Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Annamayya Keerthana – Rama Dasaratha Rama in Malayalam

Rama Dasaratha Rama Lyrics in Malayalam:

രാമ ദശരഥരാമ നിജ സത്യ-
കാമ നമോ നമോ കാകുത്ഥ്സരാമ ||

കരുണാനിധി രാമ കൗസല്യാനംദന രാമ
പരമ പുരുഷ സീതാപതിരാമ |
ശരധി ബംധന രാമ സവന രക്ഷക രാമ
ഗുരുതര രവിവംശ കോദംഡ രാമ ||

ദനുജഹരണ രാമ ദശരഥസുത രാമ
വിനുതാമര സ്തോത്ര വിജയരാമ |
മനുജാവതാരാ രാമ മഹനീയ ഗുണരാമ
അനിലജപ്രിയ രാമ അയോധ്യരാമ ||

സുലലിതയശ രാമ സുഗ്രീവ വരദ രാമ
കലുഷ രാവണ ഭയംകര രാമ |
വിലസിത രഘുരാമ വേദഗോചര രാമ
കലിത പ്രതാപ ശ്രീവേംകടഗിരി രാമ ||

Also Read :

Rama Dasaratha Rama Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top