Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Annamayya Keerthana – Okapari Kokapari in Malayalam With Meaning

Annamayya Keerthana – Okapari Kokapari Lyrics in Malayalam:

ഒകപരി കൊകപരി കൊയ്യാരമൈ |
മൊകമുന കളലെല്ല മൊലചിനട്ലുംഡെ ||

ജഗദേകപതിമേന ചല്ലിന കര്പൂരധൂളി |
ജിഗികൊനി നലുവംക ചിംദഗാനു |
മൊഗി ചംദ്രമുഖി നുരമുന നിലിപെഗാന |
പൊഗരു വെന്നെല ദിഗബോസി നട്ലുംഡെ ||

പൊരിമെരുഗു ചെക്കുല പൂസിന തട്ടുപുനുഗു |
കരഗി ഇരുദെസല കാരഗാനു |
കരിഗമന വിഭുഡു ഗനുക മോഹമദമു |
തൊരിഗി സാമജസിരി തൊലികിനട്ലുംഡെ ||

മെരയ ശ്രീവേംകടേശുമേന സിംഗാരമുഗാനു |
തരചൈന സൊമ്മുലു ധരിയിംചഗാ |
മെരുഗു ബോഡി അലമേലു മംഗയു താനു |
മെരുപു മേഘമു ഗൂഡി മെരസിനട്ലുംഡെ ||

Annamayya Keerthana – Okapari Kokapari Meaning:

In this song, Annamacharya praises the beauty and charm of Lord Venkateshwara. When the Lord walks
gracefully, the camphor on his body sprinkles and as the goddess sits on his lap it seems as if he is covered by moonlight. The glittering ornaments worn by the Lord join the charisma of the goddess and seem like a lightning joins hands with the glitter and charisma.

Also Read :

Okapari Kokapari Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Annamayya Keerthana – Okapari Kokapari in Malayalam With Meaning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top