Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Agastya Gita Lyrics in Malayalam

Agastyageetaa in Malayalam:

॥ അഗസ്ത്യഗീതാ ॥ (Varahapurana 51-67)
ശ്രീവരാഹ ഉവാച ।
ശ്രുത്വാ ദുർവാസസോ വാക്യം ധരണീവ്രതമുത്തമം ।
യയൗ സത്യതപാഃ സദ്യോ ഹിമവത്പാർശ്വമുത്തമം॥ 51.1 ॥

പുഷ്പഭദ്രാ നദീ യത്ര ശിലാ ചിത്രശിലാ തഥാ ।
വടോ ഭദ്രവടോ യത്ര തത്ര തസ്യാശ്രമോ ബഭൗ ।
തത്രോപരി മഹത് തസ്യ ചരിതം സംഭവിഷ്യതി॥ 51.2 ॥

ധരണ്യുവാച ।
ബഹുകൽപസഹസ്രാണി വ്രതസ്യാസ്യ സനാതന ।
മയാ കൃതസ്യ തപസസ്തന്മയാ വിസ്മൃതം പ്രഭോ॥ 51.3 ॥

ഇദാനീം ത്വത്പ്രസാദേന സ്മരണം പ്രാക്തനം മമ ।
ജാതം ജാതിസ്മരാ ചാസ്മി വിശോകാ പരമേശ്വര॥ 51.4 ॥

യദി നാമ പരം ദേവ കൗതുകം ഹൃദി വർതതേ ।
അഗസ്ത്യഃ പുനരാഗത്യ ഭദ്രാശ്വസ്യ നിവേശനം ।
യച്ചകാര സ രാജാ ച തന്മമാചക്ഷ്വ ഭൂധര॥ 51.5 ॥

ശ്രീവരാഹ ഉവാച ।
പ്രത്യാഗതമൃഷിം ദൃഷ്ട്വാ ഭദ്രാശ്വഃ ശ്വേതവാഹനഃ ।
വരാസനഗതം ദൃഷ്ട്വാ കൃത്വാ പൂജാം വിശേഷതഃ ।
അപൃച്ഛന്മോക്ഷധർമാഖ്യം പ്രശ്നം സകലധാരിണി॥ 51.6 ॥

ഭദ്രാശ്വ ഉവാച ।
ഭഗവൻ കർമണാ കേന ഛിദ്യതേ ഭവസംസൃതിഃ ।
കിം വാ കൃത്വാ ന ശോചന്തി മൂർത്താമൂർത്തോപപത്തിഷു॥ 51.7 ॥

അഗസ്ത്യ ഉവാച ।
ശൃണു രാജൻ കഥാം ദിവ്യാം ദൂരാസന്നവ്യവസ്ഥിതാം ।
ദൃശ്യാദൃശ്യവിഭാഗോത്ഥാം സമാഹിതമനാ നൃപ॥ 51.8 ॥

നാഹോ ന രാത്രിർന ദിശോഽദിശശ്ച
ന ദ്യൗർന ദേവാ ന ദിനം ന സൂര്യഃ ।
തസ്മിൻ കാലേ പശുപാലേതി രാജാ
സ പാലയാമാസ പശൂനനേകാൻ॥ 51.9 ॥

താൻ പാലയൻ സ കദാചിദ് ദിദൃക്ഷുഃ
പൂർവം സമുദ്രം ച ജഗാമ തൂർണം ।
അനന്തപാരസ്യ മഹോദധേസ്തു
തീരേ വനം തത്ര വസന്തി സർപാഃ॥ 51.10 ॥

അഷ്ടൗ ദ്രുമാഃ കാമവഹാ നദീ ച
തുര്യക് ചോദ്ര്ധ്വം ബഭ്രമുസ്തത്ര ചാന്യേ ।
പഞ്ച പ്രധാനാഃ പുരുഷാസ്തഥൈകാം
സ്ത്രിയം ബിഭ്രതേ തേജസാ ദീപ്യമാനാം॥ 51.11 ॥

സാഽപി സ്ത്രീ സ്വേ വക്ഷസി ധാരയന്തീ
സഹസ്രസൂര്യപ്രതിമം വിശാലം ।
തസ്യാധരസ്ത്രിർവികാരസ്ത്രിവർണ-
സ്തം രാജാനം പശ്യ പരിഭ്രമന്തം॥ 51.12 ॥

തൂഷ്ണീംഭൂതാ മൃതകൽപാ ഇവാസൻ
നൃപോഽപ്യസൗ തദ്വനം സംവിവേശ ।
തസ്മിൻ പ്രവിഷ്ടേ സർവ ഏതേ വിവിശു-
ര്ഭയാദൈക്യം ഗതവന്തഃ ക്ഷണേന॥ 51.13 ॥

തൈഃ സർപൈഃ സ നൃപോ ദുർവിനീതൈഃ
സംവേഷ്ടിതോ ദസ്യുഭിശ്ചിന്തയാനഃ ।
കഥം ചൈതേന ഭവിഷ്യന്തി യേന
കഥം ചൈതേ സംസൃതാഃ സംഭവേയുഃ॥ 51.14 ॥

ഏവം രാജ്ഞശ്ചിന്തയതസ്ത്രിവർണഃ പുരുഷഃ പരഃ ।
ശ്വേതം രക്തം തഥാ കൃഷ്ണം ത്രിവർണം ധാരയന്നരഃ॥ 51.15 ॥

സ സഞ്ജ്ഞാം കൃതവാൻ മഹ്യമപരോഽഥ ക്വ യാസ്യസി ।
ഏവം തസ്യ ബ്രുവാണസ്യ മഹന്നാമ വ്യജായത॥ 51.16 ॥

തേനാപി രാജാ സംവീതഃ സ ബുധ്യസ്വേതി ചാബ്രവീത് ।
ഏവമുക്തേ തതഃ സ്ത്രീ തു തം രാജാനം രുരോധ ഹ॥ 51.17 ॥

മായാതതം തം മാ ഭൈഷ്ട തതോഽന്യഃ പുരുഷോ നൃപം ।
സംവേഷ്ട്യ സ്ഥിതവാൻ വീരസ്തതഃ സർവേശ്വരേശ്വരഃ॥ 51.18 ॥

തതോഽന്യേ പഞ്ച പുരുഷാ ആഗത്യ നൃപസത്തമം ।
സംവിഷ്ട്യ സംസ്ഥിതാഃ സർവേ തതോ രാജാ വിരോധിതഃ॥ 51.19 ॥

രുദ്ധേ രാജനി തേ സർവേ ഏകീഭൂതാസ്തു ദസ്യവഃ ।
മഥിതും ശസ്ത്രമാദായ ലീനാഽന്യോഽന്യം തതോ ഭയാത്॥ 51.20 ॥

തൈർലീനൈർനൃപർതേർവേശ്മ ബഭൗ പരമശോഭനം ।
അന്യേഷാമപി പാപാനാം കോടിഃ സാഗ്രാഭവന്നൃപ॥ 51.21 ॥

ഗൃഹേ ഭൂസലിലം വഹ്നിഃ സുഖശീതശ്ച മാരുതഃ ।
സാവകാശാനി ശുഭ്രാണി പഞ്ചൈകോനഗുണാനി ച॥ 51.22 ॥

ഏകൈവ തേഷാം സുചിരം സംവേഷ്ട്യാസജ്യസംസ്ഥിതാ ।
ഏവം സ പശുപാലോഽസൗ കൃതവാനഞ്ജസാ നൃപ॥ 51.23 ॥

തസ്യ തല്ലാഘവം ദൃഷ്ട്വാ രൂപം ച നൃപതേർമൃധേ ।
ത്രിവർണഃ പുരുഷോ രാജന്നബ്രവീദ് രാജസത്തമം॥ 51.24 ॥

ത്വത്പുത്രോഽസ്മി മഹാരാജ ബ്രൂഹി കിം കരവാണി തേ ।
അസ്മാഭിർബന്ധുമിച്ഛദ്ഭിർഭവന്തം നിശ്ചയഃ കൃതഃ॥ 51.25 ॥

യദി നാമ കൃതാഃ സർവേ വയം ദേവ പരാജിതാഃ ।
ഏവമേവ ശരീരേഷു ലീനാസ്തിഷ്ഠാമ പാർഥിവ॥ 51.26 ॥

മര്യ്യേകേ തവ പുത്രത്വം ഗതേ സർവേഷു സംഭവഃ ।
ഏവമുക്തസ്തതോ രാജാ തം നരം പുനരബ്രവീത്॥ 51.27 ॥

പുത്രോ ഭവതി മേ കർത്താ അന്യേഷാമപി സത്തമ ।
യുഷ്മത്സുഖൈർനരൈർഭാവൈർനാഹം ലിപ്യേ കദാചന॥ 51.28 ॥

ഏവമുക്ത്വാ സ നൃപതിസ്തമാത്മജമഥാകരോത് ।
തൈർവിമുക്തഃ സ്വയം തേഷാം മധ്യേ സ വിരരാമ ഹ॥ 51.29 ॥

॥ ഇതി ശ്രീവരാഹപുരാണേ ഭഗവച്ഛാസ്ത്രേ ഏകപഞ്ചാശോഽധ്യായഃ॥ 51 ॥

അഗസ്ത്യ ഉവാച ।
സ ത്രിവർണോ നൃപോത്സൃഷ്ടഃ സ്വതന്ത്രത്വാച്ച പാർഥിവ ।
അഹം നാമാനമസൃജത് പുത്രം പുത്രസ്ത്രിവർണകം॥ 52.1 ॥

തസ്യാപി ചാഭവത് കന്യാ അവബോധസ്വരൂപിണീ ।
സാ തു വിജ്ഞാനദം പുത്രം മനോഹ്വം വിസസർജ॥ 52.2 ॥

തസ്യാപി സർവരൂപാഃ സ്യുസ്തനയാഃ പഞ്ചഭോഗിനഃ ।
യഥാസംഖ്യേന പുത്രാസ്തു തേഷാമക്ഷാഭിധാനകാഃ॥ 52.3 ॥

ഏതേ പൂർവം ദസ്യവഃ സ്യുസ്തതോ രാജ്ഞാ വശീകൃതാഃ ।
അമൂർത്താ ഇവ തേ സർവേ ചക്രുരായതനം ശുഭം॥ 52.4 ॥

നവദ്ബാരം പുരം തസ്യ ത്വേകസ്തംഭം ചതുഷ്പഥം ।
നദീസഹസ്രസങ്കീർണ ജലകൃത്യ സമാസ്ഥിതം॥ 52.5 ॥

തത്പുരം തേ പ്രവിവിശുരേകീഭൂതാസ്തതോ നവ ।
പുരുഷോ മൂർത്തിമാൻ രാജാ പശുപാലോഽഭവത് ക്ഷണാത്॥ 52.6 ॥

തതസ്തത്പുരസംസ്ഥസ്തു പശുപാലോ മഹാനൃപഃ ।
സംസൂച്യ വാചകാഞ്ഛബ്ദാൻ വേദാൻ സസ്മാര തത്പുരേ॥ 52.7 ॥

ആത്മസ്വരൂപിണോ നിത്യാസ്തദുക്താനി വ്രതാനി ച ।
നിയമാൻ ക്രതവശ്ചൈവ സർവാൻ രാജാ ചകാര ഹ॥ 52.8 ॥

സ കദാചിന്നൃപഃ ഖിന്നഃ കർമകാണ്ഡം പ്രരോചയൻ ।
സർവജ്ഞോ യോഗനിദ്രായാം സ്ഥിത്വാ പുത്രം സസർജ ഹ॥ 52.9 ॥

ചതുർവക്ത്രം ചതുർബാഹും ചതുർവേദം ചതുഷ്പഥം ।
തസ്മാദാരഭ്യ നൃപതേർവശേ പശ്വാദയഃ സ്ഥിതാഃ॥ 52.10 ॥

തസ്മിൻ സമുദ്രേ സ നൃപോ വനേ തസ്മിംസ്തഥൈവ ച ।
തൃണാദിഷു നൃപസ്സൈവ ഹസ്ത്യാദിഷു തഥൈവ ച ।
സമോഭവത് കർമകാണ്ഡാദനുജ്ഞായ മഹാമതേ॥ 52.11 ॥

॥ ഇതി ശ്രീവരാഹപുരാണേ ഭഗവച്ഛാസ്ത്രേ ദ്വാപഞ്ചാശോഽധ്യായഃ॥ 52 ॥

ഭദ്രാശ്വ ഉവാച ।
മത്പ്രശ്നവിഷയേ ബ്രഹ്മൻ കഥേയം കഥിതാ ത്വയാ ।
തസ്യാ വിഭൂതിരഭവത് കസ്യ കേന കൃതേന ഹ॥ 53.1 ॥

അഗസ്ത്യ ഉവാച ।
ആഗതേയം കഥാ ചിത്രാ സർവസ്യ വിഷയേ സ്ഥിതാ ।
ത്വദ്ദേഹേ മമ ദേഹേ ച സർവജന്തുഷു സാ സമാ॥ 53.2 ॥

തസ്യാം സംഭൂതിമിച്ഛൻ യസ്തസ്യോപായം സ്വയം പരം ।
പശുപാലാത് സമുത്പന്നോ യശ്ചതുഷ്പാച്ചതുർമുഖഃ॥ 53.3 ॥

സ ഗുരുഃ സ കഥായാസ്തു തസ്യാശ്ചൈവ പ്രവർത്തകഃ ।
തസ്യ പുത്രഃ സ്വരോ നാമ സപ്തമൂർതിംരസൗ സ്മൃതഃ॥ 53.4 ॥

തേന പ്രോക്തം തു യത്കിഞ്ചിത് ചതുർണാം സാധനം നൃപ ।
ഋഗർഥാനാം ചതുർഭിസ്തേ തദ്ഭക്ത്യാരാധ്യതാം യയുഃ॥ 53.5 ॥

ചതുർണാം പ്രഥമോ യസ്തു ചതുഃശൃംഗസമാസ്ഥിതഃ ।
വൃഷദ്വിതീയസ്തത്പ്രോക്തമാർഗേണൈവ തൃതീയകഃ ।
ചതുർഥസ്തത്പ്രണീതസ്താം പൂജ്യ ഭക്ത്യാ സുതം വ്രജേത്॥ 53.6 ॥

സപ്തമൂർത്തേസ്തു ചരിതം ശുശ്രുംവുഃ പ്രഥമം നൃപ ।
ബ്രഹ്മചര്യേണ വർത്തേത ദ്വിതീയോഽസ്യ സനാതനഃ॥ 53.7 ॥

തതോ ഭൃത്യാദിഭരണം വൃഷഭാരോഹണം ത്രിഷു ।
വനവാസശ്ച നിർദ്ദിഷ്ട ആത്മസ്ഥേ വൃഷഭേ സതി॥ 53.8 ॥

അഹമസ്മി വദത്യന്യശ്ചതുർദ്ധാ ഏകധാ ദ്വിധാ ।
ഭേദഭിന്നസഹോത്പന്നാസ്തസ്യാപത്യാനി ജജ്ഞിരേ॥ 53.9 ॥

നിത്യാനിത്യസ്വരൂപാണി ദൃഷ്ട്വാ പൂർവം ചതുർമുഖഃ ।
ചിന്തയാമാസ ജനകം കഥം പശ്യാമ്യഹം നൃപ॥ 53.10 ॥

മദീയസ്യ പിതുര്യേ ഹി ഗുണാ ആസൻ മഹാത്മനഃ ।
ന തേ സമ്പ്രതി ദൃശ്യന്തേ സ്വരാപത്യേഷു കേഷുചിത്॥ 53.11 ॥

പിതുഃ പുത്രസ്യ യഃ പുത്രഃ സ പിതാമഹനാമവാൻ ।
ഏവം ശ്രുതിഃ സ്ഥിതാ ചേയം സ്വരാപത്യേഷു നാന്യഥാ॥ 53.12 ॥

ക്വാപി സമ്പത്സ്യതേ ഭാവോ ദ്രഷ്ടവ്യശ്ചാപി തേ പിതാ ।
ഏവം നീതേഽപി കിം കാര്യമിതി ചിന്താപരോഽഭവത്॥ 53.13 ॥

തസ്യ ചിന്തയതഃ ശസ്ത്രം പിതൃകം പുരതോ ബഭൗ ।
തേന ശസ്ത്രേണ തം രോഷാന്മമന്ഥ സ്വരമന്തികേ॥ 53.14 ॥

തസ്മിൻ മഥിതമാത്രേ തു ശിരസ്തസ്യാപി ദുർഗ്രഹം ।
നാലികേരഫലാകാരം ചതുർവക്ത്രോഽന്വപശ്യത॥ 53.15 ॥

തച്ചാവൃതം പ്രധാനേന ദശധാ സംവൃതോ ബഭൗ ।
ചതുഷ്പാദേന ശസ്ത്രേണ ചിച്ഛേദ തിലകാണ്ഡവത്॥ 53.16 ॥

പ്രകാമം തിലസഞ്ച്ഛിന്നേ തദമൂലൗ ന മേ ബഭൗ ।
അഹം ത്വഹം വദൻ ഭൂതം തമപ്യേവമഥാച്ഛിനത്॥ 53.17 ॥

തസ്മിൻ ഛിന്നേ തദസ്യാംസേ ഹ്രസ്വമന്യമവേക്ഷത ।
അഹം ഭൂതാദി വഃ പഞ്ച വദന്തം ഭൂതിമന്തികാത്॥ 53.18 ॥

തമപ്യേവമഥോ ഛിത്ത്വാ പഞ്ചാശൂന്യമമീക്ഷത ।
കൃത്വാവകാശം തേ സർവേ ജൽപന്ത ഇദമന്തികാത്॥ 53.19 ॥

തമപ്യസംഗശസ്ത്രേണ ചിച്ഛേദ തിലകാണ്ഡവത് ।
തസ്മിഞ്ച്ഛിന്നേ ദശാംശേന ഹ്രസ്വമന്യമപശ്യത॥ 53.20 ॥

പുരുഷം രൂപശസ്ത്രേണ തം ഛിത്ത്വാഽന്യമപശ്യത ।
തദ്വദ് ഹ്രസ്വം സിതം സൗമ്യം തമപ്യേവം തദാഽകരോത്॥ 53.21 ॥

ഏവം കൃതേ ശരീരം തു ദദർശ സ പുനഃ പ്രഭുഃ ।
സ്വകീയമേവാകസ്യാന്തഃ പിതരം നൃപസത്തമ॥ 53.22 ॥

ത്രസരേണുസമം മൂർത്യാ അവ്യക്തം സർവജന്തുഷു ।
സമം ദൃഷ്ട്വാ പരം ഹർഷം ഉഭേ വിസസ്വരാർത്തവിത്॥ 53.23 ॥

ഏവംവിധോഽസൗ പുരുഷഃ സ്വരനാമാ മഹാതപാഃ ।
മൂർത്തിസ്തസ്യ പ്രവൃത്താഖ്യം നിവൃത്താഖ്യം ശിരോ മഹത്॥ 53.24 ॥

ഏതസ്മാദേവ തസ്യാശു കഥയാ രാജസത്തമ ।
സംഭൂതിരഭവദ് രാജൻ വിവൃത്തേസ്ത്വേഷ ഏവ തു॥ 53.25 ॥

ഏഷേതിഹാസഃ പ്രഥമഃ സർവസ്യ ജഗതോ ഭൃശം ।
യ ഇമം വേത്തി തത്ത്വേന സാക്ഷാത് കർമപരോ ഭവേത്॥ 53.26 ॥

॥ ഇതി ശ്രീവരാഹപുരാണേ ഭഗവച്ഛാസ്ത്രേ ത്രിപഞ്ചാശോഽധ്യായഃ॥ 53 ॥

ഭദ്രാശ്വ ഉവാച ।
വിജ്ഞാനോത്പത്തികാമസ്യ ക ആരാധ്യോ ഭവേദ് ദ്വിജ ।
കഥം ചാരാധ്യതേഽസൗ ഹി ഏതദാഖ്യാഹി മേ ദ്വിജ॥ 54.1 ॥

അഗസ്ത്യ ഉവാച ।
വിഷ്ണുരേവ സദാരാധ്യഃ സർവദേവൈരപി പ്രഭുഃ ।
തസ്യോപായം പ്രവക്ഷ്യാമി യേനാസൗ വരദോ ഭവേത്॥ 54.2 ॥

രഹസ്യം സർവദേവാനാം മുനീനാം മനുജാംസ്തഥാ ।
നാരായണഃ പരോ ദേവസ്തം പ്രണമ്യ ന സീദതി॥ 54.3 ॥

ശ്രൂയതേ ച പുരാ രാജൻ നാരദേന മഹാത്മനാ ।
കഥിതം തുഷ്ടിദം വിഷ്ണോർവ്ര്തമപ്സരസാം തഥാ॥ 54.4 ॥

നാരദസ്തു പുരാ കൽപേ ഗതവാൻ മാനസം സരഃ ।
സ്നാനാർഥം തത്ര ചജാപശ്യത് സർവമപ്സരസാം ഗണം॥ 54.5 ॥

താസ്തം ദൃഷ്ട്വാ വിലാസിന്യോ ജടാമുകുടധാരിണം ।
അസ്ഥിചർമാവശേഷം തു ഛത്രദണ്ഡകപാലിനം॥ 54.6 ॥

ദേവാസുരമനുഷ്യാണാം ദിദൃക്ഷും കലഹപ്രിയം ।
ബ്രഹ്മപുത്രം തപോയുക്തം പപ്രച്ഛുസ്താ വരാംഗനാഃ॥ 54.7 ॥

അപ്സരസ ഊചുഃ ।
ഭഗവൻ ബ്രഹ്മതനയ ഭർതൃകാമാ വയം ദ്വിജ ।
നാരായണശ്ച ഭർത്താ നോ യഥാ സ്യാത് തത് പ്രചക്ഷ്വ നഃ॥ 54.8 ॥

നാരദ ഉവാച ।
പ്രണാമപൂർവകഃ പ്രശ്നഃ സർവത്ര വിഹിതഃ ശുഭഃ ।
സ ച മേ ന കൃതോ ഗർവാദ് യുഷ്മാഭിര്യൗവനസ്മയാത്॥ 54.9 ॥

തഥാപി ദേവദേവസ്യ വിഷ്ണോര്യന്നാമകീർതിതം ।
ഭവതീഭിസ്തഥാ ഭർത്താ ഭവത്വിതി ഹരിഃ കൃതഃ ।
തന്നാമോച്ചാരണാദേവ കൃതം സർവം ന സംശയഃ॥ 54.10 ॥

ഇദാനീം കഥയാമ്യാശു വ്രതം യേന ഹരിഃ സ്വയം ।
വരദത്വമവാപ്നോതി ഭർതൃത്വം ച നിയച്ഛതി॥ 54.11 ॥

നാരദ ഉവാച ।
വസന്തേ ശുക്ലപക്ഷസ്യ ദ്വാദശീ യാ ഭവേച്ഛുഭാ ।
തസ്യാമുപോഷ്യ വിധിവൻ നിശായാം ഹരിമർച്ചയേത്॥ 54.12 ॥

പര്യങ്കാസ്തരണം കൃത്വാ നാനാചിത്രസമന്വിതം ।
തത്ര ലക്ഷ്മ്യാ യുതം രൗപ്യം ഹരിം കൃത്വാ നിവേശയേത്॥ 54.13 ॥

തസ്യോപരി തതഃ പുഷ്പൈർമണ്ഡപം കാരയേദ് ബുധഃ ।
നൃത്യവാദിത്രഗേയൈശ്ച ജാഗരം തത്ര കാരയേത്॥ 54.14 ॥

മനോഭവായേതി ശിര അനംഗായേതി വൈ കടിം ।
കാമായ ബാഹുമൂലേ തു സുശാസ്ത്രായേതി ചോദരം॥ 54.15 ॥

മന്മഥായേതി പാദൗ തു ഹരയേതി ച സർവതഃ ।
പുഷ്പൈഃ സമ്പൂജ്യ ദേവേശം മല്ലികാജാതിഭിസ്തഥാ॥ 54.16 ॥

പശ്ചാച്ചതുര ആദായ ഇക്ഷുദണ്ഡാൻ സുശോഭനാൻ ।
ചതുർദിക്ഷു ന്യസേത് തസ്യ ദേവസ്യ പ്രണതോ നൃപ॥ 54.17 ॥

ഏവം കൃത്വാ പ്രഭാതേ തു പ്രദദ്യാദ് ബ്രാഹ്മണായ വൈ ।
വേദവേദാംഗയുക്തായ സമ്പൂർണാംഗായ ധീമതേ॥ 54.18 ॥

ബ്രാഹ്മണാംശ്ച തഥാ പൂജ്യ വ്രതമേതത് സമാപയേത് ।
ഏവം കൃതേ തഥാ വിഷ്ണുർഭർത്താ വോ ഭവിതാ ധ്രുവം॥ 54.19 ॥

അകൃത്വാ മത്പ്രണാമം തു പൃഷ്ടോ ഗർവേണ ശോഭനാഃ ।
അവമാനസ്യ തസ്യായം വിപാകോ വോ ഭവിഷ്യതി॥ 54.20 ॥

ഏതസ്മിന്നേവ സരസി അഷ്ടാവക്രോ മഹാമുനിഃ ।
തസ്യോപഹാസം കൃത്വാ തു ശാപം ലപ്സ്യഥ ശോഭനാഃ॥ 54.21 ॥

വ്രതേനാനേന ദേവേശം പതിം ലബ്ധ്വാഽഭിമാനതഃ ।
അവമാനേഽപഹരണം ഗോപാലൈർവോ ഭവിഷ്യതി ।
പുരാ ഹർത്താ ച കന്യാനാം ദേവോ ഭർത്താ ഭവിഷ്യതി॥ 54.22 ॥

അഗസ്ത്യ ഉവാച ।
ഏവമുക്ത്വാ സ ദേവർഷിഃ പ്രയയൗ നാരദഃ ക്ഷണാത് ।
താ അപ്യേതദ് വ്രതം ചക്രുസ്തുഷ്ടശ്ചാസാം സ്വയം ഹരിഃ॥ 54.23 ॥

॥ ഇതി ശ്രീവരാഹപുരാണേ ഭഗവച്ഛാസ്ത്രേ ചതുഃപഞ്ചാശോഽധ്യായഃ॥ 54 ॥

അഗസ്ത്യ ഉവാച ।
ശൃണു രാജൻ മഹാഭാഗ വ്രതാനാമുത്തമം വ്രതം ।
യേന സമ്പ്രാപ്യതേ വിഷ്ണുഃ ശുഭേനൈവ ന സംശയഃ॥ 55.1 ॥

മാർഗശീർഷേഽഥ മാസേ തു പ്രഥമാഹ്നാത് സമാരഭേത് ।
ഏകഭക്തം സിതേ പക്ഷേ യാവത് സ്യാദ് ദശമീ തിഥിഃ॥ 55.2 ॥

തതോ ദശമ്യാം മധ്യാഹ്നേ സ്നാത്വാ വിഷ്ണും സമർച്യ ച ।
ഭക്ത്യാ സങ്കൽപയേത് പ്രാഗ്വദ് ദ്വാദശീം പക്ഷതോ നൃപ॥ 55.3 ॥

താമപ്യേവമുഷിത്വാ ച യവാൻ വിപ്രായ ദാപയേത് ।
കൃഷ്ണായേതി ഹരിർവാച്യോ ദാനേ ഹോമേ തഥാർച്ചനേ॥ 55.4 ॥

ചാതുർമാസ്യമഥൈവം തു ക്ഷപിത്വാ രാജസത്തമ ।
ചൈത്രാദിഷു പുനസ്തദ്വദുപോഷ്യ പ്രയതഃ സുധീഃ ।
സക്തുപാത്രാണി വിപ്രാണാം സഹിരണ്യാനി ദാപയേത്॥ 55.5 ॥

ശ്രാവണാദിഷു മാസേഷു തദ്വച്ഛാലിം പ്രദാപയേത് ।
ത്രിഷു മാസേഷു യാവച്ച കാർത്തികസ്യാദിരാഗതഃ॥ 55.6 ॥

തമപ്യേവം ക്ഷപിത്വാ തു ദശമ്യാം പ്രയതഃ ശുചിഃ ।
അർചയിത്വാ ഹരിം ഭക്ത്യാ മാസനാമ്നാ വിചക്ഷണഃ॥ 55.7 ॥

സങ്കൽപം പൂർവവദ് ഭക്ത്യാ ദ്വാദശ്യാം സംയതേന്ദ്രിയഃ ।
ഏകാദശ്യാം യഥാശക്ത്യാ കാരയേത് പൃഥിവീം നൃപ॥ 55.8 ॥

കാഞ്ചനാംഗാം ച പാതാലകുലപർവതസംയുതാം ।
ഭൂമിന്യാസവിധാനേന സ്ഥാപയേത് താം ഹരേഃ പുരഃ॥ 55.9 ॥

സിതവസ്ത്രയുഗച്ഛന്നാം സർവബീജസമന്വിതാം ।
സമ്പൂജ്യ പ്രിയദത്തേതി പഞ്ചരത്നൈർവിചക്ഷണഃ॥ 55.10 ॥

ജാഗരം തത്ര കുർവീത പ്രഭാതേ തു പുനർദ്വിജാൻ ।
ആമന്ത്ര്യം സംഖ്യയാ രാജംശ്ചതുർവിംശതി യാവതഃ॥ 55.11 ॥

തേഷാം ഏകൈകശോ ഗാം ച അനഡ്വാഹം ച ദാപയേത് ।
ഏകൈകം വസ്ത്രയുഗ്മം ച അംഗുലീയകമേവ ച॥ 55.12 ॥

കടകാനി ച സൗവർണകർണാഭരണകാനി ച ।
ഏകൈകം ഗ്രാമമേതേഷാം രാജാ രാജൻ പ്രദാപയേത്॥ 55.13 ॥

തന്മധ്യമം സയുഗ്മം തു സർവമാദ്യം പ്രദാപയേത് ।
സ്വശക്ത്യാഭരണം ചൈവ ദരിദ്രസ്യ സ്വശക്തിതഃ॥ 55.14 ॥

യഥാശക്ത്യാ മഹീം കൃത്വാ കാഞ്ചനീം ഗോയുഗം തഥാ ।
വസ്ത്രയുഗ്മം ച ദാതവ്യം യഥാവിഭവശക്തിതഃ॥ 55.15 ॥

ഗാം യുഗ്മാഭരണാത് സർവം സഹിരണ്യം ച കാരയേത് ।
ഏവം കൃതേ തഥാ കൃഷ്ണശുക്ലദ്വാദശ്യമേവ ച॥ 55.16 ॥

രൗപ്യാം വാ പൃഥിവീം കൃത്വാ യഥാവിഭവശക്തിതഃ ।
ദാപയേദ് ബ്രാഹ്മണാനാം തു തഥാ തേഷാം ച ഭോജനം ।
ഉപാനഹൗ യഥാശക്ത്യാ പാദുകേ ഛത്രികാം തഥാ॥ 55.17 ॥

ഏതാൻ ദത്ത്വാ വദേദേവം കൃഷ്ണോ ദാമോദരോ മമ ।
പ്രീയതാം സർവദാ ദേവോ വിശ്വരൂപോ ഹരിർമമ॥ 55.18 ॥

ദാനേ ച ഭോജനേ ചൈവ കൃത്വാ യത് ഫലമാപ്യതേ ।
തന്ന ശക്യം സഹസ്രേണ വർഷാണാമപി കീർതിതും॥ 55.19 ॥

തഥാപ്യുദ്ദേശതഃ കിഞ്ചിത് ഫലം വക്ഷ്യാമി തേഽനഘ ।
വ്രതസ്യാസ്യ പുരാ വൃത്തം ശുഭാന്യസ്യ ശൃണുഷ്വ തത്॥ 55.20 ॥

ആസീദാദിയുഗേ രാജാ ബ്രഹ്മവാദീ ദൃഢവ്രതഃ ।
സ പുത്രകാമഃ പപ്രച്ഛ ബ്രഹ്മാണം പരമേഷ്ഠിനം ।
തസ്യേദം വ്രതമാചഖ്യൗ ബ്രഹ്മാ സ കൃതവാംസ്തഥാ॥ 55.21 ॥

തസ്യ വ്രതാന്തേ വിശ്വാത്മാ സ്വയം പ്രത്യക്ഷതാം യയൗ ।
തുഷ്ടശ്ചോവാച ഭോ രാജൻ വരോ മേ വ്രിയതാം വരഃ॥ 55.22 ॥

രാജോവാച ।
പുത്രം മേ ദേഹി ദേവേശ വേദമന്ത്രവിശാരദം ।
യാജകം യജനാസക്തം കീർത്യാ യുക്തം ചിരാഭുഷം ।
അസംഖ്യാതഗുണം ചൈവ ബ്രഹ്മഭൂതമകൽമഷം॥ 55.23 ॥

ഏവമുക്ത്വാ തതോ രാജാ പുനർവചനമബ്രവീത് ।
മമാപ്യന്തേ ശുഭം സ്ഥാനം പ്രയച്ഛ പരമേശ്വര ।
യതന്മുനിപദം നാമ യത്ര ഗത്വാ ന ശോചതി॥ 55.24 ॥

ഏവമസ്ത്വിതി തം ദേവഃ പ്രോക്ത്വാ ചാദർശനം ഗതഃ ।
തസ്യാപി രാജ്ഞഃ പുത്രോഽഭൂദ് വത്സപ്രീർനാമ നാമതഃ॥ 55.25 ॥

വേദവേദാംഗസമ്പന്നോ യജ്ഞയാജീ ബഹുശ്രുതഃ ।
തസ്യ കീർത്തിർമഹാരാജ വിസ്തൃതാ ധരണീതലേ॥ 55.26 ॥

രാജാഽപി തം സുതം ലബ്ധ്വാ വിഷ്ണുദത്തം പ്രതാപിനം ।
ജഗാമ തപസേ യുക്തഃ സർവദ്വന്ദ്വാൻ പ്രഹായ സഃ॥ 55.27 ॥

ആരാധയാമാസ ഹരിം നിരാഹാരോ ജിതേന്ദ്രിയഃ ।
ഹിമവത്പർവതേ രമ്യേ സ്തുതിം കുർവംസ്തദാ നൃപഃ॥ 55.28 ॥

ഭദ്രാശ്വ ഉവാച ।
കീദൃശീ സാ സ്തുതിർബ്രഹ്മൻ യാം ചകാര സ പാർഥിവഃ ।
കിം ച തസ്യാഭവദ് ദേവം സ്തുവതഃ പുരുഷോത്തമം॥ 55.29 ॥

ദുർവാസാ ഉവാച ।
ഹിമവന്തം സമാശ്രിത്യ രാജാ തദ്ഗതമാനസഃ ।
സ്തുതിം ചകാര ദേവായ വിഷ്ണവേ പ്രഭവിഷ്ണവേ॥ 55.30 ॥

രാജോവാച ।
ക്ഷരാക്ഷരം ക്ഷീരസമുദ്രശായിനം
ക്ഷിതീധരം മൂർതിമതാം പരം പദം ।
അതീന്ദ്രിയം വിശ്വഭുജാം പുരഃ കൃതം
നിരാകൃതം സ്തൗമി ജനാർദനം പ്രഭും॥ 55.31 ॥

ത്വമാദിദേവഃ പരമാർഥരൂപീ
വിഭുഃ പുരാണഃ പുരുഷോത്തമശ്ച ।
അതീന്ദ്രിയോ വേദവിദാം പ്രധാനഃ
പ്രപാഹി മാം ശംഖഗദാസ്ത്രപാണേ॥ 55.32 ॥

കൃതം ത്വയാ ദേവ സുരാസുരാണാം
സങ്കീർത്യതേഽസൗ ച അനന്തമൂർതേ ।
സൃഷ്ട്യർഥമേതത് തവ ദേവ വിഷ്ണോ
ന ചേഷ്ടിതം കൂടഗതസ്യ തത്സ്യാത്॥ 55.33 ॥

തഥൈവ കൂർമത്വമൃഗത്വമുച്ചൈ –
സ്ത്വയാ കൃതം രൂപമനേകരൂപ ।
സർവജ്ഞഭാവാദസകൃച്ച ജന്മ
സങ്കീർത്ത്യതേ തേഽച്യുത നൈതദസ്തി॥ 55.34 ॥

നൃസിംഹ നമോ വാമന ജമദഗ്നിനാമ
ദശാസ്യഗോത്രാന്തക വാസുദേവ ।
നമോഽസ്തു തേ ബുദ്ധ കൽകിൻ ഖഗേശ
ശംഭോ നമസ്തേ വിബുധാരിനാശന॥ 55.35 ॥

നമോഽസ്തു നാരായണ പദ്മനാഭ
നമോ നമസ്തേ പുരുഷോത്തമായ ।
നമഃ സമസ്താമരസംഘപൂജ്യ
നമോഽസ്തു തേ സർവവിദാം പ്രധാന॥ 55.36 ॥

നമഃ കരാലാസ്യ നൃസിംഹമൂർത്തേ
നമോ വിശാലാദ്രിസമാന കൂർമ ।
നമഃ സമുദ്രപ്രതിമാന മത്സ്യ
നമാമി ത്വാം ക്രോഡരൂപിനനന്ത॥ 55.37 ॥

സൃഷ്ട്യർഥമേതത് തവ ദേവ ചേഷ്ടിതം
ന മുഖ്യപക്ഷേ തവ മൂർത്തിതാ വിഭോ ।
അജാനതാ ധ്യാനമിദം പ്രകാശിതം
നൈഭിർവിനാ ലക്ഷ്യസേ ത്വം പുരാണ॥ 55.38 ॥

ആദ്യോ മഖസ്ത്വം സ്വയമേവ വിഷ്ണോ
മഖാംഗഭൂതോഽസി ഹവിസ്ത്വമേവ ।
പശുർഭവാൻ ഋത്വിഗിജ്യം ത്വമേവ
ത്വാം ദേവസംഘാ മുനയോ യജന്തി॥ 55.39 ॥

യദേതസ്മിൻ ജഗധ്രുവം ചലാചലം
സുരാദികാലാനലസംസ്ഥമുത്തമം ।
ന ത്വം വിഭക്തോഽസി ജനാർദനേശ
പ്രയച്ഛ സിദ്ധിം ഹൃദയേപ്സിതാം മേ॥ 55.40 ॥

നമഃ കമലപത്രാക്ഷ മൂർത്താമൂർത്ത നമോ ഹരേ ।
ശരണം ത്വാം പ്രപന്നോഽസ്മി സംസാരാന്മാം സമുദ്ധര॥ 55.41 ॥

ഏവം സ്തുതസ്തദാ ദേവസ്തേന രാജ്ഞാ മഹാത്മനാ ।
വിശാലാമ്രതലസ്ഥേന തുതോഷ പരമേശ്വരഃ॥ 55.42 ॥

കുബ്ജരൂപീ തതോ ഭൂത്വാ ആജഗാമ ഹരിഃ സ്വയം ।
തസ്മിന്നാഗതമാത്രേ തു സീപ്യാമ്രഃ കുബ്ജകോഽഭവത്॥ 55.43 ॥

തം ദൃഷ്ട്വാ മഹദാശ്ചര്യം സ രാജാ സംശിതവ്രതഃ ।
വിശാലസ്യ കഥം കൗബ്ജ്യമിതി ചിന്താപരോഭവത്॥ 55.44 ॥

തസ്യ ചിന്തയതോ ബുദ്ധിർബഭൗ തം ബ്രാഹ്മണം പ്രതി ।
അനേനാഗതമാത്രേണ കൃതമേതന്ന സംശയഃ॥ 55.45 ॥

തസ്മാദേഷൈവ ഭവിതാ ഭഗവാൻ പുരുഷോത്തമഃ ।
ഏവമുക്ത്വാ നമശ്ചക്രേ തസ്യ വിപ്രസ്യ സ നൃപഃ॥ 55.46 ॥

അനുഗ്രഹായ ഭഗവൻ നൂനം ത്വം പുരുഷോത്തമഃ ।
ആഗതോഽസി സ്വരൂപം മേ ദർശയസ്വാധുനാ ഹരേ॥ 55.47 ॥

ഏവമുക്തസ്തദാ ദേവഃ ശംഖചക്രഗദാധരഃ ।
ബഭൗ തത്പുരതഃ സൗമ്യോ വാക്യം ചേദമുവാച ഹ॥ 55.48 ॥

വരം വൃണീഷ്വ രാജേന്ദ്ര യത്തേ മനസി വർതതേ ।
മയി പ്രസന്നേ ത്രൈലോക്യ തിലമാത്രമിദം നൃപ॥ 55.49 ॥

ഏവമുക്തസ്തതോ രാജാ ഹർഷോത്ഫുല്ലിതലോചനഃ ।
മോക്ഷം പ്രയച്ഛ ദേവേശേത്യുക്ത്വാ നോവാച കിഞ്ചന॥ 55.50 ॥

ഏവമുക്തഃ സ ഭഗവാൻ പുനർവാക്യമുവാച ഹ ।
മയ്യാഗതേ വിശാലോഽയമാമ്രഃ കുബ്ജത്വമാഗതഃ ।
യസ്മാത് തസ്മാത് തീർഥമിദം കുബ്ജകാമ്രം ഭവിഷ്യതി॥ 55.51 ॥

തിര്യഗ്യോന്യാദയോഽപ്യസ്മിൻ ബ്രാഹ്മണാന്താ യദി സ്വകം ।
കലേവരം ത്യജിഷ്യന്തി തേഷാം പഞ്ചശതാനി ച ।
വിമാനാനി ഭവിഷ്യന്തി യോഗിനാം മുക്തിരേവ ച॥ 55.52 ॥

ഏവമുക്ത്വാ നൃപം ദേവഃ ശംഖാഗ്രേണ ജനാർദനഃ ।
പസ്പർശ സ്പൃഷ്ടമാത്രോഽസൗ പരം നിർവാണമാപ്തവാൻ॥ 55.53 ॥

തസ്മാത്ത്വമപി രാജേന്ദ്ര തം ദേവം ശരണം വ്രജ ।
യേന ഭൂയഃ പുനഃ ശോച്യപദവീം നോ പ്രയാസ്യസി॥ 55.54 ॥

യ ഇദം ശൃണുയാന്നിത്യം പ്രാതരുത്ഥായ മാനവഃ ।
പഠേദ് യശ്ചരിതം താഭ്യാം മോക്ഷധർമാർഥദോ ഭവേത്॥ 55.55 ॥

ശുഭവ്രതമിദം പുണ്യം യശ്ച കുര്യാജ്ജനേശ്വര ।
സ സർവസമ്പദം ചേഹ ഭുക്ത്വേതേ തല്ലയം വ്രജേത്॥ 55.56 ॥

॥ ഇതി ശ്രീവരാഹപുരാണേ ഭഗവച്ഛാസ്ത്രേ പഞ്ചപഞ്ചാശോഽധ്യായഃ॥ 55 ॥

അഗസ്ത്യ ഉവാച ।
അതഃ പരം പ്രവക്ഷ്യാമി ധന്യവ്രതമനുത്തമം ।
യേന സദ്യോ ഭവേദ് ധന്യ അധന്യോഽപി ഹി യോ ഭവേത്॥ 56.1 ॥

മാർഗശീർഷേ സിതേ പക്ഷേ പ്രതിപദ് യാ തിഥിർഭവേത് ।
തസ്യാം നക്തം പ്രകുർവീത വിഷ്ണുമഗ്നിം പ്രപൂജയേത്॥ 56.2 ॥

വൈശ്വാനരായ പാദൗ തു അഗ്നയേത്യുദരം തഥാ ।
ഹവിർഭുഞ്ജായ ച ഉരോ ദ്രവിണോദേതി വൈ ഭുജോ॥ 56.3 ॥

സംവർത്തായേതി ച ശിരോ ജ്വലനായേതി സർവതഃ ।
അഭ്യർച്യൈവം വിധാനേന ദേവദേവം ജനാർദനം॥ 56.4 ॥

തസ്യൈവ പുരതഃ കുണ്ഡം കാരയിത്വാ വിഘാനതഃ ।
ഹോമം തത്ര പ്രകുർവീത ഏഭിർമന്ത്രൈർവിചക്ഷണഃ॥ 56.5 ॥

തതഃ സംയാവകം ചാന്നം ഭുഞ്ജീയാദ് ഘൃതസംയുതം ।
കൃഷ്ണപക്ഷേഽപ്യേവമേവ ചാതുർമാസ്യം തു യാവതഃ॥ 56.6 ॥

ചൈത്രാദിഷു ച ഭുഞ്ജീത പായസം സഘൃതം ബുധഃ ।
ശ്രാവണാദിഷു സക്തൂംശ്ച തതശ്ചൈതത് സമാപ്യതേ॥ 56.7 ॥

സമാപ്തേ തു വ്രതേ വഹ്നിം കാഞ്ചനം കാരയേദ് ബുധഃ ।
രക്തവസ്ത്രയുഗച്ഛന്നം രക്തപുഷ്പാനുലേപനം॥ 56.8 ॥

കുങ്കുമേന തഥാ ലിപ്യ ബ്രാഹ്മണം ദേവദേവ ച ।
സർവാവയവസമ്പൂർണം ബ്രാഹ്മണം പ്രിയദർശനം॥ 56.9 ॥

പൂജയിത്വാ വിധാനേന രക്തവസ്ത്രയുഗേന ച ।
പശ്ചാത് തം ദാപയേത് തസ്യ മന്ത്രേണാനേന ബുദ്ധിമാൻ॥ 56.10 ॥

ധന്യോഽസ്മി ധന്യകർമാഽസ്മി ധന്യചേഷ്ടോഽസ്മി ധന്യവാൻ ।
ധന്യേനാനേന ചീർണേന വ്രതേന സ്യാം സദാ സുഖീ॥ 56.11 ॥

ഏവമുച്ചാര്യ തം വിപ്രേ ന്യസ്യ കോശം മഹാത്മനഃ ।
സദ്യോ ധന്യത്വമാപ്നോതി യോഽപി സ്യാദ് ഭാഗ്യവർജിതഃ॥ 56.12 ॥

ഇഹ ജന്മനി സൗഭാഗ്യം ധനം ധാന്യം ച പുഷ്കലം ।
അനേന കൃതമാത്രേണ ജായതേ നാത്ര സംശയഃ॥ 56.13 ॥

പ്രാഗ്ജന്മജനിതം പാപമഗ്നിർദഹതി തസ്യ ഹ ।
ദഗ്ധേ പാപേ വിമുക്താത്മാ ഇഹ ജന്മന്യസൗ ഭവേത്॥ 56.14 ॥

യോഽപീദം ശൃണുയാന്നിത്യം യശ്ച ഭക്ത്യാ പഠേദ് ദ്വിജഃ ।
ഉഭൗ താവിഹ ലോകേ തു ധന്യൗ സദ്യോ ഭവിഷ്യതഃ॥ 56.15 ॥

ശ്രൂയതേ ച വ്രതം ചൈതച്ചീർണമാസീന്മഹാത്മനാ ।
ധനദേന പുരാ കൽപേ ശൂദ്രയോനൗ സ്ഥിതേന തു॥ 56.16 ॥

॥ ഇതി ശ്രീവരാഹപുരാണേ ഭഗവച്ഛാസ്ത്രേ ഷട്പഞ്ചാശോഽധ്യായഃ॥ 56 ॥

അഗസ്ത്യ ഉവാച ।
അതഃ പരം പ്രവക്ഷ്യാമി കാന്തിവ്രതമനുത്തമം ।
യത്കൃത്വാ തു പുരാ സോമഃ കാന്തിമാനഭവത് പുനഃ॥ 57.1 ॥

യക്ഷ്മണാ ദക്ഷശാപേന പുരാക്രാന്തോ നിശാകരഃ ।
ഏതച്ചീർത്വാ വ്രതം സദ്യഃ കാന്തിമാനഭവത് കില॥ 57.2 ॥

ദ്വിതീയായാം തു രാജേന്ദ്ര കാർത്തികസ്യ സിതേ ദിനേ ।
നക്തം കുർവീത യത്നേന അർചയൻ ബലകേശവം॥ 57.3 ॥

ബലദേവായ പാദൗ തു കേശവായ ശിരോഽർചയേത് ।
ഏവമഭ്യർച്യ മേധാവീ വൈഷ്ണവം രൂപമുത്തമം॥ 57.4 ॥

പരസ്വരൂപം സോമാഖ്യം ദ്വികലം തദ്ദിനേ ഹി യത് ।
തസ്യാർഘം ദാപയേദ് ധീമാൻ മന്ത്രേണ പരമേഷ്ഠിനഃ॥ 57.5 ॥

നമോഽസ്ത്വമൃതരൂപായ സർവൗഷധിനൃപായ ച ।
യജ്ഞലോകാധിപതയേ സോമായ പരമാത്മനേ॥ 57.6 ॥

അനേനൈവ ച മാർഗേണ ദത്ത്വാർഘ്യം പരമേഷ്ഠിനഃ ।
രാത്രൗ സവിപ്രോ ഭുഞ്ജീത യവാന്നം സഘൃതം നരഃ॥ 57.7 ॥

ഫാൽഗുനാദിചതുഷ്കേ തു പായസം ഭോജയേച്ഛുചിഃ ।
ശാലിഹോമം തു കുർവീത കാർത്തികേ തു യവൈസ്തഥാ॥ 57.8 ॥

ആഷാഢാദിചതുഷ്കേ തു തിലഹോമം തു കാരയേത് ।
തദ്വത് തിലാന്നം ഭുഞ്ജീത ഏഷ ഏവ വിധിക്രമഃ॥ 57.9 ॥

തതഃ സംവത്സരേ പൂർണേ ശശിനം കൃതരാജതം ।
സിതവസ്ത്രയുഗച്ഛന്നം സിതപുഷ്പാനുലേപനം ।
ഏവമേവ ദ്വിജം പൂജ്യ തതസ്തം പ്രതിപാദയേത്॥ 57.10 ॥

കാന്തിമാനപി ലോകേഽസ്മിൻ സർവജ്ഞഃ പ്രിയദർശനഃ ।
ത്വത്പ്രസാദാത് സോമരൂപിൻ നാരായണ നമോഽസ്തു തേ॥ 57.11 ॥

അനേന കില മന്ത്രേണ ദത്ത്വാ വിപ്രായ വാഗ്യതഃ ।
ദത്തമാത്രേ തതസ്തസ്മിൻ കാന്തിമാൻ ജായതേ നരഃ॥ 57.12 ॥

ആത്രേയേണാപി സോമേന കൃതമേതത് പുരാ നൃപ ।
തസ്യ വ്രതാന്തേ സന്തുഷ്ടഃ സ്വയമേവ ജനാർദനഃ ।
യക്ഷ്മാണമപനീയാശു അമൃതാഖ്യാം കലാം ദദൗ॥ 57.13 ॥

താം കലാം സോമരാജാഽസൗ തപസാ ലബ്ധവാനിതി ।
സോമത്വം ചാഗമത് സോഽസ്യ ഓഷധീനാം പതിർബഭൗ॥ 57.14 ॥

ദ്വിതീയാമശ്വിനൗ സോമഭുജൗ കീർത്യേതേ തദ്ദിനേ നൃപ ।
തൗ ശേഷവിഷ്ണൂ വിഖ്യാതൗ മുഖ്യപക്ഷൗ ന സംശയഃ॥ 57.15 ॥

ന വിഷ്ണോർവ്യതിരിക്തം സ്യാദ് ദൈവതം നൃപസത്തമ ।
നാമഭേദേന സർവത്ര സംസ്ഥിതഃ പരമേശ്വരഃ॥ 57.16 ॥

॥ ഇതി ശ്രീവരാഹപുരാണേ ഭഗവച്ഛാസ്ത്രേ സപ്തപഞ്ചാശോഽധ്യായഃ॥ 57 ॥

അഗസ്ത്യ ഉവാച ।
അതഃ പരം മഹാരാജ സൗഭാഗ്യകരണം വ്രതം ।
ശൃണു യേനാശു സൗഭാഗ്യം സ്ത്രീപുംസാമുപജായതേ॥ 58.1 ॥

ഫാൽഗുനസ്യ തു മാസസ്യ തൃതീയാ ശുക്ലപക്ഷതഃ ।
ഉപാസിതവ്യാ നക്തേന ശുചിനാ സത്യവാദിനാ॥ 58.2 ॥

സശ്രീകം ച ഹരിം പൂജ്യ രുദ്രം വാ ചോമയാ സഹ ।
യാ ശ്രീഃ സാ ഗിരിജാ പ്രോക്താ യോ ഹരിഃ സ ത്രിലോചനഃ॥ 58.3 ॥

ഏവം സർവേഷു ശാസ്ത്രേഷു പുരാണേഷു ച പഠ്യതേ ।
ഏതസ്മാദന്യഥാ യസ്തു ബ്രൂതേ ശാസ്ത്രം പൃഥക്തയാ॥ 58.4 ॥

രുദ്രോ ജനാനാം മർത്യാനാം കാവ്യം ശാസ്ത്രം ന തദ്ഭവേത് ।
വിഷ്ണും രുദ്രകൃതം ബ്രൂയാത് ശ്രീർഗൗരീ ന തു പാർഥിവ ।
തന്നാസ്തികാനാം മർത്യാനാം കാവ്യം ജ്ഞേയം വിചക്ഷണൈഃ॥ 58.5 ॥

ഏവം ജ്ഞാത്വാ സലക്ഷ്മീകം ഹരിം സമ്പൂജ്യ ഭക്തിതഃ ।
മന്ത്രേണാനേന രാജേന്ദ്ര തതസ്തം പരമേശ്വരം॥ 58.6 ॥

ഗംഭീരായേതി പാദൗ തു സുഭഗായേതി വൈ കടിം ।
ഉദരം ദേവദേവേതി ത്രിനേത്രായേതി വൈ മുഖം ।
വാചസ്പതയേ ച ശിരോ രുദ്രായേതി ച സർവതഃ॥ 58.7 ॥

ഏവമഭ്യർച്യ മേധാവീ വിഷ്ണും ലക്ഷ്മ്യാ സമന്വിതം ।
ഹരം വാ ഗൗരിസംയുക്തം ഗന്ധപുഷ്പാദിഭിഃ ക്രമാത്॥ 58.8 ॥

തതസ്തസ്യാഗ്രതോ ഹോമം കാരയേന്മധുസർപിഷാ ।
തിലൈഃ സഹ മഹാരാജ സൗഭാഗ്യപതയേതി ച॥ 58.9 ॥

തതസ്ത്വക്ഷാരവിരസം നിസ്നേഹം ധരണീതലേ ।
ഗോധൂമാന്നം തു ഭുഞ്ജീത കൃഷ്ണേപ്യേവം വിധിഃ സ്മൃതഃ ।
ആഷാഢാദിദ്വിതീയാം തു പാരണം തത്ര ഭോജനം॥ 58.10 ॥

യവാന്നം തു തതഃ പശ്ചാത് കാർത്തികാദിഷു പാർഥിവ ।
ശ്യാമാകം തത്ര ഭുഞ്ജീത ത്രീൻ മാസാൻ നിയതഃ ശുചിഃ॥ 58.11 ॥

തതോ മാഘസിതേ പക്ഷേ തൃതീയായാം നരാധിപ ।
സൗവർണാം കാരയേദ് ഗൗരീം രുദ്രം ചൈകത്ര ബുദ്ധിമാൻ॥ 58.12 ॥

സലക്ഷ്മീകം ഹരിം ചാപി യഥാശക്ത്യാ പ്രസന്നധീഃ ।
തതസ്തം ബ്രാഹ്മണേ ദദ്യാത് പാത്രഭൂതേ വിചക്ഷണേ॥ 58.13 ॥

അന്നേന ഹീനേ വേദാനാം പാരഗേ സാധുവർതിനി ।
സദാചാരേതി വാ ദദ്യാദൽപവിത്തേ വിശേഷതഃ॥ 58.14 ॥

ഷഡ്ഭിഃ പാത്രൈരുപേതം തു ബ്രാഹ്മണായ നിവേദയേത് ।
ഏകം മധുമയം പാത്രം ദ്വിതീയം ഘൃതപൂരിതം॥ 58.15 ॥

തൃതീയം തിലതൈലസ്യ ചതുർഥം ഗുഡസംയുതം ।
പഞ്ചമം ലവണൈഃ പൂർണം ഷഷ്ഠം ഗോക്ഷീരസംയുതം॥ 58.16 ॥

ഏതാനി ദത്ത്വാ പാത്രാണി സപ്തജന്മാന്തരം ഭവേത് ।
സുഭഗോ ദർശനീയശ്ച നാരീ വാ പുരുഷോഽപി വാ॥ 58.17 ॥

॥ ഇതി ശ്രീവരാഹപുരാണേ ഭഗവച്ഛാസ്ത്രേ അഷ്ടപഞ്ചാശോഽധ്യായഃ॥ 58 ॥

അഗസ്ത്യ ഉവാച ।
അഥാവിഘ്നകരം രാജൻ കഥയാമി ശൃണുഷ്വ മേ ।
യേന സമ്യക് കൃതേനാപി ന വിഘ്നമുപജായതേ॥ 59.1 ॥

ചതുർഥ്യാം ഫാൽഗുനേ മാസി ഗ്രഹീതവ്യം വ്രതം ത്വിദം ।
നക്താഹാരേണ രാജേന്ദ്ര തിലാന്നം പാരണം സ്മൃതം ।
തദേവാഗ്നൗ തു ഹോതവ്യം ബ്രാഹ്മണായ ച തദ് ഭവേത്॥ 59.2 ॥

ചാതുർമാസ്യം വ്രതം ചൈതത് കൃത്വാ വൈ പഞ്ച മേ തഥാ ।
സൗവർണം ഗജവക്ത്രം തു കൃത്വാ വിപ്രായ ദാപയേത്॥ 59.3 ॥

പായസൈഃ പഞ്ചഭിഃ പാത്രൈരുപേതം തു തിലൈസ്തഥാ ।
ഏവം കൃത്വാ വ്രതം ചൈതത് സർവവിഘ്നൈർവിമുച്യതേ॥ 59.4 ॥

ഹയമേധസ്യ വിഘ്നേ തു സഞ്ജാതേ സഗരഃ പുരാ ।
ഏതദേവ ചരിത്വാ തു ഹയമേധം സമാപ്തവാൻ॥ 59.5 ॥

തഥാ രുദ്രേണ ദേവേന ത്രിപുരം നിഘ്നതാ പുരാ ।
ഏതദേവ കൃതം തസ്മാത് ത്രിപുരം തേന പാതിതം ।
മയാ സമുദ്രം പിബതാ ഏതദേവ കൃതം വ്രതം॥ 59.6 ॥

അന്യൈരപി മഹീപാലൈരേതദേവ കൃതം പുരാ ।
തപോഽർഥിഭിർജ്ഞാനകൃതൈർനിർവിഘ്നാർഥേ പരന്തപ॥ 59.7 ॥

ശൂരായ ധീരായ ഗജാനനായ
ലംബോദരായൈകദംഷ്ട്രായ ചൈവ ।
ഏവം പൂജ്യസ്തദ്ദിനേ തത് പുനശ്ച
ഹോമം കുര്യാദ് വിഘ്നവിനാശഹേതോഃ॥ 59.8 ॥

അനേന കൃതമാത്രേണ സർവവിഘ്നൈർവിമുച്യതേ ।
വിനായകസ്യ കൃപയാ കൃതകൃത്യോ നരോ ഭവേത്॥ 59.9 ॥

॥ ഇതി ശ്രീവരാഹപുരാണേ ഭഗവച്ഛാസ്ത്രേ നവപഞ്ചാശോഽധ്യായഃ॥ 59 ॥

അഗസ്ത്യ ഉവാച ।
ശാന്തിവ്രതം പ്രവക്ഷ്യാമി തവ രാജൻ ശൃണുഷ്വ തത് ।
യേന ചീർണേന ശാന്തിഃ സ്യാത് സർവദാ ഗൃഹമേധിനാം॥ 60.1 ॥

പഞ്ചമ്യാം ശുക്ലപക്ഷസ്യ കാർത്തികേ മാസി സുവ്രത ।
ആരഭേദ് വർഷമേകം തു ഭുഞ്ജീയാദമ്ലവർജിതം॥ 60.2 ॥

നക്തം ദേവം തു സമ്പൂജ്യ ഹരിം ശേഷോപരി സ്ഥിതം ।
അനന്തായേതി പാദൗ തു വാസുകായേതി വൈ കടിം॥ 60.3 ॥

തക്ഷകായേതി ജഠരമുരഃ കർകോടകായ ച ।
പദ്മായ കണ്ഠം സമ്പൂജ്യ മഹാപദ്മായ ദോര്യുഗം॥ 60.4 ॥

ശംഖപാലായ വക്ത്രം തു കുടിലായേതി വൈ ശിരഃ ।
ഏവം വിഷ്ണുഗതം പൂജ്യ പൃഥക്ത്വേന ച പൂജയേത്॥ 60.5 ॥

ക്ഷീരേണ സ്നപനം കുര്യാത് താനുദ്ദിശ്യ ഹരേഃ പുനഃ ।
തദഗ്രേ ഹോമയേത് ക്ഷീരം തിലൈഃ സഹ വിചക്ഷണഃ॥ 60.6 ॥

ഏവം സംവത്സരസ്യാന്തേ കുര്യാദ് ബ്രാഹ്മണഭോജനം ।
നാഗം തു കാഞ്ചനം കുര്യാദ് ബ്രാഹ്മണായ നിവേദയേത്॥ 60.7 ॥

ഏവം യഃ കുരുതേ ഭക്ത്യാ വ്രതമേതന്നരാധിപഃ ।
തസ്യ ശാന്തിർഭവേന്നിത്യം നാഗാനാം ന ഭയം തഥാ॥ 60.8 ॥

॥ ഇതി ശ്രീവരാഹപുരാണേ ഭഗവച്ഛാസ്ത്രേ ഷഷ്ടിതമോഽധ്യായഃ॥ 60 ॥

അഗസ്ത്യ ഉവാച ।
കാമവ്രതം മഹാരാജ ശൃണു മേ ഗദതോഽധുനാ ।
യേന കാമാഃ സമൃദ്ധ്യന്തേ മനസാ ചിന്തിതാ അപി॥ 61.1 ॥

ഷഷ്ഠ്യാം ഫലാശനോ യസ്തു വർഷമേകം വ്രതം ചരേത് ।
പൗഷമാസസിതേ പക്ഷേ ചതുർഥ്യാം കൃതഭോജനഃ॥ 61.2 ॥

ഷഷ്ഠ്യാം തു പാരയേദ് ധീമാൻ പ്രഥമം തു ഫലം നൃപ ।
തതോ ഭുഞ്ജീത യത്നേന വാഗ്യതഃ ശുദ്ധമോദനം॥ 61.3 ॥

ബ്രാഹ്മണൈഃ സഹ രാജേന്ദ്ര അഥവാ കേവലൈഃ ഫലൈഃ ।
തമേകം ദിവസം സ്ഥിത്വാ സപ്തമ്യാം പാരയേന്നൃപ॥ 61.4 ॥

അഗ്നികാര്യം തു കുർവീത ഗുഹരൂപേണ കേശവം ।
പൂജയിത്വാഭിധാനേന വർഷമേകം വ്രതം ചരേത്॥ 61.5 ॥

ഷഡ്വക്ത്ര കാർത്തിക ഗുഹ സേനാനീ കൃത്തികാസുത ।
കുമാര സ്കന്ദ ഇത്യേവം പൂജ്യോ വിഷ്ണുഃ സ്വനാമഭിഃ॥ 61.6 ॥

സമാപ്തൗ തു വ്രതസ്യാസ്യ കുര്യാദ് ബ്രാഹ്മണഭോജനം ।
ഷൺമുഖം സർവസൗവർണം ബ്രാഹ്മണായ നിവേദയേത്॥ 61.7 ॥

സർവേ കാമാഃ സമൃദ്ധ്യന്താം മമ ദേവ കുമാരക ।
ത്വത്പ്രസാദാദിമം ഭക്ത്യാ ഗൃഹ്യതാം വിപ്ര മാചിരം॥ 61.8 ॥

അനേന ദത്ത്വാ മന്ത്രേണ ബ്രാഹ്മണായ സയുഗ്മകം ।
തതഃ കാമാഃ സമൃദ്ധ്യന്തേ സർവേ വൈ ഇഹ ജന്മനി॥ 61.9 ॥

അപുത്രോ ലഭതേ പുത്രമധനോ ലഭതേ ധനം ।
ഭ്രഷ്ടരാജ്യോ ലഭേദ് രാജ്യം നാത്ര കാര്യാ വിചാരണാ॥ 61.10 ॥

ഏതദ് വ്രതം പുരാ ചീർണം നലേന നൃപസത്തമ ।
ഋതുപർണസ്യ വിഷയേ വസതാ വ്രതചര്യയാ॥ 61.11 ॥

തഥാ രാജ്യച്യുതൈരന്യൈർബഹുഭിർനൃപസത്തമൈഃ ।
പൗരാണികം വ്രതം ചൈവ സിദ്ധ്യർഥം നൃപസത്തമ॥ 61.12 ॥

॥ ഇതി ശ്രീവരാഹപുരാണേ ഭഗവച്ഛാസ്ത്രേ ഏകഷഷ്ടിതമോഽധ്യായഃ॥ 61 ॥

അഗസ്ത്യ ഉവാച ।
അഥാപരം മഹാരാജ വ്രതമാരോഗ്യസഞ്ജ്ഞിതം ।
കഥയാമി പരം പുണ്യം സർവപാപപ്രണാശനം॥ 62.1 ॥

തസ്യൈവ മാഘമാസസ്യ സപ്തമ്യാം സമുപോഷിതഃ ।
പൂജയേദ് ഭാസ്കരം ദേവം വിഷ്ണുരൂപം സനാതനം॥ 62.2 ॥

ആദിത്യ ഭാസ്കര രവേ ഭാനോ സൂര്യ ദിവാകര ।
പ്രഭാകരേതി സമ്പൂജ്യ ഏവം സമ്പൂജ്യതേ രവിഃ॥ 62.3 ॥

ഷഷ്ഠ്യാം ചൈവ കൃതാഹാരഃ സപ്തമ്യാം ഭാനുമർചയേത് ।
അഷ്ടമ്യാം ചൈവ ഭുഞ്ജീത ഏഷ ഏവ വിധിക്രമഃ॥ 62.4 ॥

അനേന വത്സരം പൂർണം വിധിനാ യോഽർചയേദ് രവിം ।
തസ്യാരോഗ്യം ധനം ധാന്യമിഹ ജന്മമി ജായതേ ।
പരത്ര ച ശുഭം സ്ഥാനം യദ് ഗത്വാ ന നിവർതതേ॥ 62.5 ॥

സാർവഭൗമഃ പുരാ രാജാ അനരണ്യോ മഹാബലഃ ।
തേനായമർചിതോ ദേവോ വ്രതേനാനേന പാർഥിവ ।
തസ്യ തുഷ്ടോ വരം ദേവഃ പ്രാദാദാരോഗ്യമുത്തമം॥ 62.6 ॥

ഭദ്രാശ്വ ഉവാച ।
കിമസൗ രോഗവാൻ രാജാ യേനാരോഗ്യമവാപ്തവാൻ ।
സാർവഭൗമസ്യ ച കഥം ബ്രഹ്മൻ രോഗസ്യ സംഭവഃ॥ 62.7 ॥

അഗസ്ത്യ ഉവാച ।
സ രാജാ സാർവഭൗമോഽഭൂദ് യശസ്വീ ച സുരൂപവാൻ ।
സ കദാചിന്നൃപശ്രേഷ്ഠോ നൃപശ്രേഷ്ഠ മഹാബലഃ॥62.8 ॥

ഗതവാൻ മാനസം ദിവ്യം സരോ ദേവഗണാന്വിതം ।
തത്രാപശ്യദ് ബൃഹദ് പദ്മം സരോമധ്യഗതം സിതം॥ 62.9 ॥

തത്ര ചാംഗുഷ്ഠമാത്രം തു സ്ഥിതം പുരുഷസത്തമം ।
രക്തവാസോഭിരാഛന്നം ദ്വിഭുജം തിഗ്മതേജസം॥ 62.10 ॥

തം ദൃഷ്ട്വാ സാരഥിം പ്രാഹ പദ്മമേതത് സമാനയ ।
ഇദം തു ശിരസാ ബിഭ്രത് സർവലോകസ്യ സന്നിധൗ ।
ശ്ലാഘനീയോ ഭവിഷ്യാമി തസ്മാദാഹര മാചിരം॥ 62.11 ॥

ഏവമുക്തസ്തദാ തേന സാരഥിഃ പ്രവിവേശ ഹ ।
ഗ്രഹീതുമുപചക്രാമ തം പദ്മം നൃപസത്തമ॥ 62.12 ॥

സ്പൃഷ്ടമാത്രേ തതഃ പദ്മേ ഹുങ്കാരഃ സമജായത ।
തേന ശബ്ദേന സ ത്രസ്തഃ പപാത ച മമാര ച॥ 62.13 ॥

രാജാ ച തത്ക്ഷണാത് തേന ശബ്ദേന സമപദ്യത ।
കുഷ്ഠീ വിഗതവർണശ്ച ബലവീര്യവിവർജിതഃ॥ 62.14 ॥

തഥാഗതമഥാത്മാനം ദൃഷ്ട്വാ സ പുരുഷർഷഭഃ ।
തസ്ഥൗ തത്രൈവ ശോകാർത്തഃ കിമേതദിതി ചിന്തയൻ॥ 62.15 ॥

തസ്യ ചിന്തയതോ ധീമാനാജഗാമ മഹാതപാഃ ।
വസിഷ്ഠോ ബ്രഹ്മപുത്രോഽഥ തം സ പപ്രച്ഛ പാർഥിവം॥ 62.16 ॥

കഥം തേ രാജശാർദൂല തവ ദേഹസ്യ ശാസനം ।
ഇദാനീമേവ കിം കാര്യം തന്മമാചക്ഷ്വ പൃച്ഛതഃ॥ 62.17 ॥

ഏവമുക്തസ്തതോ രാജാ വസിഷ്ഠേന മഹാത്മനാ ।
സർവം പദ്മസ്യ വൃത്താന്തം കഥയാമാസ സ പ്രഭുഃ॥ 62.18 ॥

തം ശ്രുത്വാ സ മുനിസ്തത്ര സാധു രാജന്നഥാബ്രവീത് ।
അസാധുരഥ വാ തിഷ്ഠ തസ്മാത് കുഷ്ഠിത്വമാഗതഃ॥ 62.19 ॥

ഏവമുക്തസ്തദാ രാജാ വേപമാനഃ കൃതാഞ്ജലിഃ ।
പപ്രച്ഛ സാധ്വഹം വിപ്ര കഥം വാഽസാധ്വഹം മുനേ ।
കഥം ച കുഷ്ഠം മേ ജാതമേതന്മേ വക്തുമർഹസി॥ 62.20 ॥

വസിഷ്ഠ ഉവാച ।
ഏതദ് ബ്രഹ്മോദ്ഭവം നാമ പദ്മം ത്രൈലോക്യവിശ്രുതം ।
ദൃഷ്ടമാത്രേണ ചാനേന ദൃഷ്ടാഃ സ്യുഃ സർവദേവതാഃ ।
ഏതസ്മിൻ ദൃശ്യതേ ചൈതത് ഷൺമാസം ക്വാപി പാർഥിവ॥ 62.21 ॥

ഏതസ്മിൻ ദൃഷ്ടമാത്രേ തു യോ ജലം വിശതേ നരഃ ।
സർവപാപവിനിർമുക്തഃ പരം നിർവാണമർഹതി॥ 62.22 ॥

ബ്രഹ്മണഃ പ്രാഗവസ്ഥായാ മൂർതിരപ്സു വ്യവസ്ഥിതാ ।
ഏതാം ദൃഷ്ട്വാ ജലേ മഗ്നഃ സംസാരാദ് വിപ്രമുച്യതേ॥ 62.23 ॥

ഇമം ച ദൃഷ്ട്വാ തേ സൂതോ ജലേ മഗ്നോ നരോത്തമ ।
പ്രവിഷ്ടശ്ച പുനരിമം ഹർതുമിച്ഛന്നരാധിപ ।
പ്രാപ്തവാനസി ദുർബുദ്ധേ കുഷ്ഠിത്വം പാപപൂരുഷ॥ 62.24 ॥

ദൃഷ്ടമേതത് ത്വയാ യസ്മാത് ത്വം സാധ്വിതി തതഃ പ്രഭോ ।
മയോക്തോ മോഹമാപന്നസ്തേനാസാധുരിതീരിതഃ॥ 62.25 ॥

ബ്രഹ്മപുത്രോ ഹ്യഹം ചേമം പശ്യാമി പരമേശ്വരം ।
അഹന്യഹനി ചാഗച്ഛംസ്തം പുനർദൃഷ്ടവാനസി॥ 62.26 ॥

ദേവാ അപി വദന്ത്യേതേ പദ്മം കാഞ്ചനമുത്തമം ।
മാനസേ ബ്രഹ്മപദ്മം തു ദൃഷ്ട്വാ ചാത്ര ഗതം ഹരിം ।
പ്രാപ്സ്യാമസ്തത് പരം ബ്രഹ്മ യദ് ഗത്വാ ന പുനർഭവേത്॥ 62.27 ॥

ഇദം ച കാരണം ചാന്യത് കുഷ്ഠസ്യ ശൃണു പാർഥിവ ।
ആദിത്യഃ പദ്മഗർഭേഽസ്മിൻ സ്വയമേവ വ്യവസ്ഥിതഃ॥ 62.28 ॥

തം ദൃഷ്ട്വാ തത്ത്വതോ ഭാവഃ പരമാത്മൈഷ ശാശ്വതഃ ।
ധാരയാമി ശിരസ്യേനം ലോകമധ്യേ വിഭൂഷണം॥ 62.29 ॥

ഏവം തേ ജൽപതാ പാപമിദം ദേവേന ദർശിതം ।
ഇദാനീമിമമേവ ത്വമാരാധയ മഹാമതേ॥ 62.30 ॥

അഗസ്ത്യ ഉവാച ।
ഏവമുക്ത്വാ വസിഷ്ഠസ്തു ഇമമേവ വ്രതം തദാ ।
ആദിത്യാരാധനം ദിവ്യമാരോഗ്യാഖ്യം ജഗാദ ഹ॥ 62.31 ॥

സോഽപി രാജാഽകരോച്ചേമം വ്രതം ഭക്തിസമന്വിതഃ ।
സിദ്ധിം ച പരമാം പ്രാപ്തോ വിരോഗശ്ചാഭവത് ക്ഷണാത്॥ 62.32 ॥

॥ ഇതി ശ്രീവരാഹപുരാണേ ഭഗവച്ഛാസ്ത്രേ ദ്വിഷഷ്ടിതമോഽധ്യായഃ॥ 62 ॥

അഗസ്ത്യ ഉവാച ।
അഥാപരം മഹാരാജ പുത്രപ്രാപ്തിവ്രതം ശുഭം ।
കഥയാമി സമാസേന തന്മേ നിഗദതഃ ശൃണു॥ 63.1 ॥

മാസേ ഭാദ്രപദേ യാ തു കൃഷ്ണപക്ഷേ നരേശ്വര ।
അഷ്ടമ്യാമുപവാസേന പുത്രപ്രാപ്തിവ്രതം ഹി തത്॥ 63.2 ॥

ഷഷ്ഠ്യാം ചൈവ തു സങ്കൽപ്യ സപ്തമ്യാമർചയേദ് ഹരിം ।
ദേവക്യുത്സംഗഗം ദേവം മാതൃഭിഃ പരിവേഷ്ടിതം॥ 63.3 ॥

പ്രഭാതേ വിമലേഽഷ്ടമ്യാമർചയേത് പ്രയതോ ഹരിം ।
പ്രാഗ്വിധാനേന ഗോവിന്ദമർചയിത്വാ വിധാനതഃ॥ 63.4 ॥

തതോ യവൈഃ കൃഷ്ണതിലൈഃ സഘൃതൈർഹോമയേദ് ദധി ।
ബ്രാഹ്മണാൻ ഭോജയേദ് ഭക്ത്യാ യഥാശക്ത്യാ സദക്ഷിണാൻ॥ 63.5 ॥

തതഃ സ്വയം തു ഭുഞ്ജീത പ്രഥമം ബിൽവമുത്തമം ।
പശ്ചാദ് യഥേഷ്ടം ഭുഞ്ജീത സ്നേഹൈഃ സർവരസൈര്യുതം॥ 63.6 ॥

പ്രതിമാസമനേനൈവ വിധിനോപോഷ്യ മാനവഃ ।
കൃഷ്ണാഷ്ടമീമപുത്രോഽപി ലഭേത് പുത്രം ന സംശയഃ॥ 63.7 ॥

ശ്രൂയതേ ച പുരാ രാജാ ശൂരസേനഃ പ്രതാപവാൻ ।
സ ഹ്യപുത്രസ്തപസ്തേപേ ഹിമവത്പർവതോത്തമേ॥ 63.8 ॥

തസ്യൈവം കുർവതോ ദേവോ വ്രതമേതജ്ജഗാദ ഹ ।
സോഽപ്യേതത് കൃതവാൻ രാജാ പുത്രം ചൈവോപലബ്ധവാൻ॥ 63.9 ॥

വസുദേവം മഹാഭാഗമനേകക്രതുയാജിനം ।
തം ലബ്ധ്വാ സോഽപി രാജർഷിഃ പരം നിർവാണമാപത്വാൻ॥ 63.10 ॥

ഏവം കൃഷ്ണാഷ്ടമീ രാജൻ മയാ തേ പരികീർതിതാ ।
സംവത്സരാന്തേ ദാതവ്യം കൃഷ്ണയുഗ്മം ദ്വിജാതയേ॥ 63.11 ॥

ഏതത് പുത്രവ്രതം നാമ മയാ തേ പരികീർതിതം ।
ഏതത് കൃത്വാ നരഃ പാപൈഃ സർവൈരേവ പ്രമുച്യതേ॥ 63.12 ॥

॥ ഇതി ശ്രീവരാഹപുരാണേ ഭഗവച്ഛാസ്ത്രേ ത്രിഷഷ്ടിതമോഽധ്യായഃ॥ 63 ॥

അഗസ്ത്യ ഉവാച ।
അഥാപരം പ്രവക്ഷ്യാമി ശൗര്യവ്രതമനുത്തമം ।
യേന ഭീരോരപി മഹച്ഛൗര്യം ഭവതി തത്ക്ഷണാത്॥ 64.1 ॥

മാസി ചാശ്വയുജേ ശുദ്ധാം നവമീം സമുപോഷയേത് ।
സപ്തമ്യാം കൃതസങ്കൽപഃ സ്ഥിത്വാഽഷ്ടമ്യാം നിരോദനഃ॥ 64.2 ॥

നവമ്യാം പാരയേത് പിഷ്ടം പ്രഥമം ഭക്തിതോ നൃപ ।
ബ്രാഹ്മണാൻ ഭോജയേദ് ഭക്ത്യാ ദേവീം ചൈവ തു പൂജയേത് ।
ദുർഗാം ദേവീം മഹാഭാഗാം മഹാമായാം മഹാപ്രഭാം॥ 64.3 ॥

ഏവം സംവത്സരം യാവദുപോഷ്യേതി വിധാനതഃ ।
വ്രതാന്തേ ഭോജയേദ് ധീമാൻ യഥാശക്ത്യാ കുമാരികാഃ॥ 64.4 ॥

ഹേമവസ്ത്രാദിഭിസ്താസ്തു ഭൂഷയിത്വാ തു ശക്തിതഃ ।
പശ്ചാത് ക്ഷമാപയേത് താസ്തു ദേവീ മേ പ്രീയതാമിതി॥ 64.5 ॥

ഏവം കൃതേ ഭ്രഷ്ടരാജ്യോ ലഭേദ് രാജ്യം ന സംശയഃ ।
അവിദ്യോ ലഭതേ വിദ്യാം ഭീതഃ ശൗര്യം ച വിദന്തി॥ 64.6 ॥

॥ ഇതി ശ്രീവരാഹപുരാണേ ഭഗവച്ഛാസ്ത്രേ ചതുഃഷഷ്ടിതമോഽധ്യായഃ॥ 64 ॥

അഗസ്ത്യ ഉവാച ।
സാർവഭൗമവ്രതം ചാന്യത് കഥയാമി സമാസതഃ ।
യേന സമ്യക്കൃതേനാശു സാർവഭൗമോ നൃപോ ഭവേത്॥ 65.1 ॥

കാർതികസ്യ തു മാസസ്യ ദശമീ ശുക്ലപക്ഷികാ ।
തസ്യാം നക്താശനോ നിത്യം ദിക്ഷു ശുദ്ധബലിം ഹരേത്॥ 65.2 ॥

വിചിത്രൈഃ കുസുമൈർഭക്ത്യാ പൂജയിത്വാ ദ്വിജോത്തമാൻ ।
ദിശാം തു പ്രാർഥനാം കുര്യാൻ മന്ത്രേണാനേന സുവ്രതഃ ।
സർവാ ഭവന്ത്യഃ സിദ്ധ്യന്തു മമ ജന്മനി ജന്മനി॥ 65.3 ॥

ഏവമുക്ത്വാ ബലിം താസു ദത്ത്വാ ശുദ്ധേന ചേതസാ ।
തതോ രാത്രൗ തു ഭുഞ്ജീത ദധ്യന്നം തു സുസംസ്കൃതം॥ 65.4 ॥

പൂർവം പശ്ചാദ് യഥേഷ്ടം തു ഏവം സംവത്സരം നൃപ ।
യഃ കരോതി നരോ നിത്യം തസ്യ ദിഗ്വിജയോ ഭവേത്॥ 65.5 ॥

ഏകാദശ്യാം തു യത്നേന നരഃ കുര്യാദ് യഥാവിധി ।
മാർഗശീർഷേ ശുക്ലപക്ഷാദാരഭ്യാബ്ദം വിചക്ഷണഃ ।
തദ് വ്രത ധനദസ്യേഷ്ടം കൃതം വിത്തം പ്രയച്ഛതി॥ 65.6 ॥

ഏകാദശ്യാം നിരാഹാരോ യോ ഭുങ്ക്തേ ദ്വാദശീദിനേ ।
ശുക്ലേ വാഽപ്യഥവാ കൃഷ്ണേ തദ് വ്രതം വൈഷ്ണവം മഹത്॥ 65.7 ॥

ഏവം ചീർണ സുഘോരാണി ഹന്തി പാപാനി രപാർഥിവ ।
ത്രയോദശ്യാം തു നക്തേന ധർമവ്രതമഥോച്യതേ॥ 65.8 ॥

ശുക്ലപക്ഷേ ഫാൽഗുനസ്യ തഥാരഭ്യ വിചക്ഷണഃ ।
രൗദ്രം വ്രതം ചതുർദശ്യാം കൃഷ്ണപക്ഷേ വിശേഷതഃ ।
മാഘമാസാദഥാരഭ്യ പൂർണം സംവത്സരം നൃപ॥ 65.9 ॥

ഇന്ദുവ്രതം പഞ്ചദശ്യാം ശുക്ലായാം നക്തഭോജനം ।
പിതൃവ്രതമമാവാസ്യാമിതി രാജന തഥേരിതം॥ 65.10 ॥

ദശ പഞ്ച ച വർഷാണി യ ഏവം കുരുതേ നൃപ ।
തിഥിവ്രതാനി കസ്തസ്യ ഫലം വ്രതപ്രമാണതഃ॥ 65.11 ॥

അശ്വമേധസഹസ്രാണി രാജസൂയശതാനി ച ।
യഷ്ടാനി തേന രാജേന്ദ്ര കൽപോക്താഃ ക്രതവസ്തഥാ॥ 65.12 ॥

ഏകമേവ കൃതം ഹന്തി വ്രതം പാപാനി നിത്യശഃ ।
യഃ പുനഃ സർവമേതദ്ധി കുര്യാന്നരവരാത്മജ ।
സ ശുദ്ധോ വിരജോ ലോകാനാപ്നോതി സകലം നൃപ॥ 65.13 ॥

॥ ഇതി ശ്രീവരാഹപുരാണേ ഭഗവച്ഛാസ്ത്രേ പഞ്ചഷഷ്ടിതമോഽധ്യായഃ॥ 65 ॥

ഭദ്രാശ്വ ഉവാച ।
ആശ്ചര്യം യദി തേ കിഞ്ചിദ് വിദിതം ദൃഷ്ടമേവ വാ ।
തന്മേ കഥയ ധർമജ്ഞ മമ കൗതൂഹലം മഹത്॥ 66.1 ॥

അഗസ്ത്യ ഉവാച ।
ആശ്ചര്യഭൂതോ ഭഗവാനേഷ ഏവ ജനാർദനഃ ।
തസ്യാശ്ചര്യാണി ദൃഷ്ടാനി ബഹൂനി വിവിധാനി വൈ॥ 66.2 ॥

ശ്വേതദ്വീപം ഗതഃ പൂർവം നാരദഃ കില പാർഥിവ ।
സോഽപശ്യച്ഛംഖചക്രാബ്ജാൻ പുരുഷാംസ്തിഗ്മതേജസഃ॥ 66.3 ॥

അയം വിഷ്ണുരയം വിഷ്ണുരേഷ വിഷ്ണുഃ സനാതനഃ ।
ചിന്താഽഭൂത്തസ്യതാന്ദൃഷ്ട്വാ കോഽസ്മിന്വിഷ്ണുരിതി പ്രഭുഃ॥ 66.4 ॥

ഏവം ചിന്തയതസ്തസ്യ ചിന്താ കൃഷ്ണം പ്രതി പ്രഭോ ।
ആരാധയാമി ച കഥം ശംഖചക്രഗദാധരം॥ 66.5 ॥

യേന വേദ്മി പരം തേഷാം ദേവോ നാരായണഃ പ്രഭുഃ ।
ഏവം സഞ്ചിന്ത്യ ദധ്യൗ സ തം ദേവം പരമേശ്വരം॥ 66.6 ॥

ദിവ്യം വർഷസഹസ്രം തു സാഗ്രം ബ്രഹ്മസുതസ്തദാ ।
ധ്യായതസ്തസ്യ ദേവോഽസൗ പരിതോഷം ജഗാമ ഹ॥ 66.7 ॥

ഉവാച ച പ്രസന്നാത്മാ പ്രത്യക്ഷത്വം ഗതഃ പ്രഭുഃ ।
വരം ബ്രഹ്മസുത ബ്രൂഹി കിം തേ ദദ്മി മഹാമുനേ॥ 66.8 ॥

നാരദ ഉവാച ।
സഹസ്രമേകം വർഷാണാം ധ്യാതസ്ത്വം ഭുവനേശ്വര ।
ത്വത്പ്രാപ്തിര്യേന തദ് ബ്രൂഹി യദി തുഷ്ടോഽസി മേഽച്യുത॥ 66.9 ॥

ദേവദേവ ഉവാച ।
പൗരുഷം സൂക്തമാസ്ഥായ യേ യജന്തി ദ്വിജാസ്തു മാം ।
സംഹിതാമാദ്യമാസ്ഥായ തേ മാം പ്രാപ്സ്യന്തി നാരദ॥ 66.10 ॥

അലാഭേ വേദശാസ്ത്രാണാം പഞ്ചരാത്രോദിതേന ഹ ।
മാർഗേണ മാം പ്രപശ്യന്തേ തേ മാം പ്രാപ്സ്യന്തി മാനവാഃ॥ 66.11 ॥

ബ്രാഹ്മണക്ഷത്രിയവിശാം പഞ്ചരാത്രം വിധീയതേ ।
ശൂദ്രാദീനാം ന തച്ഛ്രോത്രപദവീമുപയാസ്യതി॥ 66.12 ॥

ഏവം മയോക്തം വിപ്രേന്ദ്ര പുരാകൽപേ പുരാതനം ।
പഞ്ചരാത്രം സഹസ്രാണാം യദി കശ്ചിദ് ഗ്രഹീഷ്യതി॥ 66.13 ॥

കർമക്ഷയേ ച മാം കശ്ചിദ് യദി ഭക്തോ ഭവിഷ്യതി ।
തസ്യ ചേദം പഞ്ചരാത്രം നിത്യം ഹൃദി വസിഷ്യതി॥ 66.14 ॥

ഇതരേ രാജസൈർഭാവൈസ്താമസൈശ്ച സമാവൃതാഃ ।
ഭവിഷ്യന്തി ദ്വിജശ്രേഷ്ഠ മച്ഛാസനപരാങ്മുഖാഃ॥ 66.15 ॥

കൃതം ത്രേതാ ദ്വാപരം ച യുഗാനി ത്രീണി നാരദ ।
സത്ത്വസ്ഥാം മാം സമേഷ്യന്തി കലൗ രജസ്തമോഽധികാഃ॥ 66.16 ॥

അന്യച്ച തേ വരം ദദ്മി ശൃണു നാരദ സാമ്പ്രതം ।
യദിദം പഞ്ചരാത്രം മേ ശാസ്ത്രം പരമദുർലഭം ।
തദ്ഭവാൻ വേത്സ്യതേ സർവം മത്പ്രസാദാന്ന സംശയഃ॥ 66.17 ॥

വേദേന പഞ്ചരാത്രേണ ഭക്ത്യാ യജ്ഞേന ച ദ്വിജ ।
പ്രാപ്യോഽഹം നാന്യഥാ വത്സ വർഷകോട്യായുതൈരപി॥ 66.18 ॥

ഏവമുക്ത്വാ സ ഭഗവാൻ നാരദം പരമേശ്വരഃ ।
ജഗാമാദർശനം സദ്യോ നാരദോഽപി യയൗ ദിവം॥ 66.19 ॥

॥ ഇതി ശ്രീവരാഹപുരാണേ ഭഗവച്ഛാസ്ത്രേ ഷട്ഷഷ്ടിതമോഽധ്യായഃ॥ 66 ॥

ഭദ്രാശ്വ ഉവാച ।
ഭഗവൻ സിതകൃഷ്ണേ ദ്വേ ഭിന്നേ ജഗതി കേശവാൻ ।
സ്ത്രിയൗ ബഭൂവതുഃ കേ ദ്വേ സിതകൃഷ്ണാ ച കാ ശുഭാ॥ 67.1 ॥

കശ്ചാസൗ പുരുഷോ ബ്രഹ്മൻ യ ഏകഃ സപ്തധാ ഭവേത് ।
കോഽസൗ ദ്വാദശധാ വിപ്ര ദ്വിദേഹഃ ഷട്ശിരാഃ ശുഭഃ॥ 67.2 ॥

ദമ്പത്യം ച ദ്വിജശ്രേഷ്ഠ കൃതസൂര്യോദയാദനം ।
കസ്മാദേതജ്ജഗദിദം വിതതം ദ്വിജസത്തമ॥ 67.3 ॥

അഗസ്ത്യ ഉവാച ।
സിതകൃഷ്ണേ സ്ത്രിയൗ യേ തേ തേ ഭഗിന്യൗ പ്രകീർതിതേ ।
സത്യാസത്യേ ദ്വിവർണാ ച നാരീ രാത്രിരുദാഹൃതാ॥ 67.4 ॥

യഃ പുമാൻ സപ്തധാ ജാത ഏകോ ഭൂത്വാ നരേശ്വര ।
സ സമുദ്രസ്തു വിജ്ഞേയഃ സപ്തധൈകോ വ്യവസ്ഥിതഃ॥ 67.5 ॥

യോഽസൗ ദ്വാദശധാ രാജൻ ദ്വിദേഹഃ ഷട്ശിരാഃ പ്രഭുഃ ।
സംവത്സരഃ സ വിജ്ഞേയഃ ശരീരേ ദ്വേ ഗതീ സ്മൃതേ ।
ഋതവഃ ഷട് ച വക്ത്രാണി ഏഷ സംവത്സരഃ സ്മൃതഃ॥ 67.6 ॥

ദമ്പത്യം തദഹോരാത്രം സൂര്യാചന്ദ്രമസൗ തതഃ ।
തതോ ജഗത് സമുത്തസ്ഥൗ ദേവസ്യാസ്യ നൃപോത്തമ॥ 67.7 ॥

സ വിഷ്ണുഃ പരമോ ദേവോ വിജ്ഞേയോ നൃപസത്തമ ।
ന ച വേദക്രിയാഹീനഃ പശ്യതേ പരമേശ്വരം॥ 67.8 ॥

॥ ഇതി വരാഹപുരാണേ ഭഗവച്ഛാസ്ത്രേ സപ്തഷഷ്ടിതമോഽധ്യായഃ॥ 67 ॥

ഇതി ശ്രീഅഗസ്ത്യഗീതാ സമാപ്താ ।

Also Read:

Agastya Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Agastya Gita Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top