Category - Shiva Stotram

Hinduism Perspective Marathi Stotras Shiva Stotram

Vishvamoorti Stotram Lyrics in Marathi

Vishvamoorti Stotram in Marathi: ॥ विश्वमूर्ति स्तोत्रम ॥ अकारणायाखिलकारणाय नमो महाकारणकारणाय । नमोऽस्तु कालानललोचनाय कृतागसं मामव विश्वमूर्ते ॥ 1 ॥...

Marathi Stotras Shiva Stotram

Shri Kashi Viswanatha Suprabhatam Lyrics in Marathi

Sri Kashi Vishwanatha Suprabhatam in Marathi: ॥ श्री विश्वनाथ सुप्रभातम ॥ उत्तिष्ट भैरवस्वामिन काशिकापुरपालक । श्रीविश्वनाथभक्तानां संपूरय मनोरथम ॥ १ ॥ स्नानाय...

Hinduism Perspective Marathi Stotras Shiva Stotram

Shiva Sahasra Naamaavali Lyrics in Marathi

शिवसहस्रनामावलि Lyrics in Marathi: ॐ स्थिराय नमः ॐ स्थाणवे नमः ॐ प्रभवे नमः ॐ भीमाय नमः ॐ प्रवराय नमः ॐ वरदाय नमः ॐ वराय नमः ॐ सर्वात्मने नमः ॐ सर्वविख्याताय...

Hinduism Perspective Marathi Stotras Shiva Stotram

Shri Doorvesha Stotram Lyrics in Marathi

Sri Doorvesha Stotram in Marathi: ॥ श्रीदूर्वेश स्तोत्रम ॥ गणनाथषण्मुखयुक्तो गिरिजासंश्लेषतुष्टहृदयाञ्जः दूर्वाभिख्यपुरस्थान लोकान परिपातु भक्तिविनययुतान ॥ 1 ॥...

Hinduism Perspective Marathi Stotras Shiva Stotram

Sri Shiva Ashtakam 2 Lyrics in Kannada

Sri Shiva Ashtakam 2 in Kannada: ॥ ಶ್ರೀ ಶಿವಾಷ್ಟಕಂ ೨ ॥ ಆಶಾವಶಾದಷ್ಟದಿಗಂತರಾಲೇ ದೇಶಾಂತರಭ್ರಾಂತಮಶಾಂತಬುದ್ಧಿಮ್ | ಆಕಾರಮಾತ್ರಾದವನೀಸುರಂ ಮಾಂ ಅಕೃತ್ಯಕೃತ್ಯಂ ಶಿವ ಪಾಹಿ ಶಂಭೋ || ೧...