Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Chandrachoodaalaa Ashtakam Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Chandrachoodaalaa Ashtakam Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

132 Views

ಚನ್ದ್ರಚೂಡಾಲಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಚನ್ದ್ರಚೂಡಾಲಾ ಅಷ್ಟಕಮ್

ಯಮನಿಯಮಾದ್ಯಙ್ಗಯುತೈರ್ಯೋಗೈರ್ಯತ್ಪಾದಪಙ್ಕಜಂ ದ್ರಷ್ಟುಮ್ |
ಪ್ರಯತನ್ತೇ ಮುನಿವರ್ಯಾಸ್ತಮಹಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚನ್ದ್ರಚೂಡಾಲಮ್ ||೧||

ಯಮಗರ್ವಭಞ್ಜನಚಣಂ ನಮತಾಂ ಸರ್ವೇಷ್ಟದಾನಧೌರೇಯಮ್ |
ಶಮದಮಸಾಧನಸಂಪಲ್ಲಭ್ಯಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚನ್ದ್ರಚೂಡಾಲಮ್ ||೨||

ಯಂ ದ್ರೋಣಬಿಲ್ವಮುಖ್ಯೈಃ ಪೂಜಯತಾಂ ದ್ವಾರಿ ಮತ್ತಮಾತಙ್ಗಾಃ |
ಕಣ್ಠೇ ಲಸನ್ತಿ ವಿದ್ಯಾಸ್ತಮಹಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚನ್ದ್ರಚೂಡಾಲಮ್ ||೩||

ನಲಿನಭವಪದ್ಮನೇತ್ರಪ್ರಮುಖಾಮರಸೇವ್ಯಮಾನಪದಪದ್ಮಮ್ |
ನತಜನವಿದ್ಯಾದಾನಪ್ರವಣಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚನ್ದ್ರಚೂಡಾಲಮ್ ||೪||

ನುತಿಭಿರ್ದೇವವರಾಣಾಂ ಮುಖರೀಕೃತಮನ್ದಿರದ್ವಾರಮ್ |
ಸ್ತುತಮಾದಿಮವಾಕ್ತತಿಭಿಃ ಸತತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚನ್ದ್ರಚೂಡಾಲಮ್ ||೫||

ಜನ್ತೋಸ್ತವ ಪಾದಪೂಜನಕರಣಾತ್ಕರಪದ್ಮಗಾಃ ಪುಮರ್ಥಾಃ ಸ್ಯುಃ |
ಮುರಹರಪೂಜಿತಪಾದಂ ತಮಹಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚನ್ದ್ರಚೂಡಾಲಮ್ ||೬||

ಚೇತಸಿ ಚಿನ್ತಯತಾಂ ಯತ್ಪದಪದ್ಮಂ ಸತ್ವರಂ ವಕ್ತ್ರಾತ್ |
ನಿಃಸರತಿ ವಾಕ್ಸುಧಾಮಾ ತಮಹಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚನ್ದ್ರಚೂಡಾಲಮ್ ||೭||

ನಮ್ರಾಜ್ಞಾನತಮಸ್ತತಿದೂರೀಕರಣಾಯ ನೇತ್ರಲಕ್ಷ್ಮಾದ್ಯಃ |
ಧತ್ತೇಽಗ್ನಿಚನ್ದ್ರಸೂರ್ಯಾಂಸ್ತಮಹಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚನ್ದ್ರಚೂಡಾಲಮ್ ||೮||

ಅಷ್ಟಕಮೇತತ್ಪಠತಾಂ ಸ್ಪಷ್ಟತರಂ ಕಷ್ಟನಾಶನಂ ಪುಂಸಾಮ್ |
ಅಷ್ಟ ದದಾತಿ ಹಿ ಸಿದ್ಧೀರಿಷ್ಟಸಮಷ್ಟೀಶ್ಚ ಚನ್ದ್ರಚೂಡಾಲಃ ||೯||

ಇತಿ ಚನ್ದ್ರಚೂಡಾಲಾಷ್ಟಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *