Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Arya Durga Ashtakam Lyrics in Kannada | ಆರ್ಯಾದುರ್ಗಾಷ್ಟಕಮ್

Arya Durgashtakam Lyrics in Kannada:

॥ ಆರ್ಯಾದುರ್ಗಾಷ್ಟಕಮ್ ॥
ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ॥

ಆರ್ಯಾದುರ್ಗಾಽಭಿಧಾನಾ ಹಿಮನಗದುಹಿತಾ ಶಂಕರಾರ್ಧಾಸನಸ್ಥಾ
ಮಾತಾ ಷಾಣ್ಮಾತುರಸ್ಯಾಖಿಲಜನವಿನುತಾ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ಸ್ವಾಸನೇಽಗ್ರ್ಯೇ ।
ಗೀತಾ ಗನ್ಧರ್ವಸಿದ್ಧೈರ್ವಿರಚಿತಬಿರುದೈರ್ಯಾಽಖಿಲಾಂಗೇಷು ಪೀತಾ
ಸಂವೀತಾ ಭಕ್ತವೃನ್ದೈರತಿಶುಭಚರಿತಾ ದೇವತಾ ನಃ ಪುನಾತು ॥ 1 ॥

ಮಾತಸ್ತ್ವಾಂ ಸಾಮ್ಬಪತ್ನೀಂ ವಿದುರಖಿಲಜನಾ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಾಶ್ರಯೇಣ
ನಾಹಂ ಮನ್ಯೇ ತಥಾ ತ್ವಾಂ ಮಯಿ ಹರಿದಯಿತಾಮಮ್ಬುಜೈಕಾಸನಸ್ಥಾಮ್ ।
ನಿತ್ಯಂ ಪಿತ್ರಾ ಸ ದೇಶೇ ನಿಜತನುಜನಿತಾ ಸ್ಥಾಪ್ಯತೇ ಪ್ರೇಮಭಾವಾತ್
ಏತಾದೃಶ್ಯಾನುಭೂತ್ಯೋ ದಧಿತಟಸವಿಧೇ ಸಂಸ್ಥಿತಾಂ ತರ್ಕಯಾಮಿ ॥ 2 ॥

ನಾಸೀದಾಲೋಕಿತಾ ತ್ವತ್ತನುರತಿರುಚಿರಾಽದ್ಯಾವಧೀತ್ಯಾತ್ಮದೃಷ್ಟ್ಯಾ
ಲೋಕೋಕ್ತ್ಯಾ ಮೇ ಭ್ರಮೋಽಭೂತ್ಸರಸಿಜನಿಲಯೇ ನಾಮಯುಗ್ಮಾಕ್ಷರಾರ್ಥಾತ್ ।
ಸೋಽಯಂ ಸರ್ವೋ ನಿರಸ್ತಸ್ತವ ಕನಕಮಯೀಂ ಮೂರ್ತಿಮಾಲೋಕ್ಯ ಸದ್ಯಃ
ಸಾಽಪರ್ಣಾ ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣಾರ್ಣವತನುಜನಿತೇ ನ ಶ್ರುತಾ ನಾಪಿ ದೃಷ್ಟಾ ॥ 3 ॥

ಶ್ರೀಸೂಕ್ತೋಕ್ತಾದ್ಯಮನ್ತ್ರಾತ್ಕನಕಮಯತನುಃ ಸ್ವರ್ಣಕಂಜೋಚ್ಚಹಾರಾ
ಸಾರಾ ಲೋಕತ್ರಯಾನ್ತರ್ಭಗವತಿಭವತೀತ್ಯೇವಮೇವಾಗಮೋಕ್ತಮ್ ।
ತನ್ನಾಮೋಕ್ತಾಕ್ಷರಾರ್ಥಾತ್ಕಥಮಯಿ ವಿತಥಂ ಸ್ಯಾತ್ಸರಿನ್ನಾಥಕನ್ಯೇ
ದೃಷ್ಟಾರ್ಥೇ ವ್ಯರ್ಥತರ್ಕೋ ಹ್ಯನಯಪಥಗತಿಂ ಸೂಚಯತ್ಯರ್ಥದೃಷ್ಟ್ಯಾ ॥ 4 ॥

ತನ್ವಸ್ತೇ ಮಾತರಸ್ಮಿಂಜಗತಿ ಗುಣವಶಾದ್ವಿಶ್ರುತಾಸ್ತಿಸ್ರ ಏವ
ಕಾಲೀ ಶ್ರೀರ್ಗೀಶ್ಚ ತಾಸಾಂ ಪ್ರಥಮಮಭಿಹಿತಾ ಕೃಷ್ಣವರ್ಣಾ ಹ್ಮಪರ್ಣಾ ।
ಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತು ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣಾ ವಿಶದತನುರಥೋ ಭಾರತೀ ಚೇದಮೂಷು
ಸ್ವಚ್ಛಾ ನೋನಾಪಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಭಗವತಿ ಭವತೀ ಶ್ರೀರಸೀತ್ಯೇವ ಸಿದ್ಧಮ್ ॥ 5 ॥

ನಾಮಾದ್ಯಾಯಾಃ ಸ್ವರೂಪಂ ಕನಕಮಯಮಿದಂ ಮಧ್ಯಮಾಯಾಶ್ಚ ಯಾನ-
ಮನ್ತ್ಯಾಯಾಃ ಸಿಂಹರೂಪಂ ತ್ರಿತಯಮಪಿ ತನೌ ಧಾರಯನ್ತ್ಯಾಸ್ತವೇದೃಕ್ ।
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನೂತ್ನೈವ ಸರ್ವಾ ವ್ಯವಹೃತಿಸರಣೀರಿನ್ದಿರೇ ಚೇದತರ್ಕ್ಯಾ
ತ್ವಾಮಾದ್ಯಾಂ ವಿಶ್ವವನ್ದ್ಯಾಂ ತ್ರಿಗುಣಮಯತನುಂ ಚೇತಸಾ ಚಿನ್ತಯಾಮಿ ॥ 6 ॥

ತ್ವದ್ರೂಪಜ್ಞಾನಕಾಮಾ ವಿವಿಧವಿಧಸಮಾಕೢಪ್ತತರ್ಕೈರನೇಕೈ-
ರ್ನೋ ಶಕ್ತಾ ನಿರ್ಜರಾಸ್ತೇ ವಿಧಿ-ಹರಿ-ಹರಸಂಜ್ಞಾ ಜಗದ್ವನ್ದ್ಯಪಾದಾಃ ।
ಕಾ ಶಕ್ತಿರ್ಮೇ ಭವಿತ್ರೀ ಜಲನಿಧಿತನಯೇ ಜ್ಞಾತುಮುಗ್ರಂ ತವೇದಂ
ರೂಪಂ ನಾಮ್ನಾ ಪ್ರಭಾವಾದಪಿ ವಿತಥಫಲೋ ಮೇ ಬಭೂವ ಪ್ರಯತ್ನಃ ॥ 7 ॥

ಅಸ್ತ್ವಮ್ಬ ತ್ವಯ್ಯನೇಕೈರಶುಭಶುಭತರೈಃ ಕಲ್ಪಿತೈರಮ್ಬ ತರ್ಕೈ-
ರದ್ಯಾಹಂ ಮನ್ದಬುದ್ಧಿಃ ಸರಸಿಜನಿಲಯೇ ಸಾಪರಾಧೋಽಸ್ಮಿ ಜಾತಃ ।
ತಸ್ಮಾತ್ತ್ವತ್ಪಾದಪದ್ಮದ್ವಯನಮಿತಶಿರಾ ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮ್ಯೇತದೇವ
ಕ್ಷನ್ತವ್ಯೋ ಮೇಽಪರಾಧೋ ಹರಿಹರದಯಿತೇ ಭೇದಬುದ್ಧಿರ್ನ ಮೇಽಸ್ತಿ ॥ 8 ॥

ಆರ್ಯಾದುರ್ಗಾಷ್ಟಕಮಿದಮನನ್ತಕವಿನಾ ಕೃತಮ್ ।
ತವ ಪ್ರೀತಿಕರಂ ಭೂಯಾದಿತ್ಯಭ್ಯರ್ಥನಮಮ್ಬಿಕೇ ॥ 9 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದನನ್ತಕವಿವಿರಚಿತಮಾರ್ಯಾದುರ್ಗಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Also Read:

Arya Durga Ashtakam Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Arya Durga Ashtakam Lyrics in Kannada | ಆರ್ಯಾದುರ್ಗಾಷ್ಟಕಮ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top