Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Venkateshvara’s 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Sri Venkateshwara’s Ashtottarashata Namavali 2 Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીવેઙ્કટેશાષ્ટોત્તરશતનામાવલી ૨ ॥

ૐ શ્રી વેઙ્કટેશાય નમઃ ।
ૐ શેષાદ્રિનિલયાય નમઃ ।
ૐ વૃષદ્દૃગ્ગોચરાય નમઃ ।
ૐ વિષ્ણવે નમઃ ।
ૐ સદઞ્જનગિરીશાય નમઃ ।
ૐ વૃષાદ્રિપતયે નમઃ ।
ૐ મેરુપુત્રગિરીશાય નમઃ ।
ૐ સરસ્વામિતટીજુષે નમઃ ।
ૐ કુમારકલ્પસેવ્યાય નમઃ ।
ૐ વજ્રિદૃગ્વિષયાય નમઃ । ૧૦ ।

ૐ સુવર્ચલાસુતન્યસ્તસેનાપત્યભરાય નમઃ ।
ૐ રમાય નમઃ ।
ૐ પદ્મનાભાય નમઃ ।
ૐ સદાવાયુસ્તુતાય નમઃ ।
ૐ ત્યક્તવૈકુણ્ઠલોકાય નમઃ ।
ૐ ગિરિકુઞ્જવિહારિણે નમઃ ।
ૐ હરિચન્દનગોત્રેન્દ્રસ્વામિને નમઃ ।
ૐ શઙ્ખરાજન્યનેત્રાબ્જવિષયાય નમઃ ।
ૐ વસૂપરિચરત્રાત્રે નમઃ ।
ૐ કૃષ્ણાય નમઃ । ૨૦ ।

ૐ અબ્ધિકન્યાપરિષ્વક્તવક્ષસે નમઃ ।
ૐ વેઙ્કટાય નમઃ ।
ૐ સનકાદિમહાયોગિપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ દેવજિત્પ્રમુખાનન્તદૈત્યસઙ્ઘપ્રણાશિને નમઃ ।
ૐ શ્વેતદ્વીપવસન્મુક્તપૂજિતાઙ્ઘ્રિયુગાય નમઃ ।
ૐ શેષપર્વતરૂપત્વપ્રકાશનપરાય નમઃ । પ્રશાસનપરાય
ૐ સાનુસ્થાપિતતાર્ક્ષ્યાય નમઃ ।
ૐ તાર્ક્ષ્યાચલનિવાસિને નમઃ ।
ૐ માયામૂઢવિમાનાય નમઃ ।
ૐ ગરુડસ્કન્ધવાસિને નમઃ । ૩૦ ।

ૐ અનન્તચરણાય નમઃ ।
ૐ અનન્તશિરસે નમઃ ।
ૐ અનતાક્ષાય નમઃ ।
ૐ શ્રીશૈલનિલયાય નમઃ ।
ૐ દામોદરાય નમઃ ।
ૐ નીલમેઘતિભાય નમઃ ।
ૐ બ્રહ્માદિદેવદુર્દર્શવિશ્વરૂપાય નમઃ ।
ૐ વૈકુણ્ઠાગતસદ્ધેમવિમાનાન્તર્ગતાય નમઃ ।
ૐ અગસ્ત્યાભ્યર્ચિતશેષજનદૃગ્ગોચરાય નમઃ ,
ૐ વાસુદેવાય નમઃ । ૪૦ ।

ૐ હરયે નમઃ ।
ૐ તીર્થપઞ્ચકવાસિને નમઃ ।
ૐ વામદેવપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ જનકેષ્ટપ્રદાય નમઃ ।
ૐ માર્કણ્ડેયમહાતીર્થજાતપુણ્યપ્રદાય નમઃ ।
ૐ વાક્પતિબ્રહ્મદાત્રે નમઃ ।
ૐ ચન્દ્રલાવણ્યદાયિને નમઃ ।
ૐ નારાયણનગેશાય નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મક્લૃપ્તોત્સવાય નમઃ ।
ૐ શઙ્ખચક્રવરાનમ્રલસત્કરતલાય નમઃ । ૫૦ ।

ૐ દ્રવન્મૃગમદાસક્તવિગ્રહાય નમઃ ।
ૐ કેશવાય નમઃ ।
ૐ નિત્યયૌવનમૂર્તયે નમઃ ।
ૐ અર્થિતાર્થપ્રદાત્રે નમઃ ।
ૐ વિશ્વતીર્થાઘહારિણે નમઃ ।
ૐ તીર્થસ્વામિસરસ્નાતમનુજાબીષ્ટદાયિને નમઃ ।
ૐ કુમારધારિકાવાસસ્કન્દાભીષ્ટપ્રદાયિને નમઃ ।
ૐ જાનુદઘ્નસમુદ્ભૂતપોત્રિણે નમઃ ।
ૐ કૂર્મમૂર્તયે નમઃ ।
ૐ કિન્નરદ્વન્દ્વશાપાન્તપ્રદાત્રે નમઃ । ૬૦ ।

ૐ વિભવે નમઃ ।
ૐ વૈખાનસમુનિશ્રેષ્ઠપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ સિંહાચલનિવાસાય નમઃ ।
ૐ શ્રીમન્નારાયણાય નમઃ ।
ૐ સદ્ભક્તનીલકણ્ઠાર્ચ્યનૃસિંહાય નમઃ ।
ૐ કુમુદાક્ષગણશ્રેષ્ઠસેનાપત્યપ્રદાય નમઃ ।
ૐ દુર્મેધપ્રાણહન્ત્રે નમઃ ।
ૐ શ્રીધરાય નમઃ ।
ૐ ક્ષત્રિયાન્તકરામાય નમઃ ।
ૐ મત્સ્યરૂપાય નમઃ । ૭૦ ।

ૐ પાણ્ડવારિપ્રહર્ત્રે નમઃ ।
ૐ શ્રીકરાય નમઃ ।
ૐ ઉપત્યકાપ્રદેશસ્થશઙ્કરધ્યાતમૂર્તયે નમઃ ।
ૐ રુક્માબ્જસરસીકૂલલક્ષ્મીકૃતતપસ્વિને નમઃ ।
ૐ લસલ્લક્ષ્મીકરામ્ભોજદત્તકહ્લાકસૃજે નમઃ ।
ૐ સાલગ્રામનિવાસાય નમઃ ।
ૐ શુકદૃગ્ગોચરાય નમઃ ।
ૐ નારાયણાર્થિતાશેષજનદૃગ્વિષયાય નમઃ ।
ૐ મૃગયારસિકાય નમઃ ।
ૐ વૃષભાસુરહારિણે નમઃ । ૮૦ ।

ૐ અઞ્જનાગોત્રપતયે નમઃ ।
ૐ વૃષભાચલવાસિને નમઃ ।
ૐ અઞ્જનાસુતદાત્રે નમઃ ।
ૐ માધવીયાઘહારિણે નમઃ ।
ૐ પ્રિયઙ્ગુપ્રિયભક્ષાય નમઃ ।
ૐ શ્વેતકોલપરાય નમઃ ।
ૐ નીલધેનુપયોધારાસેકદેહોદ્ભવાય નમઃ ।
ૐ શઙ્કરપ્રિયમિત્રાય નમઃ ।
ૐ ચોલપુત્રપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ સુધર્મિણીસુચૈતન્યપ્રદાત્રે નમઃ । ૯૦ ।

ૐ મધુઘાતિને નમઃ ।
ૐ કૃષ્ણાખ્યવિપ્રવેદાન્તદેશિકત્વપ્રદાય નમઃ ।
ૐ વરાહાચલનાથાય નમઃ ।
ૐ બલભદ્રાય નમઃ ।
ૐ ત્રિવિક્રમાય નમઃ ।
ૐ મહતે નમઃ ।
ૐ હૃષીકેશાય નમઃ ।
ૐ અચ્યુતાય નમઃ ।
ૐ નીલાદ્રિનિલયાય નમઃ ।
ૐ ક્ષીરાબ્ધિનાથાય નમઃ । ૧૦૦ ।

ૐ વૈકુણ્ઠાચલવાસિને નમઃ ।
ૐ મુકુન્દાય નમઃ ।
ૐ અનન્તાય નમઃ ।
ૐ વિરિઞ્ચાભ્યર્થિતાનીતસૌમ્યરૂપાય નમઃ ।
ૐ સુવર્ણમુખરીસ્નાતમનુજાભીષ્ટદાયિને નમઃ ।
ૐ હલાયુધજગત્તીર્થસમન્તફલદાયિને નમઃ ।
ૐ ગોવિન્દાય નમઃ ।
ૐ શ્રીનિવાસાય નમઃ । ૧૦૮ ।
ઇતિ વરાહપુરાણાન્તર્ગત
શ્રીવેઙ્કટેશ્વરાષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ સમાપ્તા ॥

Also Read Venkateshwara’s 108 Names 2:

108 Names of Sri Venkateshvara’s 2 | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Venkateshvara’s 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top