Dattatreya Stotram

Sree Pada Stuti Lyrics in English

Sree Pada Stuti in English:

Sreepada Vallabha guroh vadanaaravindham
vairagya deepthi paramojvalamadhvitheeyam
mandasmitham sumadhuram karunadhranetram
samsaarathaapaharanam sathatham smarami ||

Sreepada vallabha guroh karakalpa vruksham
bhaktheshta daananiratham ripusam kshayam vai
samsmarana maatrachithi jaagaranam subhadram
samsaarabheethi shamanam sathatham bhajaami ||

Sreepada vallabha guroh parameshwarasya
yogeeshwarasya shivashakti samanvithasya
sreeparvathasya shikharamkhalu sannivishtam
trilokya paavana padaabhja maham namaami ||

Add Comment

Click here to post a comment