Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Parvathi Vallabha Ashtakam Lyrics in Kannada

Parvathi Vallabha Ashtakam in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಪಾರ್ವತೀವಲ್ಲಭಾಷ್ಟಕಂ ॥
ನಮೋ ಭೂತನಾಥಂ ನಮೋ ದೇವದೇವಂ
ನಮಃ ಕಾಲಕಾಲಂ ನಮೋ ದಿವ್ಯತೇಜಮ್ |
ನಮಃ ಕಾಮಭಸ್ಮಂ ನಮಶ್ಶಾಂತಶೀಲಂ
ಭಜೇ ಪಾರ್ವತೀವಲ್ಲಭಂ ನೀಲಕಂಠಮ್ || ೧ ||

ಸದಾ ತೀರ್ಥಸಿದ್ಧಂ ಸದಾ ಭಕ್ತರಕ್ಷಂ
ಸದಾ ಶೈವಪೂಜ್ಯಂ ಸದಾ ಶುಭ್ರಭಸ್ಮಮ್ |
ಸದಾ ಧ್ಯಾನಯುಕ್ತಂ ಸದಾ ಜ್ಞಾನತಲ್ಪಂ
ಭಜೇ ಪಾರ್ವತೀವಲ್ಲಭಂ ನೀಲಕಂಠಮ್ || ೨ ||

ಶ್ಮಶಾನಂ ಶಯಾನಂ ಮಹಾಸ್ಥಾನವಾಸಂ
ಶರೀರಂ ಗಜಾನಾಂ ಸದಾ ಚರ್ಮವೇಷ್ಟಮ್ |
ಪಿಶಾಚಂ ನಿಶೋಚಂ ಪಶೂನಾಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಂ
ಭಜೇ ಪಾರ್ವತೀವಲ್ಲಭಂ ನೀಲಕಂಠಮ್ || ೩ ||

ಫಣೀನಾಗಕಂಠೇ ಭುಜಂಗಾದ್ಯನೇಕಂ
ಗಳೇ ರುಂಡಮಾಲಂ ಮಹಾವೀರ ಶೂರಮ್ |
ಕಟಿವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಂ ಚಿತಾಭಸ್ಮಲೇಪಂ
ಭಜೇ ಪಾರ್ವತೀವಲ್ಲಭಂ ನೀಲಕಂಠಮ್ || ೪ ||

ಶಿರಶ್ಶುದ್ಧಗಂಗಾ ಶಿವಾ ವಾಮಭಾಗಂ
ಬೃಹದ್ದೀರ್ಘಕೇಶಂ ಸದಾ ಮಾಂ ತ್ರಿಣೇತ್ರಮ್ |
ಫಣೀನಾಗಕರ್ಣಂ ಸದಾ ಫಾಲಚಂದ್ರಂ
ಭಜೇ ಪಾರ್ವತೀವಲ್ಲಭಂ ನೀಲಕಂಠಮ್ || ೫ ||

ಕರೇ ಶೂಲಧಾರಂ ಮಹಾಕಷ್ಟನಾಶಂ
ಸುರೇಶಂ ವರೇಶಂ ಮಹೇಶಂ ಜನೇಶಮ್ |
ಧನೇಶಾಮರೇಶಂ ಧ್ವಜೇಶಂ ಗಿರೀಶಂ
ಭಜೇ ಪಾರ್ವತೀವಲ್ಲಭಂ ನೀಲಕಂಠಮ್ || ೬ ||

ಉದಾಸಂ ಸುದಾಸಂ ಸುಕೈಲಾಸವಾಸಂ
ಧರಾನಿರ್ಧರಂ ಸಂಸ್ಥಿತಂ ಹ್ಯಾದಿದೇವಮ್ |
ಅಜಾಹೇಮಕಲ್ಪದ್ರುಮಂ ಕಲ್ಪಸೇವ್ಯಂ
ಭಜೇ ಪಾರ್ವತೀವಲ್ಲಭಂ ನೀಲಕಂಠಮ್ || ೭ ||

ಮುನೀನಾಂ ವರೇಣ್ಯಂ ಗುಣಂ ರೂಪವರ್ಣಂ
ದ್ವಿಜೈಸ್ಸಂಪಠಂತಂ ಶಿವಂ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಮ್ |
ಅಹೋ ದೀನವತ್ಸಂ ಕೃಪಾಲಂ ಶಿವಂ ಹಿ [** ಮಹೇಶಂ **]
ಭಜೇ ಪಾರ್ವತೀವಲ್ಲಭಂ ನೀಲಕಂಠಮ್ || ೮ ||

ಸದಾ ಭಾವನಾಥಂ ಸದಾ ಸೇವ್ಯಮಾನಂ
ಸದಾ ಭಕ್ತಿದೇವಂ ಸದಾ ಪೂಜ್ಯಮಾನಮ್ |
ಮಯಾ ತೀರ್ಥವಾಸಂ ಸದಾ ಸೇವ್ಯಮೇಕಂ
ಭಜೇ ಪಾರ್ವತೀವಲ್ಲಭಂ ನೀಲಕಂಠಮ್ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರಯೋಗೀಂದ್ರ ವಿರಚಿತಂ ಪಾರ್ವತೀವಲ್ಲಭಾಷ್ಟಕಮ್ ||

Also Read:

Parvathi Vallabha Ashtakam Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil

Parvathi Vallabha Ashtakam Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top