Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Arya Durga Ashtakam Lyrics in Gujarati | આર્યાદુર્ગાષ્ટકમ્

Arya Durgashtakam Lyrics in Gujarati:

॥ આર્યાદુર્ગાષ્ટકમ્ ॥
શ્રીગણેશાય નમઃ ॥

આર્યાદુર્ગાઽભિધાના હિમનગદુહિતા શઙ્કરાર્ધાસનસ્થા
માતા ષાણ્માતુરસ્યાખિલજનવિનુતા સંસ્થિતા સ્વાસનેઽગ્ર્યે ।
ગીતા ગન્ધર્વસિદ્ધૈર્વિરચિતબિરુદૈર્યાઽખિલાઙ્ગેષુ પીતા
સંવીતા ભક્તવૃન્દૈરતિશુભચરિતા દેવતા નઃ પુનાતુ ॥ ૧ ॥

માતસ્ત્વાં સામ્બપત્નીં વિદુરખિલજના વેદશાસ્ત્રાશ્રયેણ
નાહં મન્યે તથા ત્વાં મયિ હરિદયિતામમ્બુજૈકાસનસ્થામ્ ।
નિત્યં પિત્રા સ દેશે નિજતનુજનિતા સ્થાપ્યતે પ્રેમભાવાત્
એતાદૃશ્યાનુભૂત્યો દધિતટસવિધે સંસ્થિતાં તર્કયામિ ॥ ૨ ॥

નાસીદાલોકિતા ત્વત્તનુરતિરુચિરાઽદ્યાવધીત્યાત્મદૃષ્ટ્યા
લોકોક્ત્યા મે ભ્રમોઽભૂત્સરસિજનિલયે નામયુગ્માક્ષરાર્થાત્ ।
સોઽયં સર્વો નિરસ્તસ્તવ કનકમયીં મૂર્તિમાલોક્ય સદ્યઃ
સાઽપર્ણા સ્વર્ણવર્ણાર્ણવતનુજનિતે ન શ્રુતા નાપિ દૃષ્ટા ॥ ૩ ॥

શ્રીસૂક્તોક્તાદ્યમન્ત્રાત્કનકમયતનુઃ સ્વર્ણકઞ્જોચ્ચહારા
સારા લોકત્રયાન્તર્ભગવતિભવતીત્યેવમેવાગમોક્તમ્ ।
તન્નામોક્તાક્ષરાર્થાત્કથમયિ વિતથં સ્યાત્સરિન્નાથકન્યે
દૃષ્ટાર્થે વ્યર્થતર્કો હ્યનયપથગતિં સૂચયત્યર્થદૃષ્ટ્યા ॥ ૪ ॥

તન્વસ્તે માતરસ્મિઞ્જગતિ ગુણવશાદ્વિશ્રુતાસ્તિસ્ર એવ
કાલી શ્રીર્ગીશ્ચ તાસાં પ્રથમમભિહિતા કૃષ્ણવર્ણા હ્મપર્ણા ।
લક્ષ્મીસ્તુ સ્વર્ણવર્ણા વિશદતનુરથો ભારતી ચેદમૂષુ
સ્વચ્છા નોનાપિ કૃષ્ણા ભગવતિ ભવતી શ્રીરસીત્યેવ સિદ્ધમ્ ॥ ૫ ॥

નામાદ્યાયાઃ સ્વરૂપં કનકમયમિદં મધ્યમાયાશ્ચ યાન-
મન્ત્યાયાઃ સિંહરૂપં ત્રિતયમપિ તનૌ ધારયન્ત્યાસ્તવેદૃક્ ।
દૃષ્ટ્વા નૂત્નૈવ સર્વા વ્યવહૃતિસરણીરિન્દિરે ચેદતર્ક્યા
ત્વામાદ્યાં વિશ્વવન્દ્યાં ત્રિગુણમયતનું ચેતસા ચિન્તયામિ ॥ ૬ ॥

ત્વદ્રૂપજ્ઞાનકામા વિવિધવિધસમાકૢપ્તતર્કૈરનેકૈ-
ર્નો શક્તા નિર્જરાસ્તે વિધિ-હરિ-હરસંજ્ઞા જગદ્વન્દ્યપાદાઃ ।
કા શક્તિર્મે ભવિત્રી જલનિધિતનયે જ્ઞાતુમુગ્રં તવેદં
રૂપં નામ્ના પ્રભાવાદપિ વિતથફલો મે બભૂવ પ્રયત્નઃ ॥ ૭ ॥

અસ્ત્વમ્બ ત્વય્યનેકૈરશુભશુભતરૈઃ કલ્પિતૈરમ્બ તર્કૈ-
રદ્યાહં મન્દબુદ્ધિઃ સરસિજનિલયે સાપરાધોઽસ્મિ જાતઃ ।
તસ્માત્ત્વત્પાદપદ્મદ્વયનમિતશિરા પ્રાર્થયામ્યેતદેવ
ક્ષન્તવ્યો મેઽપરાધો હરિહરદયિતે ભેદબુદ્ધિર્ન મેઽસ્તિ ॥ ૮ ॥

આર્યાદુર્ગાષ્ટકમિદમનન્તકવિના કૃતમ્ ।
તવ પ્રીતિકરં ભૂયાદિત્યભ્યર્થનમમ્બિકે ॥ ૯ ॥

ઇતિ શ્રીમદનન્તકવિવિરચિતમાર્યાદુર્ગાષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ।

Also Read:

Arya Durga Ashtakam Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top