Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Arya Durga Ashtakam Lyrics in English

Arya Durga Ashtakam Lyrics in English

117 Views

āryādurgāṣṭakam Lyrics in English:

sriganesaya namah ॥

aryadurga’bhidhana himanagaduhita sankarardhasanastha
mata sanmaturasyakhilajanavinuta samsthita svasane’grye ।
gita gandharvasiddhairviracitabirudairya’khilangesu pita
samvita bhaktavrndairatisubhacarita devata nah punatu ॥ 1॥

matastvam sambapatnim vidurakhilajana vedasastrasrayena
naham manye tatha tvam mayi haridayitamambujaikasanastham ।
nityam pitra sa dese nijatanujanita sthapyate premabhavat
etadrsyanubhutyo dadhitatasavidhe samsthitam tarkayami ॥ 2॥

nasidalokita tvattanuratirucira’dyavadhityatmadrstya
lokoktya me bhramo’bhutsarasijanilaye namayugmaksararthat ।
so’yam sarvo nirastastava kanakamayim murtimalokya sadyah
sa’parna svarnavarnarnavatanujanite na sruta napi drsta ॥ 3॥

srisuktoktadyamantratkanakamayatanuh svarnakanjoccahara
sara lokatrayantarbhagavatibhavatityevamevagamoktam ।
tannamoktaksararthatkathamayi vitatham syatsarinnathakanye
drstarthe vyarthatarko hyanayapathagatim sucayatyarthadrstya ॥ 4॥

tanvaste matarasminjagati gunavasadvisrutastisra eva
kali srirgisca tasam prathamamabhihita krsnavarna hmaparna ।
laksmistu svarnavarna visadatanuratho bharati cedamusu
svaccha nonapi krsna bhagavati bhavati srirasityeva siddham ॥ 5॥

namadyayah svarupam kanakamayamidam madhyamayasca yana-
mantyayah simharupam tritayamapi tanau dharayantyastavedrk ।
drstva nutnaiva sarva vyavahrtisaranirindire cedatarkya
tvamadyam visvavandyam trigunamayatanum cetasa cintayami ॥ 6॥

tvadrupajnanakama vividhavidhasamakḷptatarkairanekai-
rno sakta nirjaraste vidhi-hari-harasamjna jagadvandyapadah ।
ka saktirme bhavitri jalanidhitanaye jnatumugram tavedam
rupam namna prabhavadapi vitathaphalo me babhuva prayatnah ॥ 7॥

astvamba tvayyanekairasubhasubhataraih kalpitairamba tarkai-
radyaham mandabuddhih sarasijanilaye saparadho’smi jatah ।
tasmattvatpadapadmadvayanamitasira prarthayamyetadeva
ksantavyo me’paradho hariharadayite bhedabuddhirna me’sti ॥ 8॥

aryadurgastakamidamanantakavina krtam ।
tava pritikaram bhuyadityabhyarthanamambike ॥ 9॥

iti srimadanantakaviviracitamaryadurgastakam sampurnam ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *