Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: sivastotram

Home /

kalkikritaṁ śivastotram Lyrics in English: gaurīnāthaṁ viśvanāthaṁ śaraṇyaṁ bhūtāvāsaṁ vāsukīkaṇṭhabhūṣam | tryakṣaṁ pañchāsyādidevaṁ purāṇaṁ vande sāndrānandasandohadakṣam || 1|| yogādhīśaṁ kāmanāśaṁ karālaṁ gaṅgāsaṅgaklinnamūrdhānamīśam | jaṭājūṭāṭoparikṣiptabhāvaṁ mahākālaṁ chandrabhālaṁ namāmi…

vishveshvarAya narakArNavatAraNAya karNAmR^itAya shashishekharadhAraNAya | karpUrakA.ntidhavalAya jaTAdharAya dAridryaduhkha dahanAya namaH shivAya || 1 || gauripriyAya rajanIshakalAdharAya kAlAntakAya bhujagAdhipaka~NkaNAya | ga~NgAdharAya gajarAjavimardanAya dAridryaduhkha dahanAya namaH shivAya || 2…