮದಾಸಕ್ತವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಯೌವನಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರ್ಥಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವತೀರ್ಥಾಘಹಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೀರ್ಥಸ್ವಾಮಿಸರಸ್ನಾತಮನುಜಾಬೀಷ್ಟದಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಮಾರಧಾರಿಕಾವಾಸಸ್ಕನ್ದಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾನುದಘ್ನಸಮುದ್ಭೂತಪೋತ್ರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೂರ್ಮಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಿನ್ನರದ್ವನ್ದ್ವಶಾಪಾನ್ತಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ವಿಭವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಖಾನಸಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿಂಹಾಚಲನಿವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದ್ಭಕ್ತನೀಲಕಂಠಾರ್ಚ್ಯನೃಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಮುದಾಕ್ಷಗಣಶ್ರೇಷ್ಠಸೇನಾಪತ್ಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಮೇಧಪ್ರಾಣಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾನ್ತಕರಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮತ್ಸ್ಯರೂಪಾಯ ನಮಃ । 70 ।

ಓಂ ಪಾಂಡವಾರಿಪ್ರಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಪತ್ಯಕಾಪ್ರದೇಶಸ್ಥಶಂಕರಧ್ಯಾತಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರುಕ್ಮಾಬ್ಜಸರಸೀಕೂಲಲಕ್ಷ್ಮೀಕೃತತಪಸ್ವಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಸಲ್ಲಕ್ಷ್ಮೀಕರಾಮ್ಭೋಜದತ್ತಕಹ್ಲಾಕಸೃಜೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಲಗ್ರಾಮನಿವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಕದೃಗ್ಗೋಚರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಾಯಣಾರ್ಥಿತಾಶೇಷಜನದೃಗ್ವಿಷಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃಗಯಾರಸಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃಷಭಾಸುರಹಾರಿಣೇ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ಅಂಜನಾಗೋತ್ರಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃಷಭಾಚಲವಾಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಂಜನಾಸುತದಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಧವೀಯಾಘಹಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಿಯಂಗುಪ್ರಿಯಭಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ವೇತಕೋಲಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀಲಧೇನುಪಯೋಧಾರಾಸೇಕದೇಹೋದ್ಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಕರಪ್ರಿಯಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚೋಲಪುತ್ರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಧರ್ಮಿಣೀಸುಚೈತನ್ಯಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ । 90 ।

ಓಂ ಮಧುಘಾತಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಖ್ಯವಿಪ್ರವೇದಾನ್ತದೇಶಿಕತ್ವಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಾಹಾಚಲನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲಭದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೃಷೀಕೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀಲಾದ್ರಿನಿಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿನಾಥಾಯ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ವೈಕುಂಠಾಚಲವಾಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಕುನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರಿಂಚಾಭ್ಯರ್ಥಿತಾನೀತಸೌಮ್ಯರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುವರ್ಣಮುಖರೀಸ್ನಾತಮನುಜಾಭೀಷ್ಟದಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಲಾಯುಧಜಗತ್ತೀರ್ಥಸಮನ್ತಫಲದಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋವಿನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ನಮಃ । 108 ।
ಇತಿ ವರಾಹಪುರಾಣಾನ್ತರ್ಗತ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ್ವರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ॥

Also Read Venkateshwara’s 108 Names 2:

108 Names of Sri Venkateshvara’s 2 | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Venkateshvara’s 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top