Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Annamayya Keerthana – Okapari Kokapari in Hindi With Meaning

Annamayya Keerthana – Okapari Kokapari Lyrics in Hindi:

ओकपरि कोकपरि कोय्यारमै ।
मोकमुन कललेल्ल मोलचिनट्लुण्डे ॥

जगदेकपतिमेन चल्लिन कर्पूरधूलि ।
जिगिकोनि नलुवङ्क चिन्दगानु ।
मोगि चन्द्रमुखि नुरमुन निलिपेगान ।
पोगरु वेन्नेल दिगबोसि नट्लुण्डे ॥

पोरिमेरुगु चेक्कुल पूसिन तट्टुपुनुगु ।
करगि इरुदेसल कारगानु ।
करिगमन विभुडु गनुक मोहमदमु ।
तोरिगि सामजसिरि तोलिकिनट्लुण्डे ॥

मेरय श्रीवेङ्कटेशुमेन सिङ्गारमुगानु ।
तरचैन सोम्मुलु धरियिञ्चगा ।
मेरुगु बोडि अलमेलु मङ्गयु तानु ।
मेरुपु मेघमु गूडि मेरसिनट्लुण्डे ॥

Annamayya Keerthana – Okapari Kokapari Meaning:

In this song, Annamacharya praises the beauty and charm of Lord Venkateshwara. When the Lord walks
gracefully, the camphor on his body sprinkles and as the goddess sits on his lap it seems as if he is covered by moonlight. The glittering ornaments worn by the Lord join the charisma of the goddess and seem like a lightning joins hands with the glitter and charisma.

Also Read :

Okapari Kokapari Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Annamayya Keerthana – Okapari Kokapari in Hindi With Meaning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top