Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shvetashvatara Upanishath Lyrics in English

Shvetashvatara Upanishadatha shvetaashvaropanishhat.h Lyrics in English:

AUM sahanaavavatu . saha nau bhunaktu . saha viirya.n karavaavahai .
tejasvi naavadhiitamastu . maa vidvishhaavahai ||
AUM shaantiH shaantiH shaantiH ||

prathamo.adhyaayaH .

hariH AUM || brahmavaadino vadanti .

ki.n kaaraNaM brahma kutaH sma jaataa
jiivaama kena kva cha saMpratishhThaa .
adhishhThitaaH kena sukhetareshhu
vartaamahe brahmavido vyavasthaam.h || 1 ||

kaalaH svabhaavo niyatiryadR^ichchhaa
bhuutaani yoniH purushha iti chintyaa .
sa.nyoga eshhaa.n na tvaatmabhaavaa\-
daatmaapyaniishaH sukhaduHkhahetoH || 2 ||

te dhyaanayogaanugataa apashyan.h
devaatmashakti.n svaguNairniguuDhaam.h .
yaH kaaraNaani nikhilaani taani
kaalaatmayuktaanyadhitishhThatyekaH || 3 ||

tamekanemi.n trivR^ita.n shhoDashaanta.n
shataardhaara.n vi.nshatipratyaraabhiH .
ashhTakaiH shhaDbhirvishvaruupaikapaasha.n
trimaargabheda.n dvinimittaikamoham.h || 4 ||

paJNchasrotombuM paJNchayonyugravakraaM
paJNchapraaNormiM paJNchabuddhyaadimuulaam.h .
paJNchaavartaaM paJNchaduHkhaughavegaaM
paJNchaashadbhedaaM paJNchaparvaamadhiimaH || 5 ||

sarvaajiive sarvasa.nsthe bR^ihante
asmin.h ha.nso bhraamyate brahmachakre .
pR^ithagaatmaanaM preritaara.n cha matvaa
jushhTastatastenaamR^itatvameti || 6 ||

udgiitametatparama.n tu brahma
tasmi.nstraya.n supratishhThaa.axara.n cha .
atraantaraM brahmavido viditvaa
liinaa brahmaNi tatparaa yonimuktaaH || 7 ||

sa.nyuktametat.h xaramaxara.n cha
vyaktaavyaktaM bharate vishvamiishaH .
aniishashchaatmaa badhyate bhoktR^i\-
bhaavaaj.h GYaatvaa devaM muchyate sarvapaashaiH || 8 ||

GYaaGYau dvaavajaaviishaniishaavajaa
hyekaa bhoktR^ibhogyaarthayuktaa .
anantashchaatmaa vishvaruupo hyakartaa
traya.n yadaa vindate brahmametat.h || 9 ||

xaraM pradhaanamamR^itaaxara.n haraH
xaraatmaanaaviishate deva ekaH .
tasyaabhidhyaanaadyojanaattattva\-
bhaavaat.h bhuuyashchaante vishvamaayaanivR^ittiH || 10 ||

GYaatvaa deva.n sarvapaashaapahaaniH
xiiNaiH valesherjanmamR^ityuprahaaNiH .
tasyaabhidhyaanaattR^itiiya.n dehabhede
vishvaishvarya.n kevala aaptakaamaH || 11 ||

etajGYeya.n nityamevaatmasa.nstha.n
naataH para.n veditavya.n hi kiJNchit.h .
bhoktaa bhogyaM preritaara.n cha matvaa
sarvaM prokta.n trividhaM brahmametat.h || 12 ||

vahneryathaa yonigatasya muurtina.r
dR^ishyate naiva cha liN^ganaashaH .
sa bhuuya evendhanayonigR^ihya\-
stadvobhaya.n vai praNavena dehe || 13 ||

svadehamaraNi.n kR^itvaa praNava.n chottaraaraNim.h .
dhyaananirmathanaabhyaasaadevaM pashyanniguuDhavat.h || 14 ||

tileshhu taila.n dadhiniiva sarpi\-
raapaH srotaHsvaraNiishhu chaagniH .
evamaatmaa.atmani gR^ihyate.asau
satyenaina.n tapasaayo.anupashyati || 15 ||

sarvavyaapinamaatmaana.n xiire sarpirivaarpitam.h .
aatmavidyaatapomuula.n tadbrahmopanishhat.h param.h || 16 ||

dvitiiyo.adhyaayaH .

yuJNjaanaH prathamaM manastattvaaya savitaa dhiyaH .
agnerjyotirnichaayya pR^ithivyaa adhyaabharat.h || 1 ||

yuktena manasaa vaya.n devasya savituH save .
suvargeyaaya shaktyaa || 2 ||

yuktvaaya manasaa devaan.h suvaryato dhiyaa divam.h .
bR^ihajjyotiH karishhyataH savitaa prasuvaati taan.h || 3 ||

yuJNjate mana uta yuJNjate dhiyo
vipraa viprasya bR^hato vipashchitaH .
vi hotraa dadhe vayunaavideka
inmahii devasya savituH parishhTutiH || 4 ||

yuje vaa.n brahma puurvya.n namobhirvishloka
etu pathyeva suureH .
shR^iNvantu vishve amR^itasya putraa aa ye
dhaamaani divyaani tasthuH || 5 ||

agniryatraabhimathyate vaayuryatraadhirudhyate .
somo yatraatirichyate tatra saJNjaayate manaH || 6 ||

savitraa prasavena jushheta brahma puurvyam.h .
yatra yoni.n kR^iNavase na hi te puurtamaxipat.h || 7 ||

trirunnata.n sthaapya sama.n shariira.n
hR^idiindriyaaNi manasaa sanniveshya .
brahmoDupena pratareta vidvaan.h
srotaa.nsi sarvaaNi bhayaanakaani || 8 ||

praaNaan.h prapiiDyeha sa.nyuktacheshhTaH
xiiNe praaNe naasikayochchhvasiita .
dushhTaashvayuktamiva vaahamena.n
vidvaan.h mano dhaarayetaapramattaH || 9 ||

same shuchau sharkaraavahnivaalikaa\-
vivarjite shabdajalaashrayaadibhiH .
manonukuule na tu chaxupiiDane
guhaanivaataashrayaNe prayojayet.h || 10 ||

niihaaradhuumaarkaanilaanalaanaa.n
khadyotavidyutsphaTikashashiinaam.h .
etaani ruupaaNi puraHsaraaNi
brahmaNyabhivyaktikaraaNi yoge || 11 ||

pR^ithivyaptejo.anilakhe samutthite
paJNchaatmake yogaguNe pravR^itte .
na tasya rogo na jaraa na mR^ityuH
praaptasya yogaagnimaya.n shariiram.h || 12 ||

laghutvamaarogyamalolupatva.n
varNaprasaadaH svarasaushhThava.n cha .
gandhaH shubho muutrapuriishhamalpa.n
yogapravR^ittiM prathamaa.n vadanti || 13 ||

yathaiva biMbaM mR^idayopalipta.n
tejomaya.n bhraajate tat.h sudhaantam.h .
tadvaa.a.atmatattvaM prasamiixya dehii
ekaH kR^itaartho bhavate viitashokaH || 14 ||

yadaatmatattvena tu brahmatattva.n
diipopameneha yuktaH prapashyet.h .
aja.n dhruva.n sarvatattvairvishuddha.n
GYaatvaa devaM muchyate sarvapaapaiH || 15 ||

eshho ha devaH pradisho.anu sarvaaH .
puurvo ha jaataH sa u garbhe antaH .
sa eva jaataH sa janishhyamaaNaH
pratyaN^ janaastishhThati sarvatomukhaH || 16 ||

yo devo agnau yo.apsu
yo vishvaM bhuvanamaavivesha .
ya oshhadhiishhu yo vanaspatishhu
tasmai devaaya namo namaH || 17 ||

tR^itiiyo.adhyaayaH .

ya eko jaalavaaniishata iishaniibhiH
sarvaa.nllokaaniishata iishaniibhiH .
ya evaika udbhave sambhave cha
ya etad.h viduramR^itaaste bhavanti || 1 ||

eko hi rudro na dvitiiyaaya tasthu\-
rya imaa.nllokaaniishata iishaniibhiH .
pratyaN^ janaastishhThati saJNchukochaantakaale
sa.nsR^ijya vishvaa bhuvanaani gopaaH || 2 ||

vishvatashchaxuruta vishvatomukho
vishvatobaahuruta vishvataspaat.h .
saM baahubhyaa.n dhamati saMpatatrai\-
rdyaavaabhuumii janayan.h deva ekaH || 3 ||

yo devaanaaM prabhavashchodbhavashcha
vishvaadhipo rudro maharshhiH .
hiraNyagarbha.n janayaamaasa puurva.n
sa no buddhyaa shubhayaa sa.nyunaktu || 4 ||

yaa te rudra shivaa tanuuraghoraa.apaapakaashinii .
tayaa nastanuvaa shantamayaa girishantaabhichaakashiihi || 5 ||

yaabhishhu.n girishanta haste bibharshhyastave .
shivaa.n giritra taa.n kuru maa hi.nsiiH purushha.n jagat.h || 6 ||

tataH paraM brahma paraM bR^ihanta.n
yathaanikaaya.n sarvabhuuteshhu guuDham.h .
vishvasyaikaM pariveshhTitaara\-
miisha.n ta.n GYaatvaa.amR^itaa bhavanti || 7 ||

vedaahametaM purushhaM mahaanta\-
maadityavarNa.n tamasaH parastaat.h .
tameva viditvaatimR^ityumeti
naanyaH panthaa vidyate.ayanaaya || 8 ||

yasmaat.h para.n naaparamasti ki.nchidya\-
smaannaNiiyo na jyaayo.asti kashchit.h .
vR^ixa iva stabdho divi tishhThatyeka\-
stenedaM puurNaM purushheNa sarvam.h || 9 ||

tato yaduttaratata.n tadaruupamanaamayam.h .
ya etadviduramR^itaaste bhavanti athetare duHkhamevaapiyanti || 10 ||

sarvaanana shirogriivaH sarvabhuutaguhaashayaH .
sarvavyaapii sa bhagavaa.nstasmaat.h sarvagataH shivaH || 11 ||

mahaan.h prabhurvai purushhaH satvasyaishha pravartakaH .
sunirmalaamimaaM praaptimiishaano jyotiravyayaH || 12 ||

aN^gushhThamaatraH purushho.antaraatmaa
sadaa janaanaa.n hR^idaye sannivishhTaH .
hR^idaa maniishhaa manasaabhiklR^ipto
ya etad.h viduramR^itaaste bhavanti || 13 ||

sahasrashiirshhaa purushhaH sahasraaxaH sahasrapaat.h .
sa bhuumi.n vishvato vR^itvaa atyatishhThaddashaaN^gulam.h || 14 ||

purushha eveda{\m+} sarva.n yad.h bhuuta.n yachcha bhavyam.h .
utaamR^itatvasyeshaano yadannenaatirohati || 15 ||

sarvataH paaNipaada.n tat.h sarvato.axishiromukham.h .
sarvataH shrutimalloke sarvamaavR^itya tishhThati || 16 ||

sarvendriyaguNaabhaasa.n sarvendriyavivarjitam.h .
sarvasya prabhumiishaana.n sarvasya sharaNa.n suhR^it.h || 17 ||

navadvaare pure dehii ha.nso lelaayate bahiH .
vashii sarvasya lokasya sthaavarasya charasya cha || 18 ||

apaaNipaado javano grahiitaa
pashyatyachaxuH sa shR^iNotyakarNaH .
sa vetti vedya.n na cha tasyaasti vettaa
tamaahuragryaM purushhaM mahaantam.h || 19 ||

aNoraNiiyaan.h mahato mahiiyaa\-
naatmaa guhaayaa.n nihito.asya jantoH .
tamakratuH pashyati viitashoko
dhaatuH prasaadaanmahimaanamiisham.h || 20 ||

vedaahametamajaraM puraaNa.n
sarvaatmaana.n sarvagata.n vibhutvaat.h .
janmanirodhaM pravadanti yasya
brahmavaadino hi pravadanti nityam.h || 21 ||

chaturtho.adhyaayaH .

ya eko.avarNo bahudhaa shaktiyogaad.h
varaNaananekaan.h nihitaartho dadhaati .
vichaiti chaante vishvamaadau cha devaH
sa no buddhyaa shubhayaa sa.nyunaktu || 1 ||

tadevaagnistadaaditya\-
stadvaayustadu chandramaaH .
tadeva shukra.n tad.h brahma
tadaapastat.h prajaapatiH || 2 ||

tva.n strii pumaanasi
tva.n kumaara uta vaa kumaarii .
tva.n jiirNo daNDena vaJNchasi
tva.n jaato bhavasi vishvatomukhaH || 3 ||

niilaH pataN^go harito lohitaaxa\-
staDidgarbha R^itavaH samudraaH .
anaadimat.h tva.n vibhutvena vartase
yato jaataani bhuvanaani vishvaa || 4 ||

ajaamekaa.n lohitashuklakR^ishhNaaM
bahviiH prajaaH sR^ijamaanaa.n saruupaaH .
ajo hyeko jushhamaaNo.anushete
jahaatyenaa.n bhuktabhogaamajo.anyaH || 5 ||

dvaa suparNaa sayujaa sakhaayaa
samaana.n vR^ixaM parishhasvajaate .
tayoranyaH pippala.n svaadvattyana\-
shnannanyo abhichaakashiiti || 6 ||

samaane vR^ixe purushho nimagno.a\-
niishayaa shochati muhyamaanaH .
jushhTa.n yadaa pashyatyanyamiishamasya
mahimaanamiti viitashokaH || 7 ||

R^icho axare parame vyoman.h
yasmindevaa adhi vishve nishheduH .
yasta.n na veda kimR^ichaa karishhyati
ya ittadvidusta ime samaasate || 8 ||

chhandaa.nsi yaGYaaH kratavo vrataani
bhuutaM bhavya.n yachcha vedaa vadanti .
asmaan.h maayii sR^ijate vishvameta\-
ttasmi.nshchaanyo maayayaa sanniruddhaH || 9 ||

maayaa.n tu prakR^iti.n vidyaanmaayina.n cha maheshvaram.h .
tasyavayavabhuutaistu vyaapta.n sarvamida.n jagat.h || 10 ||

yo yoni.n yonimadhitishhThatyeko
yasminnida.m sa.n cha vichaiti sarvam.h .
tamiishaana.n varada.n devamiiDya.n
nichaayyemaa.n shaantimatyantameti || 11 ||

yo devaanaaM prabhavashchodbhavashcha
vishvaadhipo rudro maharshhiH .
hiraNyagarbhaM pashyata jaayamaana.n
sa no buddhyaa shubhayaa sa.nyunaktu || 12 ||

yo devaanaamadhipo
yasminllokaa adhishritaaH .
ya iishe asya dvipadashchatushhpadaH
kasmai devaaya havishhaa vidhema || 13 ||

suuxmaatisuuxma.n kalilasya madhye
vishvasya srashhThaaramanekaruupam.h .
vishvasyaikaM pariveshhTitaara.n
GYaatvaa shiva.n shaantimatyantameti || 14 ||

sa eva kaale bhuvanasya goptaa
vishvaadhipaH sarvabhuuteshhu guuDhaH .
yasmin.h yuktaa brahmarshhayo devataashcha
tameva.n GYaatvaa mR^ityupaashaa.nshchhinatti || 15 ||

ghR^itaat paraM maNDamivaatisuuxma.n
GYaatvaa shiva.n sarvabhuuteshhu guuDham.h .
vishvasyaikaM pariveshhTitaara.n
GYaatvaa devaM muchyate sarvapaashaiH || 16 ||

eshha devo vishvakarmaa mahaatmaa
sadaa janaanaa.n hR^idaye sannivishhTaH .
hR^idaa maniishhaa manasaabhiklR^ipto
ya etad.h viduramR^itaaste bhavanti || 17 ||

yadaa.atamastaanna divaa na raatriH
na sannachaasachchhiva eva kevalaH .
tadaxara.n tat.h saviturvareNyaM
praGYaa cha tasmaat.h prasR^itaa puraaNii || 18 ||

nainamuurdhva.n na tiryaJNcha.n
na madhye na parijagrabhat.h .
na tasya pratimaa asti
yasya naama mahad.h yashaH || 19 ||

na sa.ndR^ishe tishhThati ruupamasya
na chaxushhaa pashyati kashchanainam.h .
hR^idaa hR^idisthaM manasaa ya ena\-
meva.n viduramR^itaaste bhavanti || 20 ||

ajaata ityeva.n kashchidbhiiruH prapadyate .
rudra yatte daxiNaM mukha.n tena maaM paahi nityam.h || 21 ||

maa nastoke tanaye maa na aayushhi
maa no goshhu maa na ashveshhu riirishhaH .
viiraan.h maa no rudra bhaamito
vadhiirhavishhmantaH sadaamit.h tvaa havaamahe || 22 ||

paJNchamo.adhyaayaH .

dve axare brahmapare tvanante
vidyaavidye nihite yatra guuDhe .
xara.n tvavidyaa hyamR^ita.n tu vidyaa
vidyaavidye iishate yastu so.anyaH || 1 ||

yo yoni.n yonimadhitishhThatyeko
vishvaani ruupaaNi yoniishcha sarvaaH .
R^ishhiM prasuuta.n kapila.n yastamagre
GYaanairbibharti jaayamaana.n cha pashyet.h || 2 ||

ekaika jaalaM bahudhaa vikurva\-
nnasmin.h xetre sa.nharatyeshha devaH .
bhuuyaH sR^ishhTvaa patayastatheshaH
sarvaadhipatya.n kurute mahaatmaa || 3 ||

sarvaa disha uurdhvamadhashcha tiryak.h
prakaashayan.h bhraajate yadvanaDvaan.h .
eva.n sa devo bhagavaan.h vareNyo
yonisvabhaavaanadhitishhThatyekaH || 4 ||

yachcha svabhaavaM pachati vishvayoniH
paachyaa.nshcha sarvaan.h pariNaamayed.h yaH .
sarvametad.h vishvamadhitishhThatyeko
guNaa.nshcha sarvaan.h viniyojayed.h yaH || 5 ||

tad.h vedaguhyopanishhatsu guuDha.n
tad.h brahmaa vedate brahmayonim.h .
ye puurva.n devaa R^ishhayashcha tad.h vidu\-
ste tanmayaa amR^itaa vai babhuuvuH || 6 ||

guNaanvayo yaH phalakarmakartaa
kR^itasya tasyaiva sa chopabhoktaa .
sa vishvaruupastriguNastrivartmaa
praaNaadhipaH saJNcharati svakarmabhiH || 7 ||

aN^gushhThamaatro ravitulyaruupaH
saN^kalpaahaN^kaarasamanvito yaH .
buddherguNenaatmaguNena chaiva
aaraagramaatro.apyaparo.api dR^ishhTaH || 8 ||

baalaagrashatabhaagasya shatadhaa kalpitasya cha .
bhaago jiivaH sa viGYeyaH sa chaanantyaaya kalpate || 9 ||

naiva strii na pumaaneshha na chaivaaya.n napu.nsakaH .
yadyachchhariiramaadatte tene tene sa yujyate || 10 ||

saN^kalpanasparshanadR^ishhTimohai\-
rgraasaaMbuvR^ishhTyaatmavivR^iddhijanma .
karmaanugaanyanukrameNa dehii
sthaaneshhu ruupaaNyabhisamprapadyate || 11 ||

sthuulaani suuxmaaNi bahuuni chaiva
ruupaaNi dehii svaguNairvR^iNoti .
kriyaaguNairaatmaguNaishcha teshhaa.n
sa.nyogaheturaparo.api dR^ishhTaH || 12 ||

anaadyananta.n kalilasya madhye
vishvasya srashhThaaramanekaruupam.h .
vishvasyaikaM pariveshhTitaara.n
GYaatvaa devaM muchyate sarvapaashaiH || 13 ||

bhaavagraahyamaniiDaakhyaM bhaavaabhaavakara.n shivam.h .
kalaasargakara.n deva.n ye viduste jahustanum.h || 14 ||

shhashhTho.adhyaayaH .

svabhaavameke kavayo vadanti
kaala.n tathaanye parimuhyamaanaaH .
devasyaishha mahimaa tu loke
yenedaM bhraamyate brahmachakram.h || 1 ||

yenaavR^ita.n nityamida.n hi sarva.n GYaH
kaalakaaro guNii sarvavid.h yaH .
teneshita.n karma vivartate ha
pR^ithivyaptejonilakhaani chintyam.h || 2 ||

tatkarma kR^itvaa vinivartya bhuuya\-
stattvasya taavena sametya yogam.h .
ekena dvaabhyaa.n tribhirashhTabhirvaa
kaalena chaivaatmaguNaishcha suuxmaiH || 3 ||

aarabhya karmaaNi guNaanvitaani
bhaavaa.nshcha sarvaan.h viniyojayedyaH .
teshhaamabhaave kR^itakarmanaashaH
karmaxaye yaati sa tattvato.anyaH || 4 ||

aadiH sa sa.nyoganimittahetuH
parastrikaalaadakalo.api dR^ishhTaH .
ta.n vishvaruupaM bhavabhuutamiiDya.n
deva.n svachittasthamupaasya puurvam.h || 5 ||

sa vR^ixakaalaakR^itibhiH paro.anyo
yasmaat.h prapaJNchaH parivartate.ayam.h .
dharmaavahaM paapanudaM bhagesha.n
GYaatvaatmasthamamR^ita.n vishvadhaama || 6 ||

tamiishvaraaNaaM paramaM maheshvara.n
ta.n devataanaaM parama.n cha daivatam.h .
patiM patiinaaM paramaM parastaad.h\-
vidaama devaM bhuvaneshamiiDyam.h || 7 ||

na tasya kaarya.n karaNa.n cha vidyate
na tatsamashchaabhyadhikashcha dR^ishyate .
paraasya shaktirvividhaiva shruuyate
svaabhaavikii GYaanabalakriyaa cha || 8 ||

na tasya kashchit.h patirasti loke
na cheshitaa naiva cha tasya liN^gam.h .
sa kaaraNa.n karaNaadhipaadhipo
na chaasya kashchijjanitaa na chaadhipaH || 9 ||

yastantunaabha iva tantubhiH pradhaanajaiH svabhaavataH .
deva ekaH svamaavR^iNoti sa no dadhaatu brahmaapyayam.h || 10 ||

eko devaH sarvabhuuteshhu guuDhaH
sarvavyaapii sarvabhuutaantaraatmaa.
karmaadhyaxaH sarvabhuutaadhivaasaH
saaxii chetaa kevalo nirguNashcha || 11 ||

eko vashii nishhkriyaaNaaM bahuunaa\-
mekaM biijaM bahudhaa yaH karoti .
tamaatmastha.n ye.anupashyanti dhiiraa\-
steshhaa.n sukha.n shaashvata.n netareshhaam.h || 12 ||

nityo nityaanaa.n chetanashchetanaanaa\-
meko bahuunaa.n yo vidadhaati kaamaan.h .
tatkaaraNa.n saa.nkhyayogaadhigamya.n
GYaatvaa devaM muchyate sarvapaashaiH || 13 ||

na tatra suuryo bhaati na chandrataaraka.n
nemaa vidyuto bhaanti kuto.ayamagniH .
tameva bhaantamanubhaati sarva.n
tasya bhaasaa sarvamida.n vibhaati || 14 ||

eko ha.nsaH bhuvanasyaasya madhye
sa evaagniH salile sa.nnivishhTaH .
tameva viditvaa atimR^ityumeti
naanyaH panthaa vidyate.ayanaaya || 15 ||

sa vishvakR^id.h vishvavidaatmayoni\-
rGYaH kaalakaalo guNii sarvavid.h yaH .
pradhaanaxetraGYapatirguNeshaH
sa.nsaaramoxasthitibandhahetuH || 16 ||

sa tanmayo hyamR^ita iishasa.nstho
GYaH sarvago bhuvanasyaasya goptaa .
ya iishe.asya jagato nityameva
naanyo heturvidyata iishanaaya || 17 ||

yo brahmaaNa.n vidadhaati puurva.n
yo vai vedaa.nshcha prahiNoti tasmai .
ta.n ha devaM aatmabuddhiprakaashaM
mumuxurvai sharaNamahaM prapadye || 18 ||

nishhkala.n nishhkriya.n shaanta.n niravadya.n niraJNjanam.h .
amR^itasya para.n setu.n dagdhendanamivaanalam.h || 19 ||

yadaa charmavadaakaasha.n veshhTayishhyanti maanavaaH .
tadaa devamaviGYaaya duHkhasyaanto bhavishhyati || 20 ||

tapaHprabhaavaad.h devaprasaadaachcha
brahma ha shvetaashvataro.atha vidvaan.h .
atyaashramibhyaH paramaM pavitraM
provaacha samyagR^ishhisaN^ghajushhTam.h || 21 ||

vedaante parama.n guhyaM puraakalpe prachoditam.h .
naaprashaantaaya daatavya.n naaputraayaashishhyaaya vaa punaH || 22 ||

yasya deve paraa bhaktiH yathaa deve tathaa gurau .
tasyaite kathitaa hyarthaaH prakaashante mahaatmanaH || 23 ||
prakaashante mahaatmana iti .

AUM saha naavavatu . saha nau bhunaktu . saha viirya.n karavaavahai .
tejasvi naavadhiitamastu . maa vidvishhaavahai ||

AUM shaantiH shaantiH shaantiH ||

Shvetashvatara Upanishath Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top