Annamayya Keerthana

Annamayya Keerthana – Emoko Chigurutadharamuna in Malayalam

Emoko Chigurutadharamuna Lyrics in Malayalam:

ഏമൊകോ ചിഗുരുടധരമുന എഡനെഡകസ്തൂരി നിംഡെനു |
ഭാമിനി വിഭുനകു വ്രാസിന പത്രിക കാദു കദാ ||

കലികി ചകോരാക്ഷികി കഡകന്നുലു കെംപൈതോചിന |
ചെലുവംബിപ്പുഡിദേമോ ചിംതിംപരേചെലുലു |
നലുവുന പ്രാണേശ്വരുനിപൈ നാടിനയാകൊനചൂപുലു |
നിലുവുനപെരുകഗനംടിന നെത്തുരുകാദുകദാ ||

പഡതികി ചനുഗവമെരുഗുലു പൈപൈ പയ്യെദ വെലുപല |
കഡുമിംചിന വിധമേമോ കനുഗൊനരേ ചെലുലു |
വുഡുഗനി വേഡുകതോ പ്രിയുഡൊത്തിന നഖശശിരേഖലു |
വെഡലഗവേസവികാലപു വെന്നെലകാദുകദാ ||

മുദ്ദിയ ചെക്കുല കെലകുല മുത്യപു ജല്ലുല ചേര്പുല |
വൊദ്ദികലാഗുലിവേമോ ഊഹിംപരേ ചെലുലു |
ഗദ്ദരി തിരുവേംകടപതി കൊഗിടിയധരാമൃതമുല |
അദ്ദിന സുരതപു ചെമടല അംദമു കാദു കദാ ||

Also Read :

Emoko Chigurutadharamuna Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment