Annamayya Keerthana

Annamayya Keerthana – Raajeeva Netraaya in Kannada With Meaning

Annamayya Keerthana – Rajeeva Netraya lyrics in Kannada:

ರಾಜೀವ ನೇತ್ರಾಯ ರಾಘವಾಯ ನಮೋ |
ಸೌಜನ್ಯ ನಿಲಯಾಯ ಜಾನಕೀಶಾಯ ||

ದಶರಥ ತನೂಜಾಯ ತಾಟಕ ದಮನಾಯ
ಕುಶಿಕ ಸಂಭವ ಯಙ್ಞ ಗೋಪನಾಯ |
ಪಶುಪತಿ ಮಹಾ ಧನುರ್ಭಂಜನಾಯ ನಮೋ
ವಿಶದ ಭಾರ್ಗವರಾಮ ವಿಜಯ ಕರುಣಾಯ ||

ಭರಿತ ಧರ್ಮಾಯ ಶುರ್ಪಣಖಾಂಗ ಹರಣಾಯ
ಖರದೂಷಣಾಯ ರಿಪು ಖಂಡನಾಯ |
ತರಣಿ ಸಂಭವ ಸೈನ್ಯ ರಕ್ಷಕಾಯನಮೋ
ನಿರುಪಮ ಮಹಾ ವಾರಿನಿಧಿ ಬಂಧನಾಯ ||

ಹತ ರಾವಣಾಯ ಸಂಯಮಿ ನಾಥ ವರದಾಯ
ಅತುಲಿತ ಅಯೋಧ್ಯಾ ಪುರಾಧಿಪಾಯ |
ಹಿತಕರ ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರಾಯ ನಮೋ
ವಿತತ ವಾವಿಲಿಪಾಟಿ ವೀರ ರಾಮಾಯ ||

Annamayya Keerthana – Rajeeva Netraya Meaning:

Salutation to lotus-eyed Raghava the abode of gentleness and the lord of Janaki.

Salutation to the son of Dasaradha, the destroyer of wicked Tataki, the protector of Viswamitra’s austerities, the queller of Siva’s bow, who subdued the anger of Parasurama and the bestower of success.

Salutations to the protector of Dharma, the punisher of wicked Surpanakha, the destroyer of evil Khara and Dushana, the commander of army at the ocean and the builder of unparalleled bridge across ocean.

Salutation to the destroyer of Ravana, the one who blessed sages with boons and the unique ruler of Ayodhya kingdom. Salutation to the benevolent Lord Venkatesa who is like holy tree and who is none other than the heroic Rama.

Also Read :

Raajeeva Netraaya Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment