Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Pancharatna / Advaita Pancharatnam Lyrics in English

Advaita Pancharatnam Lyrics in English

216 Views

advaita pañcaratnam Lyrics in English:

॥ srīh ॥

naham deho nendriyanyantarango
nahankarah pranavargo na buddhih ।
darapatyaksetravittadidurah
saksī nityah pratyagatma sivo’ham ॥ 1 ॥

rajjvajnanadbhati rajjau yathahih
svatmajnanadatmano jīvabhavah ।
aptoktya’hibhrantinaso sa rajju-
rjīvo naham desikoktya sivo’ham ॥ 2 ॥

abhatīdam visvamatmanyasatyam
satyajnananandarupe vimohat ।
nidramohatsvapnavattanna satyam
suddhah purno nitya ekah sivo’ham ॥ 3 ॥

naham jato na pravṛddho na nasṭo
dehasyoktah prakṛtah sarvadharmah ।
kartṛtvadiscinmayasyasti naham-
karasyaiva hyatmano me sivo’ham ॥ 4 ॥

matto nanyatkincidatrasti visvam
satyam bahyam vastu mayopaklṛptam ।
adarsantarbhasamanasya tulyam
mayyadvaite bhati tasmacchivo’ham ॥ 5 ॥

iti srīmatparamahamsaparivrajakacaryasya
srīgovindabhagavatpujyapadasisyasya
srīmacchankarabhagavatah kṛtau
advaita pancaratnam sampurnam ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *