Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Pancharatna

Advaita Pancharatnam Lyrics in Tamil

அத்³வைத பஞ்சரத்நம் Lyrics in Tamil: ॥ ஶ்ரீ: ॥ நாஹம் தே³ஹோ நேந்த்³ரியாண்யந்தரங்கோ³ நாஹங்கார: ப்ராணவர்கோ³ ந பு³த்³தி:⁴ । தா³ராபத்யக்ஷேத்ரவித்தாதி³தூ³ர: ஸாக்ஷீ நித்ய: ப்ரத்யகா³த்மா ஶிவோঽஹம் ॥ 1 ॥ ரஜ்ஜ்வஜ்ஞாநாத்³பா⁴தி ரஜ்ஜௌ யதா²ஹி: ஸ்வாத்மாஜ்ஞாநாதா³த்மநோ ஜீவபா⁴வ: । ஆப்தோக்த்யாঽஹிப்⁴ராந்திநாஶோ ஸ ரஜ்ஜு- ர்ஜீவோ நாஹம் தே³ஶிகோக்த்யா ஶிவோঽஹம் ॥ 2 ॥ ஆபா⁴தீத³ம் விஶ்வமாத்மந்யஸத்யம் ஸத்யஜ்ஞாநாநந்த³ரூபே விமோஹாத் । நித்³ராமோஹாத்ஸ்வப்நவத்தந்ந ஸத்யம் ஶுத்³த:⁴ பூர்ணோ நித்ய ஏக: ஶிவோঽஹம் ॥ 3 ॥ […]

Advaita Pancharatnam Lyrics in Telugu

అద్వైత పఞ్చరత్నమ్ Lyrics in Telugu: ॥ శ్రీః ॥ నాహం దేహో నేన్ద్రియాణ్యన్తరఙ్గో నాహఙ్కారః ప్రాణవర్గో న బుద్ధిః । దారాపత్యక్షేత్రవిత్తాదిదూరః సాక్షీ నిత్యః ప్రత్యగాత్మా శివోఽహమ్ ॥ ౧ ॥ రజ్జ్వజ్ఞానాద్భాతి రజ్జౌ యథాహిః స్వాత్మాజ్ఞానాదాత్మనో జీవభావః । ఆప్తోక్త్యాఽహిభ్రాన్తినాశో స రజ్జు- ర్జీవో నాహం దేశికోక్త్యా శివోఽహమ్ ॥ ౨ ॥ ఆభాతీదం విశ్వమాత్మన్యసత్యమ్ సత్యజ్ఞానానన్దరూపే విమోహాత్ । నిద్రామోహాత్స్వప్నవత్తన్న సత్యమ్ శుద్ధః పూర్ణో నిత్య ఏకః శివోఽహమ్ ॥ ౩ ॥ […]

Advaita Pancharatnam Lyrics in Oriya

ଅଦ୍ଵୈତ ପଞ୍ଚରତ୍ନମ୍ Lyrics in Oriya: ॥ ଶ୍ରୀଃ ॥ ନାହଂ ଦେହୋ ନେନ୍ଦ୍ରିୟାଣ୍ୟନ୍ତରଙ୍ଗୋ ନାହଙ୍କାରଃ ପ୍ରାଣଵର୍ଗୋ ନ ବୁଦ୍ଧିଃ । ଦାରାପତ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରଵିତ୍ତାଦିଦୂରଃ ସାକ୍ଷୀ ନିତ୍ୟଃ ପ୍ରତ୍ୟଗାତ୍ମା ଶିଵୋଽହମ୍ ॥ ୧ ॥ ରଜ୍ଜ୍ଵଜ୍ଞାନାଦ୍ଭାତି ରଜ୍ଜୌ ୟଥାହିଃ ସ୍ଵାତ୍ମାଜ୍ଞାନାଦାତ୍ମନୋ ଜୀଵଭାଵଃ । ଆପ୍ତୋକ୍ତ୍ୟାଽହିଭ୍ରାନ୍ତିନାଶୋ ସ ରଜ୍ଜୁ- ର୍ଜୀଵୋ ନାହଂ ଦେଶିକୋକ୍ତ୍ୟା ଶିଵୋଽହମ୍ ॥ ୨ ॥ ଆଭାତୀଦଂ ଵିଶ୍ଵମାତ୍ମନ୍ୟସତ୍ୟମ୍ ସତ୍ୟଜ୍ଞାନାନନ୍ଦରୂପେ ଵିମୋହାତ୍ । ନିଦ୍ରାମୋହାତ୍ସ୍ଵପ୍ନଵତ୍ତନ୍ନ ସତ୍ୟମ୍ ଶୁଦ୍ଧଃ ପୂର୍ଣୋ ନିତ୍ୟ ଏକଃ ଶିଵୋଽହମ୍ ॥ ୩ ॥ […]

Advaita Pancharatnam Lyrics in Malayalam

അദ്വൈത പഞ്ചരത്നം Lyrics in Malayalam: ॥ ശ്രീഃ ॥ നാഹം ദേഹോ നേന്ദ്രിയാണ്യന്തരങ്ഗോ നാഹങ്കാരഃ പ്രാണവര്‍ഗോ ന ബുദ്ധിഃ । ദാരാപത്യക്ഷേത്രവിത്താദിദൂരഃ സാക്ഷീ നിത്യഃ പ്രത്യഗാത്മാ ശിവോഽഹം ॥ 1 ॥ രജ്ജ്വജ്ഞാനാദ്ഭാതി രജ്ജൌ യഥാഹിഃ സ്വാത്മാജ്ഞാനാദാത്മനോ ജീവഭാവഃ । ആപ്തോക്ത്യാഽഹിഭ്രാന്തിനാശോ സ രജ്ജു- ര്‍ജീവോ നാഹം ദേശികോക്ത്യാ ശിവോഽഹം ॥ 2 ॥ ആഭാതീദം വിശ്വമാത്മന്യസത്യം സത്യജ്ഞാനാനന്ദരൂപേ വിമോഹാത് । നിദ്രാമോഹാത്സ്വപ്നവത്തന്ന സത്യം ശുദ്ധഃ പൂര്‍ണോ നിത്യ ഏകഃ ശിവോഽഹം ॥ 3 ॥ […]

Advaita Pancharatnam Lyrics in Kannada

ಅದ್ವೈತ ಪಂಚರತ್ನಮ್ Lyrics in Kannada: ॥ ಶ್ರೀಃ ॥ ನಾಹಂ ದೇಹೋ ನೇನ್ದ್ರಿಯಾಣ್ಯನ್ತರಂಗೋ ನಾಹಂಕಾರಃ ಪ್ರಾಣವರ್ಗೋ ನ ಬುದ್ಧಿಃ । ದಾರಾಪತ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಿತ್ತಾದಿದೂರಃ ಸಾಕ್ಷೀ ನಿತ್ಯಃ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಾ ಶಿವೋಽಹಮ್ ॥ 1 ॥ ರಜ್ಜ್ವಜ್ಞಾನಾದ್ಭಾತಿ ರಜ್ಜೌ ಯಥಾಹಿಃ ಸ್ವಾತ್ಮಾಜ್ಞಾನಾದಾತ್ಮನೋ ಜೀವಭಾವಃ । ಆಪ್ತೋಕ್ತ್ಯಾಽಹಿಭ್ರಾನ್ತಿನಾಶೋ ಸ ರಜ್ಜು- ರ್ಜೀವೋ ನಾಹಂ ದೇಶಿಕೋಕ್ತ್ಯಾ ಶಿವೋಽಹಮ್ ॥ 2 ॥ ಆಭಾತೀದಂ ವಿಶ್ವಮಾತ್ಮನ್ಯಸತ್ಯಮ್ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾನನ್ದರೂಪೇ ವಿಮೋಹಾತ್ । ನಿದ್ರಾಮೋಹಾತ್ಸ್ವಪ್ನವತ್ತನ್ನ ಸತ್ಯಮ್ ಶುದ್ಧಃ ಪೂರ್ಣೋ ನಿತ್ಯ ಏಕಃ ಶಿವೋಽಹಮ್ ॥ 3 ॥ […]

Advaita Pancharatnam Lyrics in Punjabi

ਅਦ੍ਵੈਤ ਪਞ੍ਚਰਤ੍ਨਮ੍ Lyrics in Punjabi: ॥ ਸ਼੍ਰੀਃ ॥ ਨਾਹਂ ਦੇਹੋ ਨੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਾਣ੍ਯਨ੍ਤਰਙ੍ਗੋ ਨਾਹਙ੍ਕਾਰਃ ਪ੍ਰਾਣਵਰ੍ਗੋ ਨ ਬੁਦ੍ਧਿਃ । ਦਾਰਾਪਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਵਿਤ੍ਤਾਦਿਦੂਰਃ ਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਨਿਤ੍ਯਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਗਾਤ੍ਮਾ ਸ਼ਿਵੋऽਹਮ੍ ॥ ੧ ॥ ਰਜ੍ਜ੍ਵਜ੍ਞਾਨਾਦ੍ਭਾਤਿ ਰਜ੍ਜੌ ਯਥਾਹਿਃ ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਾਜ੍ਞਾਨਾਦਾਤ੍ਮਨੋ ਜੀਵਭਾਵਃ । ਆਪ੍ਤੋਕ੍ਤ੍ਯਾऽਹਿਭ੍ਰਾਨ੍ਤਿਨਾਸ਼ੋ ਸ ਰਜ੍ਜੁ- ਰ੍ਜੀਵੋ ਨਾਹਂ ਦੇਸ਼ਿਕੋਕ੍ਤ੍ਯਾ ਸ਼ਿਵੋऽਹਮ੍ ॥ ੨ ॥ ਆਭਾਤੀਦਂ ਵਿਸ਼੍ਵਮਾਤ੍ਮਨ੍ਯਸਤ੍ਯਮ੍ ਸਤ੍ਯਜ੍ਞਾਨਾਨਨ੍ਦਰੂਪੇ ਵਿਮੋਹਾਤ੍ । ਨਿਦ੍ਰਾਮੋਹਾਤ੍ਸ੍ਵਪ੍ਨਵਤ੍ਤਨ੍ਨ ਸਤ੍ਯਮ੍ ਸ਼ੁਦ੍ਧਃ ਪੂਰ੍ਣੋ ਨਿਤ੍ਯ ਏਕਃ ਸ਼ਿਵੋऽਹਮ੍ ॥ ੩ ॥ […]

Advaita Pancharatnam Lyrics in Gujarati

અદ્વૈત પઞ્ચરત્નમ્ Lyrics in Gujarati: ॥ શ્રીઃ ॥ નાહં દેહો નેન્દ્રિયાણ્યન્તરઙ્ગો નાહઙ્કારઃ પ્રાણવર્ગો ન બુદ્ધિઃ । દારાપત્યક્ષેત્રવિત્તાદિદૂરઃ સાક્ષી નિત્યઃ પ્રત્યગાત્મા શિવોઽહમ્ ॥ ૧ ॥ રજ્જ્વજ્ઞાનાદ્ભાતિ રજ્જૌ યથાહિઃ સ્વાત્માજ્ઞાનાદાત્મનો જીવભાવઃ । આપ્તોક્ત્યાઽહિભ્રાન્તિનાશો સ રજ્જુ- ર્જીવો નાહં દેશિકોક્ત્યા શિવોઽહમ્ ॥ ૨ ॥ આભાતીદં વિશ્વમાત્મન્યસત્યમ્ સત્યજ્ઞાનાનન્દરૂપે વિમોહાત્ । નિદ્રામોહાત્સ્વપ્નવત્તન્ન સત્યમ્ શુદ્ધઃ પૂર્ણો નિત્ય એકઃ શિવોઽહમ્ ॥ ૩ ॥ […]

Advaita Pancharatnam Lyrics in Bengali

অদ্বৈত পঞ্চরত্নম্ Lyrics in Bengali: ॥ শ্রীঃ ॥ নাহং দেহো নেন্দ্রিয়াণ্যন্তরঙ্গো নাহঙ্কারঃ প্রাণবর্গো ন বুদ্ধিঃ । দারাপত্যক্ষেত্রবিত্তাদিদূরঃ সাক্ষী নিত্যঃ প্রত্যগাত্মা শিবোঽহম্ ॥ ১ ॥ রজ্জ্বজ্ঞানাদ্ভাতি রজ্জৌ য়থাহিঃ স্বাত্মাজ্ঞানাদাত্মনো জীবভাবঃ । আপ্তোক্ত্যাঽহিভ্রান্তিনাশো স রজ্জু- র্জীবো নাহং দেশিকোক্ত্যা শিবোঽহম্ ॥ ২ ॥ আভাতীদং বিশ্বমাত্মন্যসত্যম্ সত্যজ্ঞানানন্দরূপে বিমোহাত্ । নিদ্রামোহাত্স্বপ্নবত্তন্ন সত্যম্ শুদ্ধঃ পূর্ণো নিত্য একঃ শিবোঽহম্ ॥ ৩ ॥ […]

Advaita Pancharatnam Lyrics in English

advaita pañcaratnam Lyrics in English: ॥ srīh ॥ naham deho nendriyanyantarango nahankarah pranavargo na buddhih । darapatyaksetravittadidurah saksī nityah pratyagatma sivo’ham ॥ 1 ॥ rajjvajnanadbhati rajjau yathahih svatmajnanadatmano jīvabhavah । aptoktya’hibhrantinaso sa rajju- rjīvo naham desikoktya sivo’ham ॥ 2 ॥ abhatīdam visvamatmanyasatyam satyajnananandarupe vimohat । nidramohatsvapnavattanna satyam suddhah purno nitya ekah sivo’ham ॥ 3 ॥ […]

Advaita Pancharatnam Lyrics in Hindi

अद्वैत पञ्चरत्नम् Lyrics in Hindi: ॥ श्रीः ॥ नाहं देहो नेन्द्रियाण्यन्तरङ्गो नाहङ्कारः प्राणवर्गो न बुद्धिः । दारापत्यक्षेत्रवित्तादिदूरः साक्षी नित्यः प्रत्यगात्मा शिवोऽहम् ॥ 1 ॥ रज्ज्वज्ञानाद्भाति रज्जौ यथाहिः स्वात्माज्ञानादात्मनो जीवभावः । आप्तोक्त्याऽहिभ्रान्तिनाशो स रज्जु- र्जीवो नाहं देशिकोक्त्या शिवोऽहम् ॥ 2 ॥ आभातीदं विश्वमात्मन्यसत्यम् सत्यज्ञानानन्दरूपे विमोहात् । निद्रामोहात्स्वप्नवत्तन्न सत्यम् शुद्धः पूर्णो नित्य एकः शिवोऽहम् ॥ 3 ॥ […]

Scroll to top