Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Annamayya Keerthanas Emoko Chigurutadharamuna Malayalam Lyrics

Annamayya Keerthana – Emoko Chigurutadharamuna in Malayalam

Emoko Chigurutadharamuna Lyrics in Malayalam: ഏമൊകോ ചിഗുരുടധരമുന എഡനെഡകസ്തൂരി നിംഡെനു | ഭാമിനി വിഭുനകു വ്രാസിന പത്രിക കാദു കദാ || കലികി ചകോരാക്ഷികി കഡകന്നുലു കെംപൈതോചിന | ചെലുവംബിപ്പുഡിദേമോ ചിംതിംപരേചെലുലു | നലുവുന പ്രാണേശ്വരുനിപൈ നാടിനയാകൊനചൂപുലു | നിലുവുനപെരുകഗനംടിന നെത്തുരുകാദുകദാ || പഡതികി ചനുഗവമെരുഗുലു പൈപൈ പയ്യെദ വെലുപല | കഡുമിംചിന വിധമേമോ കനുഗൊനരേ ചെലുലു | വുഡുഗനി വേഡുകതോ പ്രിയുഡൊത്തിന നഖശശിരേഖലു | വെഡലഗവേസവികാലപു വെന്നെലകാദുകദാ || മുദ്ദിയ ചെക്കുല കെലകുല മുത്യപു […]

Scroll to top