Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Agastya Gita Lyrics in Oriya

Agastyageetaa in Oriya:

॥ ଅଗସ୍ତ୍ୟଗୀତା ॥ (Varahapurana 51-67)
ଶ୍ରୀବରାହ ଉବାଚ ।
ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଦୁର୍ୱାସସୋ ବାକ୍ୟଂ ଧରଣୀବ୍ରତମୁତ୍ତମମ୍ ।
ଯୟୌ ସତ୍ୟତପାଃ ସଦ୍ୟୋ ହିମବତ୍ପାର୍ଶ୍ୱମୁତ୍ତମମ୍ ॥ ୫୧.୧॥

ପୁଷ୍ପଭଦ୍ରା ନଦୀ ଯତ୍ର ଶିଲା ଚିତ୍ରଶିଲା ତଥା ।
ବଟୋ ଭଦ୍ରବଟୋ ଯତ୍ର ତତ୍ର ତସ୍ୟାଶ୍ରମୋ ବଭୌ ।
ତତ୍ରୋପରି ମହତ୍ ତସ୍ୟ ଚରିତଂ ସଂଭବିଷ୍ୟତି ॥ ୫୧.୨॥

ଧରଣ୍ୟୁବାଚ ।
ବହୁକଲ୍ପସହସ୍ରାଣି ବ୍ରତସ୍ୟାସ୍ୟ ସନାତନ ।
ମୟା କୃତସ୍ୟ ତପସସ୍ତନ୍ମୟା ବିସ୍ମୃତଂ ପ୍ରଭୋ ॥ ୫୧.୩॥

ଇଦାନୀଂ ତ୍ୱତ୍ପ୍ରସାଦେନ ସ୍ମରଣଂ ପ୍ରାକ୍ତନଂ ମମ ।
ଜାତଂ ଜାତିସ୍ମରା ଚାସ୍ମି ବିଶୋକା ପରମେଶ୍ୱର ॥ ୫୧.୪॥

ଯଦି ନାମ ପରଂ ଦେବ କୌତୁକଂ ହୃଦି ବର୍ତତେ ।
ଅଗସ୍ତ୍ୟଃ ପୁନରାଗତ୍ୟ ଭଦ୍ରାଶ୍ୱସ୍ୟ ନିବେଶନମ୍ ।
ଯଚ୍ଚକାର ସ ରାଜା ଚ ତନ୍ମମାଚକ୍ଷ୍ୱ ଭୂଧର ॥ ୫୧.୫॥

ଶ୍ରୀବରାହ ଉବାଚ ।
ପ୍ରତ୍ୟାଗତମୃଷିଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଭଦ୍ରାଶ୍ୱଃ ଶ୍ୱେତବାହନଃ ।
ବରାସନଗତଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା କୃତ୍ୱା ପୂଜାଂ ବିଶେଷତଃ ।
ଅପୃଚ୍ଛନ୍ମୋକ୍ଷଧର୍ମାଖ୍ୟଂ ପ୍ରଶ୍ନଂ ସକଲଧାରିଣି ॥ ୫୧.୬॥

ଭଦ୍ରାଶ୍ୱ ଉବାଚ ।
ଭଗବନ୍ କର୍ମଣା କେନ ଛିଦ୍ୟତେ ଭବସଂସୃତିଃ ।
କିଂ ବା କୃତ୍ୱା ନ ଶୋଚନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତାମୂର୍ତ୍ତୋପପତ୍ତିଷୁ ॥ ୫୧.୭॥

ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଉବାଚ ।
ଶୃଣୁ ରାଜନ୍ କଥାଂ ଦିବ୍ୟାଂ ଦୂରାସନ୍ନବ୍ୟବସ୍ଥିତାମ୍ ।
ଦୃଶ୍ୟାଦୃଶ୍ୟବିଭାଗୋତ୍ଥାଂ ସମାହିତମନା ନୃପ ॥ ୫୧.୮॥

ନାହୋ ନ ରାତ୍ରିର୍ନ ଦିଶୋଽଦିଶଶ୍ଚ
ନ ଦ୍ୟୌର୍ନ ଦେବା ନ ଦିନଂ ନ ସୂର୍ୟଃ ।
ତସ୍ମିନ୍ କାଲେ ପଶୁପାଲେତି ରାଜା
ସ ପାଲୟାମାସ ପଶୂନନେକାନ୍ ॥ ୫୧.୯॥

ତାନ୍ ପାଲୟନ୍ ସ କଦାଚିଦ୍ ଦିଦୃକ୍ଷୁଃ
ପୂର୍ୱଂ ସମୁଦ୍ରଂ ଚ ଜଗାମ ତୂର୍ଣମ୍ ।
ଅନନ୍ତପାରସ୍ୟ ମହୋଦଧେସ୍ତୁ
ତୀରେ ବନଂ ତତ୍ର ବସନ୍ତି ସର୍ପାଃ ॥ ୫୧.୧୦॥

ଅଷ୍ଟୌ ଦ୍ରୁମାଃ କାମବହା ନଦୀ ଚ
ତୁର୍ୟକ୍ ଚୋଦ୍ର୍ଧ୍ୱଂ ବଭ୍ରମୁସ୍ତତ୍ର ଚାନ୍ୟେ ।
ପଞ୍ଚ ପ୍ରଧାନାଃ ପୁରୁଷାସ୍ତଥୈକାଂ
ସ୍ତ୍ରିୟଂ ବିଭ୍ରତେ ତେଜସା ଦୀପ୍ୟମାନାମ୍ ॥ ୫୧.୧୧॥

ସାଽପି ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱେ ବକ୍ଷସି ଧାରୟନ୍ତୀ
ସହସ୍ରସୂର୍ୟପ୍ରତିମଂ ବିଶାଲମ୍ ।
ତସ୍ୟାଧରସ୍ତ୍ରିର୍ୱିକାରସ୍ତ୍ରିବର୍ଣ-
ସ୍ତଂ ରାଜାନଂ ପଶ୍ୟ ପରିଭ୍ରମନ୍ତମ୍ ॥ ୫୧.୧୨॥

ତୂଷ୍ଣୀଂଭୂତା ମୃତକଲ୍ପା ଇବାସନ୍
ନୃପୋଽପ୍ୟସୌ ତଦ୍ୱନଂ ସଂବିବେଶ ।
ତସ୍ମିନ୍ ପ୍ରବିଷ୍ଟେ ସର୍ୱ ଏତେ ବିବିଶୁ-
ର୍ଭୟାଦୈକ୍ୟଂ ଗତବନ୍ତଃ କ୍ଷଣେନ ॥ ୫୧.୧୩॥

ତୈଃ ସର୍ପୈଃ ସ ନୃପୋ ଦୁର୍ୱିନୀତୈଃ
ସଂବେଷ୍ଟିତୋ ଦସ୍ୟୁଭିଶ୍ଚିନ୍ତୟାନଃ ।
କଥଂ ଚୈତେନ ଭବିଷ୍ୟନ୍ତି ଯେନ
କଥଂ ଚୈତେ ସଂସୃତାଃ ସଂଭବେୟୁଃ ॥ ୫୧.୧୪॥

ଏବଂ ରାଜ୍ଞଶ୍ଚିନ୍ତୟତସ୍ତ୍ରିବର୍ଣଃ ପୁରୁଷଃ ପରଃ ।
ଶ୍ୱେତଂ ରକ୍ତଂ ତଥା କୃଷ୍ଣଂ ତ୍ରିବର୍ଣଂ ଧାରୟନ୍ନରଃ ॥ ୫୧.୧୫॥

ସ ସଂଜ୍ଞାଂ କୃତବାନ୍ ମହ୍ୟମପରୋଽଥ କ୍ୱ ଯାସ୍ୟସି ।
ଏବଂ ତସ୍ୟ ବ୍ରୁବାଣସ୍ୟ ମହନ୍ନାମ ବ୍ୟଜାୟତ ॥ ୫୧.୧୬॥

ତେନାପି ରାଜା ସଂବୀତଃ ସ ବୁଧ୍ୟସ୍ୱେତି ଚାବ୍ରବୀତ୍ ।
ଏବମୁକ୍ତେ ତତଃ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁ ତଂ ରାଜାନଂ ରୁରୋଧ ହ ॥ ୫୧.୧୭॥

ମାୟାତତଂ ତଂ ମା ଭୈଷ୍ଟ ତତୋଽନ୍ୟଃ ପୁରୁଷୋ ନୃପମ୍ ।
ସଂବେଷ୍ଟ୍ୟ ସ୍ଥିତବାନ୍ ବୀରସ୍ତତଃ ସର୍ୱେଶ୍ୱରେଶ୍ୱରଃ ॥ ୫୧.୧୮॥

ତତୋଽନ୍ୟେ ପଞ୍ଚ ପୁରୁଷା ଆଗତ୍ୟ ନୃପସତ୍ତମମ୍ ।
ସଂବିଷ୍ଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥିତାଃ ସର୍ୱେ ତତୋ ରାଜା ବିରୋଧିତଃ ॥ ୫୧.୧୯॥

ରୁଦ୍ଧେ ରାଜନି ତେ ସର୍ୱେ ଏକୀଭୂତାସ୍ତୁ ଦସ୍ୟବଃ ।
ମଥିତୁଂ ଶସ୍ତ୍ରମାଦାୟ ଲୀନାଽନ୍ୟୋଽନ୍ୟଂ ତତୋ ଭୟାତ୍ ॥ ୫୧.୨୦॥

ତୈର୍ଲୀନୈର୍ନୃପର୍ତେର୍ୱେଶ୍ମ ବଭୌ ପରମଶୋଭନମ୍ ।
ଅନ୍ୟେଷାମପି ପାପାନାଂ କୋଟିଃ ସାଗ୍ରାଭବନ୍ନୃପ ॥ ୫୧.୨୧॥

ଗୃହେ ଭୂସଲିଲଂ ବହ୍ନିଃ ସୁଖଶୀତଶ୍ଚ ମାରୁତଃ ।
ସାବକାଶାନି ଶୁଭ୍ରାଣି ପଞ୍ଚୈକୋନଗୁଣାନି ଚ ॥ ୫୧.୨୨॥

ଏକୈବ ତେଷାଂ ସୁଚିରଂ ସଂବେଷ୍ଟ୍ୟାସଜ୍ୟସଂସ୍ଥିତା ।
ଏବଂ ସ ପଶୁପାଲୋଽସୌ କୃତବାନଞ୍ଜସା ନୃପ ॥ ୫୧.୨୩॥

ତସ୍ୟ ତଲ୍ଲାଘବଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ରୂପଂ ଚ ନୃପତେର୍ମୃଧେ ।
ତ୍ରିବର୍ଣଃ ପୁରୁଷୋ ରାଜନ୍ନବ୍ରବୀଦ୍ ରାଜସତ୍ତମମ୍ ॥ ୫୧.୨୪॥

ତ୍ୱତ୍ପୁତ୍ରୋଽସ୍ମି ମହାରାଜ ବ୍ରୂହି କିଂ କରବାଣି ତେ ।
ଅସ୍ମାଭିର୍ବନ୍ଧୁମିଚ୍ଛଦ୍ଭିର୍ଭବନ୍ତଂ ନିଶ୍ଚୟଃ କୃତଃ ॥ ୫୧.୨୫॥

ଯଦି ନାମ କୃତାଃ ସର୍ୱେ ବୟଂ ଦେବ ପରାଜିତାଃ ।
ଏବମେବ ଶରୀରେଷୁ ଲୀନାସ୍ତିଷ୍ଠାମ ପାର୍ଥିବ ॥ ୫୧.୨୬॥

ମର୍ୟ୍ୟେକେ ତବ ପୁତ୍ରତ୍ୱଂ ଗତେ ସର୍ୱେଷୁ ସଂଭବଃ ।
ଏବମୁକ୍ତସ୍ତତୋ ରାଜା ତଂ ନରଂ ପୁନରବ୍ରବୀତ୍ ॥ ୫୧.୨୭॥

ପୁତ୍ରୋ ଭବତି ମେ କର୍ତ୍ତା ଅନ୍ୟେଷାମପି ସତ୍ତମ ।
ଯୁଷ୍ମତ୍ସୁଖୈର୍ନରୈର୍ଭାବୈର୍ନାହଂ ଲିପ୍ୟେ କଦାଚନ ॥ ୫୧.୨୮॥

ଏବମୁକ୍ତ୍ୱା ସ ନୃପତିସ୍ତମାତ୍ମଜମଥାକରୋତ୍ ।
ତୈର୍ୱିମୁକ୍ତଃ ସ୍ୱୟଂ ତେଷାଂ ମଧ୍ୟେ ସ ବିରରାମ ହ ॥ ୫୧.୨୯॥

॥ ଇତି ଶ୍ରୀବରାହପୁରାଣେ ଭଗବଚ୍ଛାସ୍ତ୍ରେ ଏକପଞ୍ଚାଶୋଽଧ୍ୟାୟଃ ॥ ୫୧॥

ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଉବାଚ ।
ସ ତ୍ରିବର୍ଣୋ ନୃପୋତ୍ସୃଷ୍ଟଃ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତ୍ୱାଚ୍ଚ ପାର୍ଥିବ ।
ଅହଂ ନାମାନମସୃଜତ୍ ପୁତ୍ରଂ ପୁତ୍ରସ୍ତ୍ରିବର୍ଣକମ୍ ॥ ୫୨.୧॥

ତସ୍ୟାପି ଚାଭବତ୍ କନ୍ୟା ଅବବୋଧସ୍ୱରୂପିଣୀ ।
ସା ତୁ ବିଜ୍ଞାନଦଂ ପୁତ୍ରଂ ମନୋହ୍ୱଂ ବିସସର୍ଜ ॥ ୫୨.୨॥

ତସ୍ୟାପି ସର୍ୱରୂପାଃ ସ୍ୟୁସ୍ତନୟାଃ ପଞ୍ଚଭୋଗିନଃ ।
ଯଥାସଂଖ୍ୟେନ ପୁତ୍ରାସ୍ତୁ ତେଷାମକ୍ଷାଭିଧାନକାଃ ॥ ୫୨.୩॥

ଏତେ ପୂର୍ୱଂ ଦସ୍ୟବଃ ସ୍ୟୁସ୍ତତୋ ରାଜ୍ଞା ବଶୀକୃତାଃ ।
ଅମୂର୍ତ୍ତା ଇବ ତେ ସର୍ୱେ ଚକ୍ରୁରାୟତନଂ ଶୁଭମ୍ ॥ ୫୨.୪॥

ନବଦ୍ବାରଂ ପୁରଂ ତସ୍ୟ ତ୍ୱେକସ୍ତମ୍ଭଂ ଚତୁଷ୍ପଥମ୍ ।
ନଦୀସହସ୍ରସଂକୀର୍ଣ ଜଲକୃତ୍ୟ ସମାସ୍ଥିତମ୍ ॥ ୫୨.୫॥

ତତ୍ପୁରଂ ତେ ପ୍ରବିବିଶୁରେକୀଭୂତାସ୍ତତୋ ନବ ।
ପୁରୁଷୋ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ୍ ରାଜା ପଶୁପାଲୋଽଭବତ୍ କ୍ଷଣାତ୍ ॥ ୫୨.୬॥

ତତସ୍ତତ୍ପୁରସଂସ୍ଥସ୍ତୁ ପଶୁପାଲୋ ମହାନୃପଃ ।
ସଂସୂଚ୍ୟ ବାଚକାଞ୍ଛବ୍ଦାନ୍ ବେଦାନ୍ ସସ୍ମାର ତତ୍ପୁରେ ॥ ୫୨.୭॥

ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପିଣୋ ନିତ୍ୟାସ୍ତଦୁକ୍ତାନି ବ୍ରତାନି ଚ ।
ନିୟମାନ୍ କ୍ରତବଶ୍ଚୈବ ସର୍ୱାନ୍ ରାଜା ଚକାର ହ ॥ ୫୨.୮॥

ସ କଦାଚିନ୍ନୃପଃ ଖିନ୍ନଃ କର୍ମକାଣ୍ଡଂ ପ୍ରରୋଚୟନ୍ ।
ସର୍ୱଜ୍ଞୋ ଯୋଗନିଦ୍ରାୟାଂ ସ୍ଥିତ୍ୱା ପୁତ୍ରଂ ସସର୍ଜ ହ ॥ ୫୨.୯॥

ଚତୁର୍ୱକ୍ତ୍ରଂ ଚତୁର୍ବାହୁଂ ଚତୁର୍ୱେଦଂ ଚତୁଷ୍ପଥମ୍ ।
ତସ୍ମାଦାରଭ୍ୟ ନୃପତେର୍ୱଶେ ପଶ୍ୱାଦୟଃ ସ୍ଥିତାଃ ॥ ୫୨.୧୦॥

ତସ୍ମିନ୍ ସମୁଦ୍ରେ ସ ନୃପୋ ବନେ ତସ୍ମିଂସ୍ତଥୈବ ଚ ।
ତୃଣାଦିଷୁ ନୃପସ୍ସୈବ ହସ୍ତ୍ୟାଦିଷୁ ତଥୈବ ଚ ।
ସମୋଭବତ୍ କର୍ମକାଣ୍ଡାଦନୁଜ୍ଞାୟ ମହାମତେ ॥ ୫୨.୧୧॥

॥ ଇତି ଶ୍ରୀବରାହପୁରାଣେ ଭଗବଚ୍ଛାସ୍ତ୍ରେ ଦ୍ୱାପଞ୍ଚାଶୋଽଧ୍ୟାୟଃ ॥ ୫୨॥

ଭଦ୍ରାଶ୍ୱ ଉବାଚ ।
ମତ୍ପ୍ରଶ୍ନବିଷୟେ ବ୍ରହ୍ମନ୍ କଥେୟଂ କଥିତା ତ୍ୱୟା ।
ତସ୍ୟା ବିଭୂତିରଭବତ୍ କସ୍ୟ କେନ କୃତେନ ହ ॥ ୫୩.୧॥

ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଉବାଚ ।
ଆଗତେୟଂ କଥା ଚିତ୍ରା ସର୍ୱସ୍ୟ ବିଷୟେ ସ୍ଥିତା ।
ତ୍ୱଦ୍ଦେହେ ମମ ଦେହେ ଚ ସର୍ୱଜନ୍ତୁଷୁ ସା ସମା ॥ ୫୩.୨॥

ତସ୍ୟାଂ ସଂଭୂତିମିଚ୍ଛନ୍ ଯସ୍ତସ୍ୟୋପାୟଂ ସ୍ୱୟଂ ପରମ୍ ।
ପଶୁପାଲାତ୍ ସମୁତ୍ପନ୍ନୋ ଯଶ୍ଚତୁଷ୍ପାଚ୍ଚତୁର୍ମୁଖଃ ॥ ୫୩.୩॥

ସ ଗୁରୁଃ ସ କଥାୟାସ୍ତୁ ତସ୍ୟାଶ୍ଚୈବ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକଃ ।
ତସ୍ୟ ପୁତ୍ରଃ ସ୍ୱରୋ ନାମ ସପ୍ତମୂର୍ତିଂରସୌ ସ୍ମୃତଃ ॥ ୫୩.୪॥

ତେନ ପ୍ରୋକ୍ତଂ ତୁ ଯତ୍କିଂଚିତ୍ ଚତୁର୍ଣାଂ ସାଧନଂ ନୃପ ।
ଋଗର୍ଥାନାଂ ଚତୁର୍ଭିସ୍ତେ ତଦ୍ଭକ୍ତ୍ୟାରାଧ୍ୟତାଂ ଯୟୁଃ ॥ ୫୩.୫॥

ଚତୁର୍ଣାଂ ପ୍ରଥମୋ ଯସ୍ତୁ ଚତୁଃଶୃଙ୍ଗସମାସ୍ଥିତଃ ।
ବୃଷଦ୍ୱିତୀୟସ୍ତତ୍ପ୍ରୋକ୍ତମାର୍ଗେଣୈବ ତୃତୀୟକଃ ।
ଚତୁର୍ଥସ୍ତତ୍ପ୍ରଣୀତସ୍ତାଂ ପୂଜ୍ୟ ଭକ୍ତ୍ୟା ସୁତଂ ବ୍ରଜେତ୍ ॥ ୫୩.୬॥

ସପ୍ତମୂର୍ତ୍ତେସ୍ତୁ ଚରିତଂ ଶୁଶ୍ରୁଂବୁଃ ପ୍ରଥମଂ ନୃପ ।
ବ୍ରହ୍ମଚର୍ୟେଣ ବର୍ତ୍ତେତ ଦ୍ୱିତୀୟୋଽସ୍ୟ ସନାତନଃ ॥ ୫୩.୭॥

ତତୋ ଭୃତ୍ୟାଦିଭରଣଂ ବୃଷଭାରୋହଣଂ ତ୍ରିଷୁ ।
ବନବାସଶ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆତ୍ମସ୍ଥେ ବୃଷଭେ ସତି ॥ ୫୩.୮॥

ଅହମସ୍ମି ବଦତ୍ୟନ୍ୟଶ୍ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ଏକଧା ଦ୍ୱିଧା ।
ଭେଦଭିନ୍ନସହୋତ୍ପନ୍ନାସ୍ତସ୍ୟାପତ୍ୟାନି ଜଜ୍ଞିରେ ॥ ୫୩.୯॥

ନିତ୍ୟାନିତ୍ୟସ୍ୱରୂପାଣି ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ପୂର୍ୱଂ ଚତୁର୍ମୁଖଃ ।
ଚିନ୍ତୟାମାସ ଜନକଂ କଥଂ ପଶ୍ୟାମ୍ୟହଂ ନୃପ ॥ ୫୩.୧୦॥

ମଦୀୟସ୍ୟ ପିତୁର୍ୟେ ହି ଗୁଣା ଆସନ୍ ମହାତ୍ମନଃ ।
ନ ତେ ସମ୍ପ୍ରତି ଦୃଶ୍ୟନ୍ତେ ସ୍ୱରାପତ୍ୟେଷୁ କେଷୁଚିତ୍ ॥ ୫୩.୧୧॥

ପିତୁଃ ପୁତ୍ରସ୍ୟ ଯଃ ପୁତ୍ରଃ ସ ପିତାମହନାମବାନ୍ ।
ଏବଂ ଶ୍ରୁତିଃ ସ୍ଥିତା ଚେୟଂ ସ୍ୱରାପତ୍ୟେଷୁ ନାନ୍ୟଥା ॥ ୫୩.୧୨॥

କ୍ୱାପି ସମ୍ପତ୍ସ୍ୟତେ ଭାବୋ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟଶ୍ଚାପି ତେ ପିତା ।
ଏବଂ ନୀତେଽପି କିଂ କାର୍ୟମିତି ଚିନ୍ତାପରୋଽଭବତ୍ ॥ ୫୩.୧୩॥

ତସ୍ୟ ଚିନ୍ତୟତଃ ଶସ୍ତ୍ରଂ ପିତୃକଂ ପୁରତୋ ବଭୌ ।
ତେନ ଶସ୍ତ୍ରେଣ ତଂ ରୋଷାନ୍ମମନ୍ଥ ସ୍ୱରମନ୍ତିକେ ॥ ୫୩.୧୪॥

ତସ୍ମିନ୍ ମଥିତମାତ୍ରେ ତୁ ଶିରସ୍ତସ୍ୟାପି ଦୁର୍ଗ୍ରହମ୍ ।
ନାଲିକେରଫଲାକାରଂ ଚତୁର୍ୱକ୍ତ୍ରୋଽନ୍ୱପଶ୍ୟତ ॥ ୫୩.୧୫॥

ତଚ୍ଚାବୃତଂ ପ୍ରଧାନେନ ଦଶଧା ସଂବୃତୋ ବଭୌ ।
ଚତୁଷ୍ପାଦେନ ଶସ୍ତ୍ରେଣ ଚିଚ୍ଛେଦ ତିଲକାଣ୍ଡବତ୍ ॥ ୫୩.୧୬॥

ପ୍ରକାମଂ ତିଲସଂଚ୍ଛିନ୍ନେ ତଦମୂଲୌ ନ ମେ ବଭୌ ।
ଅହଂ ତ୍ୱହଂ ବଦନ୍ ଭୂତଂ ତମପ୍ୟେବମଥାଚ୍ଛିନତ୍ ॥ ୫୩.୧୭॥

ତସ୍ମିନ୍ ଛିନ୍ନେ ତଦସ୍ୟାଂସେ ହ୍ରସ୍ୱମନ୍ୟମବେକ୍ଷତ ।
ଅହଂ ଭୂତାଦି ବଃ ପଞ୍ଚ ବଦନ୍ତଂ ଭୂତିମନ୍ତିକାତ୍ ॥ ୫୩.୧୮॥

ତମପ୍ୟେବମଥୋ ଛିତ୍ତ୍ୱା ପଞ୍ଚାଶୂନ୍ୟମମୀକ୍ଷତ ।
କୃତ୍ୱାବକାଶଂ ତେ ସର୍ୱେ ଜଲ୍ପନ୍ତ ଇଦମନ୍ତିକାତ୍ ॥ ୫୩.୧୯॥

ତମପ୍ୟସଙ୍ଗଶସ୍ତ୍ରେଣ ଚିଚ୍ଛେଦ ତିଲକାଣ୍ଡବତ୍ ।
ତସ୍ମିଂଚ୍ଛିନ୍ନେ ଦଶାଂଶେନ ହ୍ରସ୍ୱମନ୍ୟମପଶ୍ୟତ ॥ ୫୩.୨୦॥

ପୁରୁଷଂ ରୂପଶସ୍ତ୍ରେଣ ତଂ ଛିତ୍ତ୍ୱାଽନ୍ୟମପଶ୍ୟତ ।
ତଦ୍ୱଦ୍ ହ୍ରସ୍ୱଂ ସିତଂ ସୌମ୍ୟଂ ତମପ୍ୟେବଂ ତଦାଽକରୋତ୍ ॥ ୫୩.୨୧॥

ଏବଂ କୃତେ ଶରୀରଂ ତୁ ଦଦର୍ଶ ସ ପୁନଃ ପ୍ରଭୁଃ ।
ସ୍ୱକୀୟମେବାକସ୍ୟାନ୍ତଃ ପିତରଂ ନୃପସତ୍ତମ ॥ ୫୩.୨୨॥

ତ୍ରସରେଣୁସମଂ ମୂର୍ତ୍ୟା ଅବ୍ୟକ୍ତଂ ସର୍ୱଜନ୍ତୁଷୁ ।
ସମଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ପରଂ ହର୍ଷଂ ଉଭେ ବିସସ୍ୱରାର୍ତ୍ତବିତ୍ ॥ ୫୩.୨୩॥

ଏବଂବିଧୋଽସୌ ପୁରୁଷଃ ସ୍ୱରନାମା ମହାତପାଃ ।
ମୂର୍ତ୍ତିସ୍ତସ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତାଖ୍ୟଂ ନିବୃତ୍ତାଖ୍ୟଂ ଶିରୋ ମହତ୍ ॥ ୫୩.୨୪॥

ଏତସ୍ମାଦେବ ତସ୍ୟାଶୁ କଥୟା ରାଜସତ୍ତମ ।
ସଂଭୂତିରଭବଦ୍ ରାଜନ୍ ବିବୃତ୍ତେସ୍ତ୍ୱେଷ ଏବ ତୁ ॥ ୫୩.୨୫॥

ଏଷେତିହାସଃ ପ୍ରଥମଃ ସର୍ୱସ୍ୟ ଜଗତୋ ଭୃଶମ୍ ।
ଯ ଇମଂ ବେତ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱେନ ସାକ୍ଷାତ୍ କର୍ମପରୋ ଭବେତ୍ ॥ ୫୩.୨୬॥

॥ ଇତି ଶ୍ରୀବରାହପୁରାଣେ ଭଗବଚ୍ଛାସ୍ତ୍ରେ ତ୍ରିପଞ୍ଚାଶୋଽଧ୍ୟାୟଃ ॥ ୫୩॥

ଭଦ୍ରାଶ୍ୱ ଉବାଚ ।
ବିଜ୍ଞାନୋତ୍ପତ୍ତିକାମସ୍ୟ କ ଆରାଧ୍ୟୋ ଭବେଦ୍ ଦ୍ୱିଜ ।
କଥଂ ଚାରାଧ୍ୟତେଽସୌ ହି ଏତଦାଖ୍ୟାହି ମେ ଦ୍ୱିଜ ॥ ୫୪.୧॥

ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଉବାଚ ।
ବିଷ୍ଣୁରେବ ସଦାରାଧ୍ୟଃ ସର୍ୱଦେବୈରପି ପ୍ରଭୁଃ ।
ତସ୍ୟୋପାୟଂ ପ୍ରବକ୍ଷ୍ୟାମି ଯେନାସୌ ବରଦୋ ଭବେତ୍ ॥ ୫୪.୨॥

ରହସ୍ୟଂ ସର୍ୱଦେବାନାଂ ମୁନୀନାଂ ମନୁଜାଂସ୍ତଥା ।
ନାରାୟଣଃ ପରୋ ଦେବସ୍ତଂ ପ୍ରଣମ୍ୟ ନ ସୀଦତି ॥ ୫୪.୩॥

ଶ୍ରୂୟତେ ଚ ପୁରା ରାଜନ୍ ନାରଦେନ ମହାତ୍ମନା ।
କଥିତଂ ତୁଷ୍ଟିଦଂ ବିଷ୍ଣୋର୍ୱ୍ର୍ତମପ୍ସରସାଂ ତଥା ॥ ୫୪.୪॥

ନାରଦସ୍ତୁ ପୁରା କଲ୍ପେ ଗତବାନ୍ ମାନସଂ ସରଃ ।
ସ୍ନାନାର୍ଥଂ ତତ୍ର ଚଜାପଶ୍ୟତ୍ ସର୍ୱମପ୍ସରସାଂ ଗଣମ୍ ॥ ୫୪.୫॥

ତାସ୍ତଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ବିଲାସିନ୍ୟୋ ଜଟାମୁକୁଟଧାରିଣମ୍ ।
ଅସ୍ଥିଚର୍ମାବଶେଷଂ ତୁ ଛତ୍ରଦଣ୍ଡକପାଲିନମ୍ ॥ ୫୪.୬॥

ଦେବାସୁରମନୁଷ୍ୟାଣାଂ ଦିଦୃକ୍ଷୁଂ କଲହପ୍ରିୟମ୍ ।
ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରଂ ତପୋୟୁକ୍ତଂ ପପ୍ରଚ୍ଛୁସ୍ତା ବରାଙ୍ଗନାଃ ॥ ୫୪.୭॥

ଅପ୍ସରସ ଊଚୁଃ ।
ଭଗବନ୍ ବ୍ରହ୍ମତନୟ ଭର୍ତୃକାମା ବୟଂ ଦ୍ୱିଜ ।
ନାରାୟଣଶ୍ଚ ଭର୍ତ୍ତା ନୋ ଯଥା ସ୍ୟାତ୍ ତତ୍ ପ୍ରଚକ୍ଷ୍ୱ ନଃ ॥ ୫୪.୮॥

ନାରଦ ଉବାଚ ।
ପ୍ରଣାମପୂର୍ୱକଃ ପ୍ରଶ୍ନଃ ସର୍ୱତ୍ର ବିହିତଃ ଶୁଭଃ ।
ସ ଚ ମେ ନ କୃତୋ ଗର୍ୱାଦ୍ ଯୁଷ୍ମାଭିର୍ୟୌବନସ୍ମୟାତ୍ ॥ ୫୪.୯॥

ତଥାପି ଦେବଦେବସ୍ୟ ବିଷ୍ଣୋର୍ୟନ୍ନାମକୀର୍ତିତମ୍ ।
ଭବତୀଭିସ୍ତଥା ଭର୍ତ୍ତା ଭବତ୍ୱିତି ହରିଃ କୃତଃ ।
ତନ୍ନାମୋଚ୍ଚାରଣାଦେବ କୃତଂ ସର୍ୱଂ ନ ସଂଶୟଃ ॥ ୫୪.୧୦॥

ଇଦାନୀଂ କଥୟାମ୍ୟାଶୁ ବ୍ରତଂ ଯେନ ହରିଃ ସ୍ୱୟମ୍ ।
ବରଦତ୍ୱମବାପ୍ନୋତି ଭର୍ତୃତ୍ୱଂ ଚ ନିୟଚ୍ଛତି ॥ ୫୪.୧୧॥

ନାରଦ ଉବାଚ ।
ବସନ୍ତେ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷସ୍ୟ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଯା ଭବେଚ୍ଛୁଭା ।
ତସ୍ୟାମୁପୋଷ୍ୟ ବିଧିବନ୍ ନିଶାୟାଂ ହରିମର୍ଚ୍ଚୟେତ୍ ॥ ୫୪.୧୨॥

ପର୍ୟଙ୍କାସ୍ତରଣଂ କୃତ୍ୱା ନାନାଚିତ୍ରସମନ୍ୱିତମ୍ ।
ତତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟା ଯୁତଂ ରୌପ୍ୟଂ ହରିଂ କୃତ୍ୱା ନିବେଶୟେତ୍ ॥ ୫୪.୧୩॥

ତସ୍ୟୋପରି ତତଃ ପୁଷ୍ପୈର୍ମଣ୍ଡପଂ କାରୟେଦ୍ ବୁଧଃ ।
ନୃତ୍ୟବାଦିତ୍ରଗେୟୈଶ୍ଚ ଜାଗରଂ ତତ୍ର କାରୟେତ୍ ॥ ୫୪.୧୪॥

ମନୋଭବାୟେତି ଶିର ଅନଙ୍ଗାୟେତି ବୈ କଟିମ୍ ।
କାମାୟ ବାହୁମୂଲେ ତୁ ସୁଶାସ୍ତ୍ରାୟେତି ଚୋଦରମ୍ ॥ ୫୪.୧୫॥

ମନ୍ମଥାୟେତି ପାଦୌ ତୁ ହରୟେତି ଚ ସର୍ୱତଃ ।
ପୁଷ୍ପୈଃ ସମ୍ପୂଜ୍ୟ ଦେବେଶଂ ମଲ୍ଲିକାଜାତିଭିସ୍ତଥା ॥ ୫୪.୧୬॥

ପଶ୍ଚାଚ୍ଚତୁର ଆଦାୟ ଇକ୍ଷୁଦଣ୍ଡାନ୍ ସୁଶୋଭନାନ୍ ।
ଚତୁର୍ଦିକ୍ଷୁ ନ୍ୟସେତ୍ ତସ୍ୟ ଦେବସ୍ୟ ପ୍ରଣତୋ ନୃପ ॥ ୫୪.୧୭॥

ଏବଂ କୃତ୍ୱା ପ୍ରଭାତେ ତୁ ପ୍ରଦଦ୍ୟାଦ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣାୟ ବୈ ।
ବେଦବେଦାଙ୍ଗୟୁକ୍ତାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣାଙ୍ଗାୟ ଧୀମତେ ॥ ୫୪.୧୮॥

ବ୍ରାହ୍ମଣାଂଶ୍ଚ ତଥା ପୂଜ୍ୟ ବ୍ରତମେତତ୍ ସମାପୟେତ୍ ।
ଏବଂ କୃତେ ତଥା ବିଷ୍ଣୁର୍ଭର୍ତ୍ତା ବୋ ଭବିତା ଧ୍ରୁବମ୍ ॥ ୫୪.୧୯॥

ଅକୃତ୍ୱା ମତ୍ପ୍ରଣାମଂ ତୁ ପୃଷ୍ଟୋ ଗର୍ୱେଣ ଶୋଭନାଃ ।
ଅବମାନସ୍ୟ ତସ୍ୟାୟଂ ବିପାକୋ ବୋ ଭବିଷ୍ୟତି ॥ ୫୪.୨୦॥

ଏତସ୍ମିନ୍ନେବ ସରସି ଅଷ୍ଟାବକ୍ରୋ ମହାମୁନିଃ ।
ତସ୍ୟୋପହାସଂ କୃତ୍ୱା ତୁ ଶାପଂ ଲପ୍ସ୍ୟଥ ଶୋଭନାଃ ॥ ୫୪.୨୧॥

ବ୍ରତେନାନେନ ଦେବେଶଂ ପତିଂ ଲବ୍ଧ୍ୱାଽଭିମାନତଃ ।
ଅବମାନେଽପହରଣଂ ଗୋପାଲୈର୍ୱୋ ଭବିଷ୍ୟତି ।
ପୁରା ହର୍ତ୍ତା ଚ କନ୍ୟାନାଂ ଦେବୋ ଭର୍ତ୍ତା ଭବିଷ୍ୟତି ॥ ୫୪.୨୨॥

ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଉବାଚ ।
ଏବମୁକ୍ତ୍ୱା ସ ଦେବର୍ଷିଃ ପ୍ରୟଯୌ ନାରଦଃ କ୍ଷଣାତ୍ ।
ତା ଅପ୍ୟେତଦ୍ ବ୍ରତଂ ଚକ୍ରୁସ୍ତୁଷ୍ଟଶ୍ଚାସାଂ ସ୍ୱୟଂ ହରିଃ ॥ ୫୪.୨୩॥

॥ ଇତି ଶ୍ରୀବରାହପୁରାଣେ ଭଗବଚ୍ଛାସ୍ତ୍ରେ ଚତୁଃପଞ୍ଚାଶୋଽଧ୍ୟାୟଃ ॥ ୫୪॥

ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଉବାଚ ।
ଶୃଣୁ ରାଜନ୍ ମହାଭାଗ ବ୍ରତାନାମୁତ୍ତମଂ ବ୍ରତମ୍ ।
ଯେନ ସମ୍ପ୍ରାପ୍ୟତେ ବିଷ୍ଣୁଃ ଶୁଭେନୈବ ନ ସଂଶୟଃ ॥ ୫୫.୧॥

ମାର୍ଗଶୀର୍ଷେଽଥ ମାସେ ତୁ ପ୍ରଥମାହ୍ନାତ୍ ସମାରଭେତ୍ ।
ଏକଭକ୍ତଂ ସିତେ ପକ୍ଷେ ଯାବତ୍ ସ୍ୟାଦ୍ ଦଶମୀ ତିଥିଃ ॥ ୫୫.୨॥

ତତୋ ଦଶମ୍ୟାଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନେ ସ୍ନାତ୍ୱା ବିଷ୍ଣୁଂ ସମର୍ଚ୍ୟ ଚ ।
ଭକ୍ତ୍ୟା ସଂକଲ୍ପୟେତ୍ ପ୍ରାଗ୍ୱଦ୍ ଦ୍ୱାଦଶୀଂ ପକ୍ଷତୋ ନୃପ ॥ ୫୫.୩॥

ତାମପ୍ୟେବମୁଷିତ୍ୱା ଚ ଯବାନ୍ ବିପ୍ରାୟ ଦାପୟେତ୍ ।
କୃଷ୍ଣାୟେତି ହରିର୍ୱାଚ୍ୟୋ ଦାନେ ହୋମେ ତଥାର୍ଚ୍ଚନେ ॥ ୫୫.୪॥

ଚାତୁର୍ମାସ୍ୟମଥୈବଂ ତୁ କ୍ଷପିତ୍ୱା ରାଜସତ୍ତମ ।
ଚୈତ୍ରାଦିଷୁ ପୁନସ୍ତଦ୍ୱଦୁପୋଷ୍ୟ ପ୍ରୟତଃ ସୁଧୀଃ ।
ସକ୍ତୁପାତ୍ରାଣି ବିପ୍ରାଣାଂ ସହିରଣ୍ୟାନି ଦାପୟେତ୍ ॥ ୫୫.୫॥

ଶ୍ରାବଣାଦିଷୁ ମାସେଷୁ ତଦ୍ୱଚ୍ଛାଲିଂ ପ୍ରଦାପୟେତ୍ ।
ତ୍ରିଷୁ ମାସେଷୁ ଯାବଚ୍ଚ କାର୍ତ୍ତିକସ୍ୟାଦିରାଗତଃ ॥ ୫୫.୬॥

ତମପ୍ୟେବଂ କ୍ଷପିତ୍ୱା ତୁ ଦଶମ୍ୟାଂ ପ୍ରୟତଃ ଶୁଚିଃ ।
ଅର୍ଚୟିତ୍ୱା ହରିଂ ଭକ୍ତ୍ୟା ମାସନାମ୍ନା ବିଚକ୍ଷଣଃ ॥ ୫୫.୭॥

ସଂକଲ୍ପଂ ପୂର୍ୱବଦ୍ ଭକ୍ତ୍ୟା ଦ୍ୱାଦଶ୍ୟାଂ ସଂୟତେନ୍ଦ୍ରିୟଃ ।
ଏକାଦଶ୍ୟାଂ ଯଥାଶକ୍ତ୍ୟା କାରୟେତ୍ ପୃଥିବୀଂ ନୃପ ॥ ୫୫.୮॥

କାଞ୍ଚନାଙ୍ଗାଂ ଚ ପାତାଲକୁଲପର୍ୱତସଂୟୁତାମ୍ ।
ଭୂମିନ୍ୟାସବିଧାନେନ ସ୍ଥାପୟେତ୍ ତାଂ ହରେଃ ପୁରଃ ॥ ୫୫.୯॥

ସିତବସ୍ତ୍ରୟୁଗଚ୍ଛନ୍ନାଂ ସର୍ୱବୀଜସମନ୍ୱିତାମ୍ ।
ସମ୍ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରିୟଦତ୍ତେତି ପଞ୍ଚରତ୍ନୈର୍ୱିଚକ୍ଷଣଃ ॥ ୫୫.୧୦॥

ଜାଗରଂ ତତ୍ର କୁର୍ୱୀତ ପ୍ରଭାତେ ତୁ ପୁନର୍ଦ୍ୱିଜାନ୍ ।
ଆମନ୍ତ୍ର୍ୟଂ ସଂଖ୍ୟଯା ରାଜଂଶ୍ଚତୁର୍ୱିଂଶତି ଯାବତଃ ॥ ୫୫.୧୧॥

ତେଷାଂ ଏକୈକଶୋ ଗାଂ ଚ ଅନଡ୍ୱାହଂ ଚ ଦାପୟେତ୍ ।
ଏକୈକଂ ବସ୍ତ୍ରୟୁଗ୍ମଂ ଚ ଅଙ୍ଗୁଲୀୟକମେବ ଚ ॥ ୫୫.୧୨॥

କଟକାନି ଚ ସୌବର୍ଣକର୍ଣାଭରଣକାନି ଚ ।
ଏକୈକଂ ଗ୍ରାମମେତେଷାଂ ରାଜା ରାଜନ୍ ପ୍ରଦାପୟେତ୍ ॥ ୫୫.୧୩॥

ତନ୍ମଧ୍ୟମଂ ସୟୁଗ୍ମଂ ତୁ ସର୍ୱମାଦ୍ୟଂ ପ୍ରଦାପୟେତ୍ ।
ସ୍ୱଶକ୍ତ୍ୟାଭରଣଂ ଚୈବ ଦରିଦ୍ରସ୍ୟ ସ୍ୱଶକ୍ତିତଃ ॥ ୫୫.୧୪॥

ଯଥାଶକ୍ତ୍ୟା ମହୀଂ କୃତ୍ୱା କାଞ୍ଚନୀଂ ଗୋୟୁଗଂ ତଥା ।
ବସ୍ତ୍ରୟୁଗ୍ମଂ ଚ ଦାତବ୍ୟଂ ଯଥାବିଭବଶକ୍ତିତଃ ॥ ୫୫.୧୫॥

ଗାଂ ଯୁଗ୍ମାଭରଣାତ୍ ସର୍ୱଂ ସହିରଣ୍ୟଂ ଚ କାରୟେତ୍ ।
ଏବଂ କୃତେ ତଥା କୃଷ୍ଣଶୁକ୍ଲଦ୍ୱାଦଶ୍ୟମେବ ଚ ॥ ୫୫.୧୬॥

ରୌପ୍ୟାଂ ବା ପୃଥିବୀଂ କୃତ୍ୱା ଯଥାବିଭବଶକ୍ତିତଃ ।
ଦାପୟେଦ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣାନାଂ ତୁ ତଥା ତେଷାଂ ଚ ଭୋଜନମ୍ ।
ଉପାନହୌ ଯଥାଶକ୍ତ୍ୟା ପାଦୁକେ ଛତ୍ରିକାଂ ତଥା ॥ ୫୫.୧୭॥

ଏତାନ୍ ଦତ୍ତ୍ୱା ବଦେଦେବଂ କୃଷ୍ଣୋ ଦାମୋଦରୋ ମମ ।
ପ୍ରୀୟତାଂ ସର୍ୱଦା ଦେବୋ ବିଶ୍ୱରୂପୋ ହରିର୍ମମ ॥ ୫୫.୧୮॥

ଦାନେ ଚ ଭୋଜନେ ଚୈବ କୃତ୍ୱା ଯତ୍ ଫଲମାପ୍ୟତେ ।
ତନ୍ନ ଶକ୍ୟଂ ସହସ୍ରେଣ ବର୍ଷାଣାମପି କୀର୍ତିତୁମ୍ ॥ ୫୫.୧୯॥

ତଥାପ୍ୟୁଦ୍ଦେଶତଃ କିଞ୍ଚିତ୍ ଫଲଂ ବକ୍ଷ୍ୟାମି ତେଽନଘ ।
ବ୍ରତସ୍ୟାସ୍ୟ ପୁରା ବୃତ୍ତଂ ଶୁଭାନ୍ୟସ୍ୟ ଶୃଣୁଷ୍ୱ ତତ୍ ॥ ୫୫.୨୦॥

ଆସୀଦାଦିୟୁଗେ ରାଜା ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ଦୃଢବ୍ରତଃ ।
ସ ପୁତ୍ରକାମଃ ପପ୍ରଚ୍ଛ ବ୍ରହ୍ମାଣଂ ପରମେଷ୍ଠିନମ୍ ।
ତସ୍ୟେଦଂ ବ୍ରତମାଚଖ୍ୟୌ ବ୍ରହ୍ମା ସ କୃତବାଂସ୍ତଥା ॥ ୫୫.୨୧॥

ତସ୍ୟ ବ୍ରତାନ୍ତେ ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାଂ ଯୟୌ ।
ତୁଷ୍ଟଶ୍ଚୋବାଚ ଭୋ ରାଜନ୍ ବରୋ ମେ ବ୍ରିୟତାଂ ବରଃ ॥ ୫୫.୨୨॥

ରାଜୋବାଚ ।
ପୁତ୍ରଂ ମେ ଦେହି ଦେବେଶ ବେଦମନ୍ତ୍ରବିଶାରଦମ୍ ।
ଯାଜକଂ ଯଜନାସକ୍ତଂ କୀର୍ତ୍ୟା ଯୁକ୍ତଂ ଚିରାଭୁଷମ୍ ।
ଅସଂଖ୍ୟାତଗୁଣଂ ଚୈବ ବ୍ରହ୍ମଭୂତମକଲ୍ମଷମ୍ ॥ ୫୫.୨୩॥

ଏବମୁକ୍ତ୍ୱା ତତୋ ରାଜା ପୁନର୍ୱଚନମବ୍ରବୀତ୍ ।
ମମାପ୍ୟନ୍ତେ ଶୁଭଂ ସ୍ଥାନଂ ପ୍ରୟଚ୍ଛ ପରମେଶ୍ୱର ।
ଯତନ୍ମୁନିପଦଂ ନାମ ଯତ୍ର ଗତ୍ୱା ନ ଶୋଚତି ॥ ୫୫.୨୪॥

ଏବମସ୍ତ୍ୱିତି ତଂ ଦେବଃ ପ୍ରୋକ୍ତ୍ୱା ଚାଦର୍ଶନଂ ଗତଃ ।
ତସ୍ୟାପି ରାଜ୍ଞଃ ପୁତ୍ରୋଽଭୂଦ୍ ବତ୍ସପ୍ରୀର୍ନାମ ନାମତଃ ॥ ୫୫.୨୫॥

ବେଦବେଦାଙ୍ଗସମ୍ପନ୍ନୋ ଯଜ୍ଞୟାଜୀ ବହୁଶ୍ରୁତଃ ।
ତସ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିର୍ମହାରାଜ ବିସ୍ତୃତା ଧରଣୀତଲେ ॥ ୫୫.୨୬॥

ରାଜାଽପି ତଂ ସୁତଂ ଲବ୍ଧ୍ୱା ବିଷ୍ଣୁଦତ୍ତଂ ପ୍ରତାପିନମ୍ ।
ଜଗାମ ତପସେ ଯୁକ୍ତଃ ସର୍ୱଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାନ୍ ପ୍ରହାୟ ସଃ ॥ ୫୫.୨୭॥

ଆରାଧୟାମାସ ହରିଂ ନିରାହାରୋ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟଃ ।
ହିମବତ୍ପର୍ୱତେ ରମ୍ୟେ ସ୍ତୁତିଂ କୁର୍ୱଂସ୍ତଦା ନୃପଃ ॥ ୫୫.୨୮॥

ଭଦ୍ରାଶ୍ୱ ଉବାଚ ।
କୀଦୃଶୀ ସା ସ୍ତୁତିର୍ବ୍ରହ୍ମନ୍ ଯାଂ ଚକାର ସ ପାର୍ଥିବଃ ।
କିଂ ଚ ତସ୍ୟାଭବଦ୍ ଦେବଂ ସ୍ତୁବତଃ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍ ॥ ୫୫.୨୯॥

ଦୁର୍ୱାସା ଉବାଚ ।
ହିମବନ୍ତଂ ସମାଶ୍ରିତ୍ୟ ରାଜା ତଦ୍ଗତମାନସଃ ।
ସ୍ତୁତିଂ ଚକାର ଦେବାୟ ବିଷ୍ଣବେ ପ୍ରଭବିଷ୍ଣବେ ॥ ୫୫.୩୦॥

ରାଜୋବାଚ ।
କ୍ଷରାକ୍ଷରଂ କ୍ଷୀରସମୁଦ୍ରଶାୟିନଂ
କ୍ଷିତୀଧରଂ ମୂର୍ତିମତାଂ ପରଂ ପଦମ୍ ।
ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟଂ ବିଶ୍ୱଭୁଜାଂ ପୁରଃ କୃତଂ
ନିରାକୃତଂ ସ୍ତୌମି ଜନାର୍ଦନଂ ପ୍ରଭୁମ୍ ॥ ୫୫.୩୧॥

ତ୍ୱମାଦିଦେବଃ ପରମାର୍ଥରୂପୀ
ବିଭୁଃ ପୁରାଣଃ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଶ୍ଚ ।
ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟୋ ବେଦବିଦାଂ ପ୍ରଧାନଃ
ପ୍ରପାହି ମାଂ ଶଙ୍ଖଗଦାସ୍ତ୍ରପାଣେ ॥ ୫୫.୩୨॥

କୃତଂ ତ୍ୱୟା ଦେବ ସୁରାସୁରାଣାଂ
ସଂକୀର୍ତ୍ୟତେଽସୌ ଚ ଅନନ୍ତମୂର୍ତେ ।
ସୃଷ୍ଟ୍ୟର୍ଥମେତତ୍ ତବ ଦେବ ବିଷ୍ଣୋ
ନ ଚେଷ୍ଟିତଂ କୂଟଗତସ୍ୟ ତତ୍ସ୍ୟାତ୍ ॥ ୫୫.୩୩॥

ତଥୈବ କୂର୍ମତ୍ୱମୃଗତ୍ୱମୁଚ୍ଚୈ –
ସ୍ତ୍ୱୟା କୃତଂ ରୂପମନେକରୂପ ।
ସର୍ୱଜ୍ଞଭାବାଦସକୃଚ୍ଚ ଜନ୍ମ
ସଂକୀର୍ତ୍ତ୍ୟତେ ତେଽଚ୍ୟୁତ ନୈତଦସ୍ତି ॥ ୫୫.୩୪॥

ନୃସିଂହ ନମୋ ବାମନ ଜମଦଗ୍ନିନାମ
ଦଶାସ୍ୟଗୋତ୍ରାନ୍ତକ ବାସୁଦେବ ।
ନମୋଽସ୍ତୁ ତେ ବୁଦ୍ଧ କଲ୍କିନ୍ ଖଗେଶ
ଶଂଭୋ ନମସ୍ତେ ବିବୁଧାରିନାଶନ ॥ ୫୫.୩୫॥

ନମୋଽସ୍ତୁ ନାରାୟଣ ପଦ୍ମନାଭ
ନମୋ ନମସ୍ତେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟ ।
ନମଃ ସମସ୍ତାମରସଙ୍ଘପୂଜ୍ୟ
ନମୋଽସ୍ତୁ ତେ ସର୍ୱବିଦାଂ ପ୍ରଧାନ ॥ ୫୫.୩୬॥

ନମଃ କରାଲାସ୍ୟ ନୃସିଂହମୂର୍ତ୍ତେ
ନମୋ ବିଶାଲାଦ୍ରିସମାନ କୂର୍ମ ।
ନମଃ ସମୁଦ୍ରପ୍ରତିମାନ ମତ୍ସ୍ୟ
ନମାମି ତ୍ୱାଂ କ୍ରୋଡରୂପିନନନ୍ତ ॥ ୫୫.୩୭॥

ସୃଷ୍ଟ୍ୟର୍ଥମେତତ୍ ତବ ଦେବ ଚେଷ୍ଟିତଂ
ନ ମୁଖ୍ୟପକ୍ଷେ ତବ ମୂର୍ତ୍ତିତା ବିଭୋ ।
ଅଜାନତା ଧ୍ୟାନମିଦଂ ପ୍ରକାଶିତଂ
ନୈଭିର୍ୱିନା ଲକ୍ଷ୍ୟସେ ତ୍ୱଂ ପୁରାଣ ॥ ୫୫.୩୮॥

ଆଦ୍ୟୋ ମଖସ୍ତ୍ୱଂ ସ୍ୱୟମେବ ବିଷ୍ଣୋ
ମଖାଙ୍ଗଭୂତୋଽସି ହବିସ୍ତ୍ୱମେବ ।
ପଶୁର୍ଭବାନ୍ ଋତ୍ୱିଗିଜ୍ୟଂ ତ୍ୱମେବ
ତ୍ୱାଂ ଦେବସଙ୍ଘା ମୁନୟୋ ଯଜନ୍ତି ॥ ୫୫.୩୯॥

ଯଦେତସ୍ମିନ୍ ଜଗଧ୍ରୁବଂ ଚଲାଚଲଂ
ସୁରାଦିକାଲାନଲସଂସ୍ଥମୁତ୍ତମମ୍ ।
ନ ତ୍ୱଂ ବିଭକ୍ତୋଽସି ଜନାର୍ଦନେଶ
ପ୍ରୟଚ୍ଛ ସିଦ୍ଧିଂ ହୃଦୟେପ୍ସିତାଂ ମେ ॥ ୫୫.୪୦॥

ନମଃ କମଲପତ୍ରାକ୍ଷ ମୂର୍ତ୍ତାମୂର୍ତ୍ତ ନମୋ ହରେ ।
ଶରଣଂ ତ୍ୱାଂ ପ୍ରପନ୍ନୋଽସ୍ମି ସଂସାରାନ୍ମାଂ ସମୁଦ୍ଧର ॥ ୫୫.୪୧॥

ଏବଂ ସ୍ତୁତସ୍ତଦା ଦେବସ୍ତେନ ରାଜ୍ଞା ମହାତ୍ମନା ।
ବିଶାଲାମ୍ରତଲସ୍ଥେନ ତୁତୋଷ ପରମେଶ୍ୱରଃ ॥ ୫୫.୪୨॥

କୁବ୍ଜରୂପୀ ତତୋ ଭୂତ୍ୱା ଆଜଗାମ ହରିଃ ସ୍ୱୟମ୍ ।
ତସ୍ମିନ୍ନାଗତମାତ୍ରେ ତୁ ସୀପ୍ୟାମ୍ରଃ କୁବ୍ଜକୋଽଭବତ୍ ॥ ୫୫.୪୩॥

ତଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ମହଦାଶ୍ଚର୍ୟଂ ସ ରାଜା ସଂଶିତବ୍ରତଃ ।
ବିଶାଲସ୍ୟ କଥଂ କୌବ୍ଜ୍ୟମିତି ଚିନ୍ତାପରୋଭବତ୍ ॥ ୫୫.୪୪॥

ତସ୍ୟ ଚିନ୍ତୟତୋ ବୁଦ୍ଧିର୍ବଭୌ ତଂ ବ୍ରାହ୍ମଣଂ ପ୍ରତି ।
ଅନେନାଗତମାତ୍ରେଣ କୃତମେତନ୍ନ ସଂଶୟଃ ॥ ୫୫.୪୫॥

ତସ୍ମାଦେଷୈବ ଭବିତା ଭଗବାନ୍ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଃ ।
ଏବମୁକ୍ତ୍ୱା ନମଶ୍ଚକ୍ରେ ତସ୍ୟ ବିପ୍ରସ୍ୟ ସ ନୃପଃ ॥ ୫୫.୪୬॥

ଅନୁଗ୍ରହାୟ ଭଗବନ୍ ନୂନଂ ତ୍ୱଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଃ ।
ଆଗତୋଽସି ସ୍ୱରୂପଂ ମେ ଦର୍ଶୟସ୍ୱାଧୁନା ହରେ ॥ ୫୫.୪୭॥

ଏବମୁକ୍ତସ୍ତଦା ଦେବଃ ଶଙ୍ଖଚକ୍ରଗଦାଧରଃ ।
ବଭୌ ତତ୍ପୁରତଃ ସୌମ୍ୟୋ ବାକ୍ୟଂ ଚେଦମୁବାଚ ହ ॥ ୫୫.୪୮॥

ବରଂ ବୃଣୀଷ୍ୱ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଯତ୍ତେ ମନସି ବର୍ତତେ ।
ମୟି ପ୍ରସନ୍ନେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ତିଲମାତ୍ରମିଦଂ ନୃପ ॥ ୫୫.୪୯॥

ଏବମୁକ୍ତସ୍ତତୋ ରାଜା ହର୍ଷୋତ୍ଫୁଲ୍ଲିତଲୋଚନଃ ।
ମୋକ୍ଷଂ ପ୍ରୟଚ୍ଛ ଦେବେଶେତ୍ୟୁକ୍ତ୍ୱା ନୋବାଚ କିଂଚନ ॥ ୫୫.୫୦॥

ଏବମୁକ୍ତଃ ସ ଭଗବାନ୍ ପୁନର୍ୱାକ୍ୟମୁବାଚ ହ ।
ମୟ୍ୟାଗତେ ବିଶାଲୋଽୟମାମ୍ରଃ କୁବ୍ଜତ୍ୱମାଗତଃ ।
ଯସ୍ମାତ୍ ତସ୍ମାତ୍ ତୀର୍ଥମିଦଂ କୁବ୍ଜକାମ୍ରଂ ଭବିଷ୍ୟତି ॥ ୫୫.୫୧॥

ତିର୍ୟଗ୍ୟୋନ୍ୟାଦୟୋଽପ୍ୟସ୍ମିନ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣାନ୍ତା ଯଦି ସ୍ୱକମ୍ ।
କଲେବରଂ ତ୍ୟଜିଷ୍ୟନ୍ତି ତେଷାଂ ପଞ୍ଚଶତାନି ଚ ।
ବିମାନାନି ଭବିଷ୍ୟନ୍ତି ଯୋଗିନାଂ ମୁକ୍ତିରେବ ଚ ॥ ୫୫.୫୨॥

ଏବମୁକ୍ତ୍ୱା ନୃପଂ ଦେବଃ ଶଙ୍ଖାଗ୍ରେଣ ଜନାର୍ଦନଃ ।
ପସ୍ପର୍ଶ ସ୍ପୃଷ୍ଟମାତ୍ରୋଽସୌ ପରଂ ନିର୍ୱାଣମାପ୍ତବାନ୍ ॥ ୫୫.୫୩॥

ତସ୍ମାତ୍ତ୍ୱମପି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ତଂ ଦେବଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ।
ଯେନ ଭୂୟଃ ପୁନଃ ଶୋଚ୍ୟପଦବୀଂ ନୋ ପ୍ରୟାସ୍ୟସି ॥ ୫୫.୫୪॥

ଯ ଇଦଂ ଶୃଣୁୟାନ୍ନିତ୍ୟଂ ପ୍ରାତରୁତ୍ଥାୟ ମାନବଃ ।
ପଠେଦ୍ ଯଶ୍ଚରିତଂ ତାଭ୍ୟାଂ ମୋକ୍ଷଧର୍ମାର୍ଥଦୋ ଭବେତ୍ ॥ ୫୫.୫୫॥

ଶୁଭବ୍ରତମିଦଂ ପୁଣ୍ୟଂ ଯଶ୍ଚ କୁର୍ୟାଜ୍ଜନେଶ୍ୱର ।
ସ ସର୍ୱସମ୍ପଦଂ ଚେହ ଭୁକ୍ତ୍ୱେତେ ତଲ୍ଲୟଂ ବ୍ରଜେତ୍ ॥ ୫୫.୫୬॥

॥ ଇତି ଶ୍ରୀବରାହପୁରାଣେ ଭଗବଚ୍ଛାସ୍ତ୍ରେ ପଞ୍ଚପଞ୍ଚାଶୋଽଧ୍ୟାୟଃ ॥ ୫୫॥

ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଉବାଚ ।
ଅତଃ ପରଂ ପ୍ରବକ୍ଷ୍ୟାମି ଧନ୍ୟବ୍ରତମନୁତ୍ତମମ୍ ।
ଯେନ ସଦ୍ୟୋ ଭବେଦ୍ ଧନ୍ୟ ଅଧନ୍ୟୋଽପି ହି ଯୋ ଭବେତ୍ ॥ ୫୬.୧॥

ମାର୍ଗଶୀର୍ଷେ ସିତେ ପକ୍ଷେ ପ୍ରତିପଦ୍ ଯା ତିଥିର୍ଭବେତ୍ ।
ତସ୍ୟାଂ ନକ୍ତଂ ପ୍ରକୁର୍ୱୀତ ବିଷ୍ଣୁମଗ୍ନିଂ ପ୍ରପୂଜୟେତ୍ ॥ ୫୬.୨॥

ବୈଶ୍ୱାନରାୟ ପାଦୌ ତୁ ଅଗ୍ନୟେତ୍ୟୁଦରଂ ତଥା ।
ହବିର୍ଭୁଂଜାୟ ଚ ଉରୋ ଦ୍ରବିଣୋଦେତି ବୈ ଭୁଜୋ ॥ ୫୬.୩॥

ସଂବର୍ତ୍ତାୟେତି ଚ ଶିରୋ ଜ୍ୱଲନାୟେତି ସର୍ୱତଃ ।
ଅଭ୍ୟର୍ଚ୍ୟୈବଂ ବିଧାନେନ ଦେବଦେବଂ ଜନାର୍ଦନମ୍ ॥ ୫୬.୪॥

ତସ୍ୟୈବ ପୁରତଃ କୁଣ୍ଡଂ କାରୟିତ୍ୱା ବିଘାନତଃ ।
ହୋମଂ ତତ୍ର ପ୍ରକୁର୍ୱୀତ ଏଭିର୍ମନ୍ତ୍ରୈର୍ୱିଚକ୍ଷଣଃ ॥ ୫୬.୫॥

ତତଃ ସଂୟାବକଂ ଚାନ୍ନଂ ଭୁଞ୍ଜୀୟାଦ୍ ଘୃତସଂୟୁତମ୍ ।
କୃଷ୍ଣପକ୍ଷେଽପ୍ୟେବମେବ ଚାତୁର୍ମାସ୍ୟଂ ତୁ ଯାବତଃ ॥ ୫୬.୬॥

ଚୈତ୍ରାଦିଷୁ ଚ ଭୁଞ୍ଜୀତ ପାୟସଂ ସଘୃତଂ ବୁଧଃ ।
ଶ୍ରାବଣାଦିଷୁ ସକ୍ତୂଂଶ୍ଚ ତତଶ୍ଚୈତତ୍ ସମାପ୍ୟତେ ॥ ୫୬.୭॥

ସମାପ୍ତେ ତୁ ବ୍ରତେ ବହ୍ନିଂ କାଞ୍ଚନଂ କାରୟେଦ୍ ବୁଧଃ ।
ରକ୍ତବସ୍ତ୍ରୟୁଗଚ୍ଛନ୍ନଂ ରକ୍ତପୁଷ୍ପାନୁଲେପନମ୍ ॥ ୫୬.୮॥

କୁଙ୍କୁମେନ ତଥା ଲିପ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣଂ ଦେବଦେବ ଚ ।
ସର୍ୱାବୟବସମ୍ପୂର୍ଣଂ ବ୍ରାହ୍ମଣଂ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନମ୍ ॥ ୫୬.୯॥

ପୂଜୟିତ୍ୱା ବିଧାନେନ ରକ୍ତବସ୍ତ୍ରୟୁଗେନ ଚ ।
ପଶ୍ଚାତ୍ ତଂ ଦାପୟେତ୍ ତସ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରେଣାନେନ ବୁଦ୍ଧିମାନ୍ ॥ ୫୬.୧୦॥

ଧନ୍ୟୋଽସ୍ମି ଧନ୍ୟକର୍ମାଽସ୍ମି ଧନ୍ୟଚେଷ୍ଟୋଽସ୍ମି ଧନ୍ୟବାନ୍ ।
ଧନ୍ୟେନାନେନ ଚୀର୍ଣେନ ବ୍ରତେନ ସ୍ୟାଂ ସଦା ସୁଖୀ ॥ ୫୬.୧୧॥

ଏବମୁଚ୍ଚାର୍ୟ ତଂ ବିପ୍ରେ ନ୍ୟସ୍ୟ କୋଶଂ ମହାତ୍ମନଃ ।
ସଦ୍ୟୋ ଧନ୍ୟତ୍ୱମାପ୍ନୋତି ଯୋଽପି ସ୍ୟାଦ୍ ଭାଗ୍ୟବର୍ଜିତଃ ॥ ୫୬.୧୨॥

ଇହ ଜନ୍ମନି ସୌଭାଗ୍ୟଂ ଧନଂ ଧାନ୍ୟଂ ଚ ପୁଷ୍କଲମ୍ ।
ଅନେନ କୃତମାତ୍ରେଣ ଜାୟତେ ନାତ୍ର ସଂଶୟଃ ॥ ୫୬.୧୩॥

ପ୍ରାଗ୍ଜନ୍ମଜନିତଂ ପାପମଗ୍ନିର୍ଦହତି ତସ୍ୟ ହ ।
ଦଗ୍ଧେ ପାପେ ବିମୁକ୍ତାତ୍ମା ଇହ ଜନ୍ମନ୍ୟସୌ ଭବେତ୍ ॥ ୫୬.୧୪॥

ଯୋଽପୀଦଂ ଶୃଣୁୟାନ୍ନିତ୍ୟଂ ଯଶ୍ଚ ଭକ୍ତ୍ୟା ପଠେଦ୍ ଦ୍ୱିଜଃ ।
ଉଭୌ ତାବିହ ଲୋକେ ତୁ ଧନ୍ୟୌ ସଦ୍ୟୋ ଭବିଷ୍ୟତଃ ॥ ୫୬.୧୫॥

ଶ୍ରୂୟତେ ଚ ବ୍ରତଂ ଚୈତଚ୍ଚୀର୍ଣମାସୀନ୍ମହାତ୍ମନା ।
ଧନଦେନ ପୁରା କଲ୍ପେ ଶୂଦ୍ରୟୋନୌ ସ୍ଥିତେନ ତୁ ॥ ୫୬.୧୬॥

॥ ଇତି ଶ୍ରୀବରାହପୁରାଣେ ଭଗବଚ୍ଛାସ୍ତ୍ରେ ଷଟ୍ପଞ୍ଚାଶୋଽଧ୍ୟାୟଃ ॥ ୫୬॥

ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଉବାଚ ।
ଅତଃ ପରଂ ପ୍ରବକ୍ଷ୍ୟାମି କାନ୍ତିବ୍ରତମନୁତ୍ତମମ୍ ।
ଯତ୍କୃତ୍ୱା ତୁ ପୁରା ସୋମଃ କାନ୍ତିମାନଭବତ୍ ପୁନଃ ॥ ୫୭.୧॥

ଯକ୍ଷ୍ମଣା ଦକ୍ଷଶାପେନ ପୁରାକ୍ରାନ୍ତୋ ନିଶାକରଃ ।
ଏତଚ୍ଚୀର୍ତ୍ୱା ବ୍ରତଂ ସଦ୍ୟଃ କାନ୍ତିମାନଭବତ୍ କିଲ ॥ ୫୭.୨॥

ଦ୍ୱିତୀୟାୟାଂ ତୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କାର୍ତ୍ତିକସ୍ୟ ସିତେ ଦିନେ ।
ନକ୍ତଂ କୁର୍ୱୀତ ଯତ୍ନେନ ଅର୍ଚୟନ୍ ବଲକେଶବମ୍ ॥ ୫୭.୩॥

ବଲଦେବାୟ ପାଦୌ ତୁ କେଶବାୟ ଶିରୋଽର୍ଚୟେତ୍ ।
ଏବମଭ୍ୟର୍ଚ୍ୟ ମେଧାବୀ ବୈଷ୍ଣବଂ ରୂପମୁତ୍ତମମ୍ ॥ ୫୭.୪॥

ପରସ୍ୱରୂପଂ ସୋମାଖ୍ୟଂ ଦ୍ୱିକଲଂ ତଦ୍ଦିନେ ହି ଯତ୍ ।
ତସ୍ୟାର୍ଘଂ ଦାପୟେଦ୍ ଧୀମାନ୍ ମନ୍ତ୍ରେଣ ପରମେଷ୍ଠିନଃ ॥ ୫୭.୫॥

ନମୋଽସ୍ତ୍ୱମୃତରୂପାୟ ସର୍ୱୌଷଧିନୃପାୟ ଚ ।
ଯଜ୍ଞଲୋକାଧିପତୟେ ସୋମାୟ ପରମାତ୍ମନେ ॥ ୫୭.୬॥

ଅନେନୈବ ଚ ମାର୍ଗେଣ ଦତ୍ତ୍ୱାର୍ଘ୍ୟଂ ପରମେଷ୍ଠିନଃ ।
ରାତ୍ରୌ ସବିପ୍ରୋ ଭୁଞ୍ଜୀତ ଯବାନ୍ନଂ ସଘୃତଂ ନରଃ ॥ ୫୭.୭॥

ଫାଲ୍ଗୁନାଦିଚତୁଷ୍କେ ତୁ ପାୟସଂ ଭୋଜୟେଚ୍ଛୁଚିଃ ।
ଶାଲିହୋମଂ ତୁ କୁର୍ୱୀତ କାର୍ତ୍ତିକେ ତୁ ଯବୈସ୍ତଥା ॥ ୫୭.୮॥

ଆଷାଢାଦିଚତୁଷ୍କେ ତୁ ତିଲହୋମଂ ତୁ କାରୟେତ୍ ।
ତଦ୍ୱତ୍ ତିଲାନ୍ନଂ ଭୁଞ୍ଜୀତ ଏଷ ଏବ ବିଧିକ୍ରମଃ ॥ ୫୭.୯॥

ତତଃ ସଂବତ୍ସରେ ପୂର୍ଣେ ଶଶିନଂ କୃତରାଜତମ୍ ।
ସିତବସ୍ତ୍ରୟୁଗଚ୍ଛନ୍ନଂ ସିତପୁଷ୍ପାନୁଲେପନମ୍ ।
ଏବମେବ ଦ୍ୱିଜଂ ପୂଜ୍ୟ ତତସ୍ତଂ ପ୍ରତିପାଦୟେତ୍ ॥ ୫୭.୧୦॥

କାନ୍ତିମାନପି ଲୋକେଽସ୍ମିନ୍ ସର୍ୱଜ୍ଞଃ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନଃ ।
ତ୍ୱତ୍ପ୍ରସାଦାତ୍ ସୋମରୂପିନ୍ ନାରାୟଣ ନମୋଽସ୍ତୁ ତେ ॥ ୫୭.୧୧॥

ଅନେନ କିଲ ମନ୍ତ୍ରେଣ ଦତ୍ତ୍ୱା ବିପ୍ରାୟ ବାଗ୍ୟତଃ ।
ଦତ୍ତମାତ୍ରେ ତତସ୍ତସ୍ମିନ୍ କାନ୍ତିମାନ୍ ଜାୟତେ ନରଃ ॥ ୫୭.୧୨॥

ଆତ୍ରେୟେଣାପି ସୋମେନ କୃତମେତତ୍ ପୁରା ନୃପ ।
ତସ୍ୟ ବ୍ରତାନ୍ତେ ସଂତୁଷ୍ଟଃ ସ୍ୱୟମେବ ଜନାର୍ଦନଃ ।
ଯକ୍ଷ୍ମାଣମପନୀୟାଶୁ ଅମୃତାଖ୍ୟାଂ କଲାଂ ଦଦୌ ॥ ୫୭.୧୩॥

ତାଂ କଲାଂ ସୋମରାଜାଽସୌ ତପସା ଲବ୍ଧବାନିତି ।
ସୋମତ୍ୱଂ ଚାଗମତ୍ ସୋଽସ୍ୟ ଓଷଧୀନାଂ ପତିର୍ବଭୌ ॥ ୫୭.୧୪॥

ଦ୍ୱିତୀୟାମଶ୍ୱିନୌ ସୋମଭୁଜୌ କୀର୍ତ୍ୟେତେ ତଦ୍ଦିନେ ନୃପ ।
ତୌ ଶେଷବିଷ୍ଣୂ ବିଖ୍ୟାତୌ ମୁଖ୍ୟପକ୍ଷୌ ନ ସଂଶୟଃ ॥ ୫୭.୧୫॥

ନ ବିଷ୍ଣୋର୍ୱ୍ୟତିରିକ୍ତଂ ସ୍ୟାଦ୍ ଦୈବତଂ ନୃପସତ୍ତମ ।
ନାମଭେଦେନ ସର୍ୱତ୍ର ସଂସ୍ଥିତଃ ପରମେଶ୍ୱରଃ ॥ ୫୭.୧୬॥

॥ ଇତି ଶ୍ରୀବରାହପୁରାଣେ ଭଗବଚ୍ଛାସ୍ତ୍ରେ ସପ୍ତପଞ୍ଚାଶୋଽଧ୍ୟାୟଃ ॥ ୫୭॥

ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଉବାଚ ।
ଅତଃ ପରଂ ମହାରାଜ ସୌଭାଗ୍ୟକରଣଂ ବ୍ରତମ୍ ।
ଶୃଣୁ ଯେନାଶୁ ସୌଭାଗ୍ୟଂ ସ୍ତ୍ରୀପୁଂସାମୁପଜାୟତେ ॥ ୫୮.୧॥

ଫାଲ୍ଗୁନସ୍ୟ ତୁ ମାସସ୍ୟ ତୃତୀୟା ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷତଃ ।
ଉପାସିତବ୍ୟା ନକ୍ତେନ ଶୁଚିନା ସତ୍ୟବାଦିନା ॥ ୫୮.୨॥

ସଶ୍ରୀକଂ ଚ ହରିଂ ପୂଜ୍ୟ ରୁଦ୍ରଂ ବା ଚୋମୟା ସହ ।
ଯା ଶ୍ରୀଃ ସା ଗିରିଜା ପ୍ରୋକ୍ତା ଯୋ ହରିଃ ସ ତ୍ରିଲୋଚନଃ ॥ ୫୮.୩॥

ଏବଂ ସର୍ୱେଷୁ ଶାସ୍ତ୍ରେଷୁ ପୁରାଣେଷୁ ଚ ପଠ୍ୟତେ ।
ଏତସ୍ମାଦନ୍ୟଥା ଯସ୍ତୁ ବ୍ରୂତେ ଶାସ୍ତ୍ରଂ ପୃଥକ୍ତୟା ॥ ୫୮.୪॥

ରୁଦ୍ରୋ ଜନାନାଂ ମର୍ତ୍ୟାନାଂ କାବ୍ୟଂ ଶାସ୍ତ୍ରଂ ନ ତଦ୍ଭବେତ୍ ।
ବିଷ୍ଣୁଂ ରୁଦ୍ରକୃତଂ ବ୍ରୂୟାତ୍ ଶ୍ରୀର୍ଗୌରୀ ନ ତୁ ପାର୍ଥିବ ।
ତନ୍ନାସ୍ତିକାନାଂ ମର୍ତ୍ୟାନାଂ କାବ୍ୟଂ ଜ୍ଞେୟଂ ବିଚକ୍ଷଣୈଃ ॥ ୫୮.୫॥

ଏବଂ ଜ୍ଞାତ୍ୱା ସଲକ୍ଷ୍ମୀକଂ ହରିଂ ସମ୍ପୂଜ୍ୟ ଭକ୍ତିତଃ ।
ମନ୍ତ୍ରେଣାନେନ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ତତସ୍ତଂ ପରମେଶ୍ୱରମ୍ ॥ ୫୮.୬॥

ଗମ୍ଭୀରାୟେତି ପାଦୌ ତୁ ସୁଭଗାୟେତି ବୈ କଟିମ୍ ।
ଉଦରଂ ଦେବଦେବେତି ତ୍ରିନେତ୍ରାୟେତି ବୈ ମୁଖମ୍ ।
ବାଚସ୍ପତୟେ ଚ ଶିରୋ ରୁଦ୍ରାୟେତି ଚ ସର୍ୱତଃ ॥ ୫୮.୭॥

ଏବମଭ୍ୟର୍ଚ୍ୟ ମେଧାବୀ ବିଷ୍ଣୁଂ ଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟା ସମନ୍ୱିତମ୍ ।
ହରଂ ବା ଗୌରିସଂୟୁକ୍ତଂ ଗନ୍ଧପୁଷ୍ପାଦିଭିଃ କ୍ରମାତ୍ ॥ ୫୮.୮॥

ତତସ୍ତସ୍ୟାଗ୍ରତୋ ହୋମଂ କାରୟେନ୍ମଧୁସର୍ପିଷା ।
ତିଲୈଃ ସହ ମହାରାଜ ସୌଭାଗ୍ୟପତୟେତି ଚ ॥ ୫୮.୯॥

ତତସ୍ତ୍ୱକ୍ଷାରବିରସଂ ନିସ୍ନେହଂ ଧରଣୀତଲେ ।
ଗୋଧୂମାନ୍ନଂ ତୁ ଭୁଞ୍ଜୀତ କୃଷ୍ଣେପ୍ୟେବଂ ବିଧିଃ ସ୍ମୃତଃ ।
ଆଷାଢାଦିଦ୍ୱିତୀୟାଂ ତୁ ପାରଣଂ ତତ୍ର ଭୋଜନମ୍ ॥ ୫୮.୧୦॥

ଯବାନ୍ନଂ ତୁ ତତଃ ପଶ୍ଚାତ୍ କାର୍ତ୍ତିକାଦିଷୁ ପାର୍ଥିବ ।
ଶ୍ୟାମାକଂ ତତ୍ର ଭୁଞ୍ଜୀତ ତ୍ରୀନ୍ ମାସାନ୍ ନିୟତଃ ଶୁଚିଃ ॥ ୫୮.୧୧॥

ତତୋ ମାଘସିତେ ପକ୍ଷେ ତୃତୀୟାୟାଂ ନରାଧିପ ।
ସୌବର୍ଣାଂ କାରୟେଦ୍ ଗୌରୀଂ ରୁଦ୍ରଂ ଚୈକତ୍ର ବୁଦ୍ଧିମାନ୍ ॥ ୫୮.୧୨॥

ସଲକ୍ଷ୍ମୀକଂ ହରିଂ ଚାପି ଯଥାଶକ୍ତ୍ୟା ପ୍ରସନ୍ନଧୀଃ ।
ତତସ୍ତଂ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଦଦ୍ୟାତ୍ ପାତ୍ରଭୂତେ ବିଚକ୍ଷଣେ ॥ ୫୮.୧୩॥

ଅନ୍ନେନ ହୀନେ ବେଦାନାଂ ପାରଗେ ସାଧୁବର୍ତିନି ।
ସଦାଚାରେତି ବା ଦଦ୍ୟାଦଲ୍ପବିତ୍ତେ ବିଶେଷତଃ ॥ ୫୮.୧୪॥

ଷଡ୍ଭିଃ ପାତ୍ରୈରୁପେତଂ ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣାୟ ନିବେଦୟେତ୍ ।
ଏକଂ ମଧୁମୟଂ ପାତ୍ରଂ ଦ୍ୱିତୀୟଂ ଘୃତପୂରିତମ୍ ॥ ୫୮.୧୫॥

ତୃତୀୟଂ ତିଲତୈଲସ୍ୟ ଚତୁର୍ଥଂ ଗୁଡସଂୟୁତମ୍ ।
ପଞ୍ଚମଂ ଲବଣୈଃ ପୂର୍ଣଂ ଷଷ୍ଠଂ ଗୋକ୍ଷୀରସଂୟୁତମ୍ ॥ ୫୮.୧୬॥

ଏତାନି ଦତ୍ତ୍ୱା ପାତ୍ରାଣି ସପ୍ତଜନ୍ମାନ୍ତରଂ ଭବେତ୍ ।
ସୁଭଗୋ ଦର୍ଶନୀୟଶ୍ଚ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷୋଽପି ବା ॥ ୫୮.୧୭॥

॥ ଇତି ଶ୍ରୀବରାହପୁରାଣେ ଭଗବଚ୍ଛାସ୍ତ୍ରେ ଅଷ୍ଟପଞ୍ଚାଶୋଽଧ୍ୟାୟଃ ॥ ୫୮॥

ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଉବାଚ ।
ଅଥାବିଘ୍ନକରଂ ରାଜନ୍ କଥୟାମି ଶୃଣୁଷ୍ୱ ମେ ।
ଯେନ ସମ୍ୟକ୍ କୃତେନାପି ନ ବିଘ୍ନମୁପଜାୟତେ ॥ ୫୯.୧॥

ଚତୁର୍ଥ୍ୟାଂ ଫାଲ୍ଗୁନେ ମାସି ଗ୍ରହୀତବ୍ୟଂ ବ୍ରତଂ ତ୍ୱିଦମ୍ ।
ନକ୍ତାହାରେଣ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ତିଲାନ୍ନଂ ପାରଣଂ ସ୍ମୃତମ୍ ।
ତଦେବାଗ୍ନୌ ତୁ ହୋତବ୍ୟଂ ବ୍ରାହ୍ମଣାୟ ଚ ତଦ୍ ଭବେତ୍ ॥ ୫୯.୨॥

ଚାତୁର୍ମାସ୍ୟଂ ବ୍ରତଂ ଚୈତତ୍ କୃତ୍ୱା ବୈ ପଞ୍ଚ ମେ ତଥା ।
ସୌବର୍ଣଂ ଗଜବକ୍ତ୍ରଂ ତୁ କୃତ୍ୱା ବିପ୍ରାୟ ଦାପୟେତ୍ ॥ ୫୯.୩॥

ପାୟସୈଃ ପଞ୍ଚଭିଃ ପାତ୍ରୈରୁପେତଂ ତୁ ତିଲୈସ୍ତଥା ।
ଏବଂ କୃତ୍ୱା ବ୍ରତଂ ଚୈତତ୍ ସର୍ୱବିଘ୍ନୈର୍ୱିମୁଚ୍ୟତେ ॥ ୫୯.୪॥

ହୟମେଧସ୍ୟ ବିଘ୍ନେ ତୁ ସଂଜାତେ ସଗରଃ ପୁରା ।
ଏତଦେବ ଚରିତ୍ୱା ତୁ ହୟମେଧଂ ସମାପ୍ତବାନ୍ ॥ ୫୯.୫॥

ତଥା ରୁଦ୍ରେଣ ଦେବେନ ତ୍ରିପୁରଂ ନିଘ୍ନତା ପୁରା ।
ଏତଦେବ କୃତଂ ତସ୍ମାତ୍ ତ୍ରିପୁରଂ ତେନ ପାତିତମ୍ ।
ମୟା ସମୁଦ୍ରଂ ପିବତା ଏତଦେବ କୃତଂ ବ୍ରତମ୍ ॥ ୫୯.୬॥

ଅନ୍ୟୈରପି ମହୀପାଲୈରେତଦେବ କୃତଂ ପୁରା ।
ତପୋଽର୍ଥିଭିର୍ଜ୍ଞାନକୃତୈର୍ନିର୍ୱିଘ୍ନାର୍ଥେ ପରଂତପ ॥ ୫୯.୭॥

ଶୂରାୟ ଧୀରାୟ ଗଜାନନାୟ
ଲମ୍ବୋଦରାୟୈକଦଂଷ୍ଟ୍ରାୟ ଚୈବ ।
ଏବଂ ପୂଜ୍ୟସ୍ତଦ୍ଦିନେ ତତ୍ ପୁନଶ୍ଚ
ହୋମଂ କୁର୍ୟାଦ୍ ବିଘ୍ନବିନାଶହେତୋଃ ॥ ୫୯.୮॥

ଅନେନ କୃତମାତ୍ରେଣ ସର୍ୱବିଘ୍ନୈର୍ୱିମୁଚ୍ୟତେ ।
ବିନାୟକସ୍ୟ କୃପୟା କୃତକୃତ୍ୟୋ ନରୋ ଭବେତ୍ ॥ ୫୯.୯॥

॥ ଇତି ଶ୍ରୀବରାହପୁରାଣେ ଭଗବଚ୍ଛାସ୍ତ୍ରେ ନବପଞ୍ଚାଶୋଽଧ୍ୟାୟଃ ॥ ୫୯॥

ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଉବାଚ ।
ଶାନ୍ତିବ୍ରତଂ ପ୍ରବକ୍ଷ୍ୟାମି ତବ ରାଜନ୍ ଶୃଣୁଷ୍ୱ ତତ୍ ।
ଯେନ ଚୀର୍ଣେନ ଶାନ୍ତିଃ ସ୍ୟାତ୍ ସର୍ୱଦା ଗୃହମେଧିନାମ୍ ॥ ୬୦.୧॥

ପଞ୍ଚମ୍ୟାଂ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷସ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକେ ମାସି ସୁବ୍ରତ ।
ଆରଭେଦ୍ ବର୍ଷମେକଂ ତୁ ଭୁଞ୍ଜୀୟାଦମ୍ଲବର୍ଜିତମ୍ ॥ ୬୦.୨॥

ନକ୍ତଂ ଦେବଂ ତୁ ସମ୍ପୂଜ୍ୟ ହରିଂ ଶେଷୋପରି ସ୍ଥିତମ୍ ।
ଅନନ୍ତାୟେତି ପାଦୌ ତୁ ବାସୁକାୟେତି ବୈ କଟିମ୍ ॥ ୬୦.୩॥

ତକ୍ଷକାୟେତି ଜଠରମୁରଃ କର୍କୋଟକାୟ ଚ ।
ପଦ୍ମାୟ କଣ୍ଠଂ ସମ୍ପୂଜ୍ୟ ମହାପଦ୍ମାୟ ଦୋର୍ୟୁଗମ୍ ॥ ୬୦.୪॥

ଶଙ୍ଖପାଲାୟ ବକ୍ତ୍ରଂ ତୁ କୁଟିଲାୟେତି ବୈ ଶିରଃ ।
ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଗତଂ ପୂଜ୍ୟ ପୃଥକ୍ତ୍ୱେନ ଚ ପୂଜୟେତ୍ ॥ ୬୦.୫॥

କ୍ଷୀରେଣ ସ୍ନପନଂ କୁର୍ୟାତ୍ ତାନୁଦ୍ଦିଶ୍ୟ ହରେଃ ପୁନଃ ।
ତଦଗ୍ରେ ହୋମୟେତ୍ କ୍ଷୀରଂ ତିଲୈଃ ସହ ବିଚକ୍ଷଣଃ ॥ ୬୦.୬॥

ଏବଂ ସଂବତ୍ସରସ୍ୟାନ୍ତେ କୁର୍ୟାଦ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣଭୋଜନମ୍ ।
ନାଗଂ ତୁ କାଞ୍ଚନଂ କୁର୍ୟାଦ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣାୟ ନିବେଦୟେତ୍ ॥ ୬୦.୭॥

ଏବଂ ଯଃ କୁରୁତେ ଭକ୍ତ୍ୟା ବ୍ରତମେତନ୍ନରାଧିପଃ ।
ତସ୍ୟ ଶାନ୍ତିର୍ଭବେନ୍ନିତ୍ୟଂ ନାଗାନାଂ ନ ଭୟଂ ତଥା ॥ ୬୦.୮॥

॥ ଇତି ଶ୍ରୀବରାହପୁରାଣେ ଭଗବଚ୍ଛାସ୍ତ୍ରେ ଷଷ୍ଟିତମୋଽଧ୍ୟାୟଃ ॥ ୬୦॥

ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଉବାଚ ।
କାମବ୍ରତଂ ମହାରାଜ ଶୃଣୁ ମେ ଗଦତୋଽଧୁନା ।
ଯେନ କାମାଃ ସମୃଦ୍ଧ୍ୟନ୍ତେ ମନସା ଚିନ୍ତିତା ଅପି ॥ ୬୧.୧॥

ଷଷ୍ଠ୍ୟାଂ ଫଲାଶନୋ ଯସ୍ତୁ ବର୍ଷମେକଂ ବ୍ରତଂ ଚରେତ୍ ।
ପୌଷମାସସିତେ ପକ୍ଷେ ଚତୁର୍ଥ୍ୟାଂ କୃତଭୋଜନଃ ॥ ୬୧.୨॥

ଷଷ୍ଠ୍ୟାଂ ତୁ ପାରୟେଦ୍ ଧୀମାନ୍ ପ୍ରଥମଂ ତୁ ଫଲଂ ନୃପ ।
ତତୋ ଭୁଞ୍ଜୀତ ଯତ୍ନେନ ବାଗ୍ୟତଃ ଶୁଦ୍ଧମୋଦନମ୍ ॥ ୬୧.୩॥

ବ୍ରାହ୍ମଣୈଃ ସହ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଅଥବା କେବଲୈଃ ଫଲୈଃ ।
ତମେକଂ ଦିବସଂ ସ୍ଥିତ୍ୱା ସପ୍ତମ୍ୟାଂ ପାରୟେନ୍ନୃପ ॥ ୬୧.୪॥

ଅଗ୍ନିକାର୍ୟଂ ତୁ କୁର୍ୱୀତ ଗୁହରୂପେଣ କେଶବମ୍ ।
ପୂଜୟିତ୍ୱାଭିଧାନେନ ବର୍ଷମେକଂ ବ୍ରତଂ ଚରେତ୍ ॥ ୬୧.୫॥

ଷଡ୍ୱକ୍ତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ଗୁହ ସେନାନୀ କୃତ୍ତିକାସୁତ ।
କୁମାର ସ୍କନ୍ଦ ଇତ୍ୟେବଂ ପୂଜ୍ୟୋ ବିଷ୍ଣୁଃ ସ୍ୱନାମଭିଃ ॥ ୬୧.୬॥

ସମାପ୍ତୌ ତୁ ବ୍ରତସ୍ୟାସ୍ୟ କୁର୍ୟାଦ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣଭୋଜନମ୍ ।
ଷଣ୍ମୁଖଂ ସର୍ୱସୌବର୍ଣଂ ବ୍ରାହ୍ମଣାୟ ନିବେଦୟେତ୍ ॥ ୬୧.୭॥

ସର୍ୱେ କାମାଃ ସମୃଦ୍ଧ୍ୟନ୍ତାଂ ମମ ଦେବ କୁମାରକ ।
ତ୍ୱତ୍ପ୍ରସାଦାଦିମଂ ଭକ୍ତ୍ୟା ଗୃହ୍ୟତାଂ ବିପ୍ର ମାଚିରମ୍ ॥ ୬୧.୮॥

ଅନେନ ଦତ୍ତ୍ୱା ମନ୍ତ୍ରେଣ ବ୍ରାହ୍ମଣାୟ ସୟୁଗ୍ମକମ୍ ।
ତତଃ କାମାଃ ସମୃଦ୍ଧ୍ୟନ୍ତେ ସର୍ୱେ ବୈ ଇହ ଜନ୍ମନି ॥ ୬୧.୯॥

ଅପୁତ୍ରୋ ଲଭତେ ପୁତ୍ରମଧନୋ ଲଭତେ ଧନମ୍ ।
ଭ୍ରଷ୍ଟରାଜ୍ୟୋ ଲଭେଦ୍ ରାଜ୍ୟଂ ନାତ୍ର କାର୍ୟା ବିଚାରଣା ॥ ୬୧.୧୦॥

ଏତଦ୍ ବ୍ରତଂ ପୁରା ଚୀର୍ଣଂ ନଲେନ ନୃପସତ୍ତମ ।
ଋତୁପର୍ଣସ୍ୟ ବିଷୟେ ବସତା ବ୍ରତଚର୍ୟଯା ॥ ୬୧.୧୧॥

ତଥା ରାଜ୍ୟଚ୍ୟୁତୈରନ୍ୟୈର୍ବହୁଭିର୍ନୃପସତ୍ତମୈଃ ।
ପୌରାଣିକଂ ବ୍ରତଂ ଚୈବ ସିଦ୍ଧ୍ୟର୍ଥଂ ନୃପସତ୍ତମ ॥ ୬୧.୧୨॥

॥ ଇତି ଶ୍ରୀବରାହପୁରାଣେ ଭଗବଚ୍ଛାସ୍ତ୍ରେ ଏକଷଷ୍ଟିତମୋଽଧ୍ୟାୟଃ ॥ ୬୧॥

ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଉବାଚ ।
ଅଥାପରଂ ମହାରାଜ ବ୍ରତମାରୋଗ୍ୟସଂଜ୍ଞିତମ୍ ।
କଥୟାମି ପରଂ ପୁଣ୍ୟଂ ସର୍ୱପାପପ୍ରଣାଶନମ୍ ॥ ୬୨.୧॥

ତସ୍ୟୈବ ମାଘମାସସ୍ୟ ସପ୍ତମ୍ୟାଂ ସମୁପୋଷିତଃ ।
ପୂଜୟେଦ୍ ଭାସ୍କରଂ ଦେବଂ ବିଷ୍ଣୁରୂପଂ ସନାତନମ୍ ॥ ୬୨.୨॥

ଆଦିତ୍ୟ ଭାସ୍କର ରବେ ଭାନୋ ସୂର୍ୟ ଦିବାକର ।
ପ୍ରଭାକରେତି ସମ୍ପୂଜ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପୂଜ୍ୟତେ ରବିଃ ॥ ୬୨.୩॥

ଷଷ୍ଠ୍ୟାଂ ଚୈବ କୃତାହାରଃ ସପ୍ତମ୍ୟାଂ ଭାନୁମର୍ଚୟେତ୍ ।
ଅଷ୍ଟମ୍ୟାଂ ଚୈବ ଭୁଞ୍ଜୀତ ଏଷ ଏବ ବିଧିକ୍ରମଃ ॥ ୬୨.୪॥

ଅନେନ ବତ୍ସରଂ ପୂର୍ଣଂ ବିଧିନା ଯୋଽର୍ଚୟେଦ୍ ରବିମ୍ ।
ତସ୍ୟାରୋଗ୍ୟଂ ଧନଂ ଧାନ୍ୟମିହ ଜନ୍ମମି ଜାୟତେ ।
ପରତ୍ର ଚ ଶୁଭଂ ସ୍ଥାନଂ ଯଦ୍ ଗତ୍ୱା ନ ନିବର୍ତତେ ॥ ୬୨.୫॥

ସାର୍ୱଭୌମଃ ପୁରା ରାଜା ଅନରଣ୍ୟୋ ମହାବଲଃ ।
ତେନାୟମର୍ଚିତୋ ଦେବୋ ବ୍ରତେନାନେନ ପାର୍ଥିବ ।
ତସ୍ୟ ତୁଷ୍ଟୋ ବରଂ ଦେବଃ ପ୍ରାଦାଦାରୋଗ୍ୟମୁତ୍ତମମ୍ ॥ ୬୨.୬॥

ଭଦ୍ରାଶ୍ୱ ଉବାଚ ।
କିମସୌ ରୋଗବାନ୍ ରାଜା ଯେନାରୋଗ୍ୟମବାପ୍ତବାନ୍ ।
ସାର୍ୱଭୌମସ୍ୟ ଚ କଥଂ ବ୍ରହ୍ମନ୍ ରୋଗସ୍ୟ ସଂଭବଃ ॥ ୬୨.୭॥

ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଉବାଚ ।
ସ ରାଜା ସାର୍ୱଭୌମୋଽଭୂଦ୍ ଯଶସ୍ୱୀ ଚ ସୁରୂପବାନ୍ ।
ସ କଦାଚିନ୍ନୃପଶ୍ରେଷ୍ଠୋ ନୃପଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହାବଲଃ ॥୬୨.୮॥

ଗତବାନ୍ ମାନସଂ ଦିବ୍ୟଂ ସରୋ ଦେବଗଣାନ୍ୱିତମ୍ ।
ତତ୍ରାପଶ୍ୟଦ୍ ବୃହଦ୍ ପଦ୍ମଂ ସରୋମଧ୍ୟଗତଂ ସିତମ୍ ॥ ୬୨.୯॥

ତତ୍ର ଚାଙ୍ଗୁଷ୍ଠମାତ୍ରଂ ତୁ ସ୍ଥିତଂ ପୁରୁଷସତ୍ତମମ୍ ।
ରକ୍ତବାସୋଭିରାଛନ୍ନଂ ଦ୍ୱିଭୁଜଂ ତିଗ୍ମତେଜସମ୍ ॥ ୬୨.୧୦॥

ତଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ସାରଥିଂ ପ୍ରାହ ପଦ୍ମମେତତ୍ ସମାନୟ ।
ଇଦଂ ତୁ ଶିରସା ବିଭ୍ରତ୍ ସର୍ୱଲୋକସ୍ୟ ସନ୍ନିଧୌ ।
ଶ୍ଲାଘନୀୟୋ ଭବିଷ୍ୟାମି ତସ୍ମାଦାହର ମାଚିରମ୍ ॥ ୬୨.୧୧॥

ଏବମୁକ୍ତସ୍ତଦା ତେନ ସାରଥିଃ ପ୍ରବିବେଶ ହ ।
ଗ୍ରହୀତୁମୁପଚକ୍ରାମ ତଂ ପଦ୍ମଂ ନୃପସତ୍ତମ ॥ ୬୨.୧୨॥

ସ୍ପୃଷ୍ଟମାତ୍ରେ ତତଃ ପଦ୍ମେ ହୁଙ୍କାରଃ ସମଜାୟତ ।
ତେନ ଶବ୍ଦେନ ସ ତ୍ରସ୍ତଃ ପପାତ ଚ ମମାର ଚ ॥ ୬୨.୧୩॥

ରାଜା ଚ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତେନ ଶବ୍ଦେନ ସମପଦ୍ୟତ ।
କୁଷ୍ଠୀ ବିଗତବର୍ଣଶ୍ଚ ବଲବୀର୍ୟବିବର୍ଜିତଃ ॥ ୬୨.୧୪॥

ତଥାଗତମଥାତ୍ମାନଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ସ ପୁରୁଷର୍ଷଭଃ ।
ତସ୍ଥୌ ତତ୍ରୈବ ଶୋକାର୍ତ୍ତଃ କିମେତଦିତି ଚିନ୍ତୟନ୍ ॥ ୬୨.୧୫॥

ତସ୍ୟ ଚିନ୍ତୟତୋ ଧୀମାନାଜଗାମ ମହାତପାଃ ।
ବସିଷ୍ଠୋ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରୋଽଥ ତଂ ସ ପପ୍ରଚ୍ଛ ପାର୍ଥିବମ୍ ॥ ୬୨.୧୬॥

କଥଂ ତେ ରାଜଶାର୍ଦୂଲ ତବ ଦେହସ୍ୟ ଶାସନମ୍ ।
ଇଦାନୀମେବ କିଂ କାର୍ୟଂ ତନ୍ମମାଚକ୍ଷ୍ୱ ପୃଚ୍ଛତଃ ॥ ୬୨.୧୭॥

ଏବମୁକ୍ତସ୍ତତୋ ରାଜା ବସିଷ୍ଠେନ ମହାତ୍ମନା ।
ସର୍ୱଂ ପଦ୍ମସ୍ୟ ବୃତ୍ତାନ୍ତଂ କଥୟାମାସ ସ ପ୍ରଭୁଃ ॥ ୬୨.୧୮॥

ତଂ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ସ ମୁନିସ୍ତତ୍ର ସାଧୁ ରାଜନ୍ନଥାବ୍ରବୀତ୍ ।
ଅସାଧୁରଥ ବା ତିଷ୍ଠ ତସ୍ମାତ୍ କୁଷ୍ଠିତ୍ୱମାଗତଃ ॥ ୬୨.୧୯॥

ଏବମୁକ୍ତସ୍ତଦା ରାଜା ବେପମାନଃ କୃତାଞ୍ଜଲିଃ ।
ପପ୍ରଚ୍ଛ ସାଧ୍ୱହଂ ବିପ୍ର କଥଂ ବାଽସାଧ୍ୱହଂ ମୁନେ ।
କଥଂ ଚ କୁଷ୍ଠଂ ମେ ଜାତମେତନ୍ମେ ବକ୍ତୁମର୍ହସି ॥ ୬୨.୨୦॥

ବସିଷ୍ଠ ଉବାଚ ।
ଏତଦ୍ ବ୍ରହ୍ମୋଦ୍ଭବଂ ନାମ ପଦ୍ମଂ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟବିଶ୍ରୁତମ୍ ।
ଦୃଷ୍ଟମାତ୍ରେଣ ଚାନେନ ଦୃଷ୍ଟାଃ ସ୍ୟୁଃ ସର୍ୱଦେବତାଃ ।
ଏତସ୍ମିନ୍ ଦୃଶ୍ୟତେ ଚୈତତ୍ ଷଣ୍ମାସଂ କ୍ୱାପି ପାର୍ଥିବ ॥ ୬୨.୨୧॥

ଏତସ୍ମିନ୍ ଦୃଷ୍ଟମାତ୍ରେ ତୁ ଯୋ ଜଲଂ ବିଶତେ ନରଃ ।
ସର୍ୱପାପବିନିର୍ମୁକ୍ତଃ ପରଂ ନିର୍ୱାଣମର୍ହତି ॥ ୬୨.୨୨॥

ବ୍ରହ୍ମଣଃ ପ୍ରାଗବସ୍ଥାୟା ମୂର୍ତିରପ୍ସୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତା ।
ଏତାଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଜଲେ ମଗ୍ନଃ ସଂସାରାଦ୍ ବିପ୍ରମୁଚ୍ୟତେ ॥ ୬୨.୨୩॥

ଇମଂ ଚ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ତେ ସୂତୋ ଜଲେ ମଗ୍ନୋ ନରୋତ୍ତମ ।
ପ୍ରବିଷ୍ଟଶ୍ଚ ପୁନରିମଂ ହର୍ତୁମିଚ୍ଛନ୍ନରାଧିପ ।
ପ୍ରାପ୍ତବାନସି ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧେ କୁଷ୍ଠିତ୍ୱଂ ପାପପୂରୁଷ ॥ ୬୨.୨୪॥

ଦୃଷ୍ଟମେତତ୍ ତ୍ୱୟା ଯସ୍ମାତ୍ ତ୍ୱଂ ସାଧ୍ୱିତି ତତଃ ପ୍ରଭୋ ।
ମୟୋକ୍ତୋ ମୋହମାପନ୍ନସ୍ତେନାସାଧୁରିତୀରିତଃ ॥ ୬୨.୨୫॥

ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରୋ ହ୍ୟହଂ ଚେମଂ ପଶ୍ୟାମି ପରମେଶ୍ୱରମ୍ ।
ଅହନ୍ୟହନି ଚାଗଚ୍ଛଂସ୍ତଂ ପୁନର୍ଦୃଷ୍ଟବାନସି ॥ ୬୨.୨୬॥

ଦେବା ଅପି ବଦନ୍ତ୍ୟେତେ ପଦ୍ମଂ କାଞ୍ଚନମୁତ୍ତମମ୍ ।
ମାନସେ ବ୍ରହ୍ମପଦ୍ମଂ ତୁ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଚାତ୍ର ଗତଂ ହରିମ୍ ।
ପ୍ରାପ୍ସ୍ୟାମସ୍ତତ୍ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ଯଦ୍ ଗତ୍ୱା ନ ପୁନର୍ଭବେତ୍ ॥ ୬୨.୨୭॥

ଇଦଂ ଚ କାରଣଂ ଚାନ୍ୟତ୍ କୁଷ୍ଠସ୍ୟ ଶୃଣୁ ପାର୍ଥିବ ।
ଆଦିତ୍ୟଃ ପଦ୍ମଗର୍ଭେଽସ୍ମିନ୍ ସ୍ୱୟମେବ ବ୍ୟବସ୍ଥିତଃ ॥ ୬୨.୨୮॥

ତଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ତତ୍ତ୍ୱତୋ ଭାବଃ ପରମାତ୍ମୈଷ ଶାଶ୍ୱତଃ ।
ଧାରୟାମି ଶିରସ୍ୟେନଂ ଲୋକମଧ୍ୟେ ବିଭୂଷଣମ୍ ॥ ୬୨.୨୯॥

ଏବଂ ତେ ଜଲ୍ପତା ପାପମିଦଂ ଦେବେନ ଦର୍ଶିତମ୍ ।
ଇଦାନୀମିମମେବ ତ୍ୱମାରାଧୟ ମହାମତେ ॥ ୬୨.୩୦॥

ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଉବାଚ ।
ଏବମୁକ୍ତ୍ୱା ବସିଷ୍ଠସ୍ତୁ ଇମମେବ ବ୍ରତଂ ତଦା ।
ଆଦିତ୍ୟାରାଧନଂ ଦିବ୍ୟମାରୋଗ୍ୟାଖ୍ୟଂ ଜଗାଦ ହ ॥ ୬୨.୩୧॥

ସୋଽପି ରାଜାଽକରୋଚ୍ଚେମଂ ବ୍ରତଂ ଭକ୍ତିସମନ୍ୱିତଃ ।
ସିଦ୍ଧିଂ ଚ ପରମାଂ ପ୍ରାପ୍ତୋ ବିରୋଗଶ୍ଚାଭବତ୍ କ୍ଷଣାତ୍ ॥ ୬୨.୩୨॥

॥ ଇତି ଶ୍ରୀବରାହପୁରାଣେ ଭଗବଚ୍ଛାସ୍ତ୍ରେ ଦ୍ୱିଷଷ୍ଟିତମୋଽଧ୍ୟାୟଃ ॥ ୬୨॥

ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଉବାଚ ।
ଅଥାପରଂ ମହାରାଜ ପୁତ୍ରପ୍ରାପ୍ତିବ୍ରତଂ ଶୁଭମ୍ ।
କଥୟାମି ସମାସେନ ତନ୍ମେ ନିଗଦତଃ ଶୃଣୁ ॥ ୬୩.୧॥

ମାସେ ଭାଦ୍ରପଦେ ଯା ତୁ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷେ ନରେଶ୍ୱର ।
ଅଷ୍ଟମ୍ୟାମୁପବାସେନ ପୁତ୍ରପ୍ରାପ୍ତିବ୍ରତଂ ହି ତତ୍ ॥ ୬୩.୨॥

ଷଷ୍ଠ୍ୟାଂ ଚୈବ ତୁ ସଂକଲ୍ପ୍ୟ ସପ୍ତମ୍ୟାମର୍ଚୟେଦ୍ ହରିମ୍ ।
ଦେବକ୍ୟୁତ୍ସଙ୍ଗଗଂ ଦେବଂ ମାତୃଭିଃ ପରିବେଷ୍ଟିତମ୍ ॥ ୬୩.୩॥

ପ୍ରଭାତେ ବିମଲେଽଷ୍ଟମ୍ୟାମର୍ଚୟେତ୍ ପ୍ରୟତୋ ହରିମ୍ ।
ପ୍ରାଗ୍ୱିଧାନେନ ଗୋବିନ୍ଦମର୍ଚୟିତ୍ୱା ବିଧାନତଃ ॥ ୬୩.୪॥

ତତୋ ଯବୈଃ କୃଷ୍ଣତିଲୈଃ ସଘୃତୈର୍ହୋମୟେଦ୍ ଦଧି ।
ବ୍ରାହ୍ମଣାନ୍ ଭୋଜୟେଦ୍ ଭକ୍ତ୍ୟା ଯଥାଶକ୍ତ୍ୟା ସଦକ୍ଷିଣାନ୍ ॥ ୬୩.୫॥

ତତଃ ସ୍ୱୟଂ ତୁ ଭୁଞ୍ଜୀତ ପ୍ରଥମଂ ବିଲ୍ୱମୁତ୍ତମମ୍ ।
ପଶ୍ଚାଦ୍ ଯଥେଷ୍ଟଂ ଭୁଞ୍ଜୀତ ସ୍ନେହୈଃ ସର୍ୱରସୈର୍ୟୁତମ୍ ॥ ୬୩.୬॥

ପ୍ରତିମାସମନେନୈବ ବିଧିନୋପୋଷ୍ୟ ମାନବଃ ।
କୃଷ୍ଣାଷ୍ଟମୀମପୁତ୍ରୋଽପି ଲଭେତ୍ ପୁତ୍ରଂ ନ ସଂଶୟଃ ॥ ୬୩.୭॥

ଶ୍ରୂୟତେ ଚ ପୁରା ରାଜା ଶୂରସେନଃ ପ୍ରତାପବାନ୍ ।
ସ ହ୍ୟପୁତ୍ରସ୍ତପସ୍ତେପେ ହିମବତ୍ପର୍ୱତୋତ୍ତମେ ॥ ୬୩.୮॥

ତସ୍ୟୈବଂ କୁର୍ୱତୋ ଦେବୋ ବ୍ରତମେତଜ୍ଜଗାଦ ହ ।
ସୋଽପ୍ୟେତତ୍ କୃତବାନ୍ ରାଜା ପୁତ୍ରଂ ଚୈବୋପଲବ୍ଧବାନ୍ ॥ ୬୩.୯॥

ବସୁଦେବଂ ମହାଭାଗମନେକକ୍ରତୁୟାଜିନମ୍ ।
ତଂ ଲବ୍ଧ୍ୱା ସୋଽପି ରାଜର୍ଷିଃ ପରଂ ନିର୍ୱାଣମାପତ୍ୱାନ୍ ॥ ୬୩.୧୦॥

ଏବଂ କୃଷ୍ଣାଷ୍ଟମୀ ରାଜନ୍ ମୟା ତେ ପରିକୀର୍ତିତା ।
ସଂବତ୍ସରାନ୍ତେ ଦାତବ୍ୟଂ କୃଷ୍ଣୟୁଗ୍ମଂ ଦ୍ୱିଜାତୟେ ॥ ୬୩.୧୧॥

ଏତତ୍ ପୁତ୍ରବ୍ରତଂ ନାମ ମୟା ତେ ପରିକୀର୍ତିତମ୍ ।
ଏତତ୍ କୃତ୍ୱା ନରଃ ପାପୈଃ ସର୍ୱୈରେବ ପ୍ରମୁଚ୍ୟତେ ॥ ୬୩.୧୨॥

॥ ଇତି ଶ୍ରୀବରାହପୁରାଣେ ଭଗବଚ୍ଛାସ୍ତ୍ରେ ତ୍ରିଷଷ୍ଟିତମୋଽଧ୍ୟାୟଃ ॥ ୬୩॥

ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଉବାଚ ।
ଅଥାପରଂ ପ୍ରବକ୍ଷ୍ୟାମି ଶୌର୍ୟବ୍ରତମନୁତ୍ତମମ୍ ।
ଯେନ ଭୀରୋରପି ମହଚ୍ଛୌର୍ୟଂ ଭବତି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ॥ ୬୪.୧॥

ମାସି ଚାଶ୍ୱୟୁଜେ ଶୁଦ୍ଧାଂ ନବମୀଂ ସମୁପୋଷୟେତ୍ ।
ସପ୍ତମ୍ୟାଂ କୃତସଂକଲ୍ପଃ ସ୍ଥିତ୍ୱାଽଷ୍ଟମ୍ୟାଂ ନିରୋଦନଃ ॥ ୬୪.୨॥

ନବମ୍ୟାଂ ପାରୟେତ୍ ପିଷ୍ଟଂ ପ୍ରଥମଂ ଭକ୍ତିତୋ ନୃପ ।
ବ୍ରାହ୍ମଣାନ୍ ଭୋଜୟେଦ୍ ଭକ୍ତ୍ୟା ଦେବୀଂ ଚୈବ ତୁ ପୂଜୟେତ୍ ।
ଦୁର୍ଗାଂ ଦେବୀଂ ମହାଭାଗାଂ ମହାମାୟାଂ ମହାପ୍ରଭାମ୍ ॥ ୬୪.୩॥

ଏବଂ ସଂବତ୍ସରଂ ଯାବଦୁପୋଷ୍ୟେତି ବିଧାନତଃ ।
ବ୍ରତାନ୍ତେ ଭୋଜୟେଦ୍ ଧୀମାନ୍ ଯଥାଶକ୍ତ୍ୟା କୁମାରିକାଃ ॥ ୬୪.୪॥

ହେମବସ୍ତ୍ରାଦିଭିସ୍ତାସ୍ତୁ ଭୂଷୟିତ୍ୱା ତୁ ଶକ୍ତିତଃ ।
ପଶ୍ଚାତ୍ କ୍ଷମାପୟେତ୍ ତାସ୍ତୁ ଦେବୀ ମେ ପ୍ରୀୟତାମିତି ॥ ୬୪.୫॥

ଏବଂ କୃତେ ଭ୍ରଷ୍ଟରାଜ୍ୟୋ ଲଭେଦ୍ ରାଜ୍ୟଂ ନ ସଂଶୟଃ ।
ଅବିଦ୍ୟୋ ଲଭତେ ବିଦ୍ୟାଂ ଭୀତଃ ଶୌର୍ୟଂ ଚ ବିଦନ୍ତି ॥ ୬୪.୬॥

॥ ଇତି ଶ୍ରୀବରାହପୁରାଣେ ଭଗବଚ୍ଛାସ୍ତ୍ରେ ଚତୁଃଷଷ୍ଟିତମୋଽଧ୍ୟାୟଃ ॥ ୬୪॥

ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଉବାଚ ।
ସାର୍ୱଭୌମବ୍ରତଂ ଚାନ୍ୟତ୍ କଥୟାମି ସମାସତଃ ।
ଯେନ ସମ୍ୟକ୍କୃତେନାଶୁ ସାର୍ୱଭୌମୋ ନୃପୋ ଭବେତ୍ ॥ ୬୫.୧॥

କାର୍ତିକସ୍ୟ ତୁ ମାସସ୍ୟ ଦଶମୀ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷିକା ।
ତସ୍ୟାଂ ନକ୍ତାଶନୋ ନିତ୍ୟଂ ଦିକ୍ଷୁ ଶୁଦ୍ଧବଲିଂ ହରେତ୍ ॥ ୬୫.୨॥

ବିଚିତ୍ରୈଃ କୁସୁମୈର୍ଭକ୍ତ୍ୟା ପୂଜୟିତ୍ୱା ଦ୍ୱିଜୋତ୍ତମାନ୍ ।
ଦିଶାଂ ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନାଂ କୁର୍ୟାନ୍ ମନ୍ତ୍ରେଣାନେନ ସୁବ୍ରତଃ ।
ସର୍ୱା ଭବନ୍ତ୍ୟଃ ସିଦ୍ଧ୍ୟନ୍ତୁ ମମ ଜନ୍ମନି ଜନ୍ମନି ॥ ୬୫.୩॥

ଏବମୁକ୍ତ୍ୱା ବଲିଂ ତାସୁ ଦତ୍ତ୍ୱା ଶୁଦ୍ଧେନ ଚେତସା ।
ତତୋ ରାତ୍ରୌ ତୁ ଭୁଞ୍ଜୀତ ଦଧ୍ୟନ୍ନଂ ତୁ ସୁସଂସ୍କୃତମ୍ ॥ ୬୫.୪॥

ପୂର୍ୱଂ ପଶ୍ଚାଦ୍ ଯଥେଷ୍ଟଂ ତୁ ଏବଂ ସଂବତ୍ସରଂ ନୃପ ।
ଯଃ କରୋତି ନରୋ ନିତ୍ୟଂ ତସ୍ୟ ଦିଗ୍ୱିଜୟୋ ଭବେତ୍ ॥ ୬୫.୫॥

ଏକାଦଶ୍ୟାଂ ତୁ ଯତ୍ନେନ ନରଃ କୁର୍ୟାଦ୍ ଯଥାବିଧି ।
ମାର୍ଗଶୀର୍ଷେ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷାଦାରଭ୍ୟାବ୍ଦଂ ବିଚକ୍ଷଣଃ ।
ତଦ୍ ବ୍ରତ ଧନଦସ୍ୟେଷ୍ଟଂ କୃତଂ ବିତ୍ତଂ ପ୍ରୟଚ୍ଛତି ॥ ୬୫.୬॥

ଏକାଦଶ୍ୟାଂ ନିରାହାରୋ ଯୋ ଭୁଙ୍କ୍ତେ ଦ୍ୱାଦଶୀଦିନେ ।
ଶୁକ୍ଲେ ବାଽପ୍ୟଥବା କୃଷ୍ଣେ ତଦ୍ ବ୍ରତଂ ବୈଷ୍ଣବଂ ମହତ୍ ॥ ୬୫.୭॥

ଏବଂ ଚୀର୍ଣ ସୁଘୋରାଣି ହନ୍ତି ପାପାନି ରପାର୍ଥିବ ।
ତ୍ରୟୋଦଶ୍ୟାଂ ତୁ ନକ୍ତେନ ଧର୍ମବ୍ରତମଥୋଚ୍ୟତେ ॥ ୬୫.୮॥

ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷେ ଫାଲ୍ଗୁନସ୍ୟ ତଥାରଭ୍ୟ ବିଚକ୍ଷଣଃ ।
ରୌଦ୍ରଂ ବ୍ରତଂ ଚତୁର୍ଦଶ୍ୟାଂ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷେ ବିଶେଷତଃ ।
ମାଘମାସାଦଥାରଭ୍ୟ ପୂର୍ଣଂ ସଂବତ୍ସରଂ ନୃପ ॥ ୬୫.୯॥

ଇନ୍ଦୁବ୍ରତଂ ପଞ୍ଚଦଶ୍ୟାଂ ଶୁକ୍ଲାୟାଂ ନକ୍ତଭୋଜନମ୍ ।
ପିତୃବ୍ରତମମାବାସ୍ୟାମିତି ରାଜନ ତଥେରିତମ୍ ॥ ୬୫.୧୦॥

ଦଶ ପଞ୍ଚ ଚ ବର୍ଷାଣି ଯ ଏବଂ କୁରୁତେ ନୃପ ।
ତିଥିବ୍ରତାନି କସ୍ତସ୍ୟ ଫଲଂ ବ୍ରତପ୍ରମାଣତଃ ॥ ୬୫.୧୧॥

ଅଶ୍ୱମେଧସହସ୍ରାଣି ରାଜସୂୟଶତାନି ଚ ।
ଯଷ୍ଟାନି ତେନ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କଲ୍ପୋକ୍ତାଃ କ୍ରତବସ୍ତଥା ॥ ୬୫.୧୨॥

ଏକମେବ କୃତଂ ହନ୍ତି ବ୍ରତଂ ପାପାନି ନିତ୍ୟଶଃ ।
ଯଃ ପୁନଃ ସର୍ୱମେତଦ୍ଧି କୁର୍ୟାନ୍ନରବରାତ୍ମଜ ।
ସ ଶୁଦ୍ଧୋ ବିରଜୋ ଲୋକାନାପ୍ନୋତି ସକଲଂ ନୃପ ॥ ୬୫.୧୩॥

॥ ଇତି ଶ୍ରୀବରାହପୁରାଣେ ଭଗବଚ୍ଛାସ୍ତ୍ରେ ପଞ୍ଚଷଷ୍ଟିତମୋଽଧ୍ୟାୟଃ ॥ ୬୫॥

ଭଦ୍ରାଶ୍ୱ ଉବାଚ ।
ଆଶ୍ଚର୍ୟଂ ଯଦି ତେ କିଂଚିଦ୍ ବିଦିତଂ ଦୃଷ୍ଟମେବ ବା ।
ତନ୍ମେ କଥୟ ଧର୍ମଜ୍ଞ ମମ କୌତୂହଲଂ ମହତ୍ ॥ ୬୬.୧॥

ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଉବାଚ ।
ଆଶ୍ଚର୍ୟଭୂତୋ ଭଗବାନେଷ ଏବ ଜନାର୍ଦନଃ ।
ତସ୍ୟାଶ୍ଚର୍ୟାଣି ଦୃଷ୍ଟାନି ବହୂନି ବିବିଧାନି ବୈ ॥ ୬୬.୨॥

ଶ୍ୱେତଦ୍ୱୀପଂ ଗତଃ ପୂର୍ୱଂ ନାରଦଃ କିଲ ପାର୍ଥିବ ।
ସୋଽପଶ୍ୟଚ୍ଛଙ୍ଖଚକ୍ରାବ୍ଜାନ୍ ପୁରୁଷାଂସ୍ତିଗ୍ମତେଜସଃ ॥ ୬୬.୩॥

ଅୟଂ ବିଷ୍ଣୁରୟଂ ବିଷ୍ଣୁରେଷ ବିଷ୍ଣୁଃ ସନାତନଃ ।
ଚିନ୍ତାଽଭୂତ୍ତସ୍ୟତାନ୍ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା କୋଽସ୍ମିନ୍ୱିଷ୍ଣୁରିତି ପ୍ରଭୁଃ ॥ ୬୬.୪॥

ଏବଂ ଚିନ୍ତୟତସ୍ତସ୍ୟ ଚିନ୍ତା କୃଷ୍ଣଂ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୋ ।
ଆରାଧୟାମି ଚ କଥଂ ଶଙ୍ଖଚକ୍ରଗଦାଧରମ୍ ॥ ୬୬.୫॥

ଯେନ ବେଦ୍ମି ପରଂ ତେଷାଂ ଦେବୋ ନାରାୟଣଃ ପ୍ରଭୁଃ ।
ଏବଂ ସଂଚିନ୍ତ୍ୟ ଦଧ୍ୟୌ ସ ତଂ ଦେବଂ ପରମେଶ୍ୱରମ୍ ॥ ୬୬.୬॥

ଦିବ୍ୟଂ ବର୍ଷସହସ୍ରଂ ତୁ ସାଗ୍ରଂ ବ୍ରହ୍ମସୁତସ୍ତଦା ।
ଧ୍ୟାୟତସ୍ତସ୍ୟ ଦେବୋଽସୌ ପରିତୋଷଂ ଜଗାମ ହ ॥ ୬୬.୭॥

ଉବାଚ ଚ ପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତ୍ୱଂ ଗତଃ ପ୍ରଭୁଃ ।
ବରଂ ବ୍ରହ୍ମସୁତ ବ୍ରୂହି କିଂ ତେ ଦଦ୍ମି ମହାମୁନେ ॥ ୬୬.୮॥

ନାରଦ ଉବାଚ ।
ସହସ୍ରମେକଂ ବର୍ଷାଣାଂ ଧ୍ୟାତସ୍ତ୍ୱଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ।
ତ୍ୱତ୍ପ୍ରାପ୍ତିର୍ୟେନ ତଦ୍ ବ୍ରୂହି ଯଦି ତୁଷ୍ଟୋଽସି ମେଽଚ୍ୟୁତ ॥ ୬୬.୯॥

ଦେବଦେବ ଉବାଚ ।
ପୌରୁଷଂ ସୂକ୍ତମାସ୍ଥାୟ ଯେ ଯଜନ୍ତି ଦ୍ୱିଜାସ୍ତୁ ମାମ୍ ।
ସଂହିତାମାଦ୍ୟମାସ୍ଥାୟ ତେ ମାଂ ପ୍ରାପ୍ସ୍ୟନ୍ତି ନାରଦ ॥ ୬୬.୧୦॥

ଅଲାଭେ ବେଦଶାସ୍ତ୍ରାଣାଂ ପଞ୍ଚରାତ୍ରୋଦିତେନ ହ ।
ମାର୍ଗେଣ ମାଂ ପ୍ରପଶ୍ୟନ୍ତେ ତେ ମାଂ ପ୍ରାପ୍ସ୍ୟନ୍ତି ମାନବାଃ ॥ ୬୬.୧୧॥

ବ୍ରାହ୍ମଣକ୍ଷତ୍ରିୟବିଶାଂ ପଞ୍ଚରାତ୍ରଂ ବିଧୀୟତେ ।
ଶୂଦ୍ରାଦୀନାଂ ନ ତଚ୍ଛ୍ରୋତ୍ରପଦବୀମୁପୟାସ୍ୟତି ॥ ୬୬.୧୨॥

ଏବଂ ମୟୋକ୍ତଂ ବିପ୍ରେନ୍ଦ୍ର ପୁରାକଲ୍ପେ ପୁରାତନମ୍ ।
ପଞ୍ଚରାତ୍ରଂ ସହସ୍ରାଣାଂ ଯଦି କଶ୍ଚିଦ୍ ଗ୍ରହୀଷ୍ୟତି ॥ ୬୬.୧୩॥

କର୍ମକ୍ଷୟେ ଚ ମାଂ କଶ୍ଚିଦ୍ ଯଦି ଭକ୍ତୋ ଭବିଷ୍ୟତି ।
ତସ୍ୟ ଚେଦଂ ପଞ୍ଚରାତ୍ରଂ ନିତ୍ୟଂ ହୃଦି ବସିଷ୍ୟତି ॥ ୬୬.୧୪॥

ଇତରେ ରାଜସୈର୍ଭାବୈସ୍ତାମସୈଶ୍ଚ ସମାବୃତାଃ ।
ଭବିଷ୍ୟନ୍ତି ଦ୍ୱିଜଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଚ୍ଛାସନପରାଙ୍ମୁଖାଃ ॥ ୬୬.୧୫॥

କୃତଂ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପରଂ ଚ ଯୁଗାନି ତ୍ରୀଣି ନାରଦ ।
ସତ୍ତ୍ୱସ୍ଥାଂ ମାଂ ସମେଷ୍ୟନ୍ତି କଲୌ ରଜସ୍ତମୋଽଧିକାଃ ॥ ୬୬.୧୬॥

ଅନ୍ୟଚ୍ଚ ତେ ବରଂ ଦଦ୍ମି ଶୃଣୁ ନାରଦ ସାମ୍ପ୍ରତମ୍ ।
ଯଦିଦଂ ପଞ୍ଚରାତ୍ରଂ ମେ ଶାସ୍ତ୍ରଂ ପରମଦୁର୍ଲଭମ୍ ।
ତଦ୍ଭବାନ୍ ବେତ୍ସ୍ୟତେ ସର୍ୱଂ ମତ୍ପ୍ରସାଦାନ୍ନ ସଂଶୟଃ ॥ ୬୬.୧୭॥

ବେଦେନ ପଞ୍ଚରାତ୍ରେଣ ଭକ୍ତ୍ୟା ଯଜ୍ଞେନ ଚ ଦ୍ୱିଜ ।
ପ୍ରାପ୍ୟୋଽହଂ ନାନ୍ୟଥା ବତ୍ସ ବର୍ଷକୋଟ୍ୟାୟୁତୈରପି ॥ ୬୬.୧୮॥

ଏବମୁକ୍ତ୍ୱା ସ ଭଗବାନ୍ ନାରଦଂ ପରମେଶ୍ୱରଃ ।
ଜଗାମାଦର୍ଶନଂ ସଦ୍ୟୋ ନାରଦୋଽପି ଯୟୌ ଦିବମ୍ ॥ ୬୬.୧୯॥

॥ ଇତି ଶ୍ରୀବରାହପୁରାଣେ ଭଗବଚ୍ଛାସ୍ତ୍ରେ ଷଟ୍ଷଷ୍ଟିତମୋଽଧ୍ୟାୟଃ ॥ ୬୬॥

ଭଦ୍ରାଶ୍ୱ ଉବାଚ ।
ଭଗବନ୍ ସିତକୃଷ୍ଣେ ଦ୍ୱେ ଭିନ୍ନେ ଜଗତି କେଶବାନ୍ ।
ସ୍ତ୍ରିୟୌ ବଭୂବତୁଃ କେ ଦ୍ୱେ ସିତକୃଷ୍ଣା ଚ କା ଶୁଭା ॥ ୬୭.୧॥

କଶ୍ଚାସୌ ପୁରୁଷୋ ବ୍ରହ୍ମନ୍ ଯ ଏକଃ ସପ୍ତଧା ଭବେତ୍ ।
କୋଽସୌ ଦ୍ୱାଦଶଧା ବିପ୍ର ଦ୍ୱିଦେହଃ ଷଟ୍ଶିରାଃ ଶୁଭଃ ॥ ୬୭.୨॥

ଦମ୍ପତ୍ୟଂ ଚ ଦ୍ୱିଜଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତସୂର୍ୟୋଦୟାଦନମ୍ ।
କସ୍ମାଦେତଜ୍ଜଗଦିଦଂ ବିତତଂ ଦ୍ୱିଜସତ୍ତମ ॥ ୬୭.୩॥

ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଉବାଚ ।
ସିତକୃଷ୍ଣେ ସ୍ତ୍ରିୟୌ ଯେ ତେ ତେ ଭଗିନ୍ୟୌ ପ୍ରକୀର୍ତିତେ ।
ସତ୍ୟାସତ୍ୟେ ଦ୍ୱିବର୍ଣା ଚ ନାରୀ ରାତ୍ରିରୁଦାହୃତା ॥ ୬୭.୪॥

ଯଃ ପୁମାନ୍ ସପ୍ତଧା ଜାତ ଏକୋ ଭୂତ୍ୱା ନରେଶ୍ୱର ।
ସ ସମୁଦ୍ରସ୍ତୁ ବିଜ୍ଞେୟଃ ସପ୍ତଧୈକୋ ବ୍ୟବସ୍ଥିତଃ ॥ ୬୭.୫॥

ଯୋଽସୌ ଦ୍ୱାଦଶଧା ରାଜନ୍ ଦ୍ୱିଦେହଃ ଷଟ୍ଶିରାଃ ପ୍ରଭୁଃ ।
ସଂବତ୍ସରଃ ସ ବିଜ୍ଞେୟଃ ଶରୀରେ ଦ୍ୱେ ଗତୀ ସ୍ମୃତେ ।
ଋତବଃ ଷଟ୍ ଚ ବକ୍ତ୍ରାଣି ଏଷ ସଂବତ୍ସରଃ ସ୍ମୃତଃ ॥ ୬୭.୬॥

ଦମ୍ପତ୍ୟଂ ତଦହୋରାତ୍ରଂ ସୂର୍ୟାଚନ୍ଦ୍ରମସୌ ତତଃ ।
ତତୋ ଜଗତ୍ ସମୁତ୍ତସ୍ଥୌ ଦେବସ୍ୟାସ୍ୟ ନୃପୋତ୍ତମ ॥ ୬୭.୭॥

ସ ବିଷ୍ଣୁଃ ପରମୋ ଦେବୋ ବିଜ୍ଞେୟୋ ନୃପସତ୍ତମ ।
ନ ଚ ବେଦକ୍ରିୟାହୀନଃ ପଶ୍ୟତେ ପରମେଶ୍ୱରମ୍ ॥ ୬୭.୮॥

॥ ଇତି ବରାହପୁରାଣେ ଭଗବଚ୍ଛାସ୍ତ୍ରେ ସପ୍ତଷଷ୍ଟିତମୋଽଧ୍ୟାୟଃ ॥ ୬୭॥

ଇତି ଶ୍ରୀଅଗସ୍ତ୍ୟଗୀତା ସମାପ୍ତା ।

Also Read:

Agastya Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Agastya Gita Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top