Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Aswatha Vruksha Stotra Lyrics in English

Aswatha Vruksha Stotram in English:

Moolatho Brahma roopaya, madhyatho Vishnu roopine,
Agratha shiva roopaya Vruksha rajaya they nama. 1

Aswatha sarva papani satha janma arjithanicha,
Nudhaswa mama vrakshendra, sarva aiswarya pradho bhava. 2

Ayurbalam yaso varcha, praja pasu vasooni cha,
Brahma prajnam cha medham cha thwam nodehi Vanaspathe. 3

Sathatham varuno raksheth thwamarad vrushtirasrayedh,
Parithasthwam nishevantham thrunani sukhamasthu they. 4

Akshi spandham bhujaspandham duswapnam dhurvichinthanam,
Sathroonam cha samuthanam hyaswastha samaya Prabho. 5

Aswathaya varenyaya sarva aiswarya pradhayine,
Namo duswapna nasaya, suswapna phala dhayine. 6

Yaam drushtwa muchythe rogai,
Sprushtwa papapai pramuchyathe,
Yad ashrayath chiran jeevi,
Tham Aswatham namamyaham. 7

Aswatha sumaha bhaga, subhaga, Priya darsana,
Ishta kamam cha may dehi shatrubhyascha parabhavam. 8

Aayu prajam dhanam dhanyam soubhagyam sarva sampadam,
Dehi deva maha Vruksha, thwam aham saranam gatha. 9

Rig yaju sama manthrathma, sarva roopi, parathpara,
Aswatho veda moolo asou rishibhi prochyathe sada. 10

Brahmaha guruha chaiva daridhro vyadhi peeditha,
Aavarthya laksha sankhyam tham sthothram yedath sukhee bhavth. 11

Vyaktha avyaktha swaroopaya, srushti sthithyantha karine,
Adhi madhyanth soonyaya vishtarasravase nama. 12

Ravim rava vadharaogye,
Shivam some Shivaya cha,
Shakthim bhoume jayarthi cha,
Vanijyarthi budhe saran, 13

Gurou gurum cha Vidhyarthi,
Dhanarthi bhargave sriyam,
Sarva dukha vimoksharthee,
Sarvesam mandha vasare. 14

Sarvada sarva devam scha,
Viseshanmada somayo,
Aswatha roopino devan,
Vruksha rajo prapoojayeth. 15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top