Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

sivastotram

Parvathi Vallabha Ashtakam Lyrics in Kannada

Parvathi Vallabha Ashtakam in Kannada: ॥ ಶ್ರೀ ಪಾರ್ವತೀವಲ್ಲಭಾಷ್ಟಕಂ ॥ ನಮೋ ಭೂತನಾಥಂ ನಮೋ ದೇವದೇವಂ ನಮಃ ಕಾಲಕಾಲಂ ನಮೋ ದಿವ್ಯತೇಜಮ್ | ನಮಃ ಕಾಮಭಸ್ಮಂ ನಮಶ್ಶಾಂತಶೀಲಂ ಭಜೇ ಪಾರ್ವತೀವಲ್ಲಭಂ ನೀಲಕಂಠಮ್ || ೧ || ಸದಾ ತೀರ್ಥಸಿದ್ಧಂ ಸದಾ ಭಕ್ತರಕ್ಷಂ ಸದಾ ಶೈವಪೂಜ್ಯಂ ಸದಾ ಶುಭ್ರಭಸ್ಮಮ್ | ಸದಾ ಧ್ಯಾನಯುಕ್ತಂ ಸದಾ ಜ್ಞಾನತಲ್ಪಂ ಭಜೇ ಪಾರ್ವತೀವಲ್ಲಭಂ ನೀಲಕಂಠಮ್ || ೨ || ಶ್ಮಶಾನಂ ಶಯಾನಂ ಮಹಾಸ್ಥಾನವಾಸಂ ಶರೀರಂ ಗಜಾನಾಂ ಸದಾ ಚರ್ಮವೇಷ್ಟಮ್ | ಪಿಶಾಚಂ […]

Scroll to top