Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Maa Durga Ashtakam in Kannada

Durga Ashtakam Lyrics in Kannada | ದುರ್ಗಾಷ್ಟಕಮ್

Sri Durgashtakam Lyrics in Kannada: ॥ ದುರ್ಗಾಷ್ಟಕಮ್ ॥ ದುರ್ಗೇ ಪರೇಶಿ ಶುಭದೇಶಿ ಪರಾತ್ಪರೇಶಿ ವನ್ದ್ಯೇ ಮಹೇಶದಯಿತೇ ಕರೂಣಾರ್ಣವೇಶಿ । ಸ್ತುತ್ಯೇ ಸ್ವಧೇ ಸಕಲತಾಪಹರೇ ಸುರೇಶಿ ಕೃಷ್ಣಸ್ತುತೇ ಕುರು ಕೃಪಾಂ ಲಲಿತೇಽಖಿಲೇಶಿ ॥ 1 ॥ ದಿವ್ಯೇ ನುತೇ ಶ್ರುತಿಶತೈರ್ವಿಮಲೇ ಭವೇಶಿ ಕನ್ದರ್ಪದಾರಾಶತಸುನ್ದರಿ ಮಾಧವೇಶಿ । ಮೇಧೇ ಗಿರೀಶತನಯೇ ನಿಯತೇ ಶಿವೇಶಿ ಕೃಷ್ಣಸ್ತುತೇ ಕುರು ಕೃಪಾಂ ಲಲಿತೇಽಖಿಲೇಶಿ ॥ 2 ॥ ರಾಸೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಣತತಾಪಹರೇ ಕುಲೇಶಿ ಧರ್ಮಪ್ರಿಯೇ ಭಯಹರೇ ವರದಾಗ್ರಗೇಶಿ । ವಾಗ್ದೇವತೇ ವಿಧಿನುತೇ ಕಮಲಾಸನೇಶಿ […]

Arya Durga Ashtakam Lyrics in Kannada | ಆರ್ಯಾದುರ್ಗಾಷ್ಟಕಮ್

Arya Durgashtakam Lyrics in Kannada: ॥ ಆರ್ಯಾದುರ್ಗಾಷ್ಟಕಮ್ ॥ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ॥ ಆರ್ಯಾದುರ್ಗಾಽಭಿಧಾನಾ ಹಿಮನಗದುಹಿತಾ ಶಂಕರಾರ್ಧಾಸನಸ್ಥಾ ಮಾತಾ ಷಾಣ್ಮಾತುರಸ್ಯಾಖಿಲಜನವಿನುತಾ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ಸ್ವಾಸನೇಽಗ್ರ್ಯೇ । ಗೀತಾ ಗನ್ಧರ್ವಸಿದ್ಧೈರ್ವಿರಚಿತಬಿರುದೈರ್ಯಾಽಖಿಲಾಂಗೇಷು ಪೀತಾ ಸಂವೀತಾ ಭಕ್ತವೃನ್ದೈರತಿಶುಭಚರಿತಾ ದೇವತಾ ನಃ ಪುನಾತು ॥ 1 ॥ ಮಾತಸ್ತ್ವಾಂ ಸಾಮ್ಬಪತ್ನೀಂ ವಿದುರಖಿಲಜನಾ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಾಶ್ರಯೇಣ ನಾಹಂ ಮನ್ಯೇ ತಥಾ ತ್ವಾಂ ಮಯಿ ಹರಿದಯಿತಾಮಮ್ಬುಜೈಕಾಸನಸ್ಥಾಮ್ । ನಿತ್ಯಂ ಪಿತ್ರಾ ಸ ದೇಶೇ ನಿಜತನುಜನಿತಾ ಸ್ಥಾಪ್ಯತೇ ಪ್ರೇಮಭಾವಾತ್ ಏತಾದೃಶ್ಯಾನುಭೂತ್ಯೋ ದಧಿತಟಸವಿಧೇ ಸಂಸ್ಥಿತಾಂ ತರ್ಕಯಾಮಿ ॥ 2 ॥ […]

Scroll to top