Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Agastya Gita Lyrics in Tamil

Agastyageetaa in Tamil:

॥ அக³ஸ்த்யகீ³தா ॥ (Varahapurana 51-67)
ஶ்ரீவராஹ உவாச ।
ஶ்ருத்வா து³ர்வாஸஸோ வாக்யம்ʼ த⁴ரணீவ்ரதமுத்தமம் ।
யயௌ ஸத்யதபா꞉ ஸத்³யோ ஹிமவத்பார்ஶ்வமுத்தமம்॥ 51.1 ॥

புஷ்பப⁴த்³ரா நதீ³ யத்ர ஶிலா சித்ரஶிலா ததா² ।
வடோ ப⁴த்³ரவடோ யத்ர தத்ர தஸ்யாஶ்ரமோ ப³பௌ⁴ ।
தத்ரோபரி மஹத் தஸ்ய சரிதம்ʼ ஸம்ப⁴விஷ்யதி॥ 51.2 ॥

த⁴ரண்யுவாச ।
ப³ஹுகல்பஸஹஸ்ராணி வ்ரதஸ்யாஸ்ய ஸனாதன ।
மயா க்ருʼதஸ்ய தபஸஸ்தன்மயா விஸ்ம்ருʼதம்ʼ ப்ரபோ⁴॥ 51.3 ॥

இதா³னீம்ʼ த்வத்ப்ரஸாதே³ன ஸ்மரணம்ʼ ப்ராக்தனம்ʼ மம ।
ஜாதம்ʼ ஜாதிஸ்மரா சாஸ்மி விஶோகா பரமேஶ்வர॥ 51.4 ॥

யதி³ நாம பரம்ʼ தே³வ கௌதுகம்ʼ ஹ்ருʼதி³ வர்ததே ।
அக³ஸ்த்ய꞉ புனராக³த்ய ப⁴த்³ராஶ்வஸ்ய நிவேஶனம் ।
யச்சகார ஸ ராஜா ச தன்மமாசக்ஷ்வ பூ⁴த⁴ர॥ 51.5 ॥

ஶ்ரீவராஹ உவாச ।
ப்ரத்யாக³தம்ருʼஷிம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா ப⁴த்³ராஶ்வ꞉ ஶ்வேதவாஹன꞉ ।
வராஸனக³தம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா க்ருʼத்வா பூஜாம்ʼ விஶேஷத꞉ ।
அப்ருʼச்ச²ன்மோக்ஷத⁴ர்மாக்²யம்ʼ ப்ரஶ்னம்ʼ ஸகலதா⁴ரிணி॥ 51.6 ॥

ப⁴த்³ராஶ்வ உவாச ।
ப⁴க³வன் கர்மணா கேன சி²த்³யதே ப⁴வஸம்ʼஸ்ருʼதி꞉ ।
கிம்ʼ வா க்ருʼத்வா ந ஶோசந்தி மூர்த்தாமூர்த்தோபபத்திஷு॥ 51.7 ॥

அக³ஸ்த்ய உவாச ।
ஶ்ருʼணு ராஜன் கதா²ம்ʼ தி³வ்யாம்ʼ தூ³ராஸந்நவ்யவஸ்தி²தாம் ।
த்³ருʼஶ்யாத்³ருʼஶ்யவிபா⁴கோ³த்தா²ம்ʼ ஸமாஹிதமனா ந்ருʼப॥ 51.8 ॥

நாஹோ ந ராத்ரிர்ன தி³ஶோ(அ)தி³ஶஶ்ச
ந த்³யௌர்ன தே³வா ந தி³னம்ʼ ந ஸூர்ய꞉ ।
தஸ்மின் காலே பஶுபாலேதி ராஜா
ஸ பாலயாமாஸ பஶூனனேகான்॥ 51.9 ॥

தான் பாலயன் ஸ கதா³சித்³ தி³த்³ருʼக்ஷு꞉
பூர்வம்ʼ ஸமுத்³ரம்ʼ ச ஜகா³ம தூர்ணம் ।
அனந்தபாரஸ்ய மஹோத³தே⁴ஸ்து
தீரே வனம்ʼ தத்ர வஸந்தி ஸர்பா꞉॥ 51.10 ॥

அஷ்டௌ த்³ருமா꞉ காமவஹா நதீ³ ச
துர்யக் சோத்³ர்த்⁴வம்ʼ ப³ப்⁴ரமுஸ்தத்ர சான்யே ।
பஞ்ச ப்ரதா⁴னா꞉ புருஷாஸ்ததை²காம்ʼ
ஸ்த்ரியம்ʼ பி³ப்⁴ரதே தேஜஸா தீ³ப்யமானாம்॥ 51.11 ॥

ஸா(அ)பி ஸ்த்ரீ ஸ்வே வக்ஷஸி தா⁴ரயந்தீ
ஸஹஸ்ரஸூர்யப்ரதிமம்ʼ விஶாலம் ।
தஸ்யாத⁴ரஸ்த்ரிர்விகாரஸ்த்ரிவர்ண-
ஸ்தம்ʼ ராஜானம்ʼ பஶ்ய பரிப்⁴ரமந்தம்॥ 51.12 ॥

தூஷ்ணீம்பூ⁴தா ம்ருʼதகல்பா இவாஸன்
ந்ருʼபோ(அ)ப்யஸௌ தத்³வனம்ʼ ஸம்ʼவிவேஶ ।
தஸ்மின் ப்ரவிஷ்டே ஸர்வ ஏதே விவிஶு-
ர்ப⁴யாதை³க்யம்ʼ க³தவந்த꞉ க்ஷணேன॥ 51.13 ॥

தை꞉ ஸர்பை꞉ ஸ ந்ருʼபோ து³ர்வினீதை꞉
ஸம்ʼவேஷ்டிதோ த³ஸ்யுபி⁴ஶ்சிந்தயான꞉ ।
கத²ம்ʼ சைதேன ப⁴விஷ்யந்தி யேன
கத²ம்ʼ சைதே ஸம்ʼஸ்ருʼதா꞉ ஸம்ப⁴வேயு꞉॥ 51.14 ॥

ஏவம்ʼ ராஜ்ஞஶ்சிந்தயதஸ்த்ரிவர்ண꞉ புருஷ꞉ பர꞉ ।
ஶ்வேதம்ʼ ரக்தம்ʼ ததா² க்ருʼஷ்ணம்ʼ த்ரிவர்ணம்ʼ தா⁴ரயன்னர꞉॥ 51.15 ॥

ஸ ஸஞ்ஜ்ஞாம்ʼ க்ருʼதவான் மஹ்யமபரோ(அ)த² க்வ யாஸ்யஸி ।
ஏவம்ʼ தஸ்ய ப்³ருவாணஸ்ய மஹந்நாம வ்யஜாயத॥ 51.16 ॥

தேனாபி ராஜா ஸம்ʼவீத꞉ ஸ பு³த்⁴யஸ்வேதி சாப்³ரவீத் ।
ஏவமுக்தே தத꞉ ஸ்த்ரீ து தம்ʼ ராஜானம்ʼ ருரோத⁴ ஹ॥ 51.17 ॥

மாயாததம்ʼ தம்ʼ மா பை⁴ஷ்ட ததோ(அ)ன்ய꞉ புருஷோ ந்ருʼபம் ।
ஸம்ʼவேஷ்ட்ய ஸ்தி²தவான் வீரஸ்தத꞉ ஸர்வேஶ்வரேஶ்வர꞉॥ 51.18 ॥

ததோ(அ)ன்யே பஞ்ச புருஷா ஆக³த்ய ந்ருʼபஸத்தமம் ।
ஸம்ʼவிஷ்ட்ய ஸம்ʼஸ்தி²தா꞉ ஸர்வே ததோ ராஜா விரோதி⁴த꞉॥ 51.19 ॥

ருத்³தே⁴ ராஜனி தே ஸர்வே ஏகீபூ⁴தாஸ்து த³ஸ்யவ꞉ ।
மதி²தும்ʼ ஶஸ்த்ரமாதா³ய லீனா(அ)ன்யோ(அ)ன்யம்ʼ ததோ ப⁴யாத்॥ 51.20 ॥

தைர்லீனைர்ந்ருʼபர்தேர்வேஶ்ம ப³பௌ⁴ பரமஶோப⁴னம் ।
அன்யேஷாமபி பாபானாம்ʼ கோடி꞉ ஸாக்³ராப⁴வந்ந்ருʼப॥ 51.21 ॥

க்³ருʼஹே பூ⁴ஸலிலம்ʼ வஹ்னி꞉ ஸுக²ஶீதஶ்ச மாருத꞉ ।
ஸாவகாஶானி ஶுப்⁴ராணி பஞ்சைகோனகு³ணானி ச॥ 51.22 ॥

ஏகைவ தேஷாம்ʼ ஸுசிரம்ʼ ஸம்ʼவேஷ்ட்யாஸஜ்யஸம்ʼஸ்தி²தா ।
ஏவம்ʼ ஸ பஶுபாலோ(அ)ஸௌ க்ருʼதவானஞ்ஜஸா ந்ருʼப॥ 51.23 ॥

தஸ்ய தல்லாக⁴வம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா ரூபம்ʼ ச ந்ருʼபதேர்ம்ருʼதே⁴ ।
த்ரிவர்ண꞉ புருஷோ ராஜன்னப்³ரவீத்³ ராஜஸத்தமம்॥ 51.24 ॥

த்வத்புத்ரோ(அ)ஸ்மி மஹாராஜ ப்³ரூஹி கிம்ʼ கரவாணி தே ।
அஸ்மாபி⁴ர்ப³ந்து⁴மிச்ச²த்³பி⁴ர்ப⁴வந்தம்ʼ நிஶ்சய꞉ க்ருʼத꞉॥ 51.25 ॥

யதி³ நாம க்ருʼதா꞉ ஸர்வே வயம்ʼ தே³வ பராஜிதா꞉ ।
ஏவமேவ ஶரீரேஷு லீனாஸ்திஷ்டா²ம பார்தி²வ॥ 51.26 ॥

மர்ய்யேகே தவ புத்ரத்வம்ʼ க³தே ஸர்வேஷு ஸம்ப⁴வ꞉ ।
ஏவமுக்தஸ்ததோ ராஜா தம்ʼ நரம்ʼ புனரப்³ரவீத்॥ 51.27 ॥

புத்ரோ ப⁴வதி மே கர்த்தா அன்யேஷாமபி ஸத்தம ।
யுஷ்மத்ஸுகை²ர்னரைர்பா⁴வைர்னாஹம்ʼ லிப்யே கதா³சன॥ 51.28 ॥

ஏவமுக்த்வா ஸ ந்ருʼபதிஸ்தமாத்மஜமதா²கரோத் ।
தைர்விமுக்த꞉ ஸ்வயம்ʼ தேஷாம்ʼ மத்⁴யே ஸ விரராம ஹ॥ 51.29 ॥

॥ இதி ஶ்ரீவராஹபுராணே ப⁴க³வச்சா²ஸ்த்ரே ஏகபஞ்சாஶோ(அ)த்⁴யாய꞉॥ 51 ॥

அக³ஸ்த்ய உவாச ।
ஸ த்ரிவர்ணோ ந்ருʼபோத்ஸ்ருʼஷ்ட꞉ ஸ்வதந்த்ரத்வாச்ச பார்தி²வ ।
அஹம்ʼ நாமாநமஸ்ருʼஜத் புத்ரம்ʼ புத்ரஸ்த்ரிவர்ணகம்॥ 52.1 ॥

தஸ்யாபி சாப⁴வத் கன்யா அவபோ³த⁴ஸ்வரூபிணீ ।
ஸா து விஜ்ஞானத³ம்ʼ புத்ரம்ʼ மனோஹ்வம்ʼ விஸஸர்ஜ॥ 52.2 ॥

தஸ்யாபி ஸர்வரூபா꞉ ஸ்யுஸ்தனயா꞉ பஞ்சபோ⁴கி³ன꞉ ।
யதா²ஸங்க்²யேன புத்ராஸ்து தேஷாமக்ஷாபி⁴தா⁴னகா꞉॥ 52.3 ॥

ஏதே பூர்வம்ʼ த³ஸ்யவ꞉ ஸ்யுஸ்ததோ ராஜ்ஞா வஶீக்ருʼதா꞉ ।
அமூர்த்தா இவ தே ஸர்வே சக்ருராயதனம்ʼ ஶுப⁴ம்॥ 52.4 ॥

நவத்³பா³ரம்ʼ புரம்ʼ தஸ்ய த்வேகஸ்தம்ப⁴ம்ʼ சதுஷ்பத²ம் ।
நதீ³ஸஹஸ்ரஸங்கீர்ண ஜலக்ருʼத்ய ஸமாஸ்தி²தம்॥ 52.5 ॥

தத்புரம்ʼ தே ப்ரவிவிஶுரேகீபூ⁴தாஸ்ததோ நவ ।
புருஷோ மூர்த்திமான் ராஜா பஶுபாலோ(அ)ப⁴வத் க்ஷணாத்॥ 52.6 ॥

ததஸ்தத்புரஸம்ʼஸ்த²ஸ்து பஶுபாலோ மஹாந்ருʼப꞉ ।
ஸம்ʼஸூச்ய வாசகாஞ்ச²ப்³தா³ன் வேதா³ன் ஸஸ்மார தத்புரே॥ 52.7 ॥

ஆத்மஸ்வரூபிணோ நித்யாஸ்தது³க்தானி வ்ரதானி ச ।
நியமான் க்ரதவஶ்சைவ ஸர்வான் ராஜா சகார ஹ॥ 52.8 ॥

ஸ கதா³சிந்ந்ருʼப꞉ கி²ன்ன꞉ கர்மகாண்ட³ம்ʼ ப்ரரோசயன் ।
ஸர்வஜ்ஞோ யோக³நித்³ராயாம்ʼ ஸ்தி²த்வா புத்ரம்ʼ ஸஸர்ஜ ஹ॥ 52.9 ॥

சதுர்வக்த்ரம்ʼ சதுர்பா³ஹும்ʼ சதுர்வேத³ம்ʼ சதுஷ்பத²ம் ।
தஸ்மாதா³ரப்⁴ய ந்ருʼபதேர்வஶே பஶ்வாத³ய꞉ ஸ்தி²தா꞉॥ 52.10 ॥

தஸ்மின் ஸமுத்³ரே ஸ ந்ருʼபோ வனே தஸ்மிம்ʼஸ்ததை²வ ச ।
த்ருʼணாதி³ஷு ந்ருʼபஸ்ஸைவ ஹஸ்த்யாதி³ஷு ததை²வ ச ।
ஸமோப⁴வத் கர்மகாண்டா³த³னுஜ்ஞாய மஹாமதே॥ 52.11 ॥

॥ இதி ஶ்ரீவராஹபுராணே ப⁴க³வச்சா²ஸ்த்ரே த்³வாபஞ்சாஶோ(அ)த்⁴யாய꞉॥ 52 ॥

ப⁴த்³ராஶ்வ உவாச ।
மத்ப்ரஶ்னவிஷயே ப்³ரஹ்மன் கதே²யம்ʼ கதி²தா த்வயா ।
தஸ்யா விபூ⁴திரப⁴வத் கஸ்ய கேன க்ருʼதேன ஹ॥ 53.1 ॥

அக³ஸ்த்ய உவாச ।
ஆக³தேயம்ʼ கதா² சித்ரா ஸர்வஸ்ய விஷயே ஸ்தி²தா ।
த்வத்³தே³ஹே மம தே³ஹே ச ஸர்வஜந்துஷு ஸா ஸமா॥ 53.2 ॥

தஸ்யாம்ʼ ஸம்பூ⁴திமிச்ச²ன் யஸ்தஸ்யோபாயம்ʼ ஸ்வயம்ʼ பரம் ।
பஶுபாலாத் ஸமுத்பன்னோ யஶ்சதுஷ்பாச்சதுர்முக²꞉॥ 53.3 ॥

ஸ கு³ரு꞉ ஸ கதா²யாஸ்து தஸ்யாஶ்சைவ ப்ரவர்த்தக꞉ ।
தஸ்ய புத்ர꞉ ஸ்வரோ நாம ஸப்தமூர்திம்ʼரஸௌ ஸ்ம்ருʼத꞉॥ 53.4 ॥

தேன ப்ரோக்தம்ʼ து யத்கிஞ்சித் சதுர்ணாம்ʼ ஸாத⁴னம்ʼ ந்ருʼப ।
ருʼக³ர்தா²னாம்ʼ சதுர்பி⁴ஸ்தே தத்³ப⁴க்த்யாராத்⁴யதாம்ʼ யயு꞉॥ 53.5 ॥

சதுர்ணாம்ʼ ப்ரத²மோ யஸ்து சது꞉ஶ்ருʼங்க³ஸமாஸ்தி²த꞉ ।
வ்ருʼஷத்³விதீயஸ்தத்ப்ரோக்தமார்கே³ணைவ த்ருʼதீயக꞉ ।
சதுர்த²ஸ்தத்ப்ரணீதஸ்தாம்ʼ பூஜ்ய ப⁴க்த்யா ஸுதம்ʼ வ்ரஜேத்॥ 53.6 ॥

ஸப்தமூர்த்தேஸ்து சரிதம்ʼ ஶுஶ்ரும்ʼவு꞉ ப்ரத²மம்ʼ ந்ருʼப ।
ப்³ரஹ்மசர்யேண வர்த்தேத த்³விதீயோ(அ)ஸ்ய ஸனாதன꞉॥ 53.7 ॥

ததோ ப்⁴ருʼத்யாதி³ப⁴ரணம்ʼ வ்ருʼஷபா⁴ரோஹணம்ʼ த்ரிஷு ।
வனவாஸஶ்ச நிர்த்³தி³ஷ்ட ஆத்மஸ்தே² வ்ருʼஷபே⁴ ஸதி॥ 53.8 ॥

அஹமஸ்மி வத³த்யன்யஶ்சதுர்த்³தா⁴ ஏகதா⁴ த்³விதா⁴ ।
பே⁴த³பி⁴ன்னஸஹோத்பன்னாஸ்தஸ்யாபத்யானி ஜஜ்ஞிரே॥ 53.9 ॥

நித்யாநித்யஸ்வரூபாணி த்³ருʼஷ்ட்வா பூர்வம்ʼ சதுர்முக²꞉ ।
சிந்தயாமாஸ ஜனகம்ʼ கத²ம்ʼ பஶ்யாம்யஹம்ʼ ந்ருʼப॥ 53.10 ॥

மதீ³யஸ்ய பிதுர்யே ஹி கு³ணா ஆஸன் மஹாத்மன꞉ ।
ந தே ஸம்ப்ரதி த்³ருʼஶ்யந்தே ஸ்வராபத்யேஷு கேஷுசித்॥ 53.11 ॥

பிது꞉ புத்ரஸ்ய ய꞉ புத்ர꞉ ஸ பிதாமஹநாமவான் ।
ஏவம்ʼ ஶ்ருதி꞉ ஸ்தி²தா சேயம்ʼ ஸ்வராபத்யேஷு நான்யதா²॥ 53.12 ॥

க்வாபி ஸம்பத்ஸ்யதே பா⁴வோ த்³ரஷ்டவ்யஶ்சாபி தே பிதா ।
ஏவம்ʼ நீதே(அ)பி கிம்ʼ கார்யமிதி சிந்தாபரோ(அ)ப⁴வத்॥ 53.13 ॥

தஸ்ய சிந்தயத꞉ ஶஸ்த்ரம்ʼ பித்ருʼகம்ʼ புரதோ ப³பௌ⁴ ।
தேன ஶஸ்த்ரேண தம்ʼ ரோஷான்மமந்த² ஸ்வரமந்திகே॥ 53.14 ॥

தஸ்மின் மதி²தமாத்ரே து ஶிரஸ்தஸ்யாபி து³ர்க்³ரஹம் ।
நாலிகேரப²லாகாரம்ʼ சதுர்வக்த்ரோ(அ)ன்வபஶ்யத॥ 53.15 ॥

தச்சாவ்ருʼதம்ʼ ப்ரதா⁴னேன த³ஶதா⁴ ஸம்ʼவ்ருʼதோ ப³பௌ⁴ ।
சதுஷ்பாதே³ன ஶஸ்த்ரேண சிச்சே²த³ திலகாண்ட³வத்॥ 53.16 ॥

ப்ரகாமம்ʼ திலஸஞ்ச்சி²ன்னே தத³மூலௌ ந மே ப³பௌ⁴ ।
அஹம்ʼ த்வஹம்ʼ வத³ன் பூ⁴தம்ʼ தமப்யேவமதா²ச்சி²னத்॥ 53.17 ॥

தஸ்மின் சி²ன்னே தத³ஸ்யாம்ʼஸே ஹ்ரஸ்வமன்யமவேக்ஷத ।
அஹம்ʼ பூ⁴தாதி³ வ꞉ பஞ்ச வத³ந்தம்ʼ பூ⁴திமந்திகாத்॥ 53.18 ॥

தமப்யேவமதோ² சி²த்த்வா பஞ்சாஶூன்யமமீக்ஷத ।
க்ருʼத்வாவகாஶம்ʼ தே ஸர்வே ஜல்பந்த இத³மந்திகாத்॥ 53.19 ॥

தமப்யஸங்க³ஶஸ்த்ரேண சிச்சே²த³ திலகாண்ட³வத் ।
தஸ்மிஞ்ச்சி²ன்னே த³ஶாம்ʼஶேன ஹ்ரஸ்வமன்யமபஶ்யத॥ 53.20 ॥

புருஷம்ʼ ரூபஶஸ்த்ரேண தம்ʼ சி²த்த்வா(அ)ன்யமபஶ்யத ।
தத்³வத்³ ஹ்ரஸ்வம்ʼ ஸிதம்ʼ ஸௌம்யம்ʼ தமப்யேவம்ʼ ததா³(அ)கரோத்॥ 53.21 ॥

ஏவம்ʼ க்ருʼதே ஶரீரம்ʼ து த³த³ர்ஶ ஸ புன꞉ ப்ரபு⁴꞉ ।
ஸ்வகீயமேவாகஸ்யாந்த꞉ பிதரம்ʼ ந்ருʼபஸத்தம॥ 53.22 ॥

த்ரஸரேணுஸமம்ʼ மூர்த்யா அவ்யக்தம்ʼ ஸர்வஜந்துஷு ।
ஸமம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா பரம்ʼ ஹர்ஷம்ʼ உபே⁴ விஸஸ்வரார்த்தவித்॥ 53.23 ॥

ஏவம்ʼவிதோ⁴(அ)ஸௌ புருஷ꞉ ஸ்வரநாமா மஹாதபா꞉ ।
மூர்த்திஸ்தஸ்ய ப்ரவ்ருʼத்தாக்²யம்ʼ நிவ்ருʼத்தாக்²யம்ʼ ஶிரோ மஹத்॥ 53.24 ॥

ஏதஸ்மாதே³வ தஸ்யாஶு கத²யா ராஜஸத்தம ।
ஸம்பூ⁴திரப⁴வத்³ ராஜன் விவ்ருʼத்தேஸ்த்வேஷ ஏவ து॥ 53.25 ॥

ஏஷேதிஹாஸ꞉ ப்ரத²ம꞉ ஸர்வஸ்ய ஜக³தோ ப்⁴ருʼஶம் ।
ய இமம்ʼ வேத்தி தத்த்வேன ஸாக்ஷாத் கர்மபரோ ப⁴வேத்॥ 53.26 ॥

॥ இதி ஶ்ரீவராஹபுராணே ப⁴க³வச்சா²ஸ்த்ரே த்ரிபஞ்சாஶோ(அ)த்⁴யாய꞉॥ 53 ॥

ப⁴த்³ராஶ்வ உவாச ।
விஜ்ஞானோத்பத்திகாமஸ்ய க ஆராத்⁴யோ ப⁴வேத்³ த்³விஜ ।
கத²ம்ʼ சாராத்⁴யதே(அ)ஸௌ ஹி ஏததா³க்²யாஹி மே த்³விஜ॥ 54.1 ॥

அக³ஸ்த்ய உவாச ।
விஷ்ணுரேவ ஸதா³ராத்⁴ய꞉ ஸர்வதே³வைரபி ப்ரபு⁴꞉ ।
தஸ்யோபாயம்ʼ ப்ரவக்ஷ்யாமி யேனாஸௌ வரதோ³ ப⁴வேத்॥ 54.2 ॥

ரஹஸ்யம்ʼ ஸர்வதே³வானாம்ʼ முனீனாம்ʼ மனுஜாம்ʼஸ்ததா² ।
நாராயண꞉ பரோ தே³வஸ்தம்ʼ ப்ரணம்ய ந ஸீத³தி॥ 54.3 ॥

ஶ்ரூயதே ச புரா ராஜன் நாரதே³ன மஹாத்மனா ।
கதி²தம்ʼ துஷ்டித³ம்ʼ விஷ்ணோர்வ்ர்தமப்ஸரஸாம்ʼ ததா²॥ 54.4 ॥

நாரத³ஸ்து புரா கல்பே க³தவான் மானஸம்ʼ ஸர꞉ ।
ஸ்னானார்த²ம்ʼ தத்ர சஜாபஶ்யத் ஸர்வமப்ஸரஸாம்ʼ க³ணம்॥ 54.5 ॥

தாஸ்தம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா விலாஸின்யோ ஜடாமுகுடதா⁴ரிணம் ।
அஸ்தி²சர்மாவஶேஷம்ʼ து ச²த்ரத³ண்ட³கபாலினம்॥ 54.6 ॥

தே³வாஸுரமனுஷ்யாணாம்ʼ தி³த்³ருʼக்ஷும்ʼ கலஹப்ரியம் ।
ப்³ரஹ்மபுத்ரம்ʼ தபோயுக்தம்ʼ பப்ரச்சு²ஸ்தா வராங்க³னா꞉॥ 54.7 ॥

அப்ஸரஸ ஊசு꞉ ।
ப⁴க³வன் ப்³ரஹ்மதனய ப⁴ர்த்ருʼகாமா வயம்ʼ த்³விஜ ।
நாராயணஶ்ச ப⁴ர்த்தா நோ யதா² ஸ்யாத் தத் ப்ரசக்ஷ்வ ந꞉॥ 54.8 ॥

நாரத³ உவாச ।
ப்ரணாமபூர்வக꞉ ப்ரஶ்ன꞉ ஸர்வத்ர விஹித꞉ ஶுப⁴꞉ ।
ஸ ச மே ந க்ருʼதோ க³ர்வாத்³ யுஷ்மாபி⁴ர்யௌவனஸ்மயாத்॥ 54.9 ॥

ததா²பி தே³வதே³வஸ்ய விஷ்ணோர்யந்நாமகீர்திதம் ।
ப⁴வதீபி⁴ஸ்ததா² ப⁴ர்த்தா ப⁴வத்விதி ஹரி꞉ க்ருʼத꞉ ।
தந்நாமோச்சாரணாதே³வ க்ருʼதம்ʼ ஸர்வம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉॥ 54.10 ॥

இதா³னீம்ʼ கத²யாம்யாஶு வ்ரதம்ʼ யேன ஹரி꞉ ஸ்வயம் ।
வரத³த்வமவாப்னோதி ப⁴ர்த்ருʼத்வம்ʼ ச நியச்ச²தி॥ 54.11 ॥

நாரத³ உவாச ।
வஸந்தே ஶுக்லபக்ஷஸ்ய த்³வாத³ஶீ யா ப⁴வேச்சு²பா⁴ ।
தஸ்யாமுபோஷ்ய விதி⁴வன் நிஶாயாம்ʼ ஹரிமர்ச்சயேத்॥ 54.12 ॥

பர்யங்காஸ்தரணம்ʼ க்ருʼத்வா நானாசித்ரஸமன்விதம் ।
தத்ர லக்ஷ்ம்யா யுதம்ʼ ரௌப்யம்ʼ ஹரிம்ʼ க்ருʼத்வா நிவேஶயேத்॥ 54.13 ॥

தஸ்யோபரி தத꞉ புஷ்பைர்மண்ட³பம்ʼ காரயேத்³ பு³த⁴꞉ ।
ந்ருʼத்யவாதி³த்ரகே³யைஶ்ச ஜாக³ரம்ʼ தத்ர காரயேத்॥ 54.14 ॥

மனோப⁴வாயேதி ஶிர அனங்கா³யேதி வை கடிம் ।
காமாய பா³ஹுமூலே து ஸுஶாஸ்த்ராயேதி சோத³ரம்॥ 54.15 ॥

மன்மதா²யேதி பாதௌ³ து ஹரயேதி ச ஸர்வத꞉ ।
புஷ்பை꞉ ஸம்பூஜ்ய தே³வேஶம்ʼ மல்லிகாஜாதிபி⁴ஸ்ததா²॥ 54.16 ॥

பஶ்சாச்சதுர ஆதா³ய இக்ஷுத³ண்டா³ன் ஸுஶோப⁴னான் ।
சதுர்தி³க்ஷு ந்யஸேத் தஸ்ய தே³வஸ்ய ப்ரணதோ ந்ருʼப॥ 54.17 ॥

ஏவம்ʼ க்ருʼத்வா ப்ரபா⁴தே து ப்ரத³த்³யாத்³ ப்³ராஹ்மணாய வை ।
வேத³வேதா³ங்க³யுக்தாய ஸம்பூர்ணாங்கா³ய தீ⁴மதே॥ 54.18 ॥

ப்³ராஹ்மணாம்ʼஶ்ச ததா² பூஜ்ய வ்ரதமேதத் ஸமாபயேத் ।
ஏவம்ʼ க்ருʼதே ததா² விஷ்ணுர்ப⁴ர்த்தா வோ ப⁴விதா த்⁴ருவம்॥ 54.19 ॥

அக்ருʼத்வா மத்ப்ரணாமம்ʼ து ப்ருʼஷ்டோ க³ர்வேண ஶோப⁴னா꞉ ।
அவமானஸ்ய தஸ்யாயம்ʼ விபாகோ வோ ப⁴விஷ்யதி॥ 54.20 ॥

ஏதஸ்மின்னேவ ஸரஸி அஷ்டாவக்ரோ மஹாமுனி꞉ ।
தஸ்யோபஹாஸம்ʼ க்ருʼத்வா து ஶாபம்ʼ லப்ஸ்யத² ஶோப⁴னா꞉॥ 54.21 ॥

வ்ரதேனானேன தே³வேஶம்ʼ பதிம்ʼ லப்³த்⁴வா(அ)பி⁴மானத꞉ ।
அவமானே(அ)பஹரணம்ʼ கோ³பாலைர்வோ ப⁴விஷ்யதி ।
புரா ஹர்த்தா ச கன்யானாம்ʼ தே³வோ ப⁴ர்த்தா ப⁴விஷ்யதி॥ 54.22 ॥

அக³ஸ்த்ய உவாச ।
ஏவமுக்த்வா ஸ தே³வர்ஷி꞉ ப்ரயயௌ நாரத³꞉ க்ஷணாத் ।
தா அப்யேதத்³ வ்ரதம்ʼ சக்ருஸ்துஷ்டஶ்சாஸாம்ʼ ஸ்வயம்ʼ ஹரி꞉॥ 54.23 ॥

॥ இதி ஶ்ரீவராஹபுராணே ப⁴க³வச்சா²ஸ்த்ரே சது꞉பஞ்சாஶோ(அ)த்⁴யாய꞉॥ 54 ॥

அக³ஸ்த்ய உவாச ।
ஶ்ருʼணு ராஜன் மஹாபா⁴க³ வ்ரதாநாமுத்தமம்ʼ வ்ரதம் ।
யேன ஸம்ப்ராப்யதே விஷ்ணு꞉ ஶுபே⁴னைவ ந ஸம்ʼஶய꞉॥ 55.1 ॥

மார்க³ஶீர்ஷே(அ)த² மாஸே து ப்ரத²மாஹ்னாத் ஸமாரபே⁴த் ।
ஏகப⁴க்தம்ʼ ஸிதே பக்ஷே யாவத் ஸ்யாத்³ த³ஶமீ திதி²꞉॥ 55.2 ॥

ததோ த³ஶம்யாம்ʼ மத்⁴யாஹ்னே ஸ்னாத்வா விஷ்ணும்ʼ ஸமர்ச்ய ச ।
ப⁴க்த்யா ஸங்கல்பயேத் ப்ராக்³வத்³ த்³வாத³ஶீம்ʼ பக்ஷதோ ந்ருʼப॥ 55.3 ॥

தாமப்யேவமுஷித்வா ச யவான் விப்ராய தா³பயேத் ।
க்ருʼஷ்ணாயேதி ஹரிர்வாச்யோ தா³னே ஹோமே ததா²ர்ச்சனே॥ 55.4 ॥

சாதுர்மாஸ்யமதை²வம்ʼ து க்ஷபித்வா ராஜஸத்தம ।
சைத்ராதி³ஷு புனஸ்தத்³வது³போஷ்ய ப்ரயத꞉ ஸுதீ⁴꞉ ।
ஸக்துபாத்ராணி விப்ராணாம்ʼ ஸஹிரண்யானி தா³பயேத்॥ 55.5 ॥

ஶ்ராவணாதி³ஷு மாஸேஷு தத்³வச்சா²லிம்ʼ ப்ரதா³பயேத் ।
த்ரிஷு மாஸேஷு யாவச்ச கார்த்திகஸ்யாதி³ராக³த꞉॥ 55.6 ॥

தமப்யேவம்ʼ க்ஷபித்வா து த³ஶம்யாம்ʼ ப்ரயத꞉ ஶுசி꞉ ।
அர்சயித்வா ஹரிம்ʼ ப⁴க்த்யா மாஸனாம்னா விசக்ஷண꞉॥ 55.7 ॥

ஸங்கல்பம்ʼ பூர்வவத்³ ப⁴க்த்யா த்³வாத³ஶ்யாம்ʼ ஸம்ʼயதேந்த்³ரிய꞉ ।
ஏகாத³ஶ்யாம்ʼ யதா²ஶக்த்யா காரயேத் ப்ருʼதி²வீம்ʼ ந்ருʼப॥ 55.8 ॥

காஞ்சனாங்கா³ம்ʼ ச பாதாலகுலபர்வதஸம்ʼயுதாம் ।
பூ⁴மிந்யாஸவிதா⁴னேன ஸ்தா²பயேத் தாம்ʼ ஹரே꞉ புர꞉॥ 55.9 ॥

ஸிதவஸ்த்ரயுக³ச்ச²ன்னாம்ʼ ஸர்வபீ³ஜஸமன்விதாம் ।
ஸம்பூஜ்ய ப்ரியத³த்தேதி பஞ்சரத்னைர்விசக்ஷண꞉॥ 55.10 ॥

ஜாக³ரம்ʼ தத்ர குர்வீத ப்ரபா⁴தே து புனர்த்³விஜான் ।
ஆமந்த்ர்யம்ʼ ஸங்க்²யயா ராஜம்ʼஶ்சதுர்விம்ʼஶதி யாவத꞉॥ 55.11 ॥

தேஷாம்ʼ ஏகைகஶோ கா³ம்ʼ ச அனட்³வாஹம்ʼ ச தா³பயேத் ।
ஏகைகம்ʼ வஸ்த்ரயுக்³மம்ʼ ச அங்கு³லீயகமேவ ச॥ 55.12 ॥

கடகானி ச ஸௌவர்ணகர்ணாப⁴ரணகானி ச ।
ஏகைகம்ʼ க்³ராமமேதேஷாம்ʼ ராஜா ராஜன் ப்ரதா³பயேத்॥ 55.13 ॥

தன்மத்⁴யமம்ʼ ஸயுக்³மம்ʼ து ஸர்வமாத்³யம்ʼ ப்ரதா³பயேத் ।
ஸ்வஶக்த்யாப⁴ரணம்ʼ சைவ த³ரித்³ரஸ்ய ஸ்வஶக்தித꞉॥ 55.14 ॥

யதா²ஶக்த்யா மஹீம்ʼ க்ருʼத்வா காஞ்சனீம்ʼ கோ³யுக³ம்ʼ ததா² ।
வஸ்த்ரயுக்³மம்ʼ ச தா³தவ்யம்ʼ யதா²விப⁴வஶக்தித꞉॥ 55.15 ॥

கா³ம்ʼ யுக்³மாப⁴ரணாத் ஸர்வம்ʼ ஸஹிரண்யம்ʼ ச காரயேத் ।
ஏவம்ʼ க்ருʼதே ததா² க்ருʼஷ்ணஶுக்லத்³வாத³ஶ்யமேவ ச॥ 55.16 ॥

ரௌப்யாம்ʼ வா ப்ருʼதி²வீம்ʼ க்ருʼத்வா யதா²விப⁴வஶக்தித꞉ ।
தா³பயேத்³ ப்³ராஹ்மணானாம்ʼ து ததா² தேஷாம்ʼ ச போ⁴ஜனம் ।
உபானஹௌ யதா²ஶக்த்யா பாது³கே ச²த்ரிகாம்ʼ ததா²॥ 55.17 ॥

ஏதான் த³த்த்வா வதே³தே³வம்ʼ க்ருʼஷ்ணோ தா³மோத³ரோ மம ।
ப்ரீயதாம்ʼ ஸர்வதா³ தே³வோ விஶ்வரூபோ ஹரிர்மம॥ 55.18 ॥

தா³னே ச போ⁴ஜனே சைவ க்ருʼத்வா யத் ப²லமாப்யதே ।
தன்ன ஶக்யம்ʼ ஸஹஸ்ரேண வர்ஷாணாமபி கீர்திதும்॥ 55.19 ॥

ததா²ப்யுத்³தே³ஶத꞉ கிஞ்சித் ப²லம்ʼ வக்ஷ்யாமி தே(அ)னக⁴ ।
வ்ரதஸ்யாஸ்ய புரா வ்ருʼத்தம்ʼ ஶுபா⁴ன்யஸ்ய ஶ்ருʼணுஷ்வ தத்॥ 55.20 ॥

ஆஸீதா³தி³யுகே³ ராஜா ப்³ரஹ்மவாதீ³ த்³ருʼட⁴வ்ரத꞉ ।
ஸ புத்ரகாம꞉ பப்ரச்ச² ப்³ரஹ்மாணம்ʼ பரமேஷ்டி²னம் ।
தஸ்யேத³ம்ʼ வ்ரதமாசக்²யௌ ப்³ரஹ்மா ஸ க்ருʼதவாம்ʼஸ்ததா²॥ 55.21 ॥

தஸ்ய வ்ரதாந்தே விஶ்வாத்மா ஸ்வயம்ʼ ப்ரத்யக்ஷதாம்ʼ யயௌ ।
துஷ்டஶ்சோவாச போ⁴ ராஜன் வரோ மே வ்ரியதாம்ʼ வர꞉॥ 55.22 ॥

ராஜோவாச ।
புத்ரம்ʼ மே தே³ஹி தே³வேஶ வேத³மந்த்ரவிஶாரத³ம் ।
யாஜகம்ʼ யஜனாஸக்தம்ʼ கீர்த்யா யுக்தம்ʼ சிராபு⁴ஷம் ।
அஸங்க்²யாதகு³ணம்ʼ சைவ ப்³ரஹ்மபூ⁴தமகல்மஷம்॥ 55.23 ॥

ஏவமுக்த்வா ததோ ராஜா புனர்வசனமப்³ரவீத் ।
மமாப்யந்தே ஶுப⁴ம்ʼ ஸ்தா²னம்ʼ ப்ரயச்ச² பரமேஶ்வர ।
யதன்முனிபத³ம்ʼ நாம யத்ர க³த்வா ந ஶோசதி॥ 55.24 ॥

ஏவமஸ்த்விதி தம்ʼ தே³வ꞉ ப்ரோக்த்வா சாத³ர்ஶனம்ʼ க³த꞉ ।
தஸ்யாபி ராஜ்ஞ꞉ புத்ரோ(அ)பூ⁴த்³ வத்ஸப்ரீர்நாம நாமத꞉॥ 55.25 ॥

வேத³வேதா³ங்க³ஸம்பன்னோ யஜ்ஞயாஜீ ப³ஹுஶ்ருத꞉ ।
தஸ்ய கீர்த்திர்மஹாராஜ விஸ்த்ருʼதா த⁴ரணீதலே॥ 55.26 ॥

ராஜா(அ)பி தம்ʼ ஸுதம்ʼ லப்³த்⁴வா விஷ்ணுத³த்தம்ʼ ப்ரதாபினம் ।
ஜகா³ம தபஸே யுக்த꞉ ஸர்வத்³வந்த்³வான் ப்ரஹாய ஸ꞉॥ 55.27 ॥

ஆராத⁴யாமாஸ ஹரிம்ʼ நிராஹாரோ ஜிதேந்த்³ரிய꞉ ।
ஹிமவத்பர்வதே ரம்யே ஸ்துதிம்ʼ குர்வம்ʼஸ்ததா³ ந்ருʼப꞉॥ 55.28 ॥

ப⁴த்³ராஶ்வ உவாச ।
கீத்³ருʼஶீ ஸா ஸ்துதிர்ப்³ரஹ்மன் யாம்ʼ சகார ஸ பார்தி²வ꞉ ।
கிம்ʼ ச தஸ்யாப⁴வத்³ தே³வம்ʼ ஸ்துவத꞉ புருஷோத்தமம்॥ 55.29 ॥

து³ர்வாஸா உவாச ।
ஹிமவந்தம்ʼ ஸமாஶ்ரித்ய ராஜா தத்³க³தமானஸ꞉ ।
ஸ்துதிம்ʼ சகார தே³வாய விஷ்ணவே ப்ரப⁴விஷ்ணவே॥ 55.30 ॥

ராஜோவாச ।
க்ஷராக்ஷரம்ʼ க்ஷீரஸமுத்³ரஶாயினம்ʼ
க்ஷிதீத⁴ரம்ʼ மூர்திமதாம்ʼ பரம்ʼ பத³ம் ।
அதீந்த்³ரியம்ʼ விஶ்வபு⁴ஜாம்ʼ புர꞉ க்ருʼதம்ʼ
நிராக்ருʼதம்ʼ ஸ்தௌமி ஜனார்த³னம்ʼ ப்ரபு⁴ம்॥ 55.31 ॥

த்வமாதி³தே³வ꞉ பரமார்த²ரூபீ
விபு⁴꞉ புராண꞉ புருஷோத்தமஶ்ச ।
அதீந்த்³ரியோ வேத³விதா³ம்ʼ ப்ரதா⁴ன꞉
ப்ரபாஹி மாம்ʼ ஶங்க²க³தா³ஸ்த்ரபாணே॥ 55.32 ॥

க்ருʼதம்ʼ த்வயா தே³வ ஸுராஸுராணாம்ʼ
ஸங்கீர்த்யதே(அ)ஸௌ ச அனந்தமூர்தே ।
ஸ்ருʼஷ்ட்யர்த²மேதத் தவ தே³வ விஷ்ணோ
ந சேஷ்டிதம்ʼ கூடக³தஸ்ய தத்ஸ்யாத்॥ 55.33 ॥

ததை²வ கூர்மத்வம்ருʼக³த்வமுச்சை –
ஸ்த்வயா க்ருʼதம்ʼ ரூபமனேகரூப ।
ஸர்வஜ்ஞபா⁴வாத³ஸக்ருʼச்ச ஜன்ம
ஸங்கீர்த்த்யதே தே(அ)ச்யுத நைதத³ஸ்தி॥ 55.34 ॥

ந்ருʼஸிம்ʼஹ நமோ வாமன ஜமத³க்³னிநாம
த³ஶாஸ்யகோ³த்ராந்தக வாஸுதே³வ ।
நமோ(அ)ஸ்து தே பு³த்³த⁴ கல்கின் க²கே³ஶ
ஶம்போ⁴ நமஸ்தே விபு³தா⁴ரிநாஶன॥ 55.35 ॥

நமோ(அ)ஸ்து நாராயண பத்³மநாப⁴
நமோ நமஸ்தே புருஷோத்தமாய ।
நம꞉ ஸமஸ்தாமரஸங்க⁴பூஜ்ய
நமோ(அ)ஸ்து தே ஸர்வவிதா³ம்ʼ ப்ரதா⁴ன॥ 55.36 ॥

நம꞉ கராலாஸ்ய ந்ருʼஸிம்ʼஹமூர்த்தே
நமோ விஶாலாத்³ரிஸமான கூர்ம ।
நம꞉ ஸமுத்³ரப்ரதிமான மத்ஸ்ய
நமாமி த்வாம்ʼ க்ரோட³ரூபினனந்த॥ 55.37 ॥

ஸ்ருʼஷ்ட்யர்த²மேதத் தவ தே³வ சேஷ்டிதம்ʼ
ந முக்²யபக்ஷே தவ மூர்த்திதா விபோ⁴ ।
அஜானதா த்⁴யானமித³ம்ʼ ப்ரகாஶிதம்ʼ
நைபி⁴ர்வினா லக்ஷ்யஸே த்வம்ʼ புராண॥ 55.38 ॥

ஆத்³யோ மக²ஸ்த்வம்ʼ ஸ்வயமேவ விஷ்ணோ
மகா²ங்க³பூ⁴தோ(அ)ஸி ஹவிஸ்த்வமேவ ।
பஶுர்ப⁴வான் ருʼத்விகி³ஜ்யம்ʼ த்வமேவ
த்வாம்ʼ தே³வஸங்கா⁴ முனயோ யஜந்தி॥ 55.39 ॥

யதே³தஸ்மின் ஜக³த்⁴ருவம்ʼ சலாசலம்ʼ
ஸுராதி³காலானலஸம்ʼஸ்த²முத்தமம் ।
ந த்வம்ʼ விப⁴க்தோ(அ)ஸி ஜனார்த³னேஶ
ப்ரயச்ச² ஸித்³தி⁴ம்ʼ ஹ்ருʼத³யேப்ஸிதாம்ʼ மே॥ 55.40 ॥

நம꞉ கமலபத்ராக்ஷ மூர்த்தாமூர்த்த நமோ ஹரே ।
ஶரணம்ʼ த்வாம்ʼ ப்ரபன்னோ(அ)ஸ்மி ஸம்ʼஸாரான்மாம்ʼ ஸமுத்³த⁴ர॥ 55.41 ॥

ஏவம்ʼ ஸ்துதஸ்ததா³ தே³வஸ்தேன ராஜ்ஞா மஹாத்மனா ।
விஶாலாம்ரதலஸ்தே²ன துதோஷ பரமேஶ்வர꞉॥ 55.42 ॥

குப்³ஜரூபீ ததோ பூ⁴த்வா ஆஜகா³ம ஹரி꞉ ஸ்வயம் ।
தஸ்மிந்நாக³தமாத்ரே து ஸீப்யாம்ர꞉ குப்³ஜகோ(அ)ப⁴வத்॥ 55.43 ॥

தம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா மஹதா³ஶ்சர்யம்ʼ ஸ ராஜா ஸம்ʼஶிதவ்ரத꞉ ।
விஶாலஸ்ய கத²ம்ʼ கௌப்³ஜ்யமிதி சிந்தாபரோப⁴வத்॥ 55.44 ॥

தஸ்ய சிந்தயதோ பு³த்³தி⁴ர்ப³பௌ⁴ தம்ʼ ப்³ராஹ்மணம்ʼ ப்ரதி ।
அனேநாக³தமாத்ரேண க்ருʼதமேதன்ன ஸம்ʼஶய꞉॥ 55.45 ॥

தஸ்மாதே³ஷைவ ப⁴விதா ப⁴க³வான் புருஷோத்தம꞉ ।
ஏவமுக்த்வா நமஶ்சக்ரே தஸ்ய விப்ரஸ்ய ஸ ந்ருʼப꞉॥ 55.46 ॥

அனுக்³ரஹாய ப⁴க³வன் நூனம்ʼ த்வம்ʼ புருஷோத்தம꞉ ।
ஆக³தோ(அ)ஸி ஸ்வரூபம்ʼ மே த³ர்ஶயஸ்வாது⁴னா ஹரே॥ 55.47 ॥

ஏவமுக்தஸ்ததா³ தே³வ꞉ ஶங்க²சக்ரக³தா³த⁴ர꞉ ।
ப³பௌ⁴ தத்புரத꞉ ஸௌம்யோ வாக்யம்ʼ சேத³முவாச ஹ॥ 55.48 ॥

வரம்ʼ வ்ருʼணீஷ்வ ராஜேந்த்³ர யத்தே மனஸி வர்ததே ।
மயி ப்ரஸன்னே த்ரைலோக்ய திலமாத்ரமித³ம்ʼ ந்ருʼப॥ 55.49 ॥

ஏவமுக்தஸ்ததோ ராஜா ஹர்ஷோத்பு²ல்லிதலோசன꞉ ।
மோக்ஷம்ʼ ப்ரயச்ச² தே³வேஶேத்யுக்த்வா நோவாச கிஞ்சன॥ 55.50 ॥

ஏவமுக்த꞉ ஸ ப⁴க³வான் புனர்வாக்யமுவாச ஹ ।
மய்யாக³தே விஶாலோ(அ)யமாம்ர꞉ குப்³ஜத்வமாக³த꞉ ।
யஸ்மாத் தஸ்மாத் தீர்த²மித³ம்ʼ குப்³ஜகாம்ரம்ʼ ப⁴விஷ்யதி॥ 55.51 ॥

திர்யக்³யோன்யாத³யோ(அ)ப்யஸ்மின் ப்³ராஹ்மணாந்தா யதி³ ஸ்வகம் ।
கலேவரம்ʼ த்யஜிஷ்யந்தி தேஷாம்ʼ பஞ்சஶதானி ச ।
விமானானி ப⁴விஷ்யந்தி யோகி³னாம்ʼ முக்திரேவ ச॥ 55.52 ॥

ஏவமுக்த்வா ந்ருʼபம்ʼ தே³வ꞉ ஶங்கா²க்³ரேண ஜனார்த³ன꞉ ।
பஸ்பர்ஶ ஸ்ப்ருʼஷ்டமாத்ரோ(அ)ஸௌ பரம்ʼ நிர்வாணமாப்தவான்॥ 55.53 ॥

தஸ்மாத்த்வமபி ராஜேந்த்³ர தம்ʼ தே³வம்ʼ ஶரணம்ʼ வ்ரஜ ।
யேன பூ⁴ய꞉ புன꞉ ஶோச்யபத³வீம்ʼ நோ ப்ரயாஸ்யஸி॥ 55.54 ॥

ய இத³ம்ʼ ஶ்ருʼணுயாந்நித்யம்ʼ ப்ராதருத்தா²ய மானவ꞉ ।
படே²த்³ யஶ்சரிதம்ʼ தாப்⁴யாம்ʼ மோக்ஷத⁴ர்மார்த²தோ³ ப⁴வேத்॥ 55.55 ॥

ஶுப⁴வ்ரதமித³ம்ʼ புண்யம்ʼ யஶ்ச குர்யாஜ்ஜனேஶ்வர ।
ஸ ஸர்வஸம்பத³ம்ʼ சேஹ பு⁴க்த்வேதே தல்லயம்ʼ வ்ரஜேத்॥ 55.56 ॥

॥ இதி ஶ்ரீவராஹபுராணே ப⁴க³வச்சா²ஸ்த்ரே பஞ்சபஞ்சாஶோ(அ)த்⁴யாய꞉॥ 55 ॥

அக³ஸ்த்ய உவாச ।
அத꞉ பரம்ʼ ப்ரவக்ஷ்யாமி த⁴ன்யவ்ரதமனுத்தமம் ।
யேன ஸத்³யோ ப⁴வேத்³ த⁴ன்ய அத⁴ன்யோ(அ)பி ஹி யோ ப⁴வேத்॥ 56.1 ॥

மார்க³ஶீர்ஷே ஸிதே பக்ஷே ப்ரதிபத்³ யா திதி²ர்ப⁴வேத் ।
தஸ்யாம்ʼ நக்தம்ʼ ப்ரகுர்வீத விஷ்ணுமக்³னிம்ʼ ப்ரபூஜயேத்॥ 56.2 ॥

வைஶ்வானராய பாதௌ³ து அக்³னயேத்யுத³ரம்ʼ ததா² ।
ஹவிர்பு⁴ஞ்ஜாய ச உரோ த்³ரவிணோதே³தி வை பு⁴ஜோ॥ 56.3 ॥

ஸம்ʼவர்த்தாயேதி ச ஶிரோ ஜ்வலனாயேதி ஸர்வத꞉ ।
அப்⁴யர்ச்யைவம்ʼ விதா⁴னேன தே³வதே³வம்ʼ ஜனார்த³னம்॥ 56.4 ॥

தஸ்யைவ புரத꞉ குண்ட³ம்ʼ காரயித்வா விகா⁴னத꞉ ।
ஹோமம்ʼ தத்ர ப்ரகுர்வீத ஏபி⁴ர்மந்த்ரைர்விசக்ஷண꞉॥ 56.5 ॥

தத꞉ ஸம்ʼயாவகம்ʼ சான்னம்ʼ பு⁴ஞ்ஜீயாத்³ க்⁴ருʼதஸம்ʼயுதம் ।
க்ருʼஷ்ணபக்ஷே(அ)ப்யேவமேவ சாதுர்மாஸ்யம்ʼ து யாவத꞉॥ 56.6 ॥

சைத்ராதி³ஷு ச பு⁴ஞ்ஜீத பாயஸம்ʼ ஸக்⁴ருʼதம்ʼ பு³த⁴꞉ ।
ஶ்ராவணாதி³ஷு ஸக்தூம்ʼஶ்ச ததஶ்சைதத் ஸமாப்யதே॥ 56.7 ॥

ஸமாப்தே து வ்ரதே வஹ்னிம்ʼ காஞ்சனம்ʼ காரயேத்³ பு³த⁴꞉ ।
ரக்தவஸ்த்ரயுக³ச்ச²ன்னம்ʼ ரக்தபுஷ்பானுலேபனம்॥ 56.8 ॥

குங்குமேன ததா² லிப்ய ப்³ராஹ்மணம்ʼ தே³வதே³வ ச ।
ஸர்வாவயவஸம்பூர்ணம்ʼ ப்³ராஹ்மணம்ʼ ப்ரியத³ர்ஶனம்॥ 56.9 ॥

பூஜயித்வா விதா⁴னேன ரக்தவஸ்த்ரயுகே³ன ச ।
பஶ்சாத் தம்ʼ தா³பயேத் தஸ்ய மந்த்ரேணானேன பு³த்³தி⁴மான்॥ 56.10 ॥

த⁴ன்யோ(அ)ஸ்மி த⁴ன்யகர்மா(அ)ஸ்மி த⁴ன்யசேஷ்டோ(அ)ஸ்மி த⁴ன்யவான் ।
த⁴ன்யேனானேன சீர்ணேன வ்ரதேன ஸ்யாம்ʼ ஸதா³ ஸுகீ²॥ 56.11 ॥

ஏவமுச்சார்ய தம்ʼ விப்ரே ந்யஸ்ய கோஶம்ʼ மஹாத்மன꞉ ।
ஸத்³யோ த⁴ன்யத்வமாப்னோதி யோ(அ)பி ஸ்யாத்³ பா⁴க்³யவர்ஜித꞉॥ 56.12 ॥

இஹ ஜன்மனி ஸௌபா⁴க்³யம்ʼ த⁴னம்ʼ தா⁴ன்யம்ʼ ச புஷ்கலம் ।
அனேன க்ருʼதமாத்ரேண ஜாயதே நாத்ர ஸம்ʼஶய꞉॥ 56.13 ॥

ப்ராக்³ஜன்மஜனிதம்ʼ பாபமக்³நிர்த³ஹதி தஸ்ய ஹ ।
த³க்³தே⁴ பாபே விமுக்தாத்மா இஹ ஜன்மன்யஸௌ ப⁴வேத்॥ 56.14 ॥

யோ(அ)பீத³ம்ʼ ஶ்ருʼணுயாந்நித்யம்ʼ யஶ்ச ப⁴க்த்யா படே²த்³ த்³விஜ꞉ ।
உபௌ⁴ தாவிஹ லோகே து த⁴ன்யௌ ஸத்³யோ ப⁴விஷ்யத꞉॥ 56.15 ॥

ஶ்ரூயதே ச வ்ரதம்ʼ சைதச்சீர்ணமாஸீன்மஹாத்மனா ।
த⁴னதே³ன புரா கல்பே ஶூத்³ரயோனௌ ஸ்தி²தேன து॥ 56.16 ॥

॥ இதி ஶ்ரீவராஹபுராணே ப⁴க³வச்சா²ஸ்த்ரே ஷட்பஞ்சாஶோ(அ)த்⁴யாய꞉॥ 56 ॥

அக³ஸ்த்ய உவாச ।
அத꞉ பரம்ʼ ப்ரவக்ஷ்யாமி காந்திவ்ரதமனுத்தமம் ।
யத்க்ருʼத்வா து புரா ஸோம꞉ காந்திமானப⁴வத் புன꞉॥ 57.1 ॥

யக்ஷ்மணா த³க்ஷஶாபேன புராக்ராந்தோ நிஶாகர꞉ ।
ஏதச்சீர்த்வா வ்ரதம்ʼ ஸத்³ய꞉ காந்திமானப⁴வத் கில॥ 57.2 ॥

த்³விதீயாயாம்ʼ து ராஜேந்த்³ர கார்த்திகஸ்ய ஸிதே தி³னே ।
நக்தம்ʼ குர்வீத யத்னேன அர்சயன் ப³லகேஶவம்॥ 57.3 ॥

ப³லதே³வாய பாதௌ³ து கேஶவாய ஶிரோ(அ)ர்சயேத் ।
ஏவமப்⁴யர்ச்ய மேதா⁴வீ வைஷ்ணவம்ʼ ரூபமுத்தமம்॥ 57.4 ॥

பரஸ்வரூபம்ʼ ஸோமாக்²யம்ʼ த்³விகலம்ʼ தத்³தி³னே ஹி யத் ।
தஸ்யார்க⁴ம்ʼ தா³பயேத்³ தீ⁴மான் மந்த்ரேண பரமேஷ்டி²ன꞉॥ 57.5 ॥

நமோ(அ)ஸ்த்வம்ருʼதரூபாய ஸர்வௌஷதி⁴ந்ருʼபாய ச ।
யஜ்ஞலோகாதி⁴பதயே ஸோமாய பரமாத்மனே॥ 57.6 ॥

அனேனைவ ச மார்கே³ண த³த்த்வார்க்⁴யம்ʼ பரமேஷ்டி²ன꞉ ।
ராத்ரௌ ஸவிப்ரோ பு⁴ஞ்ஜீத யவான்னம்ʼ ஸக்⁴ருʼதம்ʼ நர꞉॥ 57.7 ॥

பா²ல்கு³நாதி³சதுஷ்கே து பாயஸம்ʼ போ⁴ஜயேச்சு²சி꞉ ।
ஶாலிஹோமம்ʼ து குர்வீத கார்த்திகே து யவைஸ்ததா²॥ 57.8 ॥

ஆஷாடா⁴தி³சதுஷ்கே து திலஹோமம்ʼ து காரயேத் ।
தத்³வத் திலான்னம்ʼ பு⁴ஞ்ஜீத ஏஷ ஏவ விதி⁴க்ரம꞉॥ 57.9 ॥

தத꞉ ஸம்ʼவத்ஸரே பூர்ணே ஶஶினம்ʼ க்ருʼதராஜதம் ।
ஸிதவஸ்த்ரயுக³ச்ச²ன்னம்ʼ ஸிதபுஷ்பானுலேபனம் ।
ஏவமேவ த்³விஜம்ʼ பூஜ்ய ததஸ்தம்ʼ ப்ரதிபாத³யேத்॥ 57.10 ॥

காந்திமானபி லோகே(அ)ஸ்மின் ஸர்வஜ்ஞ꞉ ப்ரியத³ர்ஶன꞉ ।
த்வத்ப்ரஸாதா³த் ஸோமரூபின் நாராயண நமோ(அ)ஸ்து தே॥ 57.11 ॥

அனேன கில மந்த்ரேண த³த்த்வா விப்ராய வாக்³யத꞉ ।
த³த்தமாத்ரே ததஸ்தஸ்மின் காந்திமான் ஜாயதே நர꞉॥ 57.12 ॥

ஆத்ரேயேணாபி ஸோமேன க்ருʼதமேதத் புரா ந்ருʼப ।
தஸ்ய வ்ரதாந்தே ஸந்துஷ்ட꞉ ஸ்வயமேவ ஜனார்த³ன꞉ ।
யக்ஷ்மாணமபனீயாஶு அம்ருʼதாக்²யாம்ʼ கலாம்ʼ த³தௌ³॥ 57.13 ॥

தாம்ʼ கலாம்ʼ ஸோமராஜா(அ)ஸௌ தபஸா லப்³த⁴வானிதி ।
ஸோமத்வம்ʼ சாக³மத் ஸோ(அ)ஸ்ய ஓஷதீ⁴னாம்ʼ பதிர்ப³பௌ⁴॥ 57.14 ॥

த்³விதீயாமஶ்வினௌ ஸோமபு⁴ஜௌ கீர்த்யேதே தத்³தி³னே ந்ருʼப ।
தௌ ஶேஷவிஷ்ணூ விக்²யாதௌ முக்²யபக்ஷௌ ந ஸம்ʼஶய꞉॥ 57.15 ॥

ந விஷ்ணோர்வ்யதிரிக்தம்ʼ ஸ்யாத்³ தை³வதம்ʼ ந்ருʼபஸத்தம ।
நாமபே⁴தே³ன ஸர்வத்ர ஸம்ʼஸ்தி²த꞉ பரமேஶ்வர꞉॥ 57.16 ॥

॥ இதி ஶ்ரீவராஹபுராணே ப⁴க³வச்சா²ஸ்த்ரே ஸப்தபஞ்சாஶோ(அ)த்⁴யாய꞉॥ 57 ॥

அக³ஸ்த்ய உவாச ।
அத꞉ பரம்ʼ மஹாராஜ ஸௌபா⁴க்³யகரணம்ʼ வ்ரதம் ।
ஶ்ருʼணு யேநாஶு ஸௌபா⁴க்³யம்ʼ ஸ்த்ரீபும்ʼஸாமுபஜாயதே॥ 58.1 ॥

பா²ல்கு³னஸ்ய து மாஸஸ்ய த்ருʼதீயா ஶுக்லபக்ஷத꞉ ।
உபாஸிதவ்யா நக்தேன ஶுசினா ஸத்யவாதி³னா॥ 58.2 ॥

ஸஶ்ரீகம்ʼ ச ஹரிம்ʼ பூஜ்ய ருத்³ரம்ʼ வா சோமயா ஸஹ ।
யா ஶ்ரீ꞉ ஸா கி³ரிஜா ப்ரோக்தா யோ ஹரி꞉ ஸ த்ரிலோசன꞉॥ 58.3 ॥

ஏவம்ʼ ஸர்வேஷு ஶாஸ்த்ரேஷு புராணேஷு ச பட்²யதே ।
ஏதஸ்மாத³ன்யதா² யஸ்து ப்³ரூதே ஶாஸ்த்ரம்ʼ ப்ருʼத²க்தயா॥ 58.4 ॥

ருத்³ரோ ஜனானாம்ʼ மர்த்யானாம்ʼ காவ்யம்ʼ ஶாஸ்த்ரம்ʼ ந தத்³ப⁴வேத் ।
விஷ்ணும்ʼ ருத்³ரக்ருʼதம்ʼ ப்³ரூயாத் ஶ்ரீர்கௌ³ரீ ந து பார்தி²வ ।
தன்னாஸ்திகானாம்ʼ மர்த்யானாம்ʼ காவ்யம்ʼ ஜ்ஞேயம்ʼ விசக்ஷணை꞉॥ 58.5 ॥

ஏவம்ʼ ஜ்ஞாத்வா ஸலக்ஷ்மீகம்ʼ ஹரிம்ʼ ஸம்பூஜ்ய ப⁴க்தித꞉ ।
மந்த்ரேணானேன ராஜேந்த்³ர ததஸ்தம்ʼ பரமேஶ்வரம்॥ 58.6 ॥

க³ம்பீ⁴ராயேதி பாதௌ³ து ஸுப⁴கா³யேதி வை கடிம் ।
உத³ரம்ʼ தே³வதே³வேதி த்ரிநேத்ராயேதி வை முக²ம் ।
வாசஸ்பதயே ச ஶிரோ ருத்³ராயேதி ச ஸர்வத꞉॥ 58.7 ॥

ஏவமப்⁴யர்ச்ய மேதா⁴வீ விஷ்ணும்ʼ லக்ஷ்ம்யா ஸமன்விதம் ।
ஹரம்ʼ வா கௌ³ரிஸம்ʼயுக்தம்ʼ க³ந்த⁴புஷ்பாதி³பி⁴꞉ க்ரமாத்॥ 58.8 ॥

ததஸ்தஸ்யாக்³ரதோ ஹோமம்ʼ காரயேன்மது⁴ஸர்பிஷா ।
திலை꞉ ஸஹ மஹாராஜ ஸௌபா⁴க்³யபதயேதி ச॥ 58.9 ॥

ததஸ்த்வக்ஷாரவிரஸம்ʼ நிஸ்னேஹம்ʼ த⁴ரணீதலே ।
கோ³தூ⁴மான்னம்ʼ து பு⁴ஞ்ஜீத க்ருʼஷ்ணேப்யேவம்ʼ விதி⁴꞉ ஸ்ம்ருʼத꞉ ।
ஆஷாடா⁴தி³த்³விதீயாம்ʼ து பாரணம்ʼ தத்ர போ⁴ஜனம்॥ 58.10 ॥

யவான்னம்ʼ து தத꞉ பஶ்சாத் கார்த்திகாதி³ஷு பார்தி²வ ।
ஶ்யாமாகம்ʼ தத்ர பு⁴ஞ்ஜீத த்ரீன் மாஸான் நியத꞉ ஶுசி꞉॥ 58.11 ॥

ததோ மாக⁴ஸிதே பக்ஷே த்ருʼதீயாயாம்ʼ நராதி⁴ப ।
ஸௌவர்ணாம்ʼ காரயேத்³ கௌ³ரீம்ʼ ருத்³ரம்ʼ சைகத்ர பு³த்³தி⁴மான்॥ 58.12 ॥

ஸலக்ஷ்மீகம்ʼ ஹரிம்ʼ சாபி யதா²ஶக்த்யா ப்ரஸன்னதீ⁴꞉ ।
ததஸ்தம்ʼ ப்³ராஹ்மணே த³த்³யாத் பாத்ரபூ⁴தே விசக்ஷணே॥ 58.13 ॥

அன்னேன ஹீனே வேதா³னாம்ʼ பாரகே³ ஸாது⁴வர்தினி ।
ஸதா³சாரேதி வா த³த்³யாத³ல்பவித்தே விஶேஷத꞉॥ 58.14 ॥

ஷட்³பி⁴꞉ பாத்ரைருபேதம்ʼ து ப்³ராஹ்மணாய நிவேத³யேத் ।
ஏகம்ʼ மது⁴மயம்ʼ பாத்ரம்ʼ த்³விதீயம்ʼ க்⁴ருʼதபூரிதம்॥ 58.15 ॥

த்ருʼதீயம்ʼ திலதைலஸ்ய சதுர்த²ம்ʼ கு³ட³ஸம்ʼயுதம் ।
பஞ்சமம்ʼ லவணை꞉ பூர்ணம்ʼ ஷஷ்ட²ம்ʼ கோ³க்ஷீரஸம்ʼயுதம்॥ 58.16 ॥

ஏதானி த³த்த்வா பாத்ராணி ஸப்தஜன்மாந்தரம்ʼ ப⁴வேத் ।
ஸுப⁴கோ³ த³ர்ஶனீயஶ்ச நாரீ வா புருஷோ(அ)பி வா॥ 58.17 ॥

॥ இதி ஶ்ரீவராஹபுராணே ப⁴க³வச்சா²ஸ்த்ரே அஷ்டபஞ்சாஶோ(அ)த்⁴யாய꞉॥ 58 ॥

அக³ஸ்த்ய உவாச ।
அதா²விக்⁴னகரம்ʼ ராஜன் கத²யாமி ஶ்ருʼணுஷ்வ மே ।
யேன ஸம்யக் க்ருʼதேனாபி ந விக்⁴னமுபஜாயதே॥ 59.1 ॥

சதுர்த்²யாம்ʼ பா²ல்கு³னே மாஸி க்³ரஹீதவ்யம்ʼ வ்ரதம்ʼ த்வித³ம் ।
நக்தாஹாரேண ராஜேந்த்³ர திலான்னம்ʼ பாரணம்ʼ ஸ்ம்ருʼதம் ।
ததே³வாக்³னௌ து ஹோதவ்யம்ʼ ப்³ராஹ்மணாய ச தத்³ ப⁴வேத்॥ 59.2 ॥

சாதுர்மாஸ்யம்ʼ வ்ரதம்ʼ சைதத் க்ருʼத்வா வை பஞ்ச மே ததா² ।
ஸௌவர்ணம்ʼ க³ஜவக்த்ரம்ʼ து க்ருʼத்வா விப்ராய தா³பயேத்॥ 59.3 ॥

பாயஸை꞉ பஞ்சபி⁴꞉ பாத்ரைருபேதம்ʼ து திலைஸ்ததா² ।
ஏவம்ʼ க்ருʼத்வா வ்ரதம்ʼ சைதத் ஸர்வவிக்⁴னைர்விமுச்யதே॥ 59.4 ॥

ஹயமேத⁴ஸ்ய விக்⁴னே து ஸஞ்ஜாதே ஸக³ர꞉ புரா ।
ஏததே³வ சரித்வா து ஹயமேத⁴ம்ʼ ஸமாப்தவான்॥ 59.5 ॥

ததா² ருத்³ரேண தே³வேன த்ரிபுரம்ʼ நிக்⁴னதா புரா ।
ஏததே³வ க்ருʼதம்ʼ தஸ்மாத் த்ரிபுரம்ʼ தேன பாதிதம் ।
மயா ஸமுத்³ரம்ʼ பிப³தா ஏததே³வ க்ருʼதம்ʼ வ்ரதம்॥ 59.6 ॥

அன்யைரபி மஹீபாலைரேததே³வ க்ருʼதம்ʼ புரா ।
தபோ(அ)ர்தி²பி⁴ர்ஜ்ஞானக்ருʼதைர்நிர்விக்⁴னார்தே² பரந்தப॥ 59.7 ॥

ஶூராய தீ⁴ராய க³ஜானனாய
லம்போ³த³ராயைகத³ம்ʼஷ்ட்ராய சைவ ।
ஏவம்ʼ பூஜ்யஸ்தத்³தி³னே தத் புனஶ்ச
ஹோமம்ʼ குர்யாத்³ விக்⁴னவிநாஶஹேதோ꞉॥ 59.8 ॥

அனேன க்ருʼதமாத்ரேண ஸர்வவிக்⁴னைர்விமுச்யதே ।
விநாயகஸ்ய க்ருʼபயா க்ருʼதக்ருʼத்யோ நரோ ப⁴வேத்॥ 59.9 ॥

॥ இதி ஶ்ரீவராஹபுராணே ப⁴க³வச்சா²ஸ்த்ரே நவபஞ்சாஶோ(அ)த்⁴யாய꞉॥ 59 ॥

அக³ஸ்த்ய உவாச ।
ஶாந்திவ்ரதம்ʼ ப்ரவக்ஷ்யாமி தவ ராஜன் ஶ்ருʼணுஷ்வ தத் ।
யேன சீர்ணேன ஶாந்தி꞉ ஸ்யாத் ஸர்வதா³ க்³ருʼஹமேதி⁴னாம்॥ 60.1 ॥

பஞ்சம்யாம்ʼ ஶுக்லபக்ஷஸ்ய கார்த்திகே மாஸி ஸுவ்ரத ।
ஆரபே⁴த்³ வர்ஷமேகம்ʼ து பு⁴ஞ்ஜீயாத³ம்லவர்ஜிதம்॥ 60.2 ॥

நக்தம்ʼ தே³வம்ʼ து ஸம்பூஜ்ய ஹரிம்ʼ ஶேஷோபரி ஸ்தி²தம் ।
அனந்தாயேதி பாதௌ³ து வாஸுகாயேதி வை கடிம்॥ 60.3 ॥

தக்ஷகாயேதி ஜட²ரமுர꞉ கர்கோடகாய ச ।
பத்³மாய கண்ட²ம்ʼ ஸம்பூஜ்ய மஹாபத்³மாய தோ³ர்யுக³ம்॥ 60.4 ॥

ஶங்க²பாலாய வக்த்ரம்ʼ து குடிலாயேதி வை ஶிர꞉ ।
ஏவம்ʼ விஷ்ணுக³தம்ʼ பூஜ்ய ப்ருʼத²க்த்வேன ச பூஜயேத்॥ 60.5 ॥

க்ஷீரேண ஸ்னபனம்ʼ குர்யாத் தானுத்³தி³ஶ்ய ஹரே꞉ புன꞉ ।
தத³க்³ரே ஹோமயேத் க்ஷீரம்ʼ திலை꞉ ஸஹ விசக்ஷண꞉॥ 60.6 ॥

ஏவம்ʼ ஸம்ʼவத்ஸரஸ்யாந்தே குர்யாத்³ ப்³ராஹ்மணபோ⁴ஜனம் ।
நாக³ம்ʼ து காஞ்சனம்ʼ குர்யாத்³ ப்³ராஹ்மணாய நிவேத³யேத்॥ 60.7 ॥

ஏவம்ʼ ய꞉ குருதே ப⁴க்த்யா வ்ரதமேதன்னராதி⁴ப꞉ ।
தஸ்ய ஶாந்திர்ப⁴வேந்நித்யம்ʼ நாகா³னாம்ʼ ந ப⁴யம்ʼ ததா²॥ 60.8 ॥

॥ இதி ஶ்ரீவராஹபுராணே ப⁴க³வச்சா²ஸ்த்ரே ஷஷ்டிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉॥ 60 ॥

அக³ஸ்த்ய உவாச ।
காமவ்ரதம்ʼ மஹாராஜ ஶ்ருʼணு மே க³த³தோ(அ)து⁴னா ।
யேன காமா꞉ ஸம்ருʼத்³த்⁴யந்தே மனஸா சிந்திதா அபி॥ 61.1 ॥

ஷஷ்ட்²யாம்ʼ ப²லாஶனோ யஸ்து வர்ஷமேகம்ʼ வ்ரதம்ʼ சரேத் ।
பௌஷமாஸஸிதே பக்ஷே சதுர்த்²யாம்ʼ க்ருʼதபோ⁴ஜன꞉॥ 61.2 ॥

ஷஷ்ட்²யாம்ʼ து பாரயேத்³ தீ⁴மான் ப்ரத²மம்ʼ து ப²லம்ʼ ந்ருʼப ।
ததோ பு⁴ஞ்ஜீத யத்னேன வாக்³யத꞉ ஶுத்³த⁴மோத³னம்॥ 61.3 ॥

ப்³ராஹ்மணை꞉ ஸஹ ராஜேந்த்³ர அத²வா கேவலை꞉ ப²லை꞉ ।
தமேகம்ʼ தி³வஸம்ʼ ஸ்தி²த்வா ஸப்தம்யாம்ʼ பாரயேந்ந்ருʼப॥ 61.4 ॥

அக்³னிகார்யம்ʼ து குர்வீத கு³ஹரூபேண கேஶவம் ।
பூஜயித்வாபி⁴தா⁴னேன வர்ஷமேகம்ʼ வ்ரதம்ʼ சரேத்॥ 61.5 ॥

ஷட்³வக்த்ர கார்த்திக கு³ஹ ஸேனானீ க்ருʼத்திகாஸுத ।
குமார ஸ்கந்த³ இத்யேவம்ʼ பூஜ்யோ விஷ்ணு꞉ ஸ்வநாமபி⁴꞉॥ 61.6 ॥

ஸமாப்தௌ து வ்ரதஸ்யாஸ்ய குர்யாத்³ ப்³ராஹ்மணபோ⁴ஜனம் ।
ஷண்முக²ம்ʼ ஸர்வஸௌவர்ணம்ʼ ப்³ராஹ்மணாய நிவேத³யேத்॥ 61.7 ॥

ஸர்வே காமா꞉ ஸம்ருʼத்³த்⁴யந்தாம்ʼ மம தே³வ குமாரக ।
த்வத்ப்ரஸாதா³தி³மம்ʼ ப⁴க்த்யா க்³ருʼஹ்யதாம்ʼ விப்ர மாசிரம்॥ 61.8 ॥

அனேன த³த்த்வா மந்த்ரேண ப்³ராஹ்மணாய ஸயுக்³மகம் ।
தத꞉ காமா꞉ ஸம்ருʼத்³த்⁴யந்தே ஸர்வே வை இஹ ஜன்மனி॥ 61.9 ॥

அபுத்ரோ லப⁴தே புத்ரமத⁴னோ லப⁴தே த⁴னம் ।
ப்⁴ரஷ்டராஜ்யோ லபே⁴த்³ ராஜ்யம்ʼ நாத்ர கார்யா விசாரணா॥ 61.10 ॥

ஏதத்³ வ்ரதம்ʼ புரா சீர்ணம்ʼ நலேன ந்ருʼபஸத்தம ।
ருʼதுபர்ணஸ்ய விஷயே வஸதா வ்ரதசர்யயா॥ 61.11 ॥

ததா² ராஜ்யச்யுதைரன்யைர்ப³ஹுபி⁴ர்ந்ருʼபஸத்தமை꞉ ।
பௌராணிகம்ʼ வ்ரதம்ʼ சைவ ஸித்³த்⁴யர்த²ம்ʼ ந்ருʼபஸத்தம॥ 61.12 ॥

॥ இதி ஶ்ரீவராஹபுராணே ப⁴க³வச்சா²ஸ்த்ரே ஏகஷஷ்டிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉॥ 61 ॥

அக³ஸ்த்ய உவாச ।
அதா²பரம்ʼ மஹாராஜ வ்ரதமாரோக்³யஸஞ்ஜ்ஞிதம் ।
கத²யாமி பரம்ʼ புண்யம்ʼ ஸர்வபாபப்ரணாஶனம்॥ 62.1 ॥

தஸ்யைவ மாக⁴மாஸஸ்ய ஸப்தம்யாம்ʼ ஸமுபோஷித꞉ ।
பூஜயேத்³ பா⁴ஸ்கரம்ʼ தே³வம்ʼ விஷ்ணுரூபம்ʼ ஸனாதனம்॥ 62.2 ॥

ஆதி³த்ய பா⁴ஸ்கர ரவே பா⁴னோ ஸூர்ய தி³வாகர ।
ப்ரபா⁴கரேதி ஸம்பூஜ்ய ஏவம்ʼ ஸம்பூஜ்யதே ரவி꞉॥ 62.3 ॥

ஷஷ்ட்²யாம்ʼ சைவ க்ருʼதாஹார꞉ ஸப்தம்யாம்ʼ பா⁴னுமர்சயேத் ।
அஷ்டம்யாம்ʼ சைவ பு⁴ஞ்ஜீத ஏஷ ஏவ விதி⁴க்ரம꞉॥ 62.4 ॥

அனேன வத்ஸரம்ʼ பூர்ணம்ʼ விதி⁴னா யோ(அ)ர்சயேத்³ ரவிம் ।
தஸ்யாரோக்³யம்ʼ த⁴னம்ʼ தா⁴ன்யமிஹ ஜன்மமி ஜாயதே ।
பரத்ர ச ஶுப⁴ம்ʼ ஸ்தா²னம்ʼ யத்³ க³த்வா ந நிவர்ததே॥ 62.5 ॥

ஸார்வபௌ⁴ம꞉ புரா ராஜா அனரண்யோ மஹாப³ல꞉ ।
தேனாயமர்சிதோ தே³வோ வ்ரதேனானேன பார்தி²வ ।
தஸ்ய துஷ்டோ வரம்ʼ தே³வ꞉ ப்ராதா³தா³ரோக்³யமுத்தமம்॥ 62.6 ॥

ப⁴த்³ராஶ்வ உவாச ।
கிமஸௌ ரோக³வான் ராஜா யேனாரோக்³யமவாப்தவான் ।
ஸார்வபௌ⁴மஸ்ய ச கத²ம்ʼ ப்³ரஹ்மன் ரோக³ஸ்ய ஸம்ப⁴வ꞉॥ 62.7 ॥

அக³ஸ்த்ய உவாச ।
ஸ ராஜா ஸார்வபௌ⁴மோ(அ)பூ⁴த்³ யஶஸ்வீ ச ஸுரூபவான் ।
ஸ கதா³சிந்ந்ருʼபஶ்ரேஷ்டோ² ந்ருʼபஶ்ரேஷ்ட² மஹாப³ல꞉॥62.8 ॥

க³தவான் மானஸம்ʼ தி³வ்யம்ʼ ஸரோ தே³வக³ணான்விதம் ।
தத்ராபஶ்யத்³ ப்³ருʼஹத்³ பத்³மம்ʼ ஸரோமத்⁴யக³தம்ʼ ஸிதம்॥ 62.9 ॥

தத்ர சாங்கு³ஷ்ட²மாத்ரம்ʼ து ஸ்தி²தம்ʼ புருஷஸத்தமம் ।
ரக்தவாஸோபி⁴ராச²ன்னம்ʼ த்³விபு⁴ஜம்ʼ திக்³மதேஜஸம்॥ 62.10 ॥

தம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா ஸாரதி²ம்ʼ ப்ராஹ பத்³மமேதத் ஸமானய ।
இத³ம்ʼ து ஶிரஸா பி³ப்⁴ரத் ஸர்வலோகஸ்ய ஸந்நிதௌ⁴ ।
ஶ்லாக⁴னீயோ ப⁴விஷ்யாமி தஸ்மாதா³ஹர மாசிரம்॥ 62.11 ॥

ஏவமுக்தஸ்ததா³ தேன ஸாரதி²꞉ ப்ரவிவேஶ ஹ ।
க்³ரஹீதுமுபசக்ராம தம்ʼ பத்³மம்ʼ ந்ருʼபஸத்தம॥ 62.12 ॥

ஸ்ப்ருʼஷ்டமாத்ரே தத꞉ பத்³மே ஹுங்கார꞉ ஸமஜாயத ।
தேன ஶப்³தே³ன ஸ த்ரஸ்த꞉ பபாத ச மமார ச॥ 62.13 ॥

ராஜா ச தத்க்ஷணாத் தேன ஶப்³தே³ன ஸமபத்³யத ।
குஷ்டீ² விக³தவர்ணஶ்ச ப³லவீர்யவிவர்ஜித꞉॥ 62.14 ॥

ததா²க³தமதா²த்மானம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா ஸ புருஷர்ஷப⁴꞉ ।
தஸ்தௌ² தத்ரைவ ஶோகார்த்த꞉ கிமேததி³தி சிந்தயன்॥ 62.15 ॥

தஸ்ய சிந்தயதோ தீ⁴மானாஜகா³ம மஹாதபா꞉ ।
வஸிஷ்டோ² ப்³ரஹ்மபுத்ரோ(அ)த² தம்ʼ ஸ பப்ரச்ச² பார்தி²வம்॥ 62.16 ॥

கத²ம்ʼ தே ராஜஶார்தூ³ல தவ தே³ஹஸ்ய ஶாஸனம் ।
இதா³னீமேவ கிம்ʼ கார்யம்ʼ தன்மமாசக்ஷ்வ ப்ருʼச்ச²த꞉॥ 62.17 ॥

ஏவமுக்தஸ்ததோ ராஜா வஸிஷ்டே²ன மஹாத்மனா ।
ஸர்வம்ʼ பத்³மஸ்ய வ்ருʼத்தாந்தம்ʼ கத²யாமாஸ ஸ ப்ரபு⁴꞉॥ 62.18 ॥

தம்ʼ ஶ்ருத்வா ஸ முநிஸ்தத்ர ஸாது⁴ ராஜன்னதா²ப்³ரவீத் ।
அஸாது⁴ரத² வா திஷ்ட² தஸ்மாத் குஷ்டி²த்வமாக³த꞉॥ 62.19 ॥

ஏவமுக்தஸ்ததா³ ராஜா வேபமான꞉ க்ருʼதாஞ்ஜலி꞉ ।
பப்ரச்ச² ஸாத்⁴வஹம்ʼ விப்ர கத²ம்ʼ வா(அ)ஸாத்⁴வஹம்ʼ முனே ।
கத²ம்ʼ ச குஷ்ட²ம்ʼ மே ஜாதமேதன்மே வக்துமர்ஹஸி॥ 62.20 ॥

வஸிஷ்ட² உவாச ।
ஏதத்³ ப்³ரஹ்மோத்³ப⁴வம்ʼ நாம பத்³மம்ʼ த்ரைலோக்யவிஶ்ருதம் ।
த்³ருʼஷ்டமாத்ரேண சானேன த்³ருʼஷ்டா꞉ ஸ்யு꞉ ஸர்வதே³வதா꞉ ।
ஏதஸ்மின் த்³ருʼஶ்யதே சைதத் ஷண்மாஸம்ʼ க்வாபி பார்தி²வ॥ 62.21 ॥

ஏதஸ்மின் த்³ருʼஷ்டமாத்ரே து யோ ஜலம்ʼ விஶதே நர꞉ ।
ஸர்வபாபவிநிர்முக்த꞉ பரம்ʼ நிர்வாணமர்ஹதி॥ 62.22 ॥

ப்³ரஹ்மண꞉ ப்ராக³வஸ்தா²யா மூர்திரப்ஸு வ்யவஸ்தி²தா ।
ஏதாம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா ஜலே மக்³ன꞉ ஸம்ʼஸாராத்³ விப்ரமுச்யதே॥ 62.23 ॥

இமம்ʼ ச த்³ருʼஷ்ட்வா தே ஸூதோ ஜலே மக்³னோ நரோத்தம ।
ப்ரவிஷ்டஶ்ச புனரிமம்ʼ ஹர்துமிச்ச²ன்னராதி⁴ப ।
ப்ராப்தவானஸி து³ர்பு³த்³தே⁴ குஷ்டி²த்வம்ʼ பாபபூருஷ॥ 62.24 ॥

த்³ருʼஷ்டமேதத் த்வயா யஸ்மாத் த்வம்ʼ ஸாத்⁴விதி தத꞉ ப்ரபோ⁴ ।
மயோக்தோ மோஹமாபன்னஸ்தேனாஸாது⁴ரிதீரித꞉॥ 62.25 ॥

ப்³ரஹ்மபுத்ரோ ஹ்யஹம்ʼ சேமம்ʼ பஶ்யாமி பரமேஶ்வரம் ।
அஹன்யஹனி சாக³ச்ச²ம்ʼஸ்தம்ʼ புனர்த்³ருʼஷ்டவானஸி॥ 62.26 ॥

தே³வா அபி வத³ந்த்யேதே பத்³மம்ʼ காஞ்சனமுத்தமம் ।
மானஸே ப்³ரஹ்மபத்³மம்ʼ து த்³ருʼஷ்ட்வா சாத்ர க³தம்ʼ ஹரிம் ।
ப்ராப்ஸ்யாமஸ்தத் பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம யத்³ க³த்வா ந புனர்ப⁴வேத்॥ 62.27 ॥

இத³ம்ʼ ச காரணம்ʼ சான்யத் குஷ்ட²ஸ்ய ஶ்ருʼணு பார்தி²வ ।
ஆதி³த்ய꞉ பத்³மக³ர்பே⁴(அ)ஸ்மின் ஸ்வயமேவ வ்யவஸ்தி²த꞉॥ 62.28 ॥

தம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா தத்த்வதோ பா⁴வ꞉ பரமாத்மைஷ ஶாஶ்வத꞉ ।
தா⁴ரயாமி ஶிரஸ்யேனம்ʼ லோகமத்⁴யே விபூ⁴ஷணம்॥ 62.29 ॥

ஏவம்ʼ தே ஜல்பதா பாபமித³ம்ʼ தே³வேன த³ர்ஶிதம் ।
இதா³னீமிமமேவ த்வமாராத⁴ய மஹாமதே॥ 62.30 ॥

அக³ஸ்த்ய உவாச ।
ஏவமுக்த்வா வஸிஷ்ட²ஸ்து இமமேவ வ்ரதம்ʼ ததா³ ।
ஆதி³த்யாராத⁴னம்ʼ தி³வ்யமாரோக்³யாக்²யம்ʼ ஜகா³த³ ஹ॥ 62.31 ॥

ஸோ(அ)பி ராஜா(அ)கரோச்சேமம்ʼ வ்ரதம்ʼ ப⁴க்திஸமன்வித꞉ ।
ஸித்³தி⁴ம்ʼ ச பரமாம்ʼ ப்ராப்தோ விரோக³ஶ்சாப⁴வத் க்ஷணாத்॥ 62.32 ॥

॥ இதி ஶ்ரீவராஹபுராணே ப⁴க³வச்சா²ஸ்த்ரே த்³விஷஷ்டிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉॥ 62 ॥

அக³ஸ்த்ய உவாச ।
அதா²பரம்ʼ மஹாராஜ புத்ரப்ராப்திவ்ரதம்ʼ ஶுப⁴ம் ।
கத²யாமி ஸமாஸேன தன்மே நிக³த³த꞉ ஶ்ருʼணு॥ 63.1 ॥

மாஸே பா⁴த்³ரபதே³ யா து க்ருʼஷ்ணபக்ஷே நரேஶ்வர ।
அஷ்டம்யாமுபவாஸேன புத்ரப்ராப்திவ்ரதம்ʼ ஹி தத்॥ 63.2 ॥

ஷஷ்ட்²யாம்ʼ சைவ து ஸங்கல்ப்ய ஸப்தம்யாமர்சயேத்³ ஹரிம் ।
தே³வக்யுத்ஸங்க³க³ம்ʼ தே³வம்ʼ மாத்ருʼபி⁴꞉ பரிவேஷ்டிதம்॥ 63.3 ॥

ப்ரபா⁴தே விமலே(அ)ஷ்டம்யாமர்சயேத் ப்ரயதோ ஹரிம் ।
ப்ராக்³விதா⁴னேன கோ³விந்த³மர்சயித்வா விதா⁴னத꞉॥ 63.4 ॥

ததோ யவை꞉ க்ருʼஷ்ணதிலை꞉ ஸக்⁴ருʼதைர்ஹோமயேத்³ த³தி⁴ ।
ப்³ராஹ்மணான் போ⁴ஜயேத்³ ப⁴க்த்யா யதா²ஶக்த்யா ஸத³க்ஷிணான்॥ 63.5 ॥

தத꞉ ஸ்வயம்ʼ து பு⁴ஞ்ஜீத ப்ரத²மம்ʼ பி³ல்வமுத்தமம் ।
பஶ்சாத்³ யதே²ஷ்டம்ʼ பு⁴ஞ்ஜீத ஸ்னேஹை꞉ ஸர்வரஸைர்யுதம்॥ 63.6 ॥

ப்ரதிமாஸமனேனைவ விதி⁴னோபோஷ்ய மானவ꞉ ।
க்ருʼஷ்ணாஷ்டமீமபுத்ரோ(அ)பி லபே⁴த் புத்ரம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉॥ 63.7 ॥

ஶ்ரூயதே ச புரா ராஜா ஶூரஸேன꞉ ப்ரதாபவான் ।
ஸ ஹ்யபுத்ரஸ்தபஸ்தேபே ஹிமவத்பர்வதோத்தமே॥ 63.8 ॥

தஸ்யைவம்ʼ குர்வதோ தே³வோ வ்ரதமேதஜ்ஜகா³த³ ஹ ।
ஸோ(அ)ப்யேதத் க்ருʼதவான் ராஜா புத்ரம்ʼ சைவோபலப்³த⁴வான்॥ 63.9 ॥

வஸுதே³வம்ʼ மஹாபா⁴க³மனேகக்ரதுயாஜினம் ।
தம்ʼ லப்³த்⁴வா ஸோ(அ)பி ராஜர்ஷி꞉ பரம்ʼ நிர்வாணமாபத்வான்॥ 63.10 ॥

ஏவம்ʼ க்ருʼஷ்ணாஷ்டமீ ராஜன் மயா தே பரிகீர்திதா ।
ஸம்ʼவத்ஸராந்தே தா³தவ்யம்ʼ க்ருʼஷ்ணயுக்³மம்ʼ த்³விஜாதயே॥ 63.11 ॥

ஏதத் புத்ரவ்ரதம்ʼ நாம மயா தே பரிகீர்திதம் ।
ஏதத் க்ருʼத்வா நர꞉ பாபை꞉ ஸர்வைரேவ ப்ரமுச்யதே॥ 63.12 ॥

॥ இதி ஶ்ரீவராஹபுராணே ப⁴க³வச்சா²ஸ்த்ரே த்ரிஷஷ்டிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉॥ 63 ॥

அக³ஸ்த்ய உவாச ।
அதா²பரம்ʼ ப்ரவக்ஷ்யாமி ஶௌர்யவ்ரதமனுத்தமம் ।
யேன பீ⁴ரோரபி மஹச்சௌ²ர்யம்ʼ ப⁴வதி தத்க்ஷணாத்॥ 64.1 ॥

மாஸி சாஶ்வயுஜே ஶுத்³தா⁴ம்ʼ நவமீம்ʼ ஸமுபோஷயேத் ।
ஸப்தம்யாம்ʼ க்ருʼதஸங்கல்ப꞉ ஸ்தி²த்வா(அ)ஷ்டம்யாம்ʼ நிரோத³ன꞉॥ 64.2 ॥

நவம்யாம்ʼ பாரயேத் பிஷ்டம்ʼ ப்ரத²மம்ʼ ப⁴க்திதோ ந்ருʼப ।
ப்³ராஹ்மணான் போ⁴ஜயேத்³ ப⁴க்த்யா தே³வீம்ʼ சைவ து பூஜயேத் ।
து³ர்கா³ம்ʼ தே³வீம்ʼ மஹாபா⁴கா³ம்ʼ மஹாமாயாம்ʼ மஹாப்ரபா⁴ம்॥ 64.3 ॥

ஏவம்ʼ ஸம்ʼவத்ஸரம்ʼ யாவது³போஷ்யேதி விதா⁴னத꞉ ।
வ்ரதாந்தே போ⁴ஜயேத்³ தீ⁴மான் யதா²ஶக்த்யா குமாரிகா꞉॥ 64.4 ॥

ஹேமவஸ்த்ராதி³பி⁴ஸ்தாஸ்து பூ⁴ஷயித்வா து ஶக்தித꞉ ।
பஶ்சாத் க்ஷமாபயேத் தாஸ்து தே³வீ மே ப்ரீயதாமிதி॥ 64.5 ॥

ஏவம்ʼ க்ருʼதே ப்⁴ரஷ்டராஜ்யோ லபே⁴த்³ ராஜ்யம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
அவித்³யோ லப⁴தே வித்³யாம்ʼ பீ⁴த꞉ ஶௌர்யம்ʼ ச வித³ந்தி॥ 64.6 ॥

॥ இதி ஶ்ரீவராஹபுராணே ப⁴க³வச்சா²ஸ்த்ரே சது꞉ஷஷ்டிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉॥ 64 ॥

அக³ஸ்த்ய உவாச ।
ஸார்வபௌ⁴மவ்ரதம்ʼ சான்யத் கத²யாமி ஸமாஸத꞉ ।
யேன ஸம்யக்க்ருʼதேநாஶு ஸார்வபௌ⁴மோ ந்ருʼபோ ப⁴வேத்॥ 65.1 ॥

கார்திகஸ்ய து மாஸஸ்ய த³ஶமீ ஶுக்லபக்ஷிகா ।
தஸ்யாம்ʼ நக்தாஶனோ நித்யம்ʼ தி³க்ஷு ஶுத்³த⁴ப³லிம்ʼ ஹரேத்॥ 65.2 ॥

விசித்ரை꞉ குஸுமைர்ப⁴க்த்யா பூஜயித்வா த்³விஜோத்தமான் ।
தி³ஶாம்ʼ து ப்ரார்த²னாம்ʼ குர்யான் மந்த்ரேணானேன ஸுவ்ரத꞉ ।
ஸர்வா ப⁴வந்த்ய꞉ ஸித்³த்⁴யந்து மம ஜன்மனி ஜன்மனி॥ 65.3 ॥

ஏவமுக்த்வா ப³லிம்ʼ தாஸு த³த்த்வா ஶுத்³தே⁴ன சேதஸா ।
ததோ ராத்ரௌ து பு⁴ஞ்ஜீத த³த்⁴யன்னம்ʼ து ஸுஸம்ʼஸ்க்ருʼதம்॥ 65.4 ॥

பூர்வம்ʼ பஶ்சாத்³ யதே²ஷ்டம்ʼ து ஏவம்ʼ ஸம்ʼவத்ஸரம்ʼ ந்ருʼப ।
ய꞉ கரோதி நரோ நித்யம்ʼ தஸ்ய தி³க்³விஜயோ ப⁴வேத்॥ 65.5 ॥

ஏகாத³ஶ்யாம்ʼ து யத்னேன நர꞉ குர்யாத்³ யதா²விதி⁴ ।
மார்க³ஶீர்ஷே ஶுக்லபக்ஷாதா³ரப்⁴யாப்³த³ம்ʼ விசக்ஷண꞉ ।
தத்³ வ்ரத த⁴னத³ஸ்யேஷ்டம்ʼ க்ருʼதம்ʼ வித்தம்ʼ ப்ரயச்ச²தி॥ 65.6 ॥

ஏகாத³ஶ்யாம்ʼ நிராஹாரோ யோ பு⁴ங்க்தே த்³வாத³ஶீதி³னே ।
ஶுக்லே வா(அ)ப்யத²வா க்ருʼஷ்ணே தத்³ வ்ரதம்ʼ வைஷ்ணவம்ʼ மஹத்॥ 65.7 ॥

ஏவம்ʼ சீர்ண ஸுகோ⁴ராணி ஹந்தி பாபானி ரபார்தி²வ ।
த்ரயோத³ஶ்யாம்ʼ து நக்தேன த⁴ர்மவ்ரதமதோ²ச்யதே॥ 65.8 ॥

ஶுக்லபக்ஷே பா²ல்கு³னஸ்ய ததா²ரப்⁴ய விசக்ஷண꞉ ।
ரௌத்³ரம்ʼ வ்ரதம்ʼ சதுர்த³ஶ்யாம்ʼ க்ருʼஷ்ணபக்ஷே விஶேஷத꞉ ।
மாக⁴மாஸாத³தா²ரப்⁴ய பூர்ணம்ʼ ஸம்ʼவத்ஸரம்ʼ ந்ருʼப॥ 65.9 ॥

இந்து³வ்ரதம்ʼ பஞ்சத³ஶ்யாம்ʼ ஶுக்லாயாம்ʼ நக்தபோ⁴ஜனம் ।
பித்ருʼவ்ரதமமாவாஸ்யாமிதி ராஜன ததே²ரிதம்॥ 65.10 ॥

த³ஶ பஞ்ச ச வர்ஷாணி ய ஏவம்ʼ குருதே ந்ருʼப ।
திதி²வ்ரதானி கஸ்தஸ்ய ப²லம்ʼ வ்ரதப்ரமாணத꞉॥ 65.11 ॥

அஶ்வமேத⁴ஸஹஸ்ராணி ராஜஸூயஶதானி ச ।
யஷ்டானி தேன ராஜேந்த்³ர கல்போக்தா꞉ க்ரதவஸ்ததா²॥ 65.12 ॥

ஏகமேவ க்ருʼதம்ʼ ஹந்தி வ்ரதம்ʼ பாபானி நித்யஶ꞉ ।
ய꞉ புன꞉ ஸர்வமேதத்³தி⁴ குர்யான்னரவராத்மஜ ।
ஸ ஶுத்³தோ⁴ விரஜோ லோகானாப்னோதி ஸகலம்ʼ ந்ருʼப॥ 65.13 ॥

॥ இதி ஶ்ரீவராஹபுராணே ப⁴க³வச்சா²ஸ்த்ரே பஞ்சஷஷ்டிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉॥ 65 ॥

ப⁴த்³ராஶ்வ உவாச ।
ஆஶ்சர்யம்ʼ யதி³ தே கிஞ்சித்³ விதி³தம்ʼ த்³ருʼஷ்டமேவ வா ।
தன்மே கத²ய த⁴ர்மஜ்ஞ மம கௌதூஹலம்ʼ மஹத்॥ 66.1 ॥

அக³ஸ்த்ய உவாச ।
ஆஶ்சர்யபூ⁴தோ ப⁴க³வானேஷ ஏவ ஜனார்த³ன꞉ ।
தஸ்யாஶ்சர்யாணி த்³ருʼஷ்டானி ப³ஹூனி விவிதா⁴னி வை॥ 66.2 ॥

ஶ்வேதத்³வீபம்ʼ க³த꞉ பூர்வம்ʼ நாரத³꞉ கில பார்தி²வ ।
ஸோ(அ)பஶ்யச்ச²ங்க²சக்ராப்³ஜான் புருஷாம்ʼஸ்திக்³மதேஜஸ꞉॥ 66.3 ॥

அயம்ʼ விஷ்ணுரயம்ʼ விஷ்ணுரேஷ விஷ்ணு꞉ ஸனாதன꞉ ।
சிந்தா(அ)பூ⁴த்தஸ்யதாந்த்³ருʼஷ்ட்வா கோ(அ)ஸ்மின்விஷ்ணுரிதி ப்ரபு⁴꞉॥ 66.4 ॥

ஏவம்ʼ சிந்தயதஸ்தஸ்ய சிந்தா க்ருʼஷ்ணம்ʼ ப்ரதி ப்ரபோ⁴ ।
ஆராத⁴யாமி ச கத²ம்ʼ ஶங்க²சக்ரக³தா³த⁴ரம்॥ 66.5 ॥

யேன வேத்³மி பரம்ʼ தேஷாம்ʼ தே³வோ நாராயண꞉ ப்ரபு⁴꞉ ।
ஏவம்ʼ ஸஞ்சிந்த்ய த³த்⁴யௌ ஸ தம்ʼ தே³வம்ʼ பரமேஶ்வரம்॥ 66.6 ॥

தி³வ்யம்ʼ வர்ஷஸஹஸ்ரம்ʼ து ஸாக்³ரம்ʼ ப்³ரஹ்மஸுதஸ்ததா³ ।
த்⁴யாயதஸ்தஸ்ய தே³வோ(அ)ஸௌ பரிதோஷம்ʼ ஜகா³ம ஹ॥ 66.7 ॥

உவாச ச ப்ரஸன்னாத்மா ப்ரத்யக்ஷத்வம்ʼ க³த꞉ ப்ரபு⁴꞉ ।
வரம்ʼ ப்³ரஹ்மஸுத ப்³ரூஹி கிம்ʼ தே த³த்³மி மஹாமுனே॥ 66.8 ॥

நாரத³ உவாச ।
ஸஹஸ்ரமேகம்ʼ வர்ஷாணாம்ʼ த்⁴யாதஸ்த்வம்ʼ பு⁴வனேஶ்வர ।
த்வத்ப்ராப்திர்யேன தத்³ ப்³ரூஹி யதி³ துஷ்டோ(அ)ஸி மே(அ)ச்யுத॥ 66.9 ॥

தே³வதே³வ உவாச ।
பௌருஷம்ʼ ஸூக்தமாஸ்தா²ய யே யஜந்தி த்³விஜாஸ்து மாம் ।
ஸம்ʼஹிதாமாத்³யமாஸ்தா²ய தே மாம்ʼ ப்ராப்ஸ்யந்தி நாரத³॥ 66.10 ॥

அலாபே⁴ வேத³ஶாஸ்த்ராணாம்ʼ பஞ்சராத்ரோதி³தேன ஹ ।
மார்கே³ண மாம்ʼ ப்ரபஶ்யந்தே தே மாம்ʼ ப்ராப்ஸ்யந்தி மானவா꞉॥ 66.11 ॥

ப்³ராஹ்மணக்ஷத்ரியவிஶாம்ʼ பஞ்சராத்ரம்ʼ விதீ⁴யதே ।
ஶூத்³ராதீ³னாம்ʼ ந தச்ச்²ரோத்ரபத³வீமுபயாஸ்யதி॥ 66.12 ॥

ஏவம்ʼ மயோக்தம்ʼ விப்ரேந்த்³ர புராகல்பே புராதனம் ।
பஞ்சராத்ரம்ʼ ஸஹஸ்ராணாம்ʼ யதி³ கஶ்சித்³ க்³ரஹீஷ்யதி॥ 66.13 ॥

கர்மக்ஷயே ச மாம்ʼ கஶ்சித்³ யதி³ ப⁴க்தோ ப⁴விஷ்யதி ।
தஸ்ய சேத³ம்ʼ பஞ்சராத்ரம்ʼ நித்யம்ʼ ஹ்ருʼதி³ வஸிஷ்யதி॥ 66.14 ॥

இதரே ராஜஸைர்பா⁴வைஸ்தாமஸைஶ்ச ஸமாவ்ருʼதா꞉ ।
ப⁴விஷ்யந்தி த்³விஜஶ்ரேஷ்ட² மச்சா²ஸனபராங்முகா²꞉॥ 66.15 ॥

க்ருʼதம்ʼ த்ரேதா த்³வாபரம்ʼ ச யுகா³னி த்ரீணி நாரத³ ।
ஸத்த்வஸ்தா²ம்ʼ மாம்ʼ ஸமேஷ்யந்தி கலௌ ரஜஸ்தமோ(அ)தி⁴கா꞉॥ 66.16 ॥

அன்யச்ச தே வரம்ʼ த³த்³மி ஶ்ருʼணு நாரத³ ஸாம்ப்ரதம் ।
யதி³த³ம்ʼ பஞ்சராத்ரம்ʼ மே ஶாஸ்த்ரம்ʼ பரமது³ர்லப⁴ம் ।
தத்³ப⁴வான் வேத்ஸ்யதே ஸர்வம்ʼ மத்ப்ரஸாதா³ன்ன ஸம்ʼஶய꞉॥ 66.17 ॥

வேதே³ன பஞ்சராத்ரேண ப⁴க்த்யா யஜ்ஞேன ச த்³விஜ ।
ப்ராப்யோ(அ)ஹம்ʼ நான்யதா² வத்ஸ வர்ஷகோட்யாயுதைரபி॥ 66.18 ॥

ஏவமுக்த்வா ஸ ப⁴க³வான் நாரத³ம்ʼ பரமேஶ்வர꞉ ।
ஜகா³மாத³ர்ஶனம்ʼ ஸத்³யோ நாரதோ³(அ)பி யயௌ தி³வம்॥ 66.19 ॥

॥ இதி ஶ்ரீவராஹபுராணே ப⁴க³வச்சா²ஸ்த்ரே ஷட்ஷஷ்டிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉॥ 66 ॥

ப⁴த்³ராஶ்வ உவாச ।
ப⁴க³வன் ஸிதக்ருʼஷ்ணே த்³வே பி⁴ன்னே ஜக³தி கேஶவான் ।
ஸ்த்ரியௌ ப³பூ⁴வது꞉ கே த்³வே ஸிதக்ருʼஷ்ணா ச கா ஶுபா⁴॥ 67.1 ॥

கஶ்சாஸௌ புருஷோ ப்³ரஹ்மன் ய ஏக꞉ ஸப்ததா⁴ ப⁴வேத் ।
கோ(அ)ஸௌ த்³வாத³ஶதா⁴ விப்ர த்³விதே³ஹ꞉ ஷட்ஶிரா꞉ ஶுப⁴꞉॥ 67.2 ॥

த³ம்பத்யம்ʼ ச த்³விஜஶ்ரேஷ்ட² க்ருʼதஸூர்யோத³யாத³னம் ।
கஸ்மாதே³தஜ்ஜக³தி³த³ம்ʼ விததம்ʼ த்³விஜஸத்தம॥ 67.3 ॥

அக³ஸ்த்ய உவாச ।
ஸிதக்ருʼஷ்ணே ஸ்த்ரியௌ யே தே தே ப⁴கி³ன்யௌ ப்ரகீர்திதே ।
ஸத்யாஸத்யே த்³விவர்ணா ச நாரீ ராத்ரிருதா³ஹ்ருʼதா॥ 67.4 ॥

ய꞉ புமான் ஸப்ததா⁴ ஜாத ஏகோ பூ⁴த்வா நரேஶ்வர ।
ஸ ஸமுத்³ரஸ்து விஜ்ஞேய꞉ ஸப்ததை⁴கோ வ்யவஸ்தி²த꞉॥ 67.5 ॥

யோ(அ)ஸௌ த்³வாத³ஶதா⁴ ராஜன் த்³விதே³ஹ꞉ ஷட்ஶிரா꞉ ப்ரபு⁴꞉ ।
ஸம்ʼவத்ஸர꞉ ஸ விஜ்ஞேய꞉ ஶரீரே த்³வே க³தீ ஸ்ம்ருʼதே ।
ருʼதவ꞉ ஷட் ச வக்த்ராணி ஏஷ ஸம்ʼவத்ஸர꞉ ஸ்ம்ருʼத꞉॥ 67.6 ॥

த³ம்பத்யம்ʼ தத³ஹோராத்ரம்ʼ ஸூர்யாசந்த்³ரமஸௌ தத꞉ ।
ததோ ஜக³த் ஸமுத்தஸ்தௌ² தே³வஸ்யாஸ்ய ந்ருʼபோத்தம॥ 67.7 ॥

ஸ விஷ்ணு꞉ பரமோ தே³வோ விஜ்ஞேயோ ந்ருʼபஸத்தம ।
ந ச வேத³க்ரியாஹீன꞉ பஶ்யதே பரமேஶ்வரம்॥ 67.8 ॥

॥ இதி வராஹபுராணே ப⁴க³வச்சா²ஸ்த்ரே ஸப்தஷஷ்டிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉॥ 67 ॥

இதி ஶ்ரீஅக³ஸ்த்யகீ³தா ஸமாப்தா ।

Also Read:

Agastya Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Agastya Gita Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top