Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Bilvaashtakam Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Bilvaashtakam Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

116 Views

ಬಿಲ್ವಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ತ್ರಿದಳಂ ತ್ರಿಗುಣಾಕಾರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಚ ತ್ರಯಾಯುಧಮ್ |
ತ್ರಿಜನ್ಮಪಾಪಸಂಹಾರಮೇಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ||೧||

ತ್ರಿಶಾಖೈರ್ಬಿಲ್ವಪತ್ರೈಶ್ಚ ಹ್ಯಚ್ಛಿದ್ರೈಃ ಕೋಮಳೈಃ ಶುಭೈಃ |
ಶಿವಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಹ್ಯೇಕಬಿಲ್ವಮ್ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ||೨||

ಅಖಣ್ಡಬಿಲ್ವಪತ್ರೇಣ ಪೂಜಿತೇ ನನ್ದಿಕೇಶ್ವರೇ |
ಶುಧ್ಯನ್ತಿ ಸರ್ವಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಹ್ಯೇಕಬಿಲ್ವಮ್ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ||೩||

ಶಾಲಿಗ್ರಾಮಶಿಲಾಮೇಕಾಂ ವಿಪ್ರಾಣಾಂ ಜಾತು ಅರ್ಪಯೇತ್ |
ಸೋಮಯಜ್ಞಮಹಾಪುಣ್ಯಮ್ ಹ್ಯೇಕಬಿಲ್ವಮ್ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ||೪||

ದನ್ತಿಕೋಟಿಸಹಸ್ರಾಣಿ ಅಶ್ವಮೇಧಶತಾನಿ ಚ |
ಕೋಟಿಕನ್ಯಾಮಹಾದಾನಮ್ ಹ್ಯೇಕಬಿಲ್ವಮ್ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ||೫||

ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಃಸ್ತನತ ಉತ್ಪನ್ನಂ ಮಹಾದೇವಸ್ಯ ಚ ಪ್ರಿಯಮ್ |
ಬಿಲ್ವವೃಕ್ಷಂ ಪ್ರಯಚ್ಛಾಮಿ ಹ್ಯೇಕಬಿಲ್ವಮ್ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ||೬||

ದರ್ಶನಂ ಬಿಲ್ವವೃಕ್ಷಸ್ಯ ಸ್ಪರ್ಶನಂ ಪಾಪನಾಶನಮ್ |
ಅಘೋರಪಾಪಸಂಹಾರಮ್ ಹ್ಯೇಕಬಿಲ್ವಮ್ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ||೭||

ಮೂಲತೋ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯ ಮಧ್ಯತೋ ವಿಷ್ಣುರೂಪಿಣೇ |
ಅಗ್ರತಃ ಶಿವರೂಪಾಯ ಹ್ಯೇಕಬಿಲ್ವಮ್ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ||೮||

ಬಿಲ್ವಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛಿವಸನ್ನಿಧೌ |
ಸರ್ವಪಾಪವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಶಿವಲೋಕಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ||೯||

ಇತಿ ಬಿಲ್ವಾಷ್ಟಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *