Annamayya Keerthana

Annamayya Keerthana – Paluku Tenela Talli in Malayalam With Meaning

Annamayya Keerthana – Paluku Tenela Talli Lyrics in Malayalam:

പലുകു ദേനെല തല്ലി പവളിംചെനു |
കലികി തനമുല വിഭുനി ഗലസിനദി ഗാന ||

നിഗനിഗനി മോമുപൈ നെറുലു ഗെലകുല ജെദര
പഗലൈന ദാക ജെലി പവളിംചെനു |
തെഗനി പരിണതുലതോ തെല്ലവാരിനദാക
ജഗദേക പതി മനസു ജട്ടി ഗൊനെ ഗാന ||

കൊംഗു ജാരിന മെറുഗു ഗുബ്ബ ലൊലയഗ ദരുണി
ബംഗാരു മേഡപൈ ബവളിംചെനു |
ചെംഗലുവ കനുഗൊനല സിംഗാരമുലു ദൊലക
അംഗജ ഗുരുനിതോഡ നലസിനദിഗാന ||

മുരിപെംപു നടനതോ മുത്യാല മലഗുപൈ
പരവശംബുന ദരുണി പവളിംചെനു |
തിരു വേംകടാചലാ ധിപുനി കൗഗിട ഗലസി
അരവിരൈ നുനു ജെമലു നംടിനദിഗാന ||

Annamayya Keerthana – Paluku Tenela Talli Meaning:

Alamelu Manga whose words are as sweet as honey fell asleep after she joined her lord.

Curly locks were falling on her glistening face. She slept till late in the morning as she spent the night in ecstasy. She won the heart of Venkatesa the lord of the universe.

Her garment was slipping, exposing her youthful bosom. She slept in a golden building. Her lotus like eyes were full of love because she met Venkatapati the creator of Manmadha.

That young lady was lying in ecstasy with a chain of pearls on her chest. She was delicate like flower and became wet in the embrace of Lord Venkatesa.

Also Read :

Paluku Tenela Talli Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment